ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

H εταιρεία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ Ελλάς Μ.Ε.Π.Ε.», εφεξής καλούμενη «η Διοργανώτρια», διορ­γα­νώνει προωθητική ενέργεια στον διαδικτυακό τόπο www.epithimies.gr, (εφεξής «ο Δια­γω­νισμός»), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους. Η εταιρεία «47 Purity Street» έχει αναλάβει το διαχειριστικό μέρος του Διαγωνισμού ως Τεχνικός Σύμβουλος.

1. Δικαιούμενοι Συμμετοχής.

Στον Διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος μόνον τα πρόσωπα που θα λάβουν τον μοναδικό κωδικό εγγραφής τους για το epithimies.gr, μέσω: είτε προσωπικής ταχυδρομικής επιστολής, είτε προσωπικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είτε SMS στον αριθμό κινητού που έχουν δηλώσει.

2. Μοναδικός Κωδικός Εγγραφής

Διευκρινίζεται ότι ο μοναδικός κωδικός εγγραφής για το epithimies.gr είναι αυστηρά προσωπικός.Απαγορεύεται ρητώς να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε άλλον παρά μόνο από τον παραλήπτη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο μοναδικός κωδικός εγγραφής για το epithimies.gr έχει χρησιμοποιηθεί από τρίτους και όχι από τον αρχικό παραλήπτη ως άνω (όρος 1) θα υπάρξει ποινική δίωξη.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 12η Νοεμβρίου 2013 ώρα 08.00.01 έως και την 10η Δεκεμβρίου 2013 ώρα 24.00.00.

4. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Όσοι έχουν λάβει τον μοναδικό κωδικό εγγραφής τους και επιθυμούν να συμμε­τάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να επι­σκε­­φθούν τον διαδικτυακό τόπο www.epithimies.gr/mycode, να εισάγουν τον μονα­­δικό κωδικό εγγραφής που έχουν λάβει και να επιβεβαιώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία που θα εμφα­νισθούν στην ειδική φόρμα. Στην συνέχεια θα πρέπει να συμπλη­ρώ­σουν τα επιπλέον στοιχεία που τυχόν απαιτούνται και τον κωδικό πρόσβασης τους (password), ώστε να εγγραφούν στο epithimies.gr. Κατά την εγγραφή, ζητείται από κάθε ενδιαφερόμενο να δει τους Όρους Χρήσης και να πατήσει στο κενό κουτί για να επιβεβαιώ­σει ότι συμφωνεί με αυτούς. Εάν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να μην πατή­σει στο κουτί και μην υπο­βάλει την δήλωση εγγραφής του.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του, ο ενδιαφερόμενος θα μεταβεί αυτόματα στην σελίδα του Διαγωνισμού και θα πρέπει να πατήσει το κουμπί «Πάρε Μέρος Τώρα» ώστε να καταχωρισθεί η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό για τις Δωροκάρτες, με χρήση ειδικού λογισμικού που καταγράφει την ακριβή ημερομηνία και ώρα της συμμετοχής.

5. Έγκυρες Συμμετοχές

Για να είναι έγκυρη μία συμμετοχή, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει ακο­λου­θήσει απαρέγκλιτα τα προαναφερθέντα βήματα (όρος 4).

Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να εγγραφεί μόνον μία φορά και επομένως να συμ­με­τάσχει στον Διαγωνισμό με μία μόνον συμμετοχή, ανεξαρτήτως του εάν τυχόν έχει λάβει περισσότερους από έναν κωδικούς εγγραφής.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά οποι­ου­­­δή­ποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο μοναδικός κωδικός εγγρα­φής στο epithimies.gr έχει χρησιμοποιηθεί από τρίτους και όχι από τον αρχικό παραλή­πτη ως άνω (όρος 1), η συμμετοχή θα ακυρωθεί.

6. Δώρα

Για  την περίοδο της 12ης Νοεμβρίου ώρα 08.00.001 έως και την 21η Νοεμβρίου ώρα 24.00.00, έχουν δοθεί για κάθε ώρα κάθε ημέρας από μία (1) Προπληρωμένη Κάρτα αξίας Εκατό Ευρώ (€ 100), δηλαδή για την συγκριμένη περίοδο έχουν δοθεί συνολικά διακόσιες τριάντα δύο (232) κάρτες («τα Δώρα»).

