Δοκίμασε ένα (1) προϊόν Always Platinum και σου επιστρέφουμε το 100% των χρημάτων σου.


Γενικά
9/06/2023

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

«Δοκίμασε ένα (1) προϊόν Always Platinum και σου επιστρέφουμε το 100% των χρημάτων σου»

09/06/2023 – 31/07/2023*


Η εταιρεία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» με έδρα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι, αρ. ΓΕΜΗ 003818801000 (εφεξής «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με τις εταιρείες: α) «Numberly » με έδρα στην οδό Rue de Châteaudun 28, 75009, Παρίσι, τηλ. +33 01 49 49 06 60 (εφεξής η «Numberly»), και β) «Justsnap GMBH» με έδρα στην οδό Gontard 11, 10178, Βερολίνο (εφεξής η «Justsnap»), διοργανώνουν προωθητική ενέργεια με ονομασία «Δοκίμασε προϊόντα Always και σου επιστρέφουμε το 100% των χρημάτων σου» (εφεξής η «Ενέργεια») στο διαδικτυακό τόπο www.epithimies.gr σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»).

* ή και νωρίτερα εφόσον συμπληρωθούν 10.000 συμμετοχές 


1. Αποδοχή όρων και Δήλωση Απορρήτου 

Η συμμετοχή στην Ενέργεια και η επιστροφή της αξίας του προϊόντος στο πλαίσιο αυτής, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή και τήρηση του συνόλου των παρόντων Όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως κατωτέρω προσδιορίζεται. Οι παρόντες Όροι έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.epithimies.gr την Παρασκευή 9 Ιουνίου του 2023. 

Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους παρόντες Όρους δε θα πρέπει να συμμετέχει στην Ενέργεια.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα (εφεξής, ο «Συμμετέχων» ή οι «Συμμετέχοντες»).

ΙΙ. Στην Ενέργεια δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της της εταιρείας Numberly, και της εταιρίας Justsnap, όπως και οι συγγενείς του πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού σε ευθεία και πλάγια γραμμή, οι σύζυγοι, καθώς και άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στην Ενέργεια κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

ΙΙΙ. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχει κάποιος στην Ενέργεια είναι να είναι ήδη μέλος ή να προβεί σε εγγραφή στην ιστοσελίδα www.epithimies.gr συμπληρώνοντας τη σχετική Φόρμα Εγγραφής με τα παρακάτω στοιχεία: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό του και ημερομηνία γέννησης, υποχρεωτικά και φύλο, προαιρετικά.

3. Διάρκεια της Ενέργειας

Η συνολική διάρκεια της Ενέργειας ξεκινά στις 09/06/23 και λήγει στις 31/07/23 ή και νωρίτερα εφόσον συμπληρωθούν 10.000 συμμετοχές (εφεξής η «Διάρκεια»). Κάθε συμμετέχων μπορεί να αγοράσει (1) συσκευασία Always Platinum από 09/06/23 έως 31/07/23 (εφεξής το «Διάστημα Αγορών») και να ανεβάσει την απόδειξη αγοράς στον διαδικτυακό τόπο www.epithimies.gr εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναφέρεται στο φορολογικό παραστατικό.

Καμία απόδειξη αγοράς δε θα γίνεται δεκτή μετά το πέρας των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών.  

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που έχουν στη διάθεσή τους η Διοργανώτρια και η Justsnap αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης της Ενέργειας, βάσει της οποίας ορίζεται ο χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης της συμμετοχής στην Ενέργεια.


Συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρκειας της Ενέργειας θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.


4. Τρόπος συμμετοχής

Ι.   Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να αγοράσουν κατά το «Διάστημα Αγορών», ένα (1)  προϊόν Always Platinum από τα συμμετέχοντα προϊόντα που αναγράφονται παρακάτω στην Ενότητα 5, από οποιοδήποτε κατάστημα λιανικής πώλησης τροφίμων και οικιακών προϊόντων, φυσικό ή ηλεκτρονικό, και επιλεγμένα φαρμακεία* εντός Ελλάδος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το να είναι εμφανές το προϊόν Always Platinum στην απόδειξη. (*Βλέπε αναλυτικά στην Ενότητα 13, τη λίστα με τα επιλεγμένα φαρμακεία). 

ΙΙ. Στη συνέχεια θα πρέπει να επισκεφτούν τον διαδικτυακό τόπο www.epithimies.gr. Κατόπιν, και αφού διαβάσουν και αποδεχτούν τους Όρους της Ενέργειας, θα πρέπει να ανεβάσουν την απόδειξή τους και στη συνέχεια να εγγραφούν ως μέλη στην ιστοσελίδα www.epithimies.gr  συμπληρώνοντας τη σχετική Φόρμα Εγγραφής, ή εάν είναι ήδη εγγεγραμμένοι να εισέλθουν στον λογαριασμό τους. Κατόπιν ελέγχου της απόδειξης αγοράς και της συμμετοχής του χρήστη, και εφόσον αυτή πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Ενέργεια, η Διοργανώτρια θα αποστείλει στο χρήστη ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο θα περιέχει έναν σύνδεσμο που θα οδηγεί στον ιστότοπο www.epithimiespromo.gr  Σε αυτόν τον σύνδεσμο θα πρέπει ο χρήστης να δηλώσει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του προκειμένου να λάβει έναν κωδικό επιβεβαίωσης, για να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση του χρήστη. Κατόπιν επιβεβαίωσης της ταυτότητας του χρήστη,  ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό ΙΒΑΝ και το όνομα κατόχου του τραπεζικού λογαριασμού για την ομαλή ολοκλήρωση της επιστροφής χρημάτων. 

Τα αναφερόμενα τραπεζικά στοιχεία χρησιμοποιούνται μόνο για τη διαδικασία της επιστροφής χρημάτων μέσω εμβάσματος, και διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της Ενέργειας. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου δεν χρησιμοποιείται για προωθητικούς σκοπούς και ενέργειες μάρκετινγκ. Τυγχάνει επεξεργασίας μόνο για την ταυτοποίηση του χρήστη προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμμετοχή στην Ενέργεια και θα διαγράφεται μετά την ολοκλήρωση της Ενέργειας. 

ΙΙΙ. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή, η απόδειξη αγοράς πρέπει να ανέβει στον διαδικτυακό τόπο  www.epithimies.gr εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς, όπως αυτή αναφέρεται στο φορολογικό παραστατικό. Δελτία παραγγελίας, τιμολόγια και άλλα παραστατικά δεν  μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μόνο οι συμμετοχές με απόδειξη λιανικής αγοράς θεωρούνται έγκυρες. Η φωτογραφία της απόδειξης θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο την απόδειξη αγοράς (όχι φωτογραφίες των προϊόντων που αγοράστηκαν), και αυτή να είναι ευανάγνωστη. Κάθε φωτογραφία μπορεί να περιλαμβάνει μόνο μία απόδειξη αγοράς και μόνο μία απόδειξη αγοράς μπορεί να καταχωρείται ανά συμμετοχή. Η απόδειξη αγοράς θα πρέπει να πιστοποιεί την αγορά προϊόντων Always Platinum και ειδικότερα, να περιέχει εμφανώς ευανάγνωστα το κατάστημα, την ημερομηνία και ώρα έκδοσης, το όνομα του καταστήματος και του εκδότη, τον αριθμό απόδειξης, το όνομα των προϊόντων Always Platinum που αγοράστηκαν καθώς και τη συνολική αξία της απόδειξης, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής. Η απόδειξη αγοράς που κατατέθηκε για τη συμμετοχή στην Ενέργεια δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη ενέργεια της P&G και αντιστρόφως. 

Μετά το ανέβασμα της απόδειξης αγοράς, ένα μήνυμα πως έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία συμμετοχής καθώς και ο αριθμός αναφοράς της συμμετοχής θα εμφανιστούν στην οθόνη. Ο αριθμός αναφοράς της συμμετοχής θα αποσταλεί και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους Συμμετέχοντες στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις που η περιγραφή των προϊόντων που βρίσκονται στην απόδειξη αγοράς δεν αποδεικνύει ότι πρόκειται για συμμετέχοντα προϊόντα, τότε η Justsnap ενδέχεται να ζητήσει από το Συμμετέχοντα να ανεβάσει μια φωτογραφία της απόδειξης αγοράς μαζί με τα προϊόντα που αγόρασε.

Το ποσό της επιστροφής για αγορά προϊόντων Always Platinum, ισούται με τη συνολική αξία του προϊόντος που αγοράστηκε σύμφωνα με την νόμιμη απόδειξη αγοράς (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα επιστραφεί μέσω εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσει ο Συμμετέχων. Τυχόν εκπτώσεις ή κουπόνια που έχουν χρησιμοποιηθεί θα υπολογίζονται ως έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη στιγμή της αγοράς και το τελικό ποσό επιστροφής ανά απόδειξη και ανά Συμμετέχοντα δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 7,99€. 

Κάθε Συμμετέχων (μοναδικός λογαριασμός χρήστη) που αντιστοιχεί σε μία μοναδική διεύθυνση email μπορεί να συμμετάσχει μόνο μία (1) φορά με μία (1) απόδειξη λιανικής. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει με έως ένα (1) προϊόν Always Platinum στην απόδειξη αγοράς καθόλη τη Διάρκεια της Ενέργειας. Σε περίπτωση που στην νόμιμη απόδειξη αγοράς αναγράφονται περισσότερα από ένα (1) προϊόντα Always Platinum, η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται στο προϊόν με τη μεγαλύτερη αξία. 

IV. Η επιστροφή χρημάτων μπορεί να γίνει μόνο μέσω τραπεζικού εμβάσματος σε λογαριασμό με αριθμό IBAN ελληνικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος (ενδεικτικώς Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank), ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής που επέλεξε ο καταναλωτής/Συμμετέχων κατά τη συναλλαγή του με το κατάστημα από το οποίο προμηθεύτηκε τα προϊόντα. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και εγκυρότητας της συμμετοχής. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο θέμα στον έλεγχο της συμμετοχής ή προκύψει κάποιο κώλυμα πέραν του ελέγχου της Διοργανώτριας και χρειάζεται ο Συμμετέχων να επικοινωνήσει με την ομάδα υποστήριξης της Justsnap για να ολοκληρώσει επιτυχώς τη συμμετοχή του, η επιστροφή χρημάτων θα ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.  Σε περίπτωση που ο αριθμός ΙΒΑΝ που δηλώθηκε κατά τη συμμετοχή στην Ενέργεια είναι λανθασμένος ή/και η μεταφορά της επιστροφής των χρημάτων απέτυχε τότε ο Συμμετέχων, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, μπορεί να επικοινωνήσει στέλνοντας μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@epithimiespromo.gr. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να αλλάξει τον αριθμό IBAN μόνο μία φορά. 


5. Συμμετέχοντα προϊόντα.

Στην Ενέργεια συμμετέχουν τα παρακάτω προϊόντα Always Platinum:


ALWAYS ULTRA PLATINUM NORMAL SINGLE PACK

ALWAYS ULTRA PLATINUM LONG SINGLE PACK

ALWAYS ULTRA PLATINUM NIGHT SINGLE PACK

ALWAYS ULTRA PLATINUM SECURE NIGHT SINGLE PACK

ALWAYS ULTRA PLATINUM SEC NIGHT VALUE PACK

ALWAYS ULTRA PLATINUM NORMAL VALUE PACK

ALWAYS ULTRA PLATINUM LONG VALUE PACK

ALWAYS ULTRA PLATINUM NIGHT VALUE PACK

ALWAYS ULT PLATINUM NORMAL TRIO PACK

ALWAYS ULTRA PLATINUM LONG TRIO PACK

ALWAYS ULTRA PLATINUM NIGHT TRIO PACK6. Ενημέρωση δικαιούχων.

Οι Συμμετέχοντες μετά το ανέβασμα της απόδειξης θα ενημερώνονται με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την πορεία της συμμετοχής τους και στο διάστημα σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και εγκυρότητας της συμμετοχής, θα γίνεται η επιστροφή χρημάτων στο λογαριασμό τους. 

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς Συμμετέχων δε θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός δικαιούχος σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν του ποσού της επιστροφής σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. 

Για οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία σχετικά με την καταβολή του επιστρεφόμενου ποσού χρημάτων, οι δικαιούχοι μπορούν να απευθυνθούν κατευθείαν στη Justsnap η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση των οικονομικών συναλλαγών που αφορούν στην Ενέργεια.  


7. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων. 

Σε περίπτωση χειραγώγησης ή τεχνικής παραβίασης της διαδικασίας συμμετοχής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης ή αθέμιτης πρακτικής, παραβίασης των παρόντων Όρων, της ισχύουσας νομοθεσίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου η Διοργανώτρια ή/και η Numberly ή/και η Justsnap θα έχουν το δικαίωμα, κατά την ανέλεγκτη κρίση τους, να ακυρώσουν τη συγκεκριμένη συμμετοχή, ακόμη και εκ των υστέρων, και να μην αναδείξουν το συγκεκριμένο Συμμετέχοντα ως δικαιούχο. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω Συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί της επιστροφής χρημάτων, ενώ η Διοργανώτρια ή/και η Numberly έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση εκ των υστέρων ακύρωσης, να ζητήσουν από το Συμμετέχοντα την επιστροφή του ποσού χρημάτων που τυχόν του έχει αποδοθεί ήδη.

