Εγγύηση επιστροφής χρημάτων από την Oral-B


Ευ Ζην
1/07/2024

Επίσημοι όροι και προϋποθέσεις της διαφημιστικής εκστρατείας

ORALB Power – Δόκιμασέ το για 100 ημέρες και, αν δεν είσαι ικανοποιημένος, πάρε τα χρήματά σου πίσω

01 Ιουλίου 2024-30 Ιουνίου 2025

Άρθρο 1-Διοργανώτρια εταιρεία

1. Η εκστρατεία «ORALB Power – Δόκιμασέ το για 100 ημέρες και, αν δεν είσαι ικανοποιημένος, πάρε τα χρήματά σου πίσω», καλούμενη εν τοις εφεξής «η Εκστρατεία», οργανώνεται και διενεργείται από την εταιρεία με την επωνυμία «Life-ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΕ», εδρεύουσα στην Βέροια Ημαθίας, στην Νέα Περιφερειακή Οδό Βέροιας, 59100, Α.Φ.Μ. 095435619, εκπροσωπούμενη νομίμως από τον κ. Λιμπάντση Θωμά, υπό της ιδιότητά του ως διαχειριστή της εν λόγω εταιρείας, καλούμενη εν τοις εφεξής «ο Οργανωτής». Η Εκστρατεία διενεργείται υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, αρ. 49, με Α.Φ.Μ. 094016789, καλούμενη εν τοις εφεξής «P&G». Η παρούσα Εκστρατεία διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι κατά καθ’ όλη τη διάρκειά της στον ιστότοπο που ορίζεται κατωτέρω στο παρόν Άρθρο παρ. (3).

2. Οι συμμετέχοντες στην Εκστρατεία υποχρεούνται να τηρήσουν τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εν τοις εφεξής «οι Όροι»). Η συμμετοχή στην Εκστρατεία προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων.

3. Οι Όροι διατίθενται δωρεάν για κάθε ενδιαφερόμενο, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της Εκστρατείας, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.epithimies.gr.

4. Ο Οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει μονομερώς τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή, χωρίς τήρηση προδικασίας ή άλλως πώς, με άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων, με εξαίρεση τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας και χρήσης των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. Η συμπλήρωση και/ή τροποποίηση γνωστοποιείται στον κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 1 παρ. (3). Ο Οργανωτής δικαιούται κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια να αναβάλει, παρατείνει, ακυρώνει, επανεκκινεί τη διαδικασία της Εκστρατείας, κ.ο.κ.

5. Οι παρόντες Όροι ή οι ενδεχόμενες προσθήκες τους είναι διαθέσιμοι για τους συμμετέχοντες στην ιστοσελίδα www.epithimies.gr για όλο το χρονικό διάστημα της Εκστρατείας. Οι Όροι διατίθενται, επίσης, σε έντυπη μορφή κατόπιν χρονολογημένης και υπογεγραμμένης αίτησης, η οποία θα αποστέλλεται στη διεύθυνση Life IKE, Νέα Περιφερειακή Οδός Βέροιας, 59100 Βέροια

6. Μπορείτε να ζητήσετε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Εκστρατεία, καλώντας τηλεφωνικώς στον αριθμό 23310-20453 (κανονική χρέωση), Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00 ως τις 17:00 (εκτός των επίσημων αργιών).

Άρθρο 2 – Αντικείμενο της Εκστρατείας

Αντικείμενο της Εκστρατείας είναι η δοκιμή από τον καταναλωτή της επαναφορτιζόμενης οδοντόβουρτσας ORALB Power σύμφωνα με το Άρθρο 5 των παρόντων, κάθε μέρα για 100 διαδοχικές ημέρες. Εάν ο καταναλωτής δεν μείνει ικανοποιημένος από το προϊόν, έχει δικαίωμα να αιτηθεί την επιστροφή της αξίας του προϊόντος που αγόρασε σε χρήμα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στους παρόντες.

Άρθρο 3 – Διάρκεια της Εκστρατείας

1. Η Εκστρατεία αρχίζει την 1η Ιουλίου 2024 και ώρα 00:00:01 και λήγει την 30η Ιουνίου 2025 και ώρα 23:59:59. Για τα προϊόντα που αγοράστηκαν μετά την 30η Ιουνίου 2025 και ώρα 00:00:01 δεν εφαρμόζονται οι παρόντες Όροι και δεν λαμβάνονται υπόψη από τον Οργανωτή.