Κατά την περίοδο της 22ης Νοεμβρίου έως και την 10η Δεκεμβρίου 2013 θα δίδεται κάθε ώρα της ημέρας από τις 08.00.01 έως και τις 24.00.00 κάθε ημέρας από μία (1) Προπληρωμένη Κάρτα αξίας Εκατό Ευρώ (€ 100), δηλαδή συνολικά κάθε μέρα και για τις προκαθορισμένες ώρες θα κληρώνονται δεκαέξι (16) Προπληρωμένες Κάρτες.

Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού θα δοθούν συνολικά πεντακόσιες τριάντα έξι (536) Προπληρωμένες  Κάρτες.

Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλ­λάσ­σονται με χρήματα ή άλλα πράγματα.

7. Τρόπος Ανάδειξης των Νικητών

Κάθε έγκυρη συμμετοχή θα τοποθετείται στην κλήρωση της ώρας κατά την οποία καταγράφηκε. Ο Νικητής κάθε κληρώσεως θα προκύψει από τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ όλων των εγκύρων συμμετοχών που καταγράφηκαν την κάθε συγκεκριμένη ώρα κάθε ημέρας της διάρκειας του Διαγωνισμού.

Η πρώτη περίοδος συμμετοχής θα αρχίσει την ώρα 08.00.01 της 12ης Νοεμβρίου 2013 και θα λήξει την ώρα 09.00.00 της ιδίας ημέρας και οι επόμενες περίοδοι θα αρχίζουν και θα λήγουν, αντιστοίχως, ανά μία ώρα, η δε τελευταία περίοδος συμμετοχής είναι από ώρα 23.00.01 έως 24.00.00 της 21ης Νοεμβρίου 2013.

Από τις 22 Νοεμβρίου 2013 η πρώτη περίοδος συμμετοχής θα αρχίσει την ώρα 08.00.01 και θα λήξει την ώρα 09.00.00 της ίδια ημέρας και οι επόμενες περίοδοι θα αρχίζουν και θα λήγουν αντιστοίχως, ανά μια ώρα, η δε τελευταίο περίοδος συμμετοχής της ημέρας  είναι από ώρα 23.00.01 έως 24.00.00. Η δε τελευταία περίοδος συμμετοχής είναι από ώρα 23.00.01 έως 24.00.00 της 10ης Δεκεμβρίου 2013.

Θα διεξαχθούν συνολικά πεντακόσιες τριάντα έξι  (536) κληρώσεις, δηλαδή μία για τις συμμετοχές κάθε ώρας κάθε ημέρας της διάρκειας του Διαγωνισμού. Οι κληρώσεις θα γίνουν με χρήση ειδικού ηλεκτρονικού λογισμικού που αποκλείει πιθανότητα ανθρώπινης παρέμβασης και εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας. Από κάθε κλήρωση θα αναδεικνύεται ένας Νικητής που θα κερδίζει ένα Δώρο. Όλοι οι συμμετέχοντες σε μία περίοδο συμμετοχής αποκλείονται αυτομάτως από τις επόμενες περιόδους συμμετοχής. Σε περίπτωση κατά την οποία εντός κάποιας περιόδου συμμετοχής δεν υπάρξει ούτε μία συμμετοχή,  το Δώρο θα μεταφερθεί στην επόμενη περίοδο συμμετοχής.

8. Παράδοση των Δώρων

8.1. Η εταιρεία «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε» (e-mail επικοινωνίας info@ lifeltd.gr) θα ενημερώσει τους τυχερούς με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύ­θυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει ή μέσω τηλεφώνου, και θα δώσει οδηγίες για την παρα­λαβή των Δώρων τους.

Επίσης, τα ονόματα όλων των Νικητών θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας www.epithimies.gr/mycode-winners

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους τυχε­ρούς ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της κληρώσεως, η συμμετοχή ακυρώνεται και ο τυχερός χάνει το δώρο του.

8.2. Η παράδοση των Δώρων θα γίνεται από courier με χρέωση της Διορ­γα­νώ­τριας, στη διεύθυνση που θα δηλώσουν οι τυχεροί κατά την επικοινωνία με την εταιρεία «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» και θα ολοκληρωθεί ως την 31/1/2014.
Για την παραλαβή του Δώρου απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτοπρο­σωπία.


8.3. Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του Δώρου μετά την παράδοσή του στον δικαιούχο και ο δικαι­ού­χος αποδέχεται ότι σε μία τέτοια περίπτωση αυτό δεν αντικαθίσταται.

