Επιστροφή χρημάτων από την Οral-B


Γενικά
16/04/2024

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

«Oral B 25% Επιστροφή Χρημάτων για αγορές με τη σύσταση του οδοντιάτρου»

01/02/24 – 20/06/24


Η εταιρεία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» με έδρα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι, αρ. ΓΕΜΗ 003818801000 (εφεξής «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με τις εταιρείες: α) «Numberly » με έδρα στην οδό Rue de Châteaudun 28, 75009, Παρίσι, τηλ. +33 01 49 49 06 60 (εφεξής η «Numberly»), και β) «Justsnap GMBH» με έδρα στην οδό Gontard 11, 10178, Βερολίνο (εφεξής η «Justsnap»), διοργανώνουν προωθητική ενέργεια με ονομασία «Oral B 25% Επιστροφή Χρημάτων για αγορές με τη σύσταση του οδοντιάτρου» (εφεξής η «Ενέργεια») στο διαδικτυακό τόπο www.epithimies.gr σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»).


1. Αποδοχή όρων και Δήλωση Απορρήτου 

Η συμμετοχή στην Ενέργεια και η επιστροφή της αξίας στο πλαίσιο αυτής, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή και τήρηση του συνόλου των παρόντων Όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως κατωτέρω προσδιορίζεται. Οι παρόντες Όροι έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.epithimies.gr την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024. 

Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους παρόντες Όρους δε θα πρέπει να συμμετέχει στην Ενέργεια.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα (εφεξής, ο «Συμμετέχων» ή οι «Συμμετέχοντες»).

ΙΙ. Στην Ενέργεια δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της της εταιρείας Numberly, και της εταιρίας Justsnap, όπως και οι συγγενείς του πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού σε ευθεία και πλάγια γραμμή, οι σύζυγοι, καθώς και άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στην Ενέργεια κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

ΙΙΙ. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχει κάποιος στην Ενέργεια είναι να είναι ήδη μέλος ή να προβεί σε εγγραφή στην ιστοσελίδα www.epithimies.gr τη σχετική Φόρμα Εγγραφής με τα παρακάτω στοιχεία: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό του και ημερομηνία γέννησης, υποχρεωτικά και φύλο, προαιρετικά («Στοιχεία Εγγραφής»).

3. Διάρκεια της Ενέργειας

Η συνολική διάρκεια της Ενέργειας ξεκινά στις 01/02/2024 και λήγει στις 20/06/2024 (εφεξής η «Διάρκεια»). Οι Συμμετέχοντες δύνανται να προβαίνουν σε αγορές συμμετεχόντων προϊόντων Oral B, με μία (1) απόδειξη αγοράς κάθε φορά, από 01/02/2024 έως 20/06/2024 (εφεξής το «Διάστημα Αγορών») και η απόδειξη αγοράς για να θεωρηθεί έγκυρη πρέπει να ανέβει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς, όπως αυτή αναφέρεται στο φορολογικό παραστατικό. Καμία απόδειξη αγοράς δε θα γίνεται δεκτή μετά το πέρας των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.  

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που έχουν στη διάθεσή τους η Διοργανώτρια και η Justsnap αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης της Ενέργειας, βάσει της οποίας ορίζεται ο χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης της συμμετοχής στην Ενέργεια.


Συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρκειας της Ενέργειας/το Διάστημα Αγορών θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.


4. Τρόπος συμμετοχής

Ι.   Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να αγοράσουν κατά το «Διάστημα Αγορών» », οποιοδήποτε προϊόν Oral B από τα συμμετέχοντα προϊόντα που αναγράφονται παρακάτω στην Ενότητα 5, από οποιοδήποτε φαρμακείο (φυσικό ή ηλεκτρονικό), εντός Ελλάδος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το να είναι εμφανή τα προϊόντα Oral B στην απόδειξη. 