Τα δεδομένα της ενέργειας υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία για την αποτροπή κατάχρησης και απάτης σε προωθητικές ενέργειες από την Procter & Gamble και τη Justsnap. Αυτό λαμβάνει χώρα μετά το τέλος της Ενέργειας για τη διασφάλιση του έννομου συμφέροντος της Procter & Gamble, της Justsnap και όλων των συμμετεχόντων στη σωστή υλοποίηση των ενεργειών βάσει του Άρθρου 6 Παράγραφος 1 στ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/ΕΕ/679).

Ως μέρος του ελέγχου κατάχρησης και απάτης, μια αυτοματοποιημένη σύγκριση με δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο προηγούμενων προωθητικών ενεργειών μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με σκοπό την πρόληψη κατάχρησης και απάτης.

Ως μέρος του ελέγχου για την αποτροπή κατάχρησης και απάτης, η Justsnap χρησιμοποιεί επίσης αυτοματοποιημένες διαδικασίες για να ελέγχει τις πληροφορίες που ανεβαίνουν για συμμετοχή - ιδίως τις αποδείξεις αγοράς. Αυτές οι μέθοδοι λαμβάνουν υπόψη τόσο τις προφανείς αποκλίσεις σε αυτές τις πληροφορίες όσο και τη γνώση που αποκτήθηκε σε απόπειρες χειραγώγησης με βάση την προηγούμενη εμπειρία.

Η Διοργανώτρια, ή/και η Justsnap διατηρεί το δικαίωμα, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να ζητήσει την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς των προϊόντων Always Platinum. Για αυτό το λόγο, οι αποδείξεις αγοράς θα πρέπει να διατηρούνται και να φυλάσσονται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής των χρημάτων και σε κάθε περίπτωση να είναι άμεσα διαθέσιμες, εφόσον ζητηθούν. Η αποστολή της απόδειξης θα πραγματοποιείται μέσω ταχυδρομείου. Εφόσον κριθεί πως η συμμετοχή σας είναι έγκυρη, τότε μαζί με το επιστρεφόμενο ποσό θα λάβετε και τα έξοδα αποστολής της απόδειξης. Η μέγιστη αξία που αφορά στην αποζημίωση των εξόδων αποστολής ανέρχεται στα 0,90€. Επιστολές, που δεν αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή courier, δεν θα γίνονται αποδεκτές. Η πρωτότυπη απόδειξη αγοράς δε θα επιστρέφεται μετά τον έλεγχο εγκυρότητάς της (παρακαλούνται οι Συμμετέχοντες όπως φροντίσουν για τη φύλαξη αντιγράφου για δική τους ασφάλεια). Οι εταιρείες δε φέρουν καμία ευθύνη για πιθανές απώλειες κατά τη διαδικασία αποστολής της πρωτότυπης απόδειξης μέσω ταχυδρομείου.


8. Περιορισμός Ευθύνης.

I. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, η Διοργανώτρια ,η Justsnap και η Numberly δεν αναλαμβάνουν και δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή και ατύχημα τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε Συμμετέχων λόγο της συμμετοχής του στην Ενέργεια. Η Διοργανώτρια, η Numberly και η Justsnap δε θα φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση δήλωσης λάθος τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) κατά τη διαδικασία συμμετοχής. (Βλέπε αναλυτικά στην Ενότητα 4. Τρόπος συμμετοχής, Παράγραφος ΙV).

II. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας, της Justsnap και της Numberly περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες, δεν εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.


9. Τεχνικά Μέσα.

I. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, το κόστος και την ευθύνη της χρήσης των οποίων αναλαμβάνουν οι ίδιοι. Η Διοργανώτρια, η Numberly και η Justsnap δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στους διαδικτυακούς τόπους που αναφέρονται στους παρόντες όρους επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της Ενέργειας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια, η Numberly και η Justsnap δε θα ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

II. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η Ενέργεια δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας, της Numberly και της Justsnap. Η Διοργανώτρια, η Numberly και η Justsnap δεν ευθύνονται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για οποιοδήποτε λόγο, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της Ενέργειας.

10. Δημοσιότητα Όρων - Τροποποιήσεις.

I. Οι όροι συμμετοχής της Ενέργειας είναι κατατεθειμένοι στο συμβολαιογραφείο ΛΕΠΕΣΗ, Ίωνος Δραγούμη 4, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 239238, και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση.

Επιπροσθέτως, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.epithimies.gr.

II. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να μεταβάλει τους Όρους Συμμετοχής κατά την ανέλεγκτη κρίση της. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται στο διαδικτυακό τόπο www.epithimies.gr και θα είναι δεσμευτικές για όλους τους Συμμετέχοντες. 

11. Προσωπικά Δεδομένα.

I. Η διεξαγωγή της Ενέργειας προϋποθέτει και καθιστά απαραίτητη τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων, τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την πρώτη Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και μέσω των Εκτελούντων την Επεξεργασία, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/ΕΕ/679 (εφεξής, ο «ΓΚΠΔ») και το Ν. 4624/2019 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Ενέργειας. Η Διοργανώτρια επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων για τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια κατόπιν αιτήσεώς τους, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών που αναλαμβάνει με τους παρόντες Όρους, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για την προστασία των εννόμων συμφερόντων τους (άρθρο 6 παρ. 1 (β’), (γ’) και (στ’) του GDPR).

II. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν μόνο τα απολύτως αναγκαία στοιχεία για τη συμμετοχή στην Ενέργεια, προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση της συμμετοχής τους με τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να γίνει επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, παρακαλούμε να μη συμμετέχουν στην Ενέργεια.

III. Τα δεδομένα θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας Ενέργειας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

IV. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» ήτοι της εταιρείας Numberly και Justsnap, που παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για τον έλεγχο των Συμμετοχών και την επιστροφή του σχετικού ποσού στο λογαριασμό των Συμμετεχόντων αντίστοιχα. 

V. Ενδέχεται να συλλέξουμε το σύνολο των δεδομένων που περιέχονται στην απόδειξή σας για να σας παρέχουμε εξατομικευμένες προσφορές και επικοινωνία, εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας στο σχετικό πεδίο κατά τη συμμετοχή σας στην Ενέργεια.

VI. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης), απευθυνόμενος στην «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support@epithimiespromo.gr. Επίσης, κάθε Συμμετέχων διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά: complaints@dpa.gr. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου μας στην διεύθυνση https://privacypolicy.pg.com/el/.


12. Γενικοί Όροι.

I. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη Διάρκεια της παρούσας Ενέργειας κατά την κρίση της, καθώς και να μεταβάλει τους Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει την Ενέργεια. Οι Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των τυχόν τροποποιήσεων, οι οποίες θα ισχύουν από την ανάρτηση και δημοσιοποίησή τους στο διαδικτυακό τόπο www.epithimies.gr. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη δε φέρει έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. της Ενέργειας, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή της Ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

II. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη συμμετοχή στην Ενέργεια οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με την ομάδα υποστήριξης της Justsnap στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@epithimiespromo.gr μέχρι τις 30/09/2023. Για οποιαδήποτε άλλη απορία, οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με  τη Διοργανώτρια ή/και την Numberly αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο customer-service-epithimies@numberly.com.

III. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

IV. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων τυχόν κριθεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.


13. Επιλεγμένα Φαρμακεία που συμμετέχουν στην ενέργεια

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΟΛΗ

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

ΝΟΜΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΚΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΥΠΡΟΥ 16Β

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

46100

Θεσπρωτία

Σ/Φ Σ.ΜΠΑΡΜΠΑΓΑΔΑΚΗ-Ε.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ

ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 12Α

ΚΟΛΩΝΑΚΙ,ΑΘΗΝΑ

10675

Αττική

Σ/Φ ΑΝΝΑ ΖΗΚΟΥ & ΑΡΙΣΤ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε.

ΠΛ. ΟΜΗΡΟΥ 12

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

45332

Ιωάννινα

Σ/Φ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ο.Ε.

ΑΘ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ 24

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

36100

Ευρυτανία

Σ/Φ ΘΑΝΑΣΟΥΡΑΣ Γ. ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΠΑΤΑ

19019

Αττική

Σ/Φ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΓΗΣ 3

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

45332

Ιωάννινα

ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΛΕΩΦ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 58

ΙΛΙΟΝ

13123

Αττική

ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 18

ΑΓΡΙΝΙΟ

30131

Αιτωλοακαρνανία

PHARM MARKET HELLAS ΙΚΕ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 10-12

ΔΡΟΣΙΑ

14572

Αττική

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β. ΣΤΑΥΡΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 21

ΕΛΕΟΥΣΑ

45500

Ιωάννινα

Σ/Φ Μ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-Γ.ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΟΕ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 19

ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙ��ΩΝ

45500

Ιωάννινα

ΜΑΚΡΗ Ι. ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΛΕΩΦ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ ΔΗΛΟΥ 1

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

45332

Ιωάννινα

CARE STORES Ε.Ε.

Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 58

ΓΕΡΑΚΑΣ

15234

Αττική

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΩΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 43

ΑΓΡΙΝΙΟ

30133

Αιτωλοακαρνανία

ΔΡΟΣΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 23Α

ΠΡΕΒΕΖΑ

48100

Πρέβεζα

ΠΑΛΠΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

15562

Αττική

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΧΑΡΗΣ ΙΚΕ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 2

ΑΛΙΜΟΣ

17455

Αττική

ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

ΜΙΑΟΥΛΗ 14

ΣΑΜΗ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ

28080

Κεφαλληνία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΙΤΕΜΠΟΡΩΝ 56

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

28100

Κεφαλληνία

EASYCARE ΙΚΕ

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 15Α

ΜΕΛΙΣΣΙΑ

15127

Αττική

Σ/Φ Β. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - Ι. ΑΛΕΤΡΑΣ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 56

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

30300

Αιτωλοακαρνανία

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Κ. ΠΑΝΔΗ

ΛΙΑΠΑΔΕΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

49083

Κέρκυρα

ΑΝΘΥΜΙΑΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΤΟΣΙΤΣΑ Μ. 37

ΜΕΤΣΟΒΟ

44200

Ιωάννινα

ΚΑΤΣΙΟΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΥΠΡΟΥ 31

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

46100

Θεσπρωτία

ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 170

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

17341

Αττική

Σ/Φ ΜΠΑΜΠΟΥΚΗ ΦΑΝΗ ΕΛΕΝΗ - ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ο.Ε.

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1

ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ

19015

Αττική

ΤΖΕΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΟΛΩΝΟΣ 60

ΑΘΗΝΑ

10672

Αττική

ASTOR HELLAS A.E.

Μ. ΑΝΤΥΠΑ 19

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

57001

Θεσσαλονίκη

ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ Δ. ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 5

ΛΕΧΑΙΝΑ

27053

Ηλεία

ΚΟΜΠΟΥΓΙΑ Κ. ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ

30020

Αιτωλοακαρνανία

ΚΟΥΒΑΡΑ Γ. ΑΝΝΑ

ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ 40 ΑΙΓΑΛΕΩ 1

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

18545

Αττική

ΛΟΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΡΩΜΑΝΟΣ ΠΥΛΟΥ

ΡΩΜΑΝΟΣ

24001

Μεσσηνία

BIO STORE PHARMA Ι.ΛΟΠΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ 95

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

16232

Αττική

ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 73

ΒΟΥΛΑ

16673

Αττική

ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ 2

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

15235

Αττική

Σ/Φ ΠΑΝΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΝΟΝΕ ΠΑΟΛΑ Ο.Ε.

ΓΟΥΒΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΟΥΒΙΑ

49100

Κέρκυρα

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε. -ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ

ΟΡΜΟΣ ΦΗΡΩΝ

84700

Κυκλάδες

Σ/Φ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΚΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Ο.Ε.

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 8

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

15233

Αττική

Σ/Φ ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε.

