ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ON-LINE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΤΩΝ EPITHIMIES.GR / ΠΕΣ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ»

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Οι εταιρείες «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» και «47 Purity Street» (εφεξής καλούμενες «Διοργανώτριες») διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο «ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΤΩΝ EPITHIMIES.GR / ΠΕΣ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ» (εφεξής «Διαγωνισμός») στον Δικτυακό τόπο www.epithimies.gr για όλους όσους θα εγγραφούν ή συνδεθούν στην ιστοσελίδα www.epithimies.gr σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.   

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος (εφεξής «Συμμετέχων») και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και είναι άνω των 18 ετών.

2. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται όσοι είναι οι υπάλληλοι ή συνεργάτες ή διατηρούν οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση ή οποιασδήποτε μορφής εξάρτηση με/από τις Διοργανώτριες , καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού, οι σύζυγοι, καθώς και άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 1η Αυγούστου 2017 έως την 25η Μαΐου 2018.

Κατά το διάστημα αυτό, θα υπάρξουν συνολικά δέκα (10) διαφορετικές περίοδοι συμμετοχής.

Συγκεκριμένα:

 • 01/08/2017 – 31/08/2017
 • 01/09/2017 – 30/09/2017
 • 01/10/2017 – 31/10/2017
 • 01/11/2017 – 30/11/2017
 • 01/12/2017 – 31/12/2017
 • 01/01/2018 – 31/01/2018
 • 01/02/2018 – 28/02/2018
 • 01/03/2018 – 31/03/2018
 • 01/04/2018 – 30/04/2018
 • 01/05/2018 – 25/05/2018

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/μη πραγματοποιηθείσα και δεν επάγεται αποτελέσματα ούτε δεσμεύει τις άνω εταιρείες ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

1. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα για μια (1) συμμετοχή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και κατ’ επέκταση στην κλήρωση. Σε περίπτωση περισσότερων συμμετοχών του ίδιου Συμμετέχοντα, μόνο μία εξ αυτών θα λαμβάνεται υπόψη κατά τη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτριών.

2. Για να θεωρηθεί κάποιος ως Συμμετέχων στο Διαγωνισμό (θα πρέπει να είναι ήδη μέλος ή να εγγραφεί στο www.epithimies.gr.  Για την συμπλήρωση της φόρμας μέλους οι Συμμετέχοντες δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε χρέωση. Δια της συμμετοχής τους και της αποστολής μηνύματος στην ανωτέρω ιστοσελίδα, οι Συμμετέχοντες παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή  τους προς τις άνω εταιρείες προκειμένου να καταχωρήσουν τα προσωπικά δεδομένα που έχουν υποβάλει για την συμπλήρωση της φόρμας μέλους δηλαδή:  το Όνομα,  το Επώνυμο, τη Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τον Κωδικό πρόσβασης, το Φύλο, την Ημερομηνία Γέννησης και τον ταχυδρομικό κώδικά τους, σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) και θα τηρείται στην Ιστοσελίδα epithimies.gr.  Αποκλειστικός σκοπός της τήρησης του αρχείου αυτού είναι η διενέργεια του Διαγωνισμού και ειδικότερα η ταυτοποίηση των συμμετεχόντων, η επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών και η παράδοση των Δώρων σε αυτούς. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, σας παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.

3. Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Η μη ορθή ή ελλιπής συμπλήρωση της φόρμας παρέχει το δικαίωμα στις Διοργανώτριες καθ’ όλη την διάρκεια του παρόντος καθώς και μετά το τέλος αυτού να τον αποκλείσουν από το Διαγωνισμό.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του Διαγωνισμού. Κάθε χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Διαγωνισμό.

5. Μόνο οι έγκυρες συμμετοχές έχουν δικαίωμα να κερδίσουν δώρα. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση των Διοργανωτριών, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού.

5. Μεγάλη Κλήρωση.

1. Η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική κλήρωση που θα λάβει χώρα στα γραφεία της 47 Purity Street στην οδό Μαραθωνοδρόμου 74 Τ.Κ. 15124 Μαρούσι.

Ημερομηνίες κληρώσεων για τις αντίστοιχες περιόδους συμμετοχής:         

 • 01/09/2017
 • 02/10/2017
 • 02/11/2017
 • 01/12/2017
 • 03/01/2018
 • 02/02/2018
 • 02/03/2018
 • 02/04/2018
 • 02/05/2018
 • 01/06/2018

2. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο www.epithimies.gr.

Ημερομηνίες ανακοινώσεων για τις αντίστοιχες περιόδους συμμετοχής:

 • 08/09/2017
 • 09/10/2017
 • 09/11/2017
 • 08/12/2017
 • 10/01/2018
 • 09/02/2018
 • 09/03/2018
 • 10/04/2018
 • 09/05/2018
 • 08/06/2018

 

3. Ο νικητής του διαγωνισμού θα είναι ένας (1) για κάθε μήνα, καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού (δέκα (10) στο σύνολο για όλη την διάρκεια του διαγωνισμού).