2. Στην περίπτωση που ο Οργανωτής αποφασίζει να μεταβάλλει τη διάρκεια της Εκστρατείας, μειώνοντας ή παρατείνοντας αυτή, ενημερώνει τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 1 παρ. (3) μέσα. Η ενημέρωση αυτή λαμβάνει χώρα πριν τη θέση σε ισχύ της εν λόγω τροποποίησης.

Άρθρο 4 – Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας άνω των 18 ετών με πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία, ο οποίος είναι μόνιμος και νόμιμος κάτοικος Ελλάδας (εν τοις εφεξής «ο Συμμετέχων») που πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

i) αγόρασε κατά το προαναφερθέν στο Άρθρο 3 παρ. 1 διάστημα ένα από τα αναφερόμενα κατωτέρω στο Άρθρο 5 παρ (1) συμμετέχοντα στην Εκστρατεία προϊόντα, τα οποία πωλούνται στις υπεραγορές καταστημάτων,

ii) εξέφρασε, κατά το προαναφερθέν στο Άρθρο 3 παρ. (1) διάστημα, την επιθυμία επιστροφής του προϊόντος της Εκστρατείας με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό 23310-20453,

iii) επέστρεψε στον Οργανωτή, το αργότερο εντός 100 ημερολογιακών ημερών από την αγορά του προϊόντος, τα εξής:

το συμμετέχον προϊόν, που αγοράστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 6, και

το αντίγραφο της νόμιμης απόδειξης/τιμολογίου που πιστοποιεί την τιμή και την ημερομηνία αγοράς του συμμετέχοντος προϊόντος, και

το πρακτικό που παρέλαβε από τον Οργανωτή, το οποίο περιέχει τις εξής πληροφορίες: ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, πόλη και διεύθυνση κατοικίας, αριθμό και ημερομηνία νόμιμης απόδειξης/τιμολογίου, το κατάστημα από το οποίο αγόρασε το προϊόν, το λόγο δυσφορίας και την περιγραφή του τρόπου χρήσης του προϊόντος, την ημερομηνία και την υπογραφή.

iv) τήρησε τους όρους χρήσης του προϊόντος , όπως αυτοί αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται σε έκαστη συσκευασία.

2. Στην Εκστρατεία δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι του Οργανωτή, των καταστημάτων πώλησης, και της P&G, καθώς και οι συγγενείς τους 1ου βαθμού (τέκνα, γονείς) και 2ου βαθμού (αδελφοί/αδελφές) εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, και σύζυγοί τους ή οι σύντροφοι με τους οποίους έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

3. Με τη συμμετοχή στην Εκστρατεία, ο Συμμετέχων αποδέχεται εξ ολοκλήρου και με την ελεύθερη βούλησή του τις διατάξεις των παρόντων Όρων. Ακόμη, ο Συμμετέχων δίνει την συγκατάθεσή του για την ενσωμάτωση των προσωπικών στοιχείων του στη βάση δεδομένων που αφορά τους συμμετέχοντες στην Εκστρατεία, για την ομαλή διεξαγωγή της και την επιστροφή της αξίας του προϊόντος, υπό τους όρους του Παραρτήματος 1 των παρόντων Όρων.

4. Κάθε Συμμετέχων δύναται να λάβει μέρος στην Εκστρατεία άπαξ και με το ίδιο προϊόν. Η Οργανώτρια επιστρέφει την αξία του αγορασμένου προϊόντος άπαξ.

5. Μόνο οι έγκυρες συμμετοχές έχουν δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος σε χρήμα. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Οργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματά της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο σύστημα του Οργανωτή, από την ημερομηνία έναρξης της Εκστρατείας μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης της. Κανένας άλλος τρόπος υποβολής συμμετοχής δε γίνεται δεκτός και κάθε συμμετοχή που θα υποβάλλεται με τρόπο διαφορετικό θα λογίζεται ως μη υποβληθείσα.

6. Οι παρόντες Όροι διέπουν τη διαδικασία συμμετοχής στην Εκστρατεία ως σύνολο και ο εκάστοτε συμμετέχων δια της συμμετοχής αποδέχεται πλήρως, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα το πλήρες περιεχόμενό τους. Η μη αποδοχή τους ή ακόμα και η εν μέρει αποδοχή τους συνεπάγεται την αδυναμία συμμετοχής στη διαδικασία και αυτοδίκαιη ακύρωση της συμμετοχής τους.

Άρθρο 5 – Συμμετέχοντα στην Εκστρατεία προϊόντα

1. Η Εκστρατεία αφορά κάθε επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Power.