ΤΙΡΥΝΘΟΣ 2 ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 63

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12135

Αττική

ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 174

ΚΗΦΙΣΙΑ

14564

Αττική

ΠΟΛΙΤΗ ΦΑΙΔΡΑ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 41-45

ΜΑΡΟΥΣΙ

15123

Αττική

ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Ο.Ε.-EUROFARMACY-ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΑΓΓΕΛΟΥ 37

ΓΛΥΦΑΔΑ

16674

Αττική

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ Β. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΝΟΒΑ 74

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

30300

Αιτωλοακαρνανία

ΚΟΝΤΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΥΠΡΟΥ 34

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

46100

Θεσπρωτία

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΕΥΓΕΝΙΑ

ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ 94

ΒΥΡΩΝΑΣ

16232

Αττική

ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Σ. ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ν. 121

ΑΘΗΝΑ

11741

Αττική

ΠΑΠΑΗΛΙΑ Χ. ΑΡΤΕΜΙΣ

ΖΕΡΒΑ ΝΑΠΟΛΕΩΝΤΟΣ 37

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

45332

Ιωάννινα

ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΧΡ. ΣΙΚΑΛΙΑΣ

ΚΥΚΛΑΜΙΝΩΝ 7

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12137

Αττική

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π. ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΘΕΩΝ 49

ΣΟΦΑΔΕΣ

43300

 

ΧΑΤΖΗΤΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 22

ΦΛΩΡΙΝΑ

53100

 

ΝΤΙΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΗΣΙΟΔΟΥ 8

ΑΛΙΜΟΣ

17456

 

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ-ΚΟΥΤΙΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 111-113

ΑΘΗΝΑ

11741

 

Σ/Φ ΓΙΑΜΑ Α.-ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ.-Γ. Ο.Ε.

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 90

ΠΑΤΡΑ

26333

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Δ.ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

ΕΙΡΗΝΗΣ&ΛΑΡΙΣΗΣ

ΦΑΛΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

40011

 

ΚΑΣΟΥΡΙΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 61

ΠΙΚΕΡΜΙ

19009

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΗ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 6

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ- Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24400

 

SKG MEDICAL E.E.

ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 9Α

ΣΙΝΔΟΣ

57400

 

ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ - ΛΩΤΙΔΗΣ Ο.Ε.

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 85

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

56121

Θεσσαλονίκη

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

1ης ΙΟΥΛΙΟΥ & ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ

ΔΡΑΜΑ

66100

Δράμα

ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΑΛΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 102

ΜΟΣΧΑΤΟ

18345

Αττική

ΚΑΤΣΩΡΑ Α. & ΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ο.Ε.

ΑΧΑΡΑΒΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ

49100

Κέρκυρα

ΡΕΝΤΙΦΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΑΡΚΑΔΩΝ 5

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΟΝΑ

11852

Αττική

ΧΑΣΟΜΕΡΗ ΜΑΡΙΑ &ΣΙΑ ΕΕ

ΑΘΗΝΑΣ 24

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

18120

Αττική

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Λ. ΚΝΩΣΣΟΥ 203

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

71409

Ηράκλειο

ΙΩΑΝ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ & ΣΥΝ. Ο.Ε.

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 13-15

ΤΟΥΜΠΑ

54351

Θεσσαλονίκη

ΠΑΡΑΓΙΟΥΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜ. ΦΩΚΑ 11 Α

ΠΥΛΑΙΑ

55535

Θεσσαλονίκη

ΜΑΛΙΩΤΑΚΗΣ-ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47

ΜΑΡΟΥΣΙ

15124

Αττική

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 28 & ΕΥΤΥΧΙΑΣ 2Α

ΜΟΣΧΑΤΟ

18344

Αττική

ΚΟΥΣΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΡΟΔΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

49081

Κέρκυρα

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 29

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

50200

Κοζάνη

ΜΕΝΕΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 15

ΔΡΑΜΑ

66131

Δράμα

ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΕ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 14

ΧΑΝΙΑ

73132

Χανιά

ΜΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΑΜΠΙΛ

ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 56

ΙΛΙΟΝ

13122

Αττική

ΚΑΤΣΟΥΛΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΓΓ. ΜΕΤΑΞΑ 46Α

ΓΛΥΦΑΔΑ

16674

Αττική

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 68

ΝΙΚΑΙΑ

18452

Αττική

ΣΑΡΑΓΚ ΕΛ ΝΤΙΝ ΟΕ

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

57013

Θεσσαλονίκη

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΝΘΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΣΤΡ. ΣΑΡΑΦΗ 52

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ

55132

Θεσσαλονίκη

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ 81-83

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

55131

Θεσσαλονίκη

ΒΑΒΛΑΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3

ΓΛΥΦΑΔΑ

16675

Αττική

ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ ΣΑΠΟΡΙΤΑ Μ.Ι.Κ.Ε.

ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ 56

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

16777

Αττική

Σ/Φ Ν. ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ - Κ. ΒΙΔΟΣ ΟΕ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΕΚΑ 78

ΣΠΑΤΑ

14900

Αττική

ΜΠΟΣΔΕΛΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ 2ΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 70

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ

57010

Θεσσαλονίκη

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜ. ΣΩΤΗΡΙΑ

ΛΑΡΙΣΗΣ & ΛΕΟΝΙΔΟΥ

ΦΑΡΣΑΛΑ

40300

Λάρισα

TFM ΜΟΝΟΠΡ. ΙΔΙΩΤ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 4

ΧΑΪΔΑΡΙ

12462

Αττική

Σ/Φ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΦ.ΖΩΗ - ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩ.Ο.Ε.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 13

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

54631

Θεσσαλονίκη

ΧΕΙΡΑΚΗΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΘΗΝΑΣ 62-64

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

18120

Αττική

LILLY DROGERIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 317Β

ΚΗΦΙΣΙΑ

14561

Αττική

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 108

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54351

Θεσσαλονίκη

ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.

ΒΥΡΩΝΟΣ 5

ΧΑΛΚΙΔΑ

34132

Εύβοια

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΨΥΧΑΡΗ 1

ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

15451

Αττική

Α. ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ & ΣΙΑ ΟΕ

ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ 33Α

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

55132

Θεσσαλονίκη

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΜΠΟΤΣΑΡΗ 36

ΒΟΛΟΣ

38334

Μαγνησία

LALABEBE ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ Ο.Ε

ΔΟΙΡΑΝΗΣ 104

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

17672

Αττική

Σ/Φ ΙΩΑΝΝΗ ΤΕΚΝΑΚΗ & ΑΝΤΟΥΑΝ ΣΕΝΟΥΝΤΑ ΟΕ

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 80

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

18532

Αττική

ΜΑΡΙΑ Ν. ΜΟΥΡΚΟΥΣΗ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 7

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

30200

Αιτωλοακαρνανία

ΜΑΡΙΛΕΝΑ Α. ΚΟΝΤΟΥ

ΑΧΑΡΑΒΗ

ΑΧΑΡΑΒΗ ΚΕΡΚΥΡΑ

49081

Κέρκυρα

Σ/Φ ΣΤΥΛ.ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ & ΑΘ.ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ 0.Ε.

ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ 202

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12136

Αττική

ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 200

ΤΑΥΡΟΣ

17778

Αττική

ΚΑΒΒΑΔΙΑ Γ. ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΓΥΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 68

ΚΕΡΚΥΡΑ

49084

Κέρκυρα

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 135

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54249

Θεσσαλονίκη

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΟΥΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

ΠΕΙΣΑΝΔΡΟΥ 14

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12135

Αττική

ΓΚΑΖΕΛΗ ΧΡ. ΜΑΡΙΝΕΛΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΛΕΚΚΑ 39

ΜΑΡΟΥΣΙ

15122

Αττική

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 1-3

ΧΑΪΔΑΡΙ

12462

Αττική

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ι. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ΕΥΠΟΙΙΑΣ & ΠΑΤΡΩΝ 49Α

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

20131

Κορινθία

PHARMACY & MORE E.E

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 59-61

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

17123

Αττική

ΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 5

ΞΑΝΘΗ

67100

Ξάνθη

Α. ΡΟΝΤΣΗΣ - Α. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ Ο.Ε.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 21

ΣΕΡΡΕΣ

62122

Σέρρες

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΡΔΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε

ΧΩΡΑ-ΚΑΡΠΑΘΟΣ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

85700

Δωδεκάνησα

ΒΑΓΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 4-6

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

11634

Αττική

Σ/Φ ΜΠΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 64

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

12351

Αττική

ΑΝΤΙΓΟΝΗ Β. ΓΚΑΒΕΛΑ & ΣΙΑ ΕΕ

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 17

ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

15451

Αττική

Μ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΙΚΕ

ΚΕΔΡΗΝΟΥ 65

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

11522

Αττική

ΔΗΜΗΤΡΑ Π.ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ

ΚΕΔΡΗΝΟΥ 30Α& ΚΟΥΤΣΙΚΑΡΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΑΘΗΝΑ

11522

Αττική

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΛΑΧΛΕΙΔΗ 7

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

45332

Ιωάννινα

ΚΕΧΑΓΙΑ Φ. ΕΛΕΝΗ

ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑ 16

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

43131

Καρδίτσα

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 192

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

17236

Αττική

ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΑ Κ. ΘΕΑΝΩ

ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 104

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12134

Αττική

Β. ΠΟΥΛΑΚΟΣ - Α. ΣΥΨΑ Ε.Ε.

ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ 4

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12134

Αττική

ΓΙΑΝ. ΚΑΜΠΟΥΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 107

ΠΕΡΑΜΑ

18863

Αττική

ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β10

ΓΛΥΦΑΔΑ

16674

Αττική

ΖΟΥΜΠΟΥΡΙΔΟΥ Φ. ΕΥΔΟΞΙΑ

ΝΕΟΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΝΕΟΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ

58100

Πέλλα

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΟΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε

ΣΠ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ 16

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

11634

Αττική

ΚΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ο.Ε.

1ο ΧΛΜ ΘΕΡΜΗΣ-ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΘΕΡΜΗ

57001

Θεσσαλονίκη

ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 73-75

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

18534

Αττική

ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΧΑΝΑ

ΥΜΗΤΤΟΥ 188

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

11636

Αττική

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΧΑΡ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

8ης ΜΑΪΟΥ 24

ΣΕΡΡΕΣ

62125

Σέρρες

ΘΕΟΔΩΡΑ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Λ. ΦΥΛΗΣ 110

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

13341

Αττική

ΒΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΛ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 9

ΚΟΛΩΝΟΣ

10444

Αττική

ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 37

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

20131

Κορινθία

ΑΝΕΣΤΗ Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΕΓΝΑΤΙΑ 136

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54622

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΚΑΤΣΑΛΗΡΟΣ ΛΕΩΝ. & ΑΘ.ΚΑΤΣΑΛΗΡΟΥ Ο.Ε

ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 3

ΑΘΗΝΑ

11526

Αττική

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 135

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12137

Αττική

ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘ. 142

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

12351

Αττική

ART PHARMACIES Ι.Κ.Ε.

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 177

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

18756

Αττική

Σ/Φ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΜΠΟΥΖΑΛΑ Δ. ΜΠΟΥΖΑΛΑ Ε. ΟΕ

ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 95 & ΠΑΛΛΑΔΟΣ ΑΘ ΝΑΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ

15351

Αττική

Σ/Φ Ι.Β.ΠΟΛΥΖΩΗΣ & Σ.Ι.ΠΟΛΥΖΩΗ Ο.Ε.

Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 435

ΝΈΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

14122

Αττική

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 14

ΣΙΝΔΟΣ

57400

Θεσσαλονίκη

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΜΠΑΛΤΑ Ο.Ε

ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ 3

ΑΘΗΝΑ

10440

Αττική

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ O.Ε.

ΛΕΩΦ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

ΑΙΓΙΝΑ

18010

Αττική

ΒΙΤΚΟΣ Ν. ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ 2

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

40200

Λάρισα

Γ.Α.Ε. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ Ο.Ε.

ΚΙΣΣΑΜΟΥ 52

ΧΑΝΙΑ

73131

Χανιά

ΚΩΣΤΗ ΚΟΥΤΣΗ Ε.Ε.

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 40

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15342

Αττική

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ Β.& ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 61

ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

57019

Θεσσαλονίκη

WELCOME CENTER PHARMACY Ο.Ε.

ΣΚΡΑ 40 & ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

17673

Αττική

ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 132

ΑΧΑΡΝΕΣ

13674

Αττική

ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 39

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

19016

Αττική

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΟΥΝΕΪΚΑ-ΗΛΕΙΑΣ

ΑΜΑΛΙΑΔΑ

27200

Ηλεία

ΑΝΝΑ Β. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 22

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54639

Θεσσαλονίκη

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΕΛΕΝΗ

ΑΧΑΡΝΩΝ 15

ΚΗΦΙΣΙΑ

14561

Αττική

ΕΛ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ & ΧΡ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ο.Ε.

ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

62400

Σέρρες

ΣΑΜΨΟΥΡΗ Ε. ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗ

ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

60061

Πιερία

ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

ΓΡ.ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 6

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

15771

Αττική

ΓΚΑΪΔΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 44

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

68200

Έβρος

ΦΥΡΦΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΕΛΦΩΝ 165

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54248

Θεσσαλονίκη

ΦΑΡΜΑ ΛΟΤΖΙΚ ΕΞΠΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΧΑΛΚΗΣ 23

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

57001

Θεσσαλονίκη

ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΡΡΙΑΝΟΥ 24

ΤΡΙΚΑΛΑ

42131

Τρίκαλα

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ Β. ΠΑΤΑΠΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΩΡΟΓΙΑΝΝΗ 21

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12133

Αττική

ΜΠΕΜΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΑ Κ ΣΙΑ Ο.Ε

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 85-87

ΑΘΗΝΑ

10444

Αττική

ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 50

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

14123

Αττική

ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΑ ΟΕ

ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 11 ΑΛΚΥΟΝΗΣ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

17561

Αττική

ΜΠΙΜΠΕΡΑ Γ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΟΝΤΟΣΟΓΛΟΥ Θ. 4

ΣΥΚΙΕΣ

56626

Θεσσαλονίκη

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ Ν. ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΕΥΚΑΡΠΙΑ

56429

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΤΕΛΗ ΕΛΙΖΑ Ο.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 26

ΑΘΗΝΑ

10437

Αττική

ΚΑΣΑΡΤΖΙΔΗ Ι. ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 167

ΑΘΗΝΑ

11252

Αττική

ΑΓΤΖΙΔΗΣ Λ. ΑΝΔΡΕΑΣ

21ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 283

ΚΙΛΚΙΣ

61100

Κιλκίς

ΤΣΙΤΣΙΝΙΑ Δ. ΜΑΡΙΑ

Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ 21

ΒΟΛΟΣ

38500

Μαγνησία

MEDIMART ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΠΑΦΗ 118

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54453

Θεσσαλονίκη

ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΑΜΑΣΚΟΥ 61

ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ

57011

Θεσσαλονίκη

ENNOVATIVE IKE

ΤΖΑΒΕΛΛΑ 77

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

30300

Αιτωλοακαρνανία

ΣΑΝΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΛΗΔΑ

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 133

ΙΛΙΟΝ

13123

Αττική

ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 116

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

18539

Αττική

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.Κ.Ε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 71

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

18648

Αττική

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 148-150

ΠΑΤΡΑ

26331

Αχαΐα

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Α. ΜΑΡΙΑ

ΚΟΜΝΗΝΩΝ 41Α

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

57013

Θεσσαλονίκη

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΖΕΡ ΝΑΤΑΛΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΤΖΕΙΜΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ 9-11

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

81131

Λέσβος

Ν. ΓΚΑΜΠΕΛΗΣ - Α. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ Ο.Ε.

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΙΚΑ 7

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

57013

Θεσσαλονίκη

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞ. ΜΗΤΣΟΥΛΑ

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 36

ΜΕΛΙΣΣΙΑ

15127

Αττική

ΚΩΣΤΙΔΟΥ Χ. ΦΩΤΕΙΝΗ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 87

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ

52200

Καστοριά

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΧΙΟΥ 51 ΙΘΩΜΗΣ 36

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

15231

Αττική

Σ/Φ ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ο.Ε.

ΟΜΗΡΟΥ 20

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

15232

Αττική

IPPOKRATIS PHARMACY-ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 119

ΙΛΙΟΝ

13121

Αττική

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΠΑΚΑΚΟΥ Ι.Κ.Ε. - ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3

ΑΘΗΝΑ

10431

Αττική

ΧΑΤΖΗΤΥΠΗΣ Φ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 12

ΦΛΩΡΙΝΑ

53100

Φλώρινα

ΝΤΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΓΑΣΩΝ 131Β ( ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ)

ΒΟΛΟΣ

38333

Μαγνησία

ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ε. ΜΑΡΙΝΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΕΤΡΙΤΗ 2

ΔΡΟΣΙΑ

14572

Αττική

ΚΑΛΑΤΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 79

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12131

Αττική

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΓΟΥ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 110

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

13561

Αττική

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΖΕΛΕΠΗ ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΟΛΥΜΠΟΥ 81

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54631

Θεσσαλονίκη

ΓΚΑΛΑΠΗ Κ. ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7

ΠΕΡΑΙΑ

57019

Θεσσαλονίκη

ΤΑΟΥΪΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΛΕΝΤ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΦΙΛΟΛΑΟΥ 171-173

ΑΘΗΝΑ

11632

Αττική

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΠ. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ

Λ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 112

ΚΑΜΑΤΕΡΟ

13451

Αττική

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΑΛΙΩΤΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

57006

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΚΑΒΟΥΡΙΑΡΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΡΙΑΜΟΥ 113

ΙΛΙΟΝ

13122

Αττική

ΑΡΕΤΗ ΑΛΕΞ. ΒΕΛΛΗ

ΑΙΑΝΤΟΣ 61

ΙΛΙΟΝ

13122

Αττική

ΜΠΑΤΖΑΚΑΚΗ Γ. ΜΑΡΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΠΑΝΑΓΗ 85

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12134

Αττική

Σ/Φ ΜΑΡΙΑΣ ΜΙΧΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΤΣΑΓΚΑ Ο.Ε.

ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ 92

ΙΛΙΟΝ

13122

Αττική

Σ/Φ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 30

ΛΑΡΙΣΑ

41222

Λάρισα

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Γ. ΕΛΕΝΗ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 32

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54639

Θεσσαλονίκη

ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ Χ. ΔΗΜΗΤΡΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 22Α

ΑΧΑΡΝΕΣ

13678

Αττική

Σ/Φ ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 106

ΠΑΙΑΝΙΑ

19002

Αττική

ΗΛΙΑΣ Π. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΦΡΑΝΤΖΗ 38

ΑΘΗΝΑ

11743

Αττική

ΜΑΡΩΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

17672

Αττική

ΓΑΪΤΑΝΗΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΘΕΣΗ ΓΥΑΛΟΥ Ο.Τ. Ε71

ΣΠΑΤΑ

19004

Αττική

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΥΣΙΤΣΑ

Α. & Γ. ΤΑΒΑΚΗ 11

ΘΕΡΜΗ

57001

Θεσσαλονίκη

ΔΙΓΕΝΑΚΗ Μ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 80

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

18900

Αττική

ΖΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΜΑΡΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 74

ΠΕΥΚΑ

57010

Θεσσαλονίκη

ΛΟΥΪΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 10

ΡΑΦΗΝΑ

19009

Αττική

ΞΑΝΘΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 46

ΓΕΡΑΚΑΣ

15344

Αττική

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΑΡΤΑΛΗ Κ. 192

ΒΟΛΟΣ

38221

Μαγνησία

ΣΤΑΘΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΚΡΑ 94

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

17673

Αττική

Σ/Φ Δ. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗ - Γ. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.

23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 44

ΛΑΡΙΣΑ

41221

Λάρισα

ΦΑΝΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΒΑΣ. ΤΑΒΑΚΗ 34

ΘΕΡΜΗ

57001

Θεσσαλονίκη

ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1, ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ

ΓΛΥΦΑΔΑ

16674

Αττική

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 4

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12137

Αττική

ΧΑΤΖΗΚΟΚΚΙΝΟΣ Γ. ΤΖΑΝΗΣ

7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1944 6

ΝΙΚΑΙΑ

18450

Αττική

ΧΙΚΜΕΤΙΑΝ Σ. ΑΒΕΔΙΣ

ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ91 & ΚΡΗΝΗΣ

ΝΙΚΑΙΑ

18450

Αττική

ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΡΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 103

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

16343

Αττική

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ Α. ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΣΤΥΛΙΔΟΣ 17

ΛΑΜΙΑ

35133

Φθιώτιδα

ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ K. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΛΙΟΣΙΩΝ 66

ΑΧΑΡΝΕΣ

13672

Αττική

ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 2

ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ

35008

Φθιώτιδα

ΤΗΛΙΑΚΟΣ Γ. ΗΛΙΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 67

ΑΘΗΝΑ

11251

Αττική

ΠΟΘΗΤΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΝΙΚ.

Λ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 7

ΣΑΡΩΝΙΔΑ

19013

Αττική

ΘΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ 3

ΝΙΚΑΙΑ

18450

Αττική

ΣΚΟΥΛΑΣ Ι. ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 105

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

16121

Αττική

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 167

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

14671

Αττική

Σ/Φ Μ. ΣΠΥΡΟΥΛΗ Κ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 71

Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

63080

Χαλκιδική

ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ

ΕΛΑΙΩΝ 66

ΙΛΙΟΝ

13123

Αττική

ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ Κ. ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΑΛΛΟΝΗ

81107

Λέσβος

ΚΑΛΛΙΟΠΗ Ι. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ 15 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

18120

Αττική

ΜΟΣΧΟΥΡΗ Γ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 56

ΧΙΟΣ

82132

Χίος

ΜΑΤΣΑΓΓΑΝΗΣ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 99

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

17672

Αττική

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 56

ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54352

Θεσσαλονίκη

ΒΑΛΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΗΓΗΣ 145

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

81131

Λέσβος

Σ/Φ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ Ο.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΡΥΦΙΝΗΣ 42

ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ

63200

Χαλκιδική

ΤΣΙΡΟΜΑΛΗ Ι. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 242

ΑΧΑΡΝΕΣ

13679

Αττική

ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΑΦΝΙ

ΔΑΦΝΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

23057

Λακωνία

ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.ΕΠΕ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 26

ΑΙΓΑΛΕΩ

12242

Αττική

ΠΛΙΑΓΚΑ Γ. ΜΙΚΑΕΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΧΑΛΚΕΩΝ 29

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54631

Θεσσαλονίκη

ΑΔΑΜΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ Π. 67

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

16342

Αττική

ΑΝΕΜΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 41

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54645

Θεσσαλονίκη

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΑΡΑΣΛΗ 19Β & ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ

ΑΘΗΝΑ

10676

Αττική

Σ/Φ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ο.Ε.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 4

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

56431

Θεσσαλονίκη

ΑΓΓΕΛΗ Κ. ΣΟΦΙΑ

ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 11

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

Αττική

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Ν. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΧΑΝΙΩΝ 2Α

ΑΘΗΝΑ

11257

Αττική

ΜΠΟΖΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΑΡΚΟΡΑ 26

ΑΘΗΝΑ

11141

Αττική

ΚΑΤΡΑΝΤΣΙΩΤΗ Γ. ΑΝΝΑ

Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 21

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54622

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΧΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΠΟΣΝΑΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΕΡΡΙΚΟΥ 20

ΑΘΗΝΑ

11524

Αττική

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΠΑΥΛΟΥ 87

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

81131

Λέσβος

ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 120

ΚΟΛΩΝΟΣ

10444

Αττική

ΚΑΡΑΚΑΣΗ Χ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 10

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

54639

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ Ο.Ε.

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 84

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ

56334

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΣΙΔΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΙΔΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο.Ε.

ΠΑΤΡΩΝ 45 ΚΥΜΗΣ 2

ΕΥΟΣΜΟΣ

56224

Θεσσαλονίκη

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΩΤΙΟΣ

ΔΑΒΑΚΗ 60

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

17672

Αττική

ΚΟΖΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 8

ΜΕΛΙΣΣΙΑ

15127

Αττική

ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ Κ. ΟΥΡΑΝΙΑ

Β. ΤΑΒΑΚΗ 1

ΘΕΡΜΗ

57001

Θεσσαλονίκη

ΚΑΠΝΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΑ Ο.Ε.- COSMOS PHARMACY

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΪΚΟΥ 55

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

Αττική

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 6

ΤΑΥΡΟΣ

17778

Αττική

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ

31082

Λευκάδα

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 86

ΠΑΙΑΝΙΑ

19002

Αττική

ΟΥΡΑΝΙΑ Γ. ΚΑΜΠΕΣΗ

ΑΘΑΝΑΤΩΝ 1

ΣΕΠΟΛΙΑ

10443

Αττική

ΚΩΣΤΑ Κ. ΜΥΡΣΙΝΗ

ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 2 ΚΥΨΕΛΗΣ 1

ΑΘΗΝΑ

11257

Αττική

ΒΑΕΝΑ Σ. ΙΩΣΗΦ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 160

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54635

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Ο.Ε.

ΣΚΟΥΤΑΡΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΚΟΥΤΑΡΙ

62100

Σέρρες

ΓΚΕΖΕΠΗ Θ. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΡΑΛΛΗ ΠΕΤΡΟΥ 172

ΝΙΚΑΙΑ

18454

Αττική

ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 86

ΣΠΑΤΑ

19004

Αττική

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ

ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ

57011

Θεσσαλονίκη

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΜΑΡΙΑ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 46

ΠΙΚΕΡΜΙ

19009

Αττική

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 2

ΑΝΟΙΞΗ

14569

Αττική

Σ/Φ ΠΟΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΛΙΟΝΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ 58

ΙΛΙΟΝ

13121

Αττική

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ 34 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ

11523

Αττική

Σ/Φ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Ο.Ε.

ΑΛ. ΠΑΠΑΓΟΥ 13

ΑΙΓΙΝΙΟ

60300

Πιερία

PHARMABOX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΔΟΪΡΑΝΗΣ 40

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

54638

Θεσσαλονίκη

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΟΥΜΕΛΑ 30

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

55132

Θεσσαλονίκη

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 25

ΣΕΡΡΕΣ

62123

Σέρρες

ΔΙΑΓΟΥΡΤΗΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΔΕΛΦΩΝ 46

ΑΡΑΧΟΒΑ

32004

Βοιωτία

ΒΑΓΙΑ ΒΟΛΟΒΟΤΣΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΝΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΑΒΑΛΑΣ 9

ΞΑΝΘΗ

67100

Ξάνθη

ΑΠΟΤΑ Α. ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 47

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

68132

Έβρος

ΑΡΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ 22

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54624

Θεσσαλονίκη

ΓΙΑΡΕΝΙΟΥ Μ. ΜΑΡΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 12

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

15561

Αττική

ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΜΑΡΙΑ Δ. ΠΑΤΡΙΚΟΥ

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 136

ΓΕΡΑΚΑΣ

15344

Αττική

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 128

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54635

Θεσσαλονίκη

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

53200

Φλώρινα

Σ/Φ ΤΣΙΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΤΣΙΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε.

