ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ON-LINE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΕΣ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ VIAKAL & ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟ ΓΙΑ 1 ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΧΡΟΝΟ

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Οι εταιρείες «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» και η «47 Purity Street» διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο “ ΠΕΣ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ VIAKAL & ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟ ΓΙΑ 1 ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΧΡΟΝΟ” στον Δικτυακό τόπο www.epithimies.gr , για όλους όσους θα εγγραφούν ή συνδεθούν στην ιστοσελίδα www.epithimies.gr σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και είναι άνω των 18 ετών.  Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των Διοργανωτών, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού

2. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 17η Μαΐου 2016 έως και την 26η Ιουνίου 2016.

3. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα για μια (1) συμμετοχή.

Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει να είναι ήδη μέλος ή να εγγραφεί στο www.epithimies.gr.  Για την συμπλήρωση της φόρμας μέλους δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε χρέωση. Δια της συμμετοχής τους και της αποστολής μηνύματος στην ανωτέρω ιστοσελίδα, οι «Συμμετέχοντες» δηλώνουν τη συναίνεσή τους για την καταχώρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την Epithimies, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν το προϊόν Viakal. Συγκεκριμένα, να επιλέξουν πόσα αστέρια βάζουν στο προϊόν από ένα (1) έως πέντε (5) στις κάτωθι κατηγορίες:

  • Λάμψη
  • Ευκολία στη χρήση
  • Σχέση απόδοσης - τιμής
  • Αποτελεσματικότητα

Προαιρετικά μπορούν να αφήσουν και το σχόλιό τους για το προϊόν Viakal.

Όλοι οι Συμμετέχοντες καταχωρούνται αμέσως σε λίστα. Ο κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Η μη ορθή ή ελλιπής συμπλήρωση της φόρμας παρέχει το δικαίωμα στους Διοργανωτές καθ’ όλη την διάρκεια του παρόντος καθώς και μετά το τέλος αυτού να τον αποκλείσει από το διαγωνισμό.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

Η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική κλήρωση που θα λάβει χώρα στα γραφεία της 47 Purity Street στη Μαραθωνοδρόμου 74 Τ.Κ. 15124 Μαρούσι, την 27η Ιουνίου 2016.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο www.epithimies.gr  την 30η Ιουνίου 2016.

Οι νικητές του διαγωνισμού θα είναι εκατό (100).

Η κλήρωση θα αναδείξει και διακόσιους (200) αναπληρωματικούς για την περίπτωση που κάποιος τυχερός δεν παραλάβει το δώρο του ή ακυρωθεί η συμμετοχή του λόγω παράβασης των παρόντων όρων συμμετοχής.

4. Μεγάλη Κλήρωση

Οι εκατό (100) νικητές που θα αναδειχθούν μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης, θα κερδίσουν Viakal για έναν (1) χρόνο (ο κάθε νικητής θα παραλάβει από δύο (2) συσκευασίες Viakal spray των 750 ml.). Η άρνηση παραλαβής του δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου.

5. Δώρα

Τα δώρα συνολικά θα είναι διακόσιες (200) συσκευασίες Viakal spray των 750 ml.

Οι νικητές θα είναι εκατό (100) και κάθε νικητής θα παραλάβει Viakal για ένα (1) χρόνο που ισοδυναμεί με δύο (2) συσκευασίες Viakal spray των 750 ml.

Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσ­εται με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

6. Παραλαβή του Δώρου

Οι νικητές των Δώρων θα ειδοποιηθούν μέσω τηλεφώνου ή e-mail, και θα τους δοθούν οδηγίες για την παραλαβή των Δώρων τους από την ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε, e- mail επικοινωνίας info@lifeltd.gr. Για την παραλαβή του δώρου απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία. H αποστολή των δώρων θα πραγματοποιηθεί έως την 30η Σεπτεμβρίου 2016. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους τυχερούς ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της κληρώσεως, η συμμετοχή ακυρώνεται και ο τυχερός χάνει το δώρο του.

Οι Διοργανώτριες εταιρείες ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν και ουδεμία ευθύνη θα φέρουν για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή και ατύχημα τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε νικητής κατά την χρήση οποιοδήποτε Δώρου, δεν υπόσχονται ούτε εγγυώνται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε  τρίτου σε σχέση με το εν λόγω Δώρο.
Οι Διοργανώτριες εταιρείες δεν θα φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του Δώρου μετά την παράδοσή του στον δικαιούχο και ο δικαιούχος αποδέχεται ότι σε μία τέτοια περίπτωση αυτό δεν αντικαθίσταται.
Οι Διοργανώτριες έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποιονδήποτε συμμετέχοντα του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Οι Διοργανώτριες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να ζητήσουν την αποστολή στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας από κάθε συμμετέχοντα, προκειμένου να προβούν σε επιβεβαίωση της ταυτότητάς του.
Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την ανέλεγκτη κρίση των Διοργανωτριών, υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις χειραγώγησης της διαδικασίας συμμετοχής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης πρακτικής, οι Διοργανώτριες θα έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα και να μην τον αναδείξουν ως νικητή. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο τίθεται στην διάθεση των Διοργανωτριών.

7. Ευθύνη

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες του Διαγωνισμού δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκο­λύν­σεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυ­α­κό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προ­δια­γραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγω­νι­σμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετά­δο­ση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μετα­βολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη των Διοργανωτών.  

8. Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τους Διοργανωτές, αποστέλλοντας e-mail στο info@47puritystreet.com

 

9. Προσωπικά Δεδομένα

Με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι η ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε. έχει το δικαίωμα να εντάξει τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, είτε η ίδια ως υπεύθυνος επεξεργασίας είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί είτε από την ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε είτε από τις συνεργαζόμενες εται­ρείες που αυτή θα διορίσει, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Δια­γω­νισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και άλλων συνα­φών σκοπών καθώς και, σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες συμφω­νή­σουν, για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με διαφημιστικές/ προωθη­τι­κές ενέργειες (marketing) των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997, όπως ισχύει, και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστα­σίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ρητώς και συναινούν στην τήρηση αρχείου κατά τα προαναφερόμενα.

10. Δημοσιότητα

Η ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλ­λευ­ση κάθε γεγονότος σχετικού με το Διαγωνισμό, όπως π.χ. της κλήρωσης, της απονομής των δώρων κλπ. Προς το σκοπό αυτό οι νικητές, αυτομάτως με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, συναι­νούν ρητά και ανεπιφύλακτα στην χρήση της εικόνας τους καθώς και ηχο­γραφήσεών τους ή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων των ονομά­των τους και των δηλώσεών τους από την ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε και επιτρέπουν σε αυτήν να χρησι­μοποιήσει φωτογραφίες τους, βιντεοταινίες, πόστερ κλπ. για διαφημι­στικούς σκοπούς με οποιοδήποτε τρόπο διαφημίσεως για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του δώρου τους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους τους.

11. Τροποποίηση Όρων

Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκειά του, να αλλάξουν τα δώρα, ως και να ματαιώσουν ή αναβάλουν αυτόν με προηγούμενη ανακοίνωσή τους στον δικτυακό τόπο www.epithimies.gr  

12. Αποδοχή των όρων

Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό είναι κατατεθειμένοι στη συμβολαιο­γράφο Αθηνών Άννα Ρήγα, Ακαδημίας 59 Αθήνα, τηλ. 210 3636518, και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση. Επιπροσθέτως, έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο www.epithimies.gr

Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύ­λα­κτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και την συνακό­λου­θη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά των Διοργανωτών.