ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Πες μας τη γνώμη σου από τη χρήση της ηλεκτροκίνητης οδοντόβουρτσας
Oral-B και κέρδισε ένα ipad»

H εταιρεία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ Ελλάς Μ.Ε.Π.Ε.», εφεξής καλούμενη «Διοργανώτρια», διοργανώνει προωθητική ενέργεια για τα προϊόντα ORAL-B, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις.
Η εταιρεία WUNDERMAN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Α.Ε. έχει αναλάβει το διαχειριστικό μέρος της προωθητικής ενέργειας.
1. Στην ενέργεια μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι έχοντες νόμιμη μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ Ελλάς Μ.Ε.Π.Ε.», & WUNDERMAN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Α.Ε, καθώς και οι συγγενείς τους έως πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού.
2. Ως διάρκεια διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από 23/06/2016, ώρα 12:00:01 μ.μ. (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και 07/07/16 , ώρα 12:00:01 τα μεσάνυχτα (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.
3. Τα αποτελέσματα της ενέργειας θα ανακοινωθούν 21/07/2016 στον ιστότοπο Επιθυμίες (http://epithimies.gr).
4. Κάθε ενδιαφερόμενος, για να λάβει μέρος στην ενέργεια θα πρέπει να επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.epithimies.gr, να εγγραφεί ως μέλος στην «κοινότητα» Epithimies συμπληρώνοντας όλα τα ζητούμενα στοιχεία του στα αντίστοιχα πεδία, δηλώνοντας και ότι συναινεί με τους όρους εγγραφής στην εν λόγω ιστοσελίδα και να δηλώσει ότι επιθυμεί να λαμβάνει με email όλες τις πρόσφατες προσφορές και τα νέα των Epithimies. Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη της «κοινότητας» Epithimies θα πρέπει να «συνδεθούν» (login) με τον λογαριασμό τους. Στη συνέχεια θα πρέπει να μεταβούν στον διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού και να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο.
5. Για τη συμμετοχή στην ενέργεια δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.
6. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή υποβολή των στοιχείων τους. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν συμπληρώσει ορθώς ή αληθώς τα πλήρη στοιχεία του, η «Διοργανώτρια» έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει κατά οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.
7. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση ειδικού λογισμικού που αποκλείει πιθανότητα ανθρώπινης παρέμβασης και εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας, στα γραφεία της εταιρείας WUNDERMAN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Α.Ε. (Μαρίνου Αντύπα 96, Νέα Ιωνία).
8. Η ημερομηνία κλήρωσης είναι 20/07/2016. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν 21/07/2016 στον ιστότοπο Epithimies.
9. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή μόνο μία φορά, με τον ως άνω αναφερόμενο τρόπο. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπονται οι πολλαπλές συμμετοχές από τον ίδιο συμμετέχοντα.
10. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν με τυχαίο τρόπο: δέκα (10)τυχεροί που κερδίζουν ένα (1) ipad και πέντε (5) αναπληρωματικοί για την περίπτωση που κάποιος από τους βασικούς νικητές δεν παραλάβει το δώρο του εντός της προθεσμίας που έχει ορισθεί ή ακυρωθεί η συμμετοχή του λόγω παράβασης των παρόντων όρων συμμετοχής.
11. Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα πράγματα.
12. Οι βασικοί νικητές θα ειδοποιηθούν από την εταιρεία Life Ltd με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα σε διάστημα 5 εργάσιμων ημερών μετά την κλήρωση, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα πλήρη στοιχεία των νικητών, (διεύθυνση αποστολής, ονοματεπώνυμο) και να τους δοθούν αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με την παραλαβή των δειγμάτων τους. Στη συνέχεια, εάν κάποιοι από τους βασικούς νικητές αρνηθούν το δώρο τους ή δεν απαντήσουν στο ηλεκτρονικό μήνυμα μέσα σε διάστημα 10 ημερολογιακών ημερών, τότε θα ειδοποιηθούν οι αντίστοιχοι αναπληρωματικοί νικήτες, βάσει της σειράς που έχουν αναδειχθεί από την κλήρωση. Ομοίως, οι αναπληρωματικοί θα ειδοποιηθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα στο διάστημα των επόμενων 2 εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη της εκάστοτε προθεσμίας επικοινωνίας με τους βασικούς νικητές, προκειμένου να τους δοθούν αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με την παραλαβή των δώρων τους και να επιβεβαιωθούν τα πλήρη στοιχεία των νικητών, (διεύθυνση αποστολής, ονοματεπώνυμο). Ομοίως, εάν κάποιοι από τους αναπληρωματικούς νικητές αρνηθούν το δώρο τους ή δεν απαντήσουν στο ηλεκτρονικό μήνυμα μέσα σε διάστημα 10 ημερολογιακών ημερών, τότε το δώρο τους απόλλυται. Η προσπάθεια ειδοποίησης βασικών νικητών ή/και αναπληρωματικών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου. Ουδεμία ευθύνη φέρει η «Διοργανώτρια» για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των βασικών νικητών ή/και αναπληρωματικών των δειγμάτων και δη όταν οφείλεται σε μη απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα που θα έχουν λάβει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου.
13. Η «Διοργανώτρια» δικαιούνται να ανακαλέσει ή να ακυρώσει την ενέργεια ή να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο και προθεσμία αυτής με σχετική ανακοίνωσή τους στην ιστοσελίδα www.epithimies.gr.
14. Η συμμετοχή στην ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η «Διοργανώτρια» δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η υποβολή συμμετοχών που γίνονται στα πλαίσια της ενέργειας.
15. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στην ενέργεια ακυρώνεται πάραυτα και Η «Διοργανώτρια» διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
16. Η «Διοργανώτρια» έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η «Διοργανώτρια» διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στην ενέργεια ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.
17. Η «Διοργανώτρια» δεν φέρει ευθύνη αν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε, λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν μπορεί να εκτελέσει, είτε η ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει για τη διενέργεια τους, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.
18. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τις εταιρείες παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτές, ήτοι οι εταιρείες, το βάρος της αποδείξεως) τότε οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό.
19. Με τη συμμετοχή τους στην ενέργεια οι με οιοδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι η «Διοργανώτρια» έχει το δικαίωμα να εντάξει τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, είτε η ίδια ως υπεύθυνος επεξεργασίας είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί είτε από τη «Διοργανώτρια» είτε από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που αυτή θα διορίσει, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και άλλων συναφών σκοπών καθώς και, σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες συμφωνήσουν, για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες (marketing) των προϊόντων και υπηρεσιών της «Διοργανώτριας». Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με την «Διοργανώτρια», οδός Αγίου Κωνσταντίνου 49, 15125 Μαρούσι.
20. Η συμμετοχή στην ενέργεια αυτή συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
21. Οι όροι συμμετοχής στην ενέργεια είναι κατατεθειμένοι ήδη στη συμβολαιογράφο Αθηνών Άννα Ρήγα, Ακαδημίας 59 Αθήνα, τηλ. 210 3636518, και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση.
22. Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την παρούσα ενέργεια ορίζονται τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
23. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των ανωτέρω όρων.