ΕΡΜΟΥ 37

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54624

Θεσσαλονίκη

ΜΟΛΥΜΠΑΚΗ Μ. ΕΛΕΝΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

18756

Αττική

PHARMACYMETRO ΟΕ

ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ 5

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12134

Αττική

ΝΑΤΑΛΕ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΕΖΕΡ

ΣΚΟΥΤΑΡΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

81100

Λέσβος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΛΩΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 4

ΑΘΗΝΑ

10431

Αττική

ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΜΤΖΗ ΙΚΕ

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 6 & ΑΛΚΜΑΝΟΣ 2

ΙΛΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ

11528

Αττική

Σ/Φ ΘΑΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ο.Ε.

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 174

ΑΘΗΝΑ

11257

Αττική

Σ/Φ ΚΟΥΤΛΗ Π. ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΑΤΟΣ Α. ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 63

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12132

Αττική

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Τ. ΣΟΦΙΑ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 69

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ

56334

Θεσσαλονίκη

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΥΠΡΟΥ 19

ΛΑΡΙΣΑ

41223

Λάρισα

ΚΩΝ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΚΟΜΝΗΝΩΝ 33

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

55236

Θεσσαλονίκη

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 13

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

15232

Αττική

Σ/Φ ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.

ΑΕΤΙΔΕΩΝ 6-8

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

15561

Αττική

ΣΠΙΤΑΔΑΚΗ Σ. ΜΑΡΙΑ

ΚΑΣΟΥ 10

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

13231

Αττική

ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΥΡΩΝ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 211

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

17123

Αττική

ΠΑΠΑΜΑΝΟΥ Δ. ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΙΛΙΟΥ 33

ΙΛΙΟΝ

13122

Αττική

ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ- Δ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Ο.Ε.

Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 154

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

15354

Αττική

ΜΑΝΕΤΑ Κ. ΜΑΡΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ

ΕΡΕΤΡΙΑ

34008

Εύβοια

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΣ ΙΚΕ

ΚΑΜΠΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

ΚΑΜΠΗ

48200

Πρέβεζα

ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΑΛΕΙΑ

17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 41

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

15562

Αττική

ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 83

ΠΑΛΛΗΝΗ

15351

Αττική

Σ/Φ ΠΕΦΑΝΗ ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ ΛΕΜΠΙΔΗ ΣΟΦΙΑ Ο.Ε.

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 41 ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 71

ΓΛΥΦΑΔΑ

16675

Αττική

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 161

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54352

Θεσσαλονίκη

ΚΩΤΙΚΑ ΜΥΡΤΩ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 9

ΚΥΜΙΝΑ

57300

Θεσσαλονίκη

ΚΑΦΙΡΗ Ζ. ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΟΥΛΙΟΥ 92

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

17342

Αττική

ΤΕΚΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 80

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

18532

Αττική

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ. ΣΙΤΑΡΙΔΟΥ

Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 5

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

56431

Θεσσαλονίκη

GRANDPHARMACY ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9

ΣΠΑΤΑ

19004

Αττική

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ν. ΧΑΡΙΤΟΥ & ΙΕΖΕΚΙΗΛ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

43100

Καρδίτσα

ΚΑΤΡΙΣΙΩΣΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι.Κ.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 29

ΑΛΙΑΡΤΟΣ

32001

Βοιωτία

ΓΡΑΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. ΓΡΑΒΑΡΗ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

84400

Κυκλάδες

ΒΑΝΔΩΡΟΥ Μ. ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 117

ΑΧΑΡΝΕΣ

13672

Αττική

Σ/Φ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ο.Ε.

ΠΑΝΟΡΜΟΥ 68

ΑΘΗΝΑ

11523

Αττική

ΠΕΓΚΛΙΔΟΥ Χ. ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24-26

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

57019

Θεσσαλονίκη

Baby boom.gr ΦΩΤΙΟΣ ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

ΑΚΡΙΤΑΣ & ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24100

Μεσσηνία

ΜΠΑΡΜΠΑΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 99

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

56121

Θεσσαλονίκη

ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΧΙΟΥ 10

ΔΑΦΝΗ

17237

Αττική

DRP-DOCTOR PHARMACY ΟΜΟΝΟΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 19Α

ΑΘΗΝΑ

10552

Αττική

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 478

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

18758

Αττική

ΧΙΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ 138

ΑΘΗΝΑ

11251

Αττική

METROPOLIS PHARMACY ΕΠΕ - ΠΙΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 192 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

ΓΕΡΑΚΑΣ

15344

Αττική

Σ/Φ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 17

ΔΡΥΜΟΣ

57200

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ Σ.Δ. ΠΙΤΣΑΚΗ & Κ.Μ.Π.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 289

ΚΟΡΩΠΙ

19400

Αττική

NECTAR PHARMACY-ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ Γ.ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΙΑ Ε.Ε.- ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΜΑΓΟΥΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΑΓΟΥΛΑ

23100

Λακωνία

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5

ΑΘΗΝΑ

11523

Αττική

ΠΙΤΣΕΛΗ Σ. ΧΙΟΝΙΑ

ΑΤΛΑΝΤΟΣ 1

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

17561

Αττική

ΞΥΛΑΓΡΑ ΙΛΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 28

ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ

15236

Αττική

2HAPPY.GR ΔΑΝΙΗΛ Κ. ΗΛΕΚΤΡ.ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΚΕ

ΜΥΣΤΡΑ 50

ΓΛΥΦΑΔΑ

16561

Αττική

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 36

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

13341

Αττική

Σ/Φ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ Ο.Ε.

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 328

ΑΧΑΡΝΕΣ

13671

Αττική

ΒΟΣΟΣ Ι. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 68

ΑΘΗΝΑ

10444

Αττική

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΡΑΧΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΡΑΧΑΙ

35300

Φθιώτιδα

LAVIPHARM ACTIVE SERVICES Α.Ε.

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ, Τ.Θ. 59

ΠΑΙΑΝΙΑ

19002

Αττική

ΠΑΓΩΝΑ Χ. ΑΡΓΥΡΩ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 10

ΑΧΑΡΝΕΣ

13672

Αττική

ΤΣΙΡΙΔΟΥ Δ. ΕΥΓΕΝΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 75-77

ΕΥΟΣΜΟΣ

56224

Θεσσαλονίκη

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ A. ΜΙΧΑΗΛ

ΕΡΜΩΝΑΣΣΗΣ 33

ΑΘΗΝΑ

11142

Αττική

Καρατζάς Π. – Κουνέλλη Ε. ΟΕ Σ/Φ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 63

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

18536

Αττική

ΚΟΛΥΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 39

ΛΕΥΚΑΔΑ

31100

Λευκάδα

ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ Ε. ΑΝΝΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 11-13

ΒΥΡΩΝΑΣ

16231

Αττική

ΔΕΛΛΗΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ 6

ΒΑΡΗ

16672

Αττική

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Χ. ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ

ΙΛΙΣΙΩΝ 19Α

ΖΩΓΡΑΦΟΣ

15771

Αττική

ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΓΟΥΝΑΡΗ ΔΗΜ. 24

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

16777

Αττική

Σ/ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ - ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΡΟΔΗ ΣΠ. 34

ΑΙΓΙΝΑ

18010

Αττική

ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΝΟΡΜΟΥ 21

ΑΘΗΝΑ

11522

Αττική

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 55

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

55133

Θεσσαλονίκη

ΜΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 52 ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ

ΑΘΗΝΑ

11364

Αττική

ΚΟΛΙΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17Α ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

19300

Αττική

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 94-96

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

19005

Αττική

ΚΑΤΡΗΣ Θ. ΗΛΙΑΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΓΟΥΝΑΡΗ ΔΗΜ. 227

ΓΛΥΦΑΔΑ

16674

Αττική

ΚΑΡΑΚΑΪΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 696-698

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

19003

Αττική

ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ ΡΟΤΣΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ο.Ε.- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 41

ΑΧΑΡΝΕΣ

13673

Αττική

ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗ Κ. ΕΛΕΝΗ

36 ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

19003

Αττική

ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 310

ΚΗΦΙΣΙΑ

14563

Αττική

Σ/Φ.ΒΛΑΔΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 19

ΣΕΡΡΕΣ

62124

Σέρρες

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΑΝΑΗΣ ΣΑΚΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Λ. ΘΗΣΕΩΣ 3

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

14671

Αττική

ΒΕΡΙΓΟΣ Ε. ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΑΙΑΝΤΟΣ 81

ΙΛΙΟΝ

13122

Αττική

ΦΑΡΜΑΝΤΒΑΙΣ ΟΕ

ΠΡΙΑΜΟΥ 91

ΙΛΙΟΝ

13122

Αττική

ΔΑΛΑΚΙΑΡΗΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΤΑΛΗ Κ. 123

ΒΟΛΟΣ

38221

Μαγνησία

ΡΟΥΚΑ Τ. ΕΥΓΕΝΙΑ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 167

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54249

Θεσσαλονίκη

ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Ε.Ε.

ΣΚΟΥΦΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 150

ΑΡΤΑ

47132

Άρτα

ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 361

ΚΗΦΙΣΙΑ

14564

Αττική

Σ/Φ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΜΑΡΙΑ -ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 7

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

17341

Αττική

Σ/Φ ΜΑΡΤΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΜΑΛΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 20

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

18757

Αττική

Σ/Φ ΣΙΔΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΙΔΕΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΙΔΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε.

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 16

ΔΙΑΒΑΤΑ

57008

Θεσσαλονίκη

ΣΑΜΑΡΑ Θ. ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΑΙΓΑΙΟΥ 35

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

55134

Θεσσαλονίκη

ΑΦΟΙ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ ΟΕ

ΑΡΓΥΡΑΙΝΑ

ΜΥΚΟΝΟΣ

84600

Κυκλάδες

ΖΑΝΝΕΤΟΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54630

Θεσσαλονίκη

ΜΙΧΑΗΛ Π. ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ

Λ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 80

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

18900

Αττική

Σ/Φ ΝΙΚ.ΠΑΛΤΑΛΙΔΗΣ-ΣΤΥΛ.ΠΑΛΤΑΛΙΔΗΣ ΟΕ

Λ.ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ-ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 29

ΘΕΣΗ ΒΛΑΧΙΚΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

19013

Αττική

ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗΣ Κ. ΕΤΕΟΚΛΗΣ

ΑΘΗΝΩΝ 102

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24134

Μεσσηνία

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΑΡΤΕΜΙΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 48Α

ΒΟΛΟΣ

38221

Μαγνησία

ΒΙΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΠΕΚΑ ΧΡ. 78

ΣΠΑΤΑ

19004

Αττική

ΖΗΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε.

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 36

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

68200

Έβρος

ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΟΔΥΣΣΕΩΣ 1 ΑΙΣΩΠΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54627

Θεσσαλονίκη

ΤΣΩΝΗΣ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

68132

Έβρος

Σ/Φ ΤΣΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΙΔΕΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΙΔΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο.Ε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 12

ΔΙΑΒΑΤΑ

57008

Θεσσαλονίκη

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 24

ΣΙΝΔΟΣ

57400

Θεσσαλονίκη

ΓΚΟΥΡΜΗ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 14

ΣΕΡΡΕΣ

62100

Σέρρες

Σ/Φ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΛΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2

ΚΡΥΟΝΕΡΙ

14568

Αττική

ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Λ.ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 276

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

18900

Αττική

ΣΚΑΡΤΣΑΡΗΣ Ι. ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΑΛΕΣΙΑΔΑ ΒΑΛΤΟΥ

ΜΑΛΕΣΙΑΔΑ

30017

Αιτωλοακαρνανία

ΣΑΝΙΔΑ Δ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΦΥΛΗΣ 47

ΦΥΛΗ

13351

Αττική

ΣΑΠΟΥΝΑΣ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΑΡΑΦΗ 18

ΤΡΙΚΑΛΑ

42132

Τρίκαλα

ΤΣΕΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3

ΑΓΡΙΝΙΟ

30100

Αιτωλοακαρνανία

ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 14

ΑΡΓΟΣ

21232

Αργολίδα

ΛΑΜΠΑΔΑΚΗ Α. ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΕΩΦ.ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 107-109

ΒΟΥΛΑ

16673

Αττική

ΑΣΚΗΤΗΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54627

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΒΑΛΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΒΑΛΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 5

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

81132

Λέσβος

ΣΚΟΥΛΙΑ Σ. ΔΑΝΑΗ

ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 17

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54643

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 272Α

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

17343

Αττική

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ

ΓΟΥΝΑΡΗ 35 & ΚΑΝΑΚΑΡΗ 134

ΠΑΤΡΑ

26221

ΠΑΤΡΑ

ΤΟΥΡΙΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.- ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ 22 ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 90

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

17676

Αττική

ΚΑΤΣΑΡΗΣ Ε. ΜΙΧΑΗΛ

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 171

ΓΕΡΑΚΑΣ

15344

Αττική

ΤΣΙΓΚΟΛΗΣ Φ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΔΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 6

ΛΑΜΙΑ

35132

Φθιώτιδα

ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΕΥΚΩΝ 10

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

14451

Αττική

ΠΙΣΙΩΤΗΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 127

ΒΟΛΟΣ

38333

Μαγνησία

ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΑΝΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΙΑΣΩΝΟΣ 107

ΒΟΛΟΣ

38221

Μαγνησία

ΚΑΓΙΑ Α. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΙΑΣΩΝΟΣ 115

ΒΟΛΟΣ

38221

Μαγνησία

ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ 12

ΑΙΓΑΛΕΩ

12243

Αττική

ΤΣΙΡΑΚΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΥΨΕΛΗΣ 80

ΑΘΗΝΑ

11363

Αττική

Σ/Φ ΜΥΤΑΥΤΣΗ ΛΙΝΑ - ΔΑΦΝΗ ΘΩΜΑΗ Ο.Ε.

ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ

63085

Χαλκιδική

ΒΑΗ Ν. ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 19

ΛΑΡΙΣΑ

41222

Λάρισα

ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΑΜΑ 12-14

ΑΘΗΝΑ

10443

Αττική

Σ/Φ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΡΟΝΤΣΗ-ΑΝΝΑΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΟΕ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 8

ΣΕΡΡΕΣ

62122

Σέρρες

ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Γ. 94

ΝΕΑΠΟΛΗ

56728

Θεσσαλονίκη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΚΟΝΤΑΚΕΙΚΩΝ ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΣ

83100

Σάμος

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Ν. ΣΟΦΙΑ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 40-42

ΤΡΙΠΟΛΗ

22132

Αρκαδία

Σ/Φ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΦΙΛ. - ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΑΦΡ.

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 25

ΓΛΥΦΑΔΑ

16675

Αττική

ΖΩΤΟΣ Ι. ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 105

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

13232

Αττική

ΜΠΑΛΔΙΜΤΣΗ Ν. ΦΩΤΕΙΝΗ

ΛΑΡΙΣΗΣ 179

ΒΟΛΟΣ

38334

Μαγνησία

ΚΟΤΡΙΔΟΥ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΛΙΑΝΑ

ΚΟΜΝΗΝΩΝ 14

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

55236

Θεσσαλονίκη

ΜΠΕΛΗΜΠΑΣΑΚΗ Ν. ΜΑΡΙΑ

ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ν. 3

ΑΙΓΑΛΕΩ

12242

Αττική

ΚΩΣΤΑΣ Κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΠΑΝΑΓΗ 56

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12134

Αττική

ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΥΡΟΥ 59

ΙΛΙΟΝ

13121

Αττική

ΘΑΝΑΣΟΥΡΑΣ Ι.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΛΕΩΦ.ΛΑΥΡΙΟΥ 148Α ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΙΑΝΙΑ

19002

Αττική

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ε. ΜΑΡΙΑ

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 1 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΛΑΡΙΣΑ

41222

Λάρισα

ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑ ΟΕ

ΛΕΩΦ.ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 61

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

13344

Αττική

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΑΒΕΤΣΟΥ Κ. 5

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

81132

Λέσβος

ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 77

ΑΘΗΝΑ

10444

Αττική

ΤΑΝΤΑΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 4

ΑΓΡΙΝΙΟ

30132

Αιτωλοακαρνανία

ΑΤΤΑΡΤ Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ

84401

Κυκλάδες

ΠΑΠΑΦΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 26

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

15232

Αττική

ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ 17

ΑΘΗΝΑ

11523

Αττική

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΓΑΪΟΣ ΠΑΞΩΝ

ΓΑΪΟΣ

49082

Κέρκυρα

ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 51

ΒΟΥΛΑ

16673

Αττική

Σ/Φ ΠΑΛΑΣΚΑ Σ. & ΠΑΛΑΣΚΑΣ Β. ΟΕ

ΚΟΜΝΗΝΩΝ 75

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

55132

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΓΑΖΗ ΒΕΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΗ ΦΑΙΔΡΑ ΣΙΑ ΟΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΗΡΩΝ

ΘΗΡΑ

84700

Κυκλάδες

ΜΑΛΙΩΤΑΚΗΣ Δ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΛΕΒΙΔΟΥ 5 ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ

ΚΗΦΙΣΙΑ

14562

Αττική

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Κ. ΗΛΙΑΣ

ΛΑΚΚΑ ΠΑΞΩΝ

ΛΑΚΚΑ ΠΑΞΩΝ

49082

Κέρκυρα

Σ/Φ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ - ΦΑΤΣΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Ο.Ε.

ΙΑΠΕΤΟΥ 29

ΑΘΗΝΑ

11364

Αττική

ΠΑΥΛΗ Ι. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ 72

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

81131

Λέσβος

ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜ.ΧΡΙΣΤΟΣ

Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 138

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

19010

Αττική

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ Β. ΜΑΡΙΑ

ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΙΛΑ

50100

Κοζάνη

ΔΙΡΧΑΛΙΔΟΥ Γ. ΡΕΒΕΚΚΑ

ΚΥΠΡΟΥ 61

ΓΛΥΦΑΔΑ

16674

Αττική

Σ/Φ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 86

ΑΓΡΙΑ

37300

Μαγνησία

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑ 4

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24133

Μεσσηνία

ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΡΤΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 42Β

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

13343

Αττική

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΑΡΑΣΛΗ 25 ΑΛΩΠΕΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ

10676

Αττική

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΙΑΟΥΛΗ ΑΝΔΡΕΑ 29

ΤΡΙΚΑΛΑ

42132

Τρίκαλα

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 26

ΜΟΣΧΑΤΟ

18344

Αττική

ΖΙΑΚΑΣ Ν. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 61

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

17671

Αττική

ΠΑΠΑΜΑΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΙΛΙΟΥ 33

ΙΛΙΟΝ

13122

Αττική

ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 379

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

17564

Αττική

Σ/Φ ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΣ ΑΓΗΣ - ΧΑΔΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΙΓΑΙΟΥ 13

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

55134

Θεσσαλονίκη

ΠΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΙΑΟΥΛΗ 6 ΘΕΜΙΔΟΣ 1

ΑΘΗΝΑ

10554

Αττική

Σ/Φ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗΣ- ΜΠΟΜΠΟΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54623

Θεσσαλονίκη

ΥΦΑΝΤΗ Δ. ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 103

ΙΑΛΥΣΟΣ

85101

Δωδεκάνησα

Σ/Φ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε.

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 56-58

ΠΑΤΡΑ

26332

Αχαΐα

ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗΣ Κ. ΦΩΤΙΟΣ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 8 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24131

Μεσσηνία

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4

ΠΑΤΡΑ

26223

Αχαΐα

ΣΠΥΡΟΥ Δ. ΣΚΟΥΡΛΗ

ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 19

ΣΕΠΟΛΙΑ

10443

Αττική

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Β. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82

ΧΑΛΑΣΤΡΑ

57300

Θεσσαλονίκη

ΧΕΛΜΗ Χ. ΛΟΥΚΙΑ

ΤΖΑΒΕΛΛΑ 59

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

18533

Αττική

ΝΤΟΥΣΙΚΟΣ Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΦΙΛΙΝΟΥ 12

ΚΩΣ

85300

Δωδεκάνησα

ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥ Ε. ΣΤΕΛΛΑ

2ΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 96

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ

57010

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΑΧΑΝΑΤΖΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο.Ε.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 101

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54622

Θεσσαλονίκη

Α. ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

55132

Θεσσαλονίκη

ΗΠΙΟΝΗ Ι.Κ.Ε

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 16

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

20400

Κορινθία

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΓΑΙΤΑΝΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΥΑΛΟΥ ΟΤ Ε71

ΣΠΑΤΑ

19004

Αττική

Σ/Φ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ο.Ε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

20300

Κορινθία

ΛΙΓΝΟΥ N. ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΝ

84700

Κυκλάδες

ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗ Ε. ΑΡΓΥΡΩ

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ 31

ΧΑΝΙΑ

73135

Χανιά

ΓΑΒΡΟΥ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 3

ΑΘΗΝΑ

11527

Αττική

ΠΑΠΑΤΟΛΙΑ Γ. ΕΥΑΝΘΙΑ

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ 50

ΛΑΡΙΣΑ

41334

Λάρισα

ΔΡΟΓΕΣ - ΜΕΛΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ - ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ Ο.Ε.- ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 37

ΝΑΥΠΛΙΟ

21100

Αργολίδα

Σ/Φ ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.

ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑ 20

ΒΕΡΟΙΑ

59131

Ημαθία

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΡΑΦΑΚΙ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΣ

84600

Κυκλάδες

Μ. ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ - Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 106

ΠΑΙΑΝΙΑ

19002

Αττική

ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 6

ΑΘΗΝΑ

10674

Αττική

ΑΝΝΑ ΤΣΙΡΛΗ

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 13

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

16671

Αττική

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 25-29

ΑΘΗΝΑ

10564

Αττική

ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 105

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

17672

Αττική

PHARMA PLUS ΑΕ

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑ

ΠΑΙΑΝΙΑ

19002

Αττική

ΣΥΦΑ ΛΕΣΒΟΥ

2ο ΧΛΜ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΠΑΓΑΝΗ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ

81100

Λέσβος

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 76

ΑΘΗΝΑ

10678

Αττική

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 2

ΒΥΡΩΝΑΣ

16232

Αττική

ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΝΕΔΟΝΤΟΣ 85

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24133

Μεσσηνία

ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 26

ΤΡΙΠΟΛΗ

22132

Αρκαδία

ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 148

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ

18900

Αττική

ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 4

ΒΡΙΛΗΣΙΑ

15235

Αττική

Σ/Φ Δ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ-ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΕΜΜ.Δ. Μ

Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 119

ΑΘΗΝΑ

11475

Αττική

Σ/Φ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΧΡ.-ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ Θ. ΟΕ

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΑΘΗΝΑ

10443

Αττική

ΚΑΝΕΛΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 57

ΣΠΑΡΤΗ

23100

Λακωνία

Σ/Φ ΛΥΓΔΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ ΛΥΓΔΑ ΑΣΠΑΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΠΑΝΑΓΗ 37

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12134

Αττική

ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 20A

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΣΙΝΔΟΣ

57400

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 173

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54250

Θεσσαλονίκη

ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

84007

Κυκλάδες

ΑΣΚΗΤΗΣ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.-ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 60

ΕΥΟΣΜΟΣ

56224

Θεσσαλονίκη

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΧΑΣΠΑΡΗ ΜΙΧΑΗΛ 60

ΚΡΑΝΙΔΙ

21300

Αργολίδα

ΟΥΖΟΥΝΕΛΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΡΜΟΥ 43

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

81131

Λέσβος

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 15

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

13341

Αττική

ΓΙΑΓΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 268

ΑΙΓΑΛΕΩ

12242

Αττική

ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΙΝΔΟΥ 12

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

14342

Αττική

Σ/Φ ΤΑΓΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ο.Ε.

16ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

60133

Πιερία

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ 10

ΑΘΗΝΑ

10558

Αττική

ΠΑΡΜΑΚΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 139-143

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

18535

Αττική

ΠΛΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 32

ΝΙΚΑΙΑ

18451

Αττική

Σ/Φ ΒΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΡΗΓ. 365

ΝΙΚΑΙΑ

18451

Αττική

ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 10

ΑΧΑΡΝΕΣ

13674

Αττική

Σ/Φ ΜΠΙΝΤΕΛΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΠΙΝΤΕΛΑ ΑΝΝΑ Ο.Ε.

ΑΡΤΑΚΗΣ 65

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

17124

Αττική

ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35

ΜΑΡΟΥΣΙ

15124

Αττική

ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 50

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

13231

Αττική

Σ/Φ ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΤΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Ο.Ε.

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 89

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

13232

Αττική

ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 38

ΠΕΡΑΙΑ

57019

Θεσσαλονίκη

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Ο.Ε.

ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 57

ΑΘΗΝΑ

11523

Αττική

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 148-152

ΠΑΤΡΑ

26331

Αχαΐα

ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 80

ΚΟΡΩΠΙ

19400

Αττική

ΔΑΝΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΥΣΤΡΑ 50

ΓΛΥΦΑΔΑ

16561

Αττική

ΣΑΚΚΟΥ ΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 138

ΓΛΥΦΑΔΑ

16561

Αττική

ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 2Β ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΣ

ΚΩΣ

85300

Δωδεκάνησα

Σ/Φ ΚΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΠΑΤΕΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο.Ε.