4. Η κλήρωση θα αναδείξει σύνολο και τριάντα (30) αναπληρωματικούς για την περίπτωση που κάποιος τυχερός δεν παραλάβει το δώρο του ή ακυρωθεί η συμμετοχή του λόγω παράβασης των παρόντων όρων συμμετοχής.

5. Δέκα (10) δωροεπιταγές των εκατό (100) ευρώ, μία (1) σε κάθε έναν νικητή για κάθε μήνα. 

 6. Η άρνηση παραλαβής του δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου.

7. Κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής, παρά μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν του Δώρου, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.  

6. Δώρα.

Δέκα (10) δωροεπιταγές των εκατό (100) ευρώ, μία (1) σε κάθε έναν νικητή για κάθε μήνα.  Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσ­εται με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

 

7. Παραλαβή του Δώρου.

1. Οι νικητές των Δώρων θα ειδοποιηθούν μέσω e-mail, και θα τους δοθούν οδηγίες για την παραλαβή των Δώρων τους από την «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε», e-mail επικοινωνίας info@lifeltd.gr. Για την παραλαβή του δώρου οι Διοργανώτριες Εταιρείες δικαιούνται να εξακριβώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο την ταυτότητα των προσώπων πριν την παράδοση του Δώρου τους. Ενδεικτικώς δικαιούνται να ζητήσουν επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου κατά την διακριτική τους ευχέρεια, από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία. Οι Διοργανώτριες δεν θα τηρούν αντίγραφα ούτε θα επεξεργάζονται τα στοιχεία αυτά.2. H αποστολή των δώρων θα πραγματοποιείται έως και δύο (2) μήνες μετά την ανακοίνωση των νικητών.  Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους τυχερούς ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της ανακοινώσεως, η συμμετοχή ακυρώνεται και ο τυχερός χάνει το δώρο του.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την ανέλεγκτη κρίση των Διοργανωτριών, υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις χειραγώγησης της διαδικασίας συμμετοχής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης πρακτικής, οι Διοργανώτριες θα έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την συγκεκριμένη συμμετοχή και να μην αναδείξουν τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα ως νικητή. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο τίθεται στην διάθεση των Διοργανωτριών.

8. Ευθύνη.

1. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες  δεν αναλαμβάνουν και  δεν  φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή και ατύχημα τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε νικητής κατά την χρήση οποιοδήποτε Δώρου. Επίσης δεν υπόσχονται ούτε εγγυώνται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε  τρίτου σε σχέση με το εν λόγω Δώρο.
Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν θα φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του Δώρου μετά την παράδοσή του στον δικαιούχο, ο δε δικαιούχος αποδέχεται ότι σε μία τέτοια περίπτωση αυτό δεν αντικαθίσταται.

2. Οι Διοργανώτριες δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων προθεσμιών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των Διοργανωτριών περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

9. Τεχνικά Μέσα.

1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες του Διαγωνισμού δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυ­α­κό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προ­δια­γραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

2. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετά­δο­ση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μετα­βολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη των Διοργανωτριών.  

10. Πληροφορίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τις Διοργανώτριες, αποστέλλοντας e-mail στο epithimies@47puritystreet.com

11. Προσωπικά Δεδομένα.

1. Με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή  τους προς τις άνω εταιρείες προκειμένου να επεξεργαστούν τα προσωπικά τους δεδομένα που υποβάλλονται μέσω της φόρμας σύμφωνα με τον όρο 4.2.

2. Με την ολοκλήρωση της παράδοσης των Δώρων από τις Διοργανώτριες, τα δεδομένα των συμμετεχόντων/των νικητών θα καταστρέφονται, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες έχει δοθεί η ρητή συγκατάθεση της παραγράφου 4 παρακάτω.

3. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων  την επεξεργασία που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.», οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και για την παράδοση των Δώρων.

4. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος Συμμετέχων επιθυμεί, δικαιούται να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των δεδομένων του οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση,  αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail)  απευθυνόμενος στην «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση : epithimies@47puritystreet.com Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία.

 

12. Τροποποίηση Όρων.

Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκειά του, να αλλάξουν τα δώρα, ως και να ματαιώσουν ή αναβάλουν αυτόν με προηγούμενη ανακοίνωσή τους στον δικτυακό τόπο www.epithimies.gr  καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο ή μέσο, κατά την διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτριών.

13. Γενικοί Όροι.

1. Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό είναι κατατεθειμένοι στη συμβολαιο­γράφο Αθηνών Άννα Ρήγα, Ακαδημίας 59 Αθήνα, τηλ. 210 3636518, και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση. Επιπροσθέτως, έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο www.epithimies.gr

2. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε Συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύ­λα­κτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και την συνακό­λου­θη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά των Διοργανωτριών.

3. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

4. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.