2. Η Εκστρατεία δεν ισχύει για τις ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες Oral-B με μπαταρίες.

Άρθρο 6 – Διαδικασία της Εκστρατείας

1. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε Συμμετέχων είναι η εξής:

A) Ο κάθε Συμμετέχων αγοράζει ένα ή περισσότερα προϊόντα που αναφέρονται στο Άρθρο 5 έως την 30η Ιουνίου 2025 και κρατά την νόμιμη απόδειξη/το τιμολόγιο που πιστοποιεί την αγορά τους. Το ποσό του αγορασμένου προϊόντος/των αγορασμένων προϊόντων που θα επιστραφεί αντιστοιχεί στην τιμή αγοράς που αναφέρεται στη νόμιμη απόδειξη/στο τιμολόγιο.

B) Στην περίπτωση που ο Συμμετέχων δεν μείνει ικανοποιημένος από το προϊόν, επικοινωνεί με τον Οργανωτή, καλώντας στον αριθμό 23310-20453 ή αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση: christina@lifepcc.gr, εκφράζοντας την επιθυμία επιστροφής του συμμετέχοντος στην Εκστρατεία προϊόντος

Γ) Ο Οργανωτής αποστέλλει το υπόδειγμα πρακτικού που θα συμπληρωθεί από τον Συμμετέχοντα στο e-mail που αναφέρεται ο Συμμετέχων.

Δ) Μετά από την αποστολή του πρακτικού και του αντίγραφου της νόμιμης απόδειξης/του τιμολογίου μέσω e-mail και την επιβεβαίωση παραλαβής από τον Οργανωτή εντός 3 εργάσιμων ημερών, θα επιστραφεί στο κατάστημα του Οργανωτή:

i. το αγορασμένο προϊόν, το αργότερο εντός 100 ημερολογιακών ημερών από την αγορά του προϊόντος σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 6 παρ. (3) και (4),

ii. το αντίγραφο της νόμιμης απόδειξης/του τιμολογίου που πιστοποιεί την τιμή και την ημερομηνία αγοράς του συμμετέχοντος προϊόντος, και

iii. το πρακτικό που έθεσε στη διάθεση του Συμμετέχοντος ο Οργανωτής με τις εξής πληροφορίες: ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, πόλη και διεύθυνση κατοικίας, αριθμός και ημερομηνία νόμιμης απόδειξης/τιμολογίου, λόγος δυσφορίας, ημερομηνία και υπογραφή. Το πρακτικό θα αποσταλεί σε έντυπη μορφή κατά την επιστροφή του προϊόντος, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της διοργανώτριας: christina@lifepcc.gr .

2. Η επιστροφή του ποσού σε ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το προϊόν που αγόρασε ο Συμμετέχων και θεωρεί μη ικανοποιητικό λαμβάνει χώρα εφόσον όλες τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις πληρούνται και εφόσον επιστρέψει το προϊόν εντός 100 ημερολογιακών ημερών από την αγορά του. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει σε μορφή προπληρωμένης κάρτας, η οποία θα φορτιστεί με το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία αγοράς του προϊόντος, όπως αυτό πιστοποιείται από το αντίγραφο της νόμιμης απόδειξης/τιμολογίου που υποχρεούται να προσκομίσει ο συμμετέχων. Τυχόν μεταγενέστερη μεταβολή στην τιμή του προϊόντος δε μεταβάλλει το ποσό που θα επιστραφεί στον Συμμετέχοντα.

3. Κάθε Συμμετέχων δύναται να ζητήσει λεπτομέρειες σχετικά με τους Όρους και την Εκστρατεία καλώντας τηλεφωνικά στον αριθμό 23310-20453 με κανονική χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 ως τις 17:00 (εκτός των επίσημων αργιών).

4. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων δεν έχει τη δυνατότητα αποστολής του πρακτικού και του αντίγραφου της νόμιμης απόδειξης/του τιμολογίου μέσω e-mail, του επιτρέπεται να αποστείλει τα απαραίτητα έγγραφα μέσω ταχυμεταφορών, στη διεύθυνση του Οργανωτή όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1 παρ. (1), μαζί με το προϊόν.