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 39Α ΗΧΟΥΣ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

17564

Αττική

Σ/Φ ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 64

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

16343

Αττική

ΑΝΝΑ ΒΑΣΚΑΛΗ ΟΕ

ΑΝΘΕΩΝ 36 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΠΕΡΑΙΑ

57019

Θεσσαλονίκη

ΤΑΡΑΖΙ Ρ. ΣΑΜΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ

84700

Κυκλάδες

ΦΛΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 310

ΑΘΗΝΑ

11254

Αττική

ΖΑΝΝΑΚΗ Ν. ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 22

ΑΘΗΝΑ

11635

Αττική

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΡΟΔΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΙΓΙΝΑ

18010

Αττική

Σ/Φ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111

ΑΘΗΝΑ

11526

Αττική

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 54

ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

15451

Αττική

ΤΣΙΡΟΜΑΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 26

ΑΙΓΑΛΕΩ

12243

Αττική

ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ε.Ε.

ΛΑΖΑΡΑΚΗ 35

ΓΛΥΦΑΔΑ

16675

Αττική

PHARMACY 295 IKE

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 295

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

17342

Αττική

ΨΥΧΙΚΟΣ Μ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 50

ΚΑΜΑΤΕΡΟ

13451

Αττική

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 18

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24131

Μεσσηνία

Σ/Φ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΣΥΡΜΑΚΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ο.Ε.

ΒΛΑΧΛΕΙΔΟΥ 7

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

45332

Ιωάννινα

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 128

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54635

Θεσσαλονίκη

ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΚΥΡΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

Δ.ΜΕΤΑΞΑ ΑΓΓ.7 Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 14

ΓΛΥΦΑΔΑ

16675

Αττική

Σ/Φ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε.

ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 3

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

17561

Αττική

ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ Δ. ΑΝΝΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΡΓΥΡΑΙΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΣ

84600

Κυκλάδες

ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 85

ΓΛΥΦΑΔΑ

16674

Αττική

ΕΡΜΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 223

ΑΘΗΝΑ

11525

Αττική

ΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΡΟΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΗ 22 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΛΑΜΙΑ

35132

Φθιώτιδα

ΡΕΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΘΗΝΩΝ 31

ΛΑΜΙΑ

35133

Φθιώτιδα

Σ/Φ ΑΧΠΑΡΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ - ΑΧΠΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ 2

ΑΘΗΝΑ

11635

Αττική

ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΙΟΛΟΥ 18Α

ΑΘΗΝΑ

10556

Αττική

ΑΝΝΑ ΒΑΡΔΑΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ

ΠΕΛΟΠΙΔΑ 212

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12137

Αττική

Σ/Φ ΣΧΟΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΣΧΟΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 15 ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

ΤΡΙΚΑΛΑ

42131

Τρίκαλα

ΤΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε.Ε.

ΜΕΙΛΙΧΟΥ 171

ΠΑΤΡΑ

26442

Αχαΐα

ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 4

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

19005

Αττική

Σ/Φ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1

ΧΑΝΙΑ

73132

Χανιά

ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΠΑΓΟΥ 69

ΚΑΜΑΤΕΡΟ

13451

Αττική

ΛΙΟΛΙΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ ΜΑΛΒΙΝΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 39

ΜΑΡΟΥΣΙ

15124

Αττική

ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΙΑΟΥΛΗ ΑΝΔΡΕΑ 3

ΤΡΙΚΑΛΑ

42132

Τρίκαλα

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

29ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 4

ΣΕΡΡΕΣ

62123

Σέρρες

Σ/Φ ΠΑΥΛΗ ΣΟΦΙΑ- ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ Ο.Ε.

ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 3-5

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

81132

Λέσβος

ΜΙΧΑΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΑΜΙΑΣ 20

ΣΤΥΛΙΔΑ

35300

Φθιώτιδα

Σ/Φ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ο.Ε.

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 1

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

20400

Κορινθία

ΒΑΛΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΑΛΛΟΝΗ

81107

Λέσβος

ΤΑΤΣΙΟΥ ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΘΕΡΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΘΕΡΜΟ

30008

Αιτωλοακαρνανία

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ 47

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

57003

Θεσσαλονίκη

ΜΠΙΣΙΑΣ Π. ΑΓΓΕΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗ 61

ΚΗΦΙΣΙΑ

14562

Αττική

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Χ. ΜΑΡΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ 66

ΒΑΡΗ

16672

Αττική

ΣΑΠΟΡΙΤΑ Φ. ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ 56

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

16777

Αττική

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ 104

ΛΑΡΙΣΑ

41335

Λάρισα

ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΖΙΠΑΡΙ ΚΩ

ΖΙΠΑΡΙΟΝ

85300

Δωδεκάνησα

ΧΙΟΝΟΥ Β. ΘΕΟΔΩΡΑ

ΚΑΤΣΙΜΙΔΗ 68

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54638

Θεσσαλονίκη

ΖΑΡΜΠΙΝΙΟΥ Σ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ

81300

Λέσβος

ΨΩΝΗΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 14

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24131

Μεσσηνία

ΚΑΒΑΛΛΗ Α. ΜΑΡΙΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 102

ΜΟΣΧΑΤΟ

18345

Αττική

ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 24

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54640

Θεσσαλονίκη

ΣΠΑΝΟΥ Ν. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ

ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ

ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ

84401

Κυκλάδες

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 92

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

18536

Αττική

ΣΑΡΟΓΛΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 62 Δ.ΓΟΥΝΑΡΗ 11

ΑΛΙΜΟΣ

17456

Αττική

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΜ. ΑΜΠΑΤΖΗ

ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 11 & ΗΦΑΙΣΤΟΥ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

13231

Αττική

ΣΟΦΙΑ ΚΑΦΦΑ

ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 36

ΒΑΡΗ

16672

Αττική

ΔΑΝΙΗΛ Κ. ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ

28ΗΣ ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 54

ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΘΕΣ/ΚΗΙ

57009

Θεσσαλονίκη

ΜΑΓΟΥΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΕΚΑ 100

ΣΠΑΤΑ

19004

Αττική

ΔΑΡΑ Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΙΑ Ο.Ε.- ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 56

ΜΑΡΟΥΣΙ

15125

Αττική

Σ/Φ ΑΛΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΤΑΝΗ ΝΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 67

ΛΑΜΙΑ

35133

Φθιώτιδα

ΔΑΝΙΛΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΤΣΙΜΙΣΚΗ 7 ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54625

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ

ΑΝΔΡΟΣ

84500

Κυκλάδες

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΑΡΑΣΛΗ 7 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 43

ΑΘΗΝΑ

10676

Αττική

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΓΡ. 9 ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

53200

Φλώρινα

Σ/Φ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 3

ΣΕΡΡΕΣ

62121

Σέρρες

Σ/Φ ΠΑΠΑΧΡΟΝΗ Α.-ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Β.-ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ν.ΓΑΛΑΡΗ Ε.-ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Λ. ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΦΑΙΑΣ 5

ΑΙΓΙΝΑ

18010

Αττική

Σ/Φ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ο.Ε.

ΦΙΛΟΛΑΟΥ 113

ΑΘΗΝΑ

11632

Αττική

ΜΑΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΙΑ ΟΕ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 117

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

14671

Αττική

Σ/Φ ΑΛΕΞΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ο.Ε.

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 2

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24133

Μεσσηνία

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΗΡΑΣ 2 ΘΗΣΕΩΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

16671

Αττική

Σ/Φ ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΑΣΟΝΙΔΟΥ 47

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

16777

Αττική

Σ/Φ ΜΠΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑ ΟΛΓΑ Ο.Ε.

ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 21

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54623

Θεσσαλονίκη

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΙΑ ΟΕ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 113

ΘΗΒΑ

32200

Βοιωτία

Σ/Φ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε.

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 5

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

19013

Αττική

Σ/Φ ΚΕΧΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΜΑΓΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Ο.Ε.

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96

ΙΛΙΟΝ

13123

Αττική

ΠΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 6

ΒΟΥΛΑ

16673

Αττική

ΠΑΠΑΔΟΛΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 54

ΣΠΑΡΤΗ

23100

Λακωνία

Σ/Φ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΤΡΑΝΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑ Ο.Ε.

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2

ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

15452

Αττική

ΠΑΝΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ 2

ΚΕΡΚΥΡΑ

49131

Κέρκυρα

ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α' 2

ΠΑΤΡΑ

26221

Αχαΐα

ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 294

ΑΘΗΝΑ

11255

Αττική

ΓΑΤΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΑΛΕΚΟΥ 21

ΛΑΡΙΣΑ

41223

Λάρισα

Σ/Φ ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ο.Ε.

ΦΙΛΩΝΟΣ 52

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

18535

Αττική

Σ/Φ ΖΗΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΖΗΚΑ ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 1 ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

ΘΗΒΑ

32200

Βοιωτία

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΙΑΤΡΟΥ ΓΩΓΟΥΣΗ 37

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

56430

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΜΠΕΚΡΗ ΑΛΙΚΗ ΜΠΕΚΡΗ ΖΩΗ Ο.Ε.

ΜΠΑΚΝΑΝΑ 40

ΑΘΗΝΑ

11744

Αττική

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ

ΧΑΝΙΑ

73134

Χανιά

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΝΑΟΥΜ Α. ΑΘΗΝΑ

ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 51

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

16452

Αττική

ΓΕΝΗΤΣΑΡΕΛΗΣ Ι. ΣΑΡΑΝΤΗΣ

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 99

ΒΥΡΩΝΑΣ

16232

Αττική

ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 22Γ

ΠΙΚΕΡΜΙ

19009

Αττική

ΣΑΜΑΝΤΑΣ Γ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 15

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

16345

Αττική

ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 6

ΚΟΖΑΝΗ

50131

Κοζάνη

ΣΠΥΡΟΥ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΡΙΣΒΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΡΙΣΒΗ

81107

Λέσβος

ΜΠΟΚΩΡΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 93

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

17676

Αττική

ΝΟΔΑΡΑ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 109

ΜΟΣΧΑΤΟ

18345

Αττική

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 323

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ

19006

Αττική

ΡΟΥΣΣΟΥ ΣΠΥΡ. ΕΡΙΦΥΛΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 229

ΒΟΛΟΣ

38221

Μαγνησία

ΤΖΕΜΟΣ Δ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 68

ΚΑΜΑΤΕΡΟ

13451

Αττική

ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΗΣ 29

ΖΕΦΥΡΙ

13461

Αττική

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 5

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

Αττική

ΓΚΑΡΑ Α. ΕΥΔΟΞΙΑ

ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 86

ΖΩΓΡΑΦΟΣ

15771

Αττική

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Γ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 24

ΑΓΡΙΝΙΟ

30132

Αιτωλοακαρνανία

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΛΑΜΨΑ 19 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ

ΑΘΗΝΑ

11524

Αττική

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11-13

ΡΟΔΟΣ

85131

Δωδεκάνησα

ΛΕΚΑΤΣΑΣ Γ. ΖΩΗΣ

ΠΡΙΓΚΗΠΑ ΠΕΤΡΟΥ 39

ΓΛΥΦΑΔΑ

16674

Αττική

ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ Γ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΓΑΥΡΙΟ ΑΝΔΡΟΥ

ΓΑΥΡΙΟ

84501

Κυκλάδες

ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ Β. ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 35

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

Αττική

ΜΑΡΟΥΛΗ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑ

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ

ΝΑΞΟΣ

84300

Κυκλάδες

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Θ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΗΝΕΙΟΥ 81

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

13343

Αττική

ΚΑΝΑΚΗ Β. ΦΩΤΕΙΝΗ

ΕΛΑΙΩΝ 13

ΚΗΦΙΣΙΑ

14564

Αττική

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π. ΕΛΕΝΗ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 354

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15341

Αττική

ΚΑΛΥΒΑ Χ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΚΟΥΦΑ 14 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ

ΑΘΗΝΑ

10673

Αττική

ΧΡΥΣΟΔΑΚΤΥΛΟΥ Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 3

ΑΛΙΜΟΣ

17455

Αττική

ΤΕΚΕ Σ. ΜΑΡΙΑ

ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΥΤΟΥ

ΜΗΘΥΜΝΑ

81108

Λέσβος

ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ι. ΜΙΡΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' 3

ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ

15236

Αττική

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15

ΛΑΡΙΣΑ

41222

Λάρισα

ΚΑΝΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΚΟΥ 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54643

Θεσσαλονίκη

ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ Χ. ΓΕΩΡΓΙΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29

ΠΑΤΡΑ

26441

Αχαΐα

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ X. ΖΩΗ

ΙΩΑΝΝΙΔΗ 4

ΚΩΣ

85300

Δωδεκάνησα

ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 16

ΑΘΗΝΑ

11522

Αττική

ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ Γ. ΠΑΓΩΝΑ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ Α' 5

ΚΩΣ

85300

Δωδεκάνησα

ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ Δ. ΚΙΜΩΝ

ΒΟΥΓΛΙ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΣ

84600

Κυκλάδες

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 27

ΑΘΗΝΑ

10673

Αττική

ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΗ

ΤΙΤΑΝΩΝ 17

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

16777

Αττική

ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΗ

ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ 6

ΚΗΦΙΣΙΑ

14562

Αττική

Σ/Φ ΠΑΛΤΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΤΑΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ο.Ε.