9. Ευθύνη

9.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδια­φε­­ρομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώ­τρια & ο Τεχνι­κός Σύμ­βουλος δεν ανα­λαμβάνουν καμία υποχρέωση ανα­φορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβα­σης σε χώ­ρους διαδικτύου ή την παροχή διευκο­λύν­σεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυ­α­κό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέ­πεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικεί­ου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προ­δια­γραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποια­δή­ποτε επιβάρυνση των συμμε­τεχό­ντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

9.2. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγω­νισμός είναι δυνατόν να επηρεαστεί ή να διακοπεί προ­σω­ρι­νά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκ­­τρονικά μηνύματα και η μετά­δο­ση δεδομένων, καθώς και η δυνα­τό­τητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μετα­βολών ή διακοπών που εξαρ­τώ­νται πλήρως από τις δυνα­τότητες της υπάρ­χουσας τεχνο­λογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας.

Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση καθυστέ­ρησης στη λήψη ή απώλειας συμμετοχών ή συμμετοχών που δεν ελήφθησαν ή δεν κατα­γρά­φηκαν για οποιοδήποτε λόγο κατά την διάρκειας του Διαγωνισμού.

9.3. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την ανέλεγκτη κρίση της Διοργα­νώ­τριας, υπάρ­χουν επαρκείς αποδείξεις χειραγώγησης της διαδικασίας συμ­με­το­χής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης πρακτι­κής, η Διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα και να μην τον αναδείξει ως νικητή. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου.

9.4. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικώς με δική τους ευθύνη. Η ιστοσελίδα είναι διαθέ­σιμη στους συμμετέχοντες στην κατά­σταση που ευρί­σκε­ται και η Διοργανώτρια, οι αξιωματούχοι, διευ­θυ­ντές, υπάλληλοι και προστη­θέντες αυτής δεν προβαίνουν σε οποια­δή­ποτε δήλωση ούτε και παρέχουν οποια­δή­ποτε εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια και πληρότητα της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου οποιασδήποτε ιστοσελίδας είναι συνδεδεμένη με την εν λόγω ιστοσελίδα και ουδεμία ευθύνη θα έχουν για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από την εν λόγω αιτία.

10. Προσωπικά Δεδομένα

Η Διοργανώτρια ενημερώνει ότι θα δημιουργήσει αρχείο με τα δεδομένα προσω­πικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, τα οποία θα συλλέξει από τους ίδιους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 4 ανω­τέρω, με σκοπό την ανακήρυξη των νικητών, την δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενερ­γειών για την παράδοση των Δώρων.

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ρητώς και συναινούν στην τήρηση αρχείου κατά τα προαναφερόμενα.

Το συγκεκριμένο αρ­χείο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή διαφη­μι­στικού υλι­κού, δειγμάτων προϊόντων, ενημερωτικού υλικού και κουπονιών αγοράς προϊόντων της ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ Μ.Ε.Π.Ε, μόνον εφόσον οι συμ­με­τέχοντες έχουν παράσχει τη σχετική συναίνεσή τους προς τούτο.

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρού­νται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 όπως ισχύει και τις Απο­φά­σεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτή­ρα.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επι­βά­ρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρού­νται στο αρχείο κατά τους όρους του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει.

Η ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ Μ.Ε.Π.Ε δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο μοναδικός κωδικός εγγραφής για το epithimies.gr δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον παραλήπτη (κατά τα αναφερόμενα στον όρο 1), αλλά από τρίτους.

11. Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί τo δικαίωμα vα μεταβάλει τoυς Όρoυς Συμμε­τοχής στον Διαγωνισμό κατά την ανέλεγκτη κρίση της.

Οι τυχόν τροπο­ποιήσεις θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.epithimies.gr/ mycode-terms και θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχο­ντες.

Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύ­νη αναλαμβά­νει αναφορικά με τις εν λόγω τρο­­πο­ποιήσεις.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα vα ακυρώσει τον Διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο.

12. Λοιποί Όροι

12.1. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ 47puritystreet.com.-

12.2. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

12.3. Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στον διαδι­κτυ­ακό τόπο www.epithimies.gr/mycode-terms.

Επίσης, έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Άννα Ρήγα, Ακαδημίας 59 Αθήνα, τηλ. 210 3636518, και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση.

12.4. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε συμ­μετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως.

Η συμ­μετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύ­λα­κτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και την συν­ακό­λου­θη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργα­νώ­­τριας.