Άρθρο 7 – Προϋποθέσεις επαλήθευσης

1. Για την έγκυρη συμμετοχή τους και την επιστροφή των χρημάτων τους, οι Συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

i. Ο Συμμετέχων δύναται να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων για το προϊόν/τα προϊόντα μόνο μια φορά στα πλαίσια της Εκστρατείας,

ii. Ο Συμμετέχων πληροί τις προϋποθέσεις σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής του Άρθρου 4,

iii. Ο Συμμετέχων αποστέλλει e-mail με το συμπληρωμένο πρακτικό και το αντίγραφο της νόμιμης απόδειξης / τιμολογίου,

iv. Η ημερομηνία της νόμιμης απόδειξης / του τιμολογίου δεν πρέπει να προηγείται της 1ης Ιουλίου 2024 και ώρα 00:00:01 ούτε να ξεπεράσει την ημερομηνία λήξης της εκστρατείας, δηλαδή την 30η Ιουνίου 2025 και ώρα 23:59:59.

v. Δεν επιτρέπεται η ημερομηνία επιστροφής του προϊόντος να ξεπερνά τις 100 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αγοράς η οποία αναφέρεται στη νόμιμη απόδειξη / στο τιμολόγιο.

vi. Ο Συμμετέχων οφείλει να επιστρέψει το προϊόν/τα προϊόντα για τα οποία εξέφρασε την δυσφορία του, μέσω ταχυμεταφορών, με την απόδειξη παραλαβής στη διεύθυνση του Οργανωτή, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1 παρ. (1). Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε καλή κατάσταση, να λειτουργούν και να προσκομίζονται μαζί με το πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγύησης (εφόσον εκδόθηκε από τον κατασκευαστή/διανομέα). Στην περίπτωση παράλειψης αποστολής του προϊόντος και/ή των σχετικών δικαιολογητικών από τον Συμμετέχοντα, αυτός δεν έχει το δικαίωμα να λάβει τα χρήματα που αντιστοιχούν στο ποσό που έδωσε για την αγορά του προϊόντος. Το κόστος αποστολής των προϊόντων βαρύνει τον Συμμετέχοντα.

Άρθρο 8 – Επιστροφή χρημάτων

1. Από την επιστροφή της αξίας σε ευρώ των αγορασμένων προϊόντων κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, δύναται να επωφεληθεί ένα (1) φυσικό πρόσωπο.

2. Τα χρήματα επιστρέφονται στο Συμμετέχοντα αφού διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις επιστροφής. Η επιστροφή πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επαλήθευσης.

3. Το κόστος αποστολής των δικαιολογητικών και των προϊόντων προς τον Οργανωτή βαρύνει τον Συμμετέχοντα.

Άρθρο 9 - Πρόωρος τερματισμός της Εκστρατείας

1. Η Εκστρατεία δύναται να τερματιστεί πριν την ημερομηνία λήξης του Άρθρου 3 παρ. (1) σε περίπτωση που ανακύψει γεγονός ανωτέρας βίας κατά την κρίση του Οργανωτή, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας του Οργανωτή, από ανεξάρτητους από τη βούλησή του λόγους, να συνεχίσει την Εκστρατεία ή μέσω απόφασης του Οργανωτή.

2. Στα περιστατικά που λαμβάνονται υπόψη στην ανωτέρω παράγραφο εξομοιώνονται οι πράξεις δημόσιας εξουσίας κάθε αρμόδιας δικαστικής ή άλλης δημόσιας αρχής.

3. Στις περιπτώσεις που λαμβάνονται υπόψη στις παρ. (1) και (2) του παρόντος Άρθρου, ο Οργανωτής δεν έχει άλλες υποχρεώσεις προς τους συμμετέχοντες, σχετικά με την επιστροφή χρηματικού ποσού ή καταβολή χρηματικού ποσού ως αποζημίωση.

4. Ο πρόωρος τερματισμός της Εκστρατείας γνωστοποιείται από τον Οργανωτή με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 1 παρ. (3) μέσα.

Άρθρο 10 - Διαφορές και εφαρμοστέο δίκαιο

1. Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από την Εκστρατεία και την ερμηνεία – εφαρμογή των παρόντων Όρων μεταξύ του Οργανωτή αφενός, και οποιουδήποτε Συμμετέχοντος αφετέρου, τα μέρη θα επιδιώξουν το φιλικό διακανονισμό της και θα εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα επίλυσής της με εναλλακτικές μεθόδους. Σε περίπτωση που η φιλική διευθέτηση δεν καταστεί δυνατή, οι διαφορές επιλύονται δικαστικώς. Αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια του δήμου Βέροιας.

2. Εφαρμοστέο δίκαιο σε κάθε περίπτωση είναι αποκλειστικά το ελληνικό.