Λ.ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ-ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ 29

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

19013

Αττική

ΣΟΡΟΓΚΑ Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 46

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

45444

Ιωάννινα

Σ/Φ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ- ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 148

ΠΑΤΡΑ

26443

Αχαΐα

ΜΠΙΡΜΠΑΣ Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΚΑ ΠΑΝΟΥ 9

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

25001

Αχαΐα

ΛΟΥΪΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 157

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

19005

Αττική

ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 200

ΤΑΥΡΟΣ

17778

Αττική

ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 34

ΑΘΗΝΑ

11527

Αττική

ΣΙΑΜΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΛΙΜΑΝΙ ΜΕΣ.-ΑΥΛΑΚΙ

ΑΥΛΑΚΙ

19003

Αττική

ΛΙΓΝΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 13

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

16671

Αττική

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ

ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 49

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

20100

Κορινθία

ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 79 & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 182

ΑΘΗΝΑ

11251

Αττική

ΚΝΙΘΑΚΗΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α. ΓΟΓΟΝΗ 51

ΧΑΝΙΑ

73135

Χανιά

ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΤΡ. ΑΛ. ΠΑΠΑΓΟΥ 85

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

15772

Αττική

ΜΠΑΡΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 51

ΑΙΓΑΛΕΩ

12244

Αττική

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΙΝΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 6

ΔΑΦΝΗ

17235

Αττική

ΡΑΠΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤ.

ΛΕΩΦ. ΠΑΡΝΗΘΟΣ 140

ΑΧΑΡΝΕΣ

13671

Αττική

ΣΟΡΟΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 38

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

45444

Ιωάννινα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 17&ΛΕΩΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ

ΓΛΥΦΑΔΑ

15562

Αττική

ΤΑΤΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 1

ΒΟΥΛΑ

16673

Αττική

ΚΟΚΑ ΙΡΕΝΑ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 179

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

13341

Αττική

ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 43

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

81100

Λέσβος

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΥΙΖΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 157

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

19005

Αττική

ΔΝΑ ΣΑΠΛΕΜΕΝΤΣ Ι.Κ.Ε

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 48

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

14452

Αττική

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΔΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΛΙΡΙ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΥΡΓΟΣ

27150

Ηλεία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ& ΣΙΑ Ο.Ε.

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 29

ΑΛΙΜΟΣ

17455

Αττική

Σ/Φ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΗΛ.& ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝ. Ο.Ε.

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 23

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

72200

Λασίθι

Σ/Φ ΕΛ. ΤΖΑΝΑΚΗ - ΣΤΑΥΡ. ΤΖΑΝΑΚΗ Ο.Ε.

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 86

ΣΠΑΤΑ

19400

Αττική

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΣΠ. ΒΑΣΙΛΗ

ΝΙΚ. ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ 20

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54655

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΚΕΛΕΣΙΑΔΟΥ ΚΟΥΤΡΑ ΕΥΣΕΒΙΑ-ΚΟΥΤΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Ο.Ε.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ

35011

Φθιώτιδα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΡΑΣ Ο.Ε.

Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 62

ΠΑΛΛΗΝΗ

15351

Αττική

ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 44

ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

62100

Σέρρες

ΜΑΡΙΑΣ ΜΥΛΩΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΥΛΩΝΑ Ο.Ε.

ΡΙΜΙΝΙ 28

ΧΑΪΔΑΡΙ

12461

Αττική

ΜΠΑΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Λ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 80

ΙΛΙΟΝ

13123

Αττική

ΜΠΟΥΡΟΥ Ν. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 74

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

17564

Αττική

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΤΑΜΑΤΗ 3

ΣΑΜΟΣ

83100

Σάμος

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 181

ΚΟΡΩΠΙ

19400

Αττική

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΑΘΕΑΣ 56

ΑΧΑΡΝΕΣ

13678

Αττική

ΣΦ ΚΑΛ.ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ-ΜΑΡ.&ΠΑΡ.ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΟΕ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 20

ΚΑΒΑΛΑ

65201

Καβάλα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

ΧΩΡΙΣΤΗ ΔΡΑΜΑΣ

ΧΩΡΙΣΤΗ ΔΡΑΜΑΣ

66100

Δράμα

ΜΗΧΑΝΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 16

ΙΛΙΟΝ

13121

Αττική

ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΠΑΡΤΗΣ 106 ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 175

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

17675

Αττική

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΧ. ΕΥΣΑΪΑ

 

 

 

 

Σ/Φ ΚΑΤΣΩΡΧΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΤΣΩΡΧΗ ΖΩΗ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 27

ΑΙΓΑΛΕΩ

12244

Αττική

ΔΑΡΑ Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΙΑ Ο.Ε. - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 75

ΜΕΛΙΣΣΙΑ

15127

Αττική

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ρ. ΣΤΑΥΡΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 140

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

58100

Πέλλα

Σ/Φ ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.

ΛΕΩΦ.ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 199

ΚΟΡΩΠΙ

19400

Αττική

ΠΛΑΝΤΖΑΣ ΑΘ.

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 27

ΑΙΓΑΛΕΩ

12241

Αττική

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΑΝΝΑ

Τ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ 58

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

55131

Θεσσαλονίκη

ΣΟΦΙΑ ΝΤΑΓΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΥΔΡΑΣ 27

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

55236

Θεσσαλονίκη

ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΘΕΡΜΟ

30008

Αιτωλοακαρνανία

ΜΑΝΕΤΑΣ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ 28

ΚΗΦΙΣΙΑ

14562

Αττική

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 76-78

ΜΑΡΟΥΣΙ

15125

Αττική

ΠΟΘΗΤΑΚΗ Ν. ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ -ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 7

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

19013

Αττική

ΑΝΝΑ Π. ΜΗΝΑ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 23

ΘΗΒΑ

32200

Βοιωτία

ΦΑΝΗ Κ. ΚΥΡΟΥΣΗ

ΜΟΛΟΣΣΩΝ 8

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

45221

Ιωάννινα

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΝΤΑΓΚΑΣ

Λ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 86

ΠΕΥΚΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

57010

Θεσσαλονίκη

ΛΑΓΙΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 11-13

ΛΑΜΙΑ

35132

Φθιώτιδα

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Λ. ΕΥΡΥΔΙΚΗ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΟΥΝΙΟΥ 63

ΚΕΡΑΤΕΑ

19001

Αττική

ΜΑΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ 11 ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ

ΧΑΝΙΑ

73135

Χανιά

ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' 7

ΚΩΣ

85300

Δωδεκάνησα

ΑΤΤΙΤΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 38

ΡΟΔΟΣ

85131

Δωδεκάνησα

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Ο.Ε.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΑΚΚΑ 9

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

45332

Ιωάννινα

ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΞΑΝΘΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 5

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

32009

Βοιωτία

ΛΕΛΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 64

ΦΛΩΡΙΝΑ

53100

Φλώρινα

Σ/Φ ΛΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.

ΕΡΜΟΥ 61

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54623

Θεσσαλονίκη

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΩΡΑΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 51

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24133

Μεσσηνία

Σ/Φ ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΣΑΪΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΑΜΙΑΣ 7

ΣΤΥΛΙΔΑ

35300

Φθιώτιδα

Σ/Φ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΖΩΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ - ΖΩΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ -ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 124

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

13231

Αττική

Σ/Φ ΣΟΔΗ ΤΣΙΛΙΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΛΙΜΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο.Ε.

ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22

ΧΙΟΣ

82131

Χίος

Σ/Φ ΚΑΡΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΤΑΤΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΚΑΡΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο.Ε.

ΒΥΡΩΝΟΣ 5

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

28100

Κεφαλληνία

ΒΕΡΙΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΛΑΤΕΙΑ 1866 ΚΡΙΑΡΗ 45

ΧΑΝΙΑ

73135

Χανιά

ΤΣΑΡΔΑΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΡΡΙΑΝΟΥ 30 ΑΡΧΕΛΑΟΥ 19

ΑΘΗΝΑ

11635

Αττική

ΚΑΣΣΑΝΗ Μ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΚΩΣ

85300

Δωδεκάνησα

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΓΙΑΣ ΣΙΩΝ-ΒΕΡΓΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΒΕΡΓΑ

24100

Μεσσηνία

ΜΑΡΚΑΤΟΥ Κ. ΕΛΕΝΗ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΡΓΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 66Α

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

28100

Κεφαλληνία

ΒΑΪΤΣΟΥ Π. ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΑΛΑΜΑΝΑΣ 51Α

ΙΛΙΟΝ

13121

Αττική

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΙΚΗΣ 3

ΑΘΗΝΑ

10563

Αττική

ΧΑΡΤΕΡΟΣ Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΦΑΝΤΟΥ 9

ΡΟΔΟΣ

85103

Δωδεκάνησα

Σ/Φ ΕΙΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ – ΕΥΦΡ. ΤΣΙΚΟΥΡΙΑΔΟΥ Ο.Ε.

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 57

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54632

Θεσσαλονίκη

ΞΑΝΘΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

34 ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ

ΚΟΡΩΠΙ

19400

Αττική

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ν. ΣΟΥΝΤΑΣ - ΑΡ. ΤΟΥΣΜΑΝΩΦ Ο.Ε. - ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΕΥΒΟΙΑΣ 7

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

13562

Αττική

ΔΗΜΟΤΣΗ Κ. ΜΑΡΙΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΑΡΑΤΣΑ-ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ

ΤΑΡΑΤΣΑ

35100

Φθιώτιδα

Σ/Φ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΖΑΒΕΡΔΑ ΧΑΡΑ Ο.Ε.

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 52

ΔΟΞΑΤΟ

69300

Ροδόπη

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 8

Ν.ΚΟΣΜΟΣ

11743

Αττική

Σ/Φ ΣΤ. ΠΡΑΤΤΗ-ΧΑΡΑΜΑΡΑ Μ. Κ.ΠΡΑΤΤΗ Ο.Ε

ΑΙΠΥΤΟΥ 22 & ΠΛ.23ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24100

Μεσσηνία

Σ/Φ ΛΑΓΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΦΑΡΩΝ 166Α

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24100

Μεσσηνία

DOWNTOWNPHARMACY KAI ΣΙΑ Ε.Ε

ΚΑΡ.ΣΕΡΒΙΑΣ 4

ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΑΘΗΝΑ

10562

Αττική

ΤΣΑΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ

ΦΡΑΓΚΩΝ 2-4

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54626

Θεσσαλονίκη

ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Θ. ΧΑΤΖΙΚΟΥ 41

ΜΕΝΕΜΕΝΗ

56122

Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.ΤΑΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 37

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24100

Μεσσηνία

ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15

ΑΘΗΝΑ

10551

Αττική

ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗ Δ. ΚΥΡΙΑΚΗ

ΜΕΝΕΛΑΟΥ 13

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

17343

Αττική

ΣΠΥΡΟΥΛΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 27

ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

63080

Χαλκιδική

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 55

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

54248

Θεσσαλονίκη

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΥΛΑΙΑΣ 27

Κ. ΤΟΥΜΠΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

54454

Θεσσαλονίκη

ΣΤΡΑΤΗΣ Ν. ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ

ΜΕΣΑΓΡΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΣ

81106

Λέσβος

ΦΡΑΓΓΙΔΟΥ ΝΑΝΤΙΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54623

Θεσσαλονίκη

ΣΑΠΟΡΙΤΑ ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 40-46

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

55133

Θεσσαλονίκη

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 71

ΞΑΝΘΗ

67131

Ξάνθη

Σ/Φ ΠΑΝΤ. ΠΑΤΕΡΕΛΛΗΣ-ΠΡ. ΠΑΤΕΡΕΛΛΗΣ Ο.Ε.

ΕΡΜΟΥ 4-6

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

81131

Λέσβος

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 205

ΑΘΗΝΑ

11525

Αττική

ΚΑΤΣΙΚΑΚΗ ΓΟΥΝΕΛΑ Δ. ΣΟΦΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 15

ΒΥΡΩΝΑΣ

16233

Αττική

ΡΕΠΑΠΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ

ΛΕΡΟΣ

85400

Δωδεκάνησα

ΖΑΒΕΡΔΑ Γ. ΧΑΡΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 2

ΔΡΑΜΑ

66132

Δράμα

ΜΑΡΙΓΛΗΣ Ε. ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΣ

81102

Λέσβος

Σ/Φ ΑΝΤΙΓ.ΜΠΑΡΟΥΤΗ-ΕΛΕΥΘ.ΜΠΑΟΥΤΗ ΟΕ

ΑΓΙΑΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΣ

81101

Λέσβος

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΟΦΟΥΛΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 33

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54655

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΜΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΜΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε.

2ΑΣ ΜΑΪΟΥ 26 ΤΡΟΙΑΣ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

17121

Αττική

ΓΟΥΒΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ ΔΕΔΟΥΣΗ 2

ΛΑΜΙΑ