ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Γενικά
2/07/2021

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

1. Διοργανώτριες Εταιρείες – Αντικείμενο Προωθητικής Ενέργειας

1.1. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.», με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αγίου Κωνσταντίνου 49, με αρ. ΓΕΜΗ 003818801000, σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «POCKEE IKE», με έδρα στο Γέρακα Αττικής, οδός Κλεισθένους 217, με αρ. ΓΕΜΗ 129597201000) (εφεξής καλούμενες, οι «Διοργανώτριες») διοργανώνουν προωθητική ενέργεια με τίτλο «Old Spice Γύρνα σε Stick. Δοκίμασε το Old Spice Stick και αν δεν μείνεις ικανοποιημένος έχεις 100% επιστροφή χρημάτων(εφεξής, η «Προωθητική Ενέργεια»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής (εφεξής, οι «Όροι»), οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα oldspicestickmoneyback.gr (εφεξής, ο «Διαδικτυακός Τόπος»). Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή σας στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους σας ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των Όρων.

 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανό­­τητα και διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα (εφεξής, οι «Συμμετέχοντες»).

 

3. Προϋπόθεση Συμμετοχής

3.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχει κάποιος στην Προωθητική Ενέργεια είναι να είναι ήδη μέλος ή να προβεί σε εγγραφή στην ιστοσελίδα www.epithimies.gr, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής με τα παρακάτω στοιχεία: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό του.

 

4. Διάρκεια Προωθητικής Ενέργειας

4.1. Η Προωθητική Ενέργεια ξεκινά 01/07/2021 και λήγει στις 30/09/2021 . Η αγορά πρέπει να διενεργηθεί εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (ημερομηνία αγοράς). Η απόδειξη αγοράς θεωρείται έγκυρη, μόνο εφόσον αποσταλεί σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Καμία απόδειξη αγοράς δεν θα γίνεται δεκτή μετά το πέρας των δέκα (10) ημερών. Η Προωθητική Ενέργεια ισχύει μόνο για αγορές από τα Συνεργαζόμενα Καταστήματα. (Βρείτε τη λίστα με τα Συνεργαζόμενα Καταστήματα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.)

 

4.2. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που έχουν στη διάθεσή τους οι Διοργανώτριες αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης της Προωθητικής Ενέργειας, βάσει του οποίου ορίζεται ο χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης, καθώς και ο χρόνος ενερ­γής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης της συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια. Συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρ­κειας της Προωθητικής Ενέργειας, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και δεν γίνονται δεκτές, άλλως λογίζονται ως μη πραγματοποιθείσες και δεν επιφέρουν κανένα αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τις Διοργανώτριες ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

 

4.3. Οι Διοργανώτριες δικαιούνται να αναβάλουν ή να μεταθέσουν ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη κρίση τους, τις ημέρες διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας ή/και να ακυρώσουν συνολικά τη διεξαγωγή της Προωθητικής Ενέργειας, μέσω της παροχής σχετικής ενημέρωσης στον Διαδικτυακό Τόπο.

 

 

                                                                                                                                

5. Τρόπος συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια

5.1. Για την συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια θα πρέπει οι Συμμετέχοντες να συμπληρώσουν την φόρμα που θα βρουν στο oldspicestickmoneyback.gr και να ακολουθήσουν τα βήματα που απαιτούνται, ώστε να αποστείλουν την απόδειξη αγοράς. Κάθε απόδειξη μπορεί να αποσταλεί μόνο μια φορά. Δελτία παραγγελίας, τιμολόγια και άλλα παραστατικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

 

5.2. Η απόδειξη θα πρέπει να έχει ημερομηνία αγοράς αυστηρά κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας και ισχύει μόνο για αγορές από τα Συνεργαζόμενα Καταστήματα που αναγράφονται στο ΠΑΡΤΑΡΤΗΜΑ Ι.

 

5.3. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια περιορίζεται στο 1 τεμάχιο από οποιοδήποτε OLD SPICE stick αποσμητικό, ανά νοικοκυριό.

 

5.4. Τα προϊόντα Old Spice Stick που συμμετέχουν στην Προωθητική Ενέργεια είναι:

OLD SPICE DEO STICK KRAKENGARD 50ML

OLD SPICE DEO STICK RESTART 50ML

OLD SPICE DEO STICK SANTORINI 50ML

OLD SPICE DEO STICK CAPTAIN 50ML

OLD SPICE DEO STICK WHITEWATER 50ML

OLD SPICE DEO STICK WOLFTHORN 50ML

OLD SPICE DEO STICK ORIGINAL 50ML

OLD SPICE DEO STICK BEARGLOVE 50ML

OLD SPICE DEO STICK DEEP SEA 50ML

OLD SPICE AP STICK ULTRA DEFENCE 50ML

OLD SPICE ANTIPER STICK BOOSTER 50ML

OLD SPICE ANTIPER STICK BEARGLOVE 50ML

OLD SPICE ANTIPER STICK ROCK 50ML

 

5.5. Το ποσό της αγοράς, όπως αναγράφεται στη σχετική απόδειξη αγοράς, θα επιστραφεί μέσω εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό. Τυχόν εκπτώσεις ή κουπόνια που έχουν χρησιμοποιηθεί θα υπολογίζονται ως έχουν χρησιμοποιηθεί και το τελικό ποσό επιστροφής θα είναι αυτό, το οποίο αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς.