Άρθρο 11 – Ευθύνη

Η ευθύνη του Οργανωτή περιορίζεται στην επιστροφή του ανωτέρων ποσού που αντιστοιχεί στην αξία του προϊόντος, κατά την αγορά του από τον Συμμετέχοντα. Ο Οργανωτής δεν φέρει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων και συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά, δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε Συμμετέχοντα ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το προϊόν, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης, ο Οργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε εγγυάται τη λειτουργικότητα ή την έλλειψη ελαττωμάτων του προϊόντος ούτε εγγυάται κάποια συμφωνημένη ιδιότητα. Μετά την λήξη της Εκστρατείας και της επιστροφής του ποσού κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Οργανωτή παύει να υφίσταται.

Άρθρο 12 - Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

(1) Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων στην Εκστρατεία τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 1 των παρόντων Όρων.

(2) Οι αιτήσεις/ οι καταγγελίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1 των παρόντων Όρων.

Άρθρο 13- Επικοινωνία με τον Οργανωτή της Εκστρατείας

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή καταγγελία, οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δύναται να επικοινωνήσει με τον Οργανωτή της Εκστρατείας καλώντας στο τηλέφωνο 23310-20453 –με κανονική χρέωση - από τις 09.00 έως τις 17.00 από Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός των επίσημων αργιών).

Άρθρο 14- Αντίγραφα των Όρων

Οι παρόντες Όροι συνετάχθησαν από τη συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης, Λέπεση Ευφροσύνη, Ιωνος Δραγούμη 4, σε ένα (1) πρωτότυπο, το οποίο θα διατηρηθεί στο αρχείο του εν λόγω συμβολαιογράφου και σε τέσσερα (4) αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα (1) αντίγραφο θα παραμείνει στο αρχείο του συμβολαιογράφου και τα λοιπά τρία (3) αντίγραφα χορηγούνται στα μέρη.

LIFE - ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΕ

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 των Όρων της διαφημιστικής εκστρατείας

ORALB Power – Δόκιμασέ το για 100 ημέρες και, αν δεν είσαι ικανοποιημένος, πάρε τα χρήματά σου πίσω («Εκστρατεία»)

- Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα -

1. Στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος

Μέσω του παρόντος Παραρτήματος σας κάνουμε γνωστό τον τρόπο με τον οποίο η P&G και οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί της επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και στο οποίο εξασφαλίζεται η προστασία τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για την προστασία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γ.Κ.Π.Δ.).

Τα δεδομένα που καταχωρούνται από τους Συμμετέχοντες αποκτώνται νόμιμα και σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός της Ε.Ε. 2016/679 (Γ.Κ.Π.Δ.).

Για την διεξαγωγή της Εκστρατείας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων θα επεξεργαστούν από:

Την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με έδρα στο Μαρούσι, στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 49 με Α.Φ.Μ. 094016789 (στο εξής «ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας» ή «P&G»),

Διαμέσου της ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΕ, Αριθμός ΓΕ.Μ.Η. 21304526000, με Α.Φ.Μ. 095435619, αριθμός τηλεφώνου: 23310-20453 (στο εξής «Εξουσιοδοτημένος» ή «Οργανωτής»).

2. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται στην Εκστρατεία

Η συμμετοχή στην Εκστρατεία προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιγράφονται κατωτέρω, και τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας από τον Οργανωτή σύμφωνα με τους ρητώς καθοριζόμενους όρους του παρόντος και τον Γ.Κ.Π.Δ., αποκλειστικά για τους σκοπούς συμμετοχής στην Εκστρατεία, την απόδοση της αξίας του προϊόντος, την προβολή και προώθηση της Εκστρατείας για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων του, σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Στα πλαίσια της Εκστρατείας, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα συλλέξει από τους συμμετέχοντες τα εξής δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

  • ονοματεπώνυμο

  • ηλεκτρονική διεύθυνση

  • αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας

  • πόλη και διεύθυνση κατοικίας

  • ΑΔΤ ταυτότητας και πατρώνυμο

Αυτά τα στοιχεία θα διατηρούνται στα λογιστικά βιβλία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τους κανόνες του φορολογικού δικαίου. Τα δεδομένα αυτά δεν τυγχάνουν δημοσιοποίησης.

Για την συμμετοχή στην Εκστρατεία ώστε να δύναται να παραλάβει τη χρηματική αξία των επιστραφέντων προϊόντων της Εκστρατείας, το εν λόγω φυσικό πρόσωπο πρέπει να δώσει την συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δια της συμμετοχής στην Εκστρατεία, ο Συμμετέχων επιβεβαιώνει τη γνώση των διατάξεων των Όρων και εκφράζει τη συγκατάθεση σχετικά με αυτούς και σχετικά με την ενσωμάτωση των προσωπικών δεδομένων του στη βάση δεδομένων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, για τους παρακάτω σκοπούς. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων δεν επιθυμεί να γίνεται χρήση των προσωπικών δεδομένων του σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλείται να μην συμμετάσχει στην Εκστρατεία.

Επιπλέον, με τη συμμετοχή σε αυτή την Εκστρατεία, ο Συμμετέχων δηλώνει ότι διάβασε, έλαβε γνώση και συμφωνεί με τους όρους, τις προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου της P&G, η οποία βρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση: www.epithimies.gr

3. Σκοπός της επεξεργασίας

4. Από το ανωτέρω πλαίσιο διέπεται ο σκοπός και το όριο χρήσης των δεδομένων αυτών από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας διαμέσω του Οργανωτή. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων στην Εκστρατεία θα επεξεργαστούν από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας διαμέσου του Εξουσιοδοτημένου για:

(i) την οργάνωση και διεξαγωγή της Εκστρατείας,

(ii) τη διασφάλιση της ορθής συμμετοχής στην Εκστρατεία των υποκειμένων των δεδομένων- Συμμετεχόντων,

(iii) την επικοινωνία και επιβεβαίωση των στοιχείων των Συμμετεχόντων,

(iv) την επιστροφή της αξίας του προϊόντος/των προϊόντων που αγοράστηκαν και επιστράφηκαν, τα οποία συμμετέχουν στην Εκστρατεία και την εκπλήρωση των φορολογικών και χρηματικών-λογιστικών υποχρεώσεων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας,

(v) την επίλυση των αιτημάτων των Συμμετεχόντων – ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για να απαντήσει σε ενδεχόμενες αιτήσεις, καταγγελίες ή οποιεσδήποτε ερωτήσεις.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων τη σχετική επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Οργανωτή, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την παράδοση της αξίας του προϊόντος.

4. Νομική βάση της επεξεργασίας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα επεξεργαστούν με βάση την συγκατάθεση των Συμμετεχόντων να λάβουν μέρος στην Εκστρατεία, με την τήρηση και αποδοχή των διατάξεων των Όρων και να λάβουν τα προϊόντα της Εκστρατείας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα επεξεργαστούν σύμφωνα με το νόμιμο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, όπως: άσκηση ή υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή των συμφερόντων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή άλλων προσώπων ενώπιον των δικαστικών αρχών, των δικαστικών επιμελητών, των δημόσιων συμβολαιογράφων, άλλων δημόσιων αρχών, των διαιτητικών δικαστηρίων, των μεσολαβητών ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών που επιλύουν διαφορές, των δικηγόρων, των σύμβουλων κτλ.

Η άρνηση των Συμμετεχόντων στην Εκστρατεία να παρέχουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και/ή να επιστρέψουν τη χρήση τους προκαλεί την αδυναμία οργάνωσης και διεξαγωγής της Εκστρατείας, της συμμετοχής στην Εκστρατεία και της επιστροφής της αξίας των επιστραφέντων προϊόντων καθώς και την αδυναμία πραγματοποίησης των νόμιμων συμφερόντων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και του Οργανωτή.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δε θα λάβει αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά στην αυτόματη επεξεργασία των δεδομένων των συμμετεχόντων στην εκστρατεία (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ) που θα παράγουν νόμιμες επιπτώσεις σχετικά με αυτούς ή που θα επηρεάσουν παρομοίως σε σημαντικό βαθμό.

O Συμμετέχων αποδέχεται και γνωρίζει ότι η ιστοσελίδα, στην οποία είναι αναρτημένο το περιβάλλον υποβολής συμμετοχής στην Εκστρατεία, για την πλήρη λειτουργικότητα του σχετικού λογισμικού και ελλείψει άλλου μέσου ηπιότερου ή διαφορετικής τεχνολογίας, αποθηκεύει προσωρινά στην προσωρινή μνήμη “cache” που συνεργάζεται με το λογισμικό πλοήγησης – φυλλομέτρησης που χρησιμοποιεί, αρχεία κειμένου “cookies”, τα οποία αποθηκεύουν ανώνυμα δεδομένα που αφορούν στην πλοήγηση – φυλλομέτρηση της ιστοσελίδας ή στη λειτουργία του λογισμικού και αλληλεπιδρούν με το λειτουργικό σύστημα του μέσου (συσκευής) πρόσβασης στο διαδίκτυο του συμμετέχοντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση “cookies” από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Cookies της P&G που είναι αναρτημένη στην [*].