 

5.6. Η επιστροφή της αξίας αγοράς μπορεί να γίνει μόνο μέσω τραπεζικού εμβάσματος σε λογαριασμό που τηρείται σε μια εκ των Τραπεζών (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHABANK, EUROBANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ), και μόνο εφόσον ο αριθμός λογαριασμού έχει καταχωρηθεί σωστά. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται μέσα σε 2 εβδομάδες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής και αναγνώρισης της απόδειξης αγοράς. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να ζητήσει την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς του προϊόντος, καθώς και την επιστροφή του εναπομείναντος προϊόντος, με δικά της έξοδα. Για αυτό το λόγο, οι αποδείξεις αγοράς θα πρέπει να διατηρούνται και να φυλάσσονται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής των χρημάτων και σε κάθε περίπτωση να είναι άμεσα διαθέσιμες, εφόσον ζητηθούν. Ρητώς δηλώνεται ότι τα άτομα που έχουν κάνει κακή χρήση του συστήματος και έχουν αποστείλει ψευδή στοιχεία ενδέχεται να αποκλειστούν από τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια.

 

6. Τεχνικά Μέσα

6.1. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδια­φερόμε­νων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρό­σβα­σης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφε­ρόμενο. Η πρόσβαση στο Διαδικτυ­α­κό Τόπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋπο­θέ­σεις και προ­δια­γραφές της Προωθητικής Ενέργειας. Περαιτέρω, οι Διορ­γα­νώτριες δεν θα ευθύ­νονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών.

 

6.2. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η Προωθητική Ενέργεια δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετά­δο­ση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μετα­βολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρ­χου­σας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη των Διοργανωτριών. Οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της Προωθητικής Ενέργειας.

 

7. Δημοσιότητα Όρων - Τροποποιήσεις

7.1. Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν ανά πάσα στιγμή τους Όρους κατά την ανέλεγκτη κρίση τους, καθώς και να αναβάλουν ή να ακυρώσουν την Προωθητική Ενέργεια με σχετική ανακοίνωση που θα δημοσιευτεί στο Διαδικτυακό Τόπο ή/και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο ή μέσο, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. Οι τυχόν τροπο­ποιήσεις θα ανακοινώ­νο­νται στον Διαδικτυακό Τόπο oldspicestickmoneyback.gr και θα είναι  δεσμευτικές για όλους τους Συμμετέχοντες. Οι Διοργανώ­τριες ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις.

 

7.2. Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό είναι κατατεθειμένοι στη συμβολαιογράφο Αθηνών Άννα Ρήγα, Ακαδημίας 59 Αθήνα, τηλ. 210 3636518, και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση.

 

 

8. Γενικοί Όροι

8.1. Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, ανακαλούν, παρατείνουν ή μειώνουν τη διάρκεια της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας κατά την κρίση τους, καθώς και να μεταβάλουν τους Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσουν την Προωθητική Ενέργεια. Οι Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των τυχόν τροποποιήσεων, οι οποίες θα ισχύουν από την ανάρτηση και δημοσιοποίησή τους στο Διαδικτυακό Τόπο. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι Διοργανώτριες ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. της Προωθητικής Ενέργειας, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά των Διοργανωτριών, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή της Προωθητικής Ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

 

8.2. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να ενημερωθούν για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τις Διοργανώτριες μέσω του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι

 

8.3. Στην περίπτωση που οι Συμμετέχοντες έχουν να διατυπώσουν οποιοδήποτε παράπονο ή ερώτημα για την Προωθητική Ενέργεια, μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση «support@pockee.com».

 

8.4. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με την Προωθητική Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

 

8.5. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Πολιτική απορρήτου της P&G

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

ΜΑΣΟΥΤΗΣ

MY MARKET

ΓΑΛΑΞΙΑΣ

e-fresh.gr

ΚΡΗΤΙΚΟΣ

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ

ΟΚ ANYTIME MARKETS

BAZAAR

ΓΕΓΟΣ

ΒΙΔΑΛΗΣ

ΣΥΝΚΑ

ΚΡΟΝΟΣ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ MARKETS

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

1. Η διεξαγωγή της Προωθητικής Ενέργειας προϋποθέτει και καθιστά απαραίτητη τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων, τα  οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τις Διοργανώτριες, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/ΕΕ/679 (εφεξής, «ΓΚΠΔ») και το Ν. 4624/2019 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας. Οι Διοργανώτριες επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων για τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια κατόπιν αιτήσεώς τους, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων τους (άρθρο 6 παρ. 1 (β’), (γ’) και (στ’) του GDPR).

2. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν προς τις Διοργανώτριες μόνο τα απολύτως αναγκαία στοιχεία για την υποβολή της φόρμας, η οποία είναι διαθέσιμη στο oldspicestickmoneyback.gr, προκειμένου να ελεγχθεί το αίτημά τους για επιστροφή του ποσού της αγοράς τους και να ικανοποιηθεί, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις των Όρων συμμετοχής. Σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να γίνει επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, παρακαλούμε να μην συμμετέχουν στην Προωθητική Ενέργεια.

3. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων  την επεξεργασία, ήτοι στο πλαίσιο του παρόντος της εταιρείας με την επωνυμία «POCKEE IKE» που ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» για τους σκοπούς διενέργειας της Προωθητικής Ενέργειας.

4. Τα δεδομένα θα διατηρούνται από τις Διοργανώτριες για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, η εταιρεία με την επωνυμία «POCKEE IKE» διατηρεί τα δεδομένα των Συμμετεχόντων έως τριάντα (30) ημέρες, ενώ η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» διατηρεί τα δεδομένα των Συμμετεχόντων για χρονικό διάστημα εικοσιτεσσάρων (24) μηνών. 

5. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του ΓΚΠΔ, δηλαδή το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, και φορητότητας, αποστέλλοντας σχετικό email στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση «support@pockee.com». Επίσης, κάθε Συμμετέχων διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (complaints@dpa.gr).

 

6. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδο­μένων από την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.», παρακαλούμε ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου στη διεύθυνση «https://www.pg.com/privacy/greek/privacy_statement.shtml».