5. Οι παραλήπτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στα πλαίσια της Εκστρατείας από τον Εξουσιοδοτημένο θα αποκαλυφθούν στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, καθώς και στις αρχές στις περιπτώσεις που ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και/ή ο Εξουσιοδοτημένος πρέπει να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα μεταφερθούν κατόπιν σε άλλες εταιρείες του ομίλου Procter & Gamble ή σε χειριστές και σε αλλοδαπούς συνεργάτες από το εξωτερικό της Procter & Gamble, από τα κράτη-μέλη και μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των Η.Π.Α., με σκοπό την αποθήκευσή τους στον εξυπηρετητή και επικοινωνία για τον σκοπό που αναφέρεται στους παρόντες Όρους.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα αποκαλυφθούν μόνο στο μέτρο που είναι απαραίτητο στις επόμενες κατηγορίες τρίτων προσώπων: στον υπεύθυνο μάρκετινγκ της P&G, στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες επέλεξαν να λάβουν πληροφορίες στο μέλλον εκ μέρους της P&G, εκ μέρους των εταιριών που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή στον Εξουσιοδοτημένο, όπως παρόχων πληροφορικών συστημάτων IT και των σχετικών παρόχων υποστηρικτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, για την πραγματοποίηση συμπληρωματικών αντιγράφων και αποκατάσταση σε περίπτωση καταστροφών, υπηρεσιών πληροφορικής ασφάλειας, άλλες οντότητες, όπως ρυθμιστικές αρχές, λογιστές, ελεγκτές, δικηγόροι ή άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες, στην περίπτωση που η δραστηριότητά τους απαιτεί τέτοιες πληροφορίες.

Τα τρίτα πρόσωπα στα οποία διαβιβάζονται ή διατίθενται οι προσωπικές πληροφορίες των Συμμετοχόντων, με βάση τις άνω παραγράφους, περιορίζονται (μέσω του νόμου και συμβατικά) σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων αυτών. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας εξασφαλίζει ότι κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο αποκαλύπτονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται στις υποχρεώσεις απορρήτου και ασφάλειας σύμφωνα με το παρόν ενημερωτικό σημείωμα και την ισχύουσα νομοθεσία.

Εκτός από τα προαναφερθέντα, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν θα αποκαλύψει σε τρίτα πρόσωπα τα προσωπικά στοιχεία που τυγχάνουν επεξεργασίας από αυτό ή τον Οργανωτή σχετικά με την Εκστρατεία, χωρίς να το ανακοινώσει στα υποκείμενα των δεδομένων – στους Συμμετέχοντες ή, αν απαιτείται, χωρίς να λάβει προηγούμενη συγκατάθεσή τους.

6. Περίοδος αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων αποθηκεύονται για τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή του προϊόντος στον Οργανωτή, εκτός από τις περιπτώσεις που υποβλήθηκαν καταγγελίες σχετικά με τα επιστραφέντα ποσά, περίπτωση κατά την οποία τα δεδομένα θα διατηρηθούν έως την επίλυση αυτών των καταγγελιών. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων δεν χρησιμοποιούνται για κανένα άλλο σκοπό, έως την στιγμή καταστροφής τους, εκτός από την συμμετοχή στην Εκστρατεία.

Στην λήξη της περιόδου αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διαγράφει / καταστρέφει τα εν λόγω δεδομένα από τα μέσα επεξεργασίας και αποθήκευσης, και επιβάλει στον Εξουσιοδοτημένο/ εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους παρόμοιες υποχρεώσεις.

7. Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Με σκοπό τη διασφάλιση της αμερόληπτης και διαφανούς επεξεργασίας, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διασφαλίζει στους Συμμετέχοντες, καθ’ὀλη τη διάρκεια της Εκστρατείας, τα επόμενα δικαιώματα:

i. το δικαίωμα ενημέρωσης,

ii. το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης επεξεργασίας ανά πάσα στιγμή η οποία δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της,

iii. το δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,

iv. το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

v. το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

vi. το δικαίωμα σε περιορισμό της επεξεργασίας,

vii. το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία, εκτός από την περίπτωση που νόμιμες διατάξεις προβλέπουν το αντίθετο,

viii. το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων και το δικαίωμα αντίρρησης,

ix. το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση λαμβανόμενη αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,

xi. το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Εθνική Αρχή Επίβλεψης επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν τα προαναφερθέντα δικαιώματά τους ή μπορούν να απευθυνθούν για κάθε ερώτηση σχετικά με αυτά τα δικαιώματα ή κάθε διάταξη της παρούσας ενημέρωσης ή κάθε άλλο θέμα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω γραπτής αίτησης, χρονολογημένης και υπογεγραμμένης, προς τον Οργανωτή στην Βέροια Ημαθίας, στην Νέα Περιφερειακή Οδό Βέροιας, 59100 , ή διαβιβάζοντάς την στην ηλεκτρονική διεύθυνση christina@lifepcc.gr .

Επίσης, το υποκείμενο διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (complaints@dpa.gr). 9.

Σημείωση:

Χρονική περίοδος: Η προθεσμία απάντησης για τις αιτήσεις των υποκειμένων των δεδομένων είναι τριάντα (30) ημέρες από τη με δόκιμο τρόπο λήψη του, αφού ενημερώσει το υποκείμενο είτε για την ικανοποίηση του αιτήματος είτε για τους νόμιμους λόγους που την εμποδίζουν και είναι δυνατό να παραταθεί για ειδικούς λόγους που σχετίζονται με νόμιμες απαιτήσεις ή λόγω του περίπλοκου χαρακτήρα της αίτησης κατά μια επιπρόσθετη περίοδο δύο (2) μηνών.

Αδυναμία ταυτοποίησης: σε ορισμένες περιπτώσεις τα υποκείμενα των δεδομένων δεν δύνανται να ταυτοποιηθούν με βάση τα αναγνωριστικά στοιχεία που παρείχαν στην αίτηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν το πρόσωπο δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί με το υποκείμενο των δεδομένων, οΕεξουσιοδοτημένος δεν μπορεί να ικανοποιήσει την αίτηση του σχετικού προσώπου εκτός από την περίπτωση που το πρόσωπο παράσχει στον Εξουσιοδοτημένο επιπρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση.

8. Η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων στην Εκστρατεία. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας υποχρεούται να επιβάλλει στον Οργανωτή παρόμοιες υποχρεώσεις. Κατά την εκτίμηση του ενδεδειγμένου επιπέδου ασφάλειας, λαμβάνονται ιδίως υπόψη οι κίνδυνοι που απορρέουν από την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία.

Με τη συμμετοχή στην Εκστρατεία, οι Συμμετέχοντες δίνουν τη συγκατάθεσή τους σχετικά με την παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας / Εξουσιοδοτημένο και/ή εμπορικές εταιρείες που εμπλέκονται στην οργάνωση της παρούσας εκστρατείας, με σκοπό την ενσωμάτωση αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη βάση δεδομένων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας που διαχειρίζεται ο Εξουσιοδοτημένος, με σκοπό τη συμμετοχή στην Εκστρατεία, την ταυτοποίηση και επαλήθευση καθώς και την επιστροφή της αξίας των προϊόντων.

9. Τροποποίηση της πολιτικής επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δικαιούται να τροποποιήσει το παρόν Παράρτημα 1 των Όρων οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια διενέργειας της Εκστρατείας, μόνο στην περίπτωση που ανεύρει πιο αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων και χωρίς να θίγει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Εξουσιοδοτημένου και/ή της Εκστρατείας, αλλά θα παρέχεται και σε έντυπη μορφή κατόπιν χρονολογημένης και υπογεγραμμένης αίτησης, η οποία θα αποσταλεί αποστέλλεται στη διεύθυνση [*], δηλαδή θα γνωστοποιείται στους Συμμετέχοντες με τα ίδια μέσα με τα οποία γνωστοποιήθηκαν οι Όροι.

10. Άλλες διατάξεις

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στην εκστρατεία θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και άλλες νόμιμες διατάξεις εφαρμόσιμες στον τομέα.

Ο κάθε Συμμετέχων ρητά αναλαμβάνει την υποχρέωση να δηλώνει ως στοιχεία συμμετοχής μόνο τα δικά του στοιχεία, επί των οποίων έχει την εξουσία διάθεσης και όχι τρίτων προσώπων χωρίς αυτά να έχουν συναινέσει ή χορηγήσει συγκατάθεση προς τούτο και η P&G ενδέχεται να υποχρεωθεί σε περίπτωση σχετικής καταγγελίας ενώπιον των αρμόδιων αρχών και δικαστηρίων να αποκαλύψει στοιχεία προσδιοριστικά της ταυτότητας του αποστέλλοντος το πρακτικό, μέσω του οποίου υποβλήθηκε δήλωση δεδομένων χωρίς τη συναίνεση ή συγκατάθεση του υποκειμένου των, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.