ΙΙ. Στη συνέχεια θα πρέπει να επισκεφτούν τον διαδικτυακό τόπο www.epithimies.gr ή να σαρώσουν τον σχετικό QR κωδικό που θα τους οδηγήσει στον διαδικτυακό τόπο www.epithimies.gr. Κατόπιν, και αφού διαβάσουν και αποδεχτούν τους Όρους της Ενέργειας, θα πρέπει να ανεβάσουν την απόδειξή τους και στη συνέχεια να εγγραφούν ως μέλη στην ιστοσελίδα www.epithimies.gr  συμπληρώνοντας τη σχετική Φόρμα Εγγραφής, ή εάν είναι ήδη εγγεγραμμένοι να εισέλθουν στον λογαριασμό τους. Κατόπιν ελέγχου της απόδειξης αγοράς και της συμμετοχής του χρήστη, και εφόσον αυτή πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Ενέργεια, θα σταλεί στο χρήστη ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο θα περιέχει έναν σύνδεσμο που θα οδηγεί στον ιστότοπο www.epithimies.gr.  Σε αυτόν τον σύνδεσμο θα πρέπει ο χρήστης να δηλώσει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του προκειμένου να λάβει έναν κωδικό επιβεβαίωσης, για να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση του χρήστη. Κατόπιν επιβεβαίωσης της ταυτότητας του χρήστη, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό ΙΒΑΝ και το όνομα κατόχου του τραπεζικού λογαριασμού για την ομαλή ολοκλήρωση της επιστροφής χρημάτων. 

ΙΙΙ. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή, η απόδειξη αγοράς πρέπει να ανέβει στον διαδικτυακό τόπο  www.epithimies.gr εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς, όπως αυτή αναφέρεται στο φορολογικό παραστατικό. Δελτία παραγγελίας, τιμολόγια και άλλα παραστατικά δεν  μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μόνο οι συμμετοχές με απόδειξη λιανικής αγοράς θεωρούνται έγκυρες. Η φωτογραφία της απόδειξης θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο την απόδειξη αγοράς (όχι φωτογραφίες των προϊόντων που αγοράστηκαν), και αυτή να είναι ευανάγνωστη. Κάθε φωτογραφία μπορεί να περιλαμβάνει μόνο μία απόδειξη αγοράς και μόνο μία απόδειξη αγοράς μπορεί να καταχωρείται ανά συμμετοχή. Η απόδειξη αγοράς θα πρέπει να πιστοποιεί την αγορά προϊόντων Oral B και ειδικότερα, να περιέχει εμφανώς ευανάγνωστα το κατάστημα, την ημερομηνία και ώρα έκδοσης, το όνομα του καταστήματος και του εκδότη, τον αριθμό απόδειξης, το όνομα των προϊόντων Oral B που αγοράστηκαν καθώς και τη συνολική αξία της απόδειξης, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής. Μετά το ανέβασμα της απόδειξης αγοράς, ένα μήνυμα πως έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία συμμετοχής καθώς και ο αριθμός αναφοράς της συμμετοχής θα εμφανιστούν στην οθόνη. Ο αριθμός αναφοράς της συμμετοχής θα αποσταλεί και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους Συμμετέχοντες στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις που η περιγραφή των προϊόντων που βρίσκονται στην απόδειξη αγοράς δεν αποδεικνύει ότι πρόκειται για συμμετέχοντα προϊόντα, τότε η Justsnap ενδέχεται να ζητήσει από το Συμμετέχοντα να ανεβάσει μια φωτογραφία της απόδειξης αγοράς μαζί με τα προϊόντα που αγόρασε.

Το ποσό της επιστροφής για αγορά προϊόντων Oral B, ισούται με το 25% της συνολικής αξία του προϊόντος που αγοράστηκε σύμφωνα με την νόμιμη απόδειξη αγοράς (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα επιστραφεί μέσω εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσει ο Συμμετέχων. Τυχόν εκπτώσεις ή κουπόνια που έχουν χρησιμοποιηθεί θα υπολογίζονται ως έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη στιγμή της αγοράς. 

Κάθε Συμμετέχων (μοναδικός λογαριασμός χρήστη) που αντιστοιχεί σε μία μοναδική διεύθυνση email δύναται να λάβει επιστροφή χρημάτων για έως και πέντε (5) προϊόντα Oral B. Κάθε απόδειξη μπορεί να περιέχει από 1 έως και 5 συμμετέχοντα προϊόντα Oral B. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων υποβάλει απόδειξη αγοράς η οποία περιέχει περισσότερα προϊόντα Oral B από όσα απαιτούνται για να συμπληρωθεί το ανώτατο όριο προϊόντων ανά λογαριασμό χρήστη, η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται στα προϊόντα Oral B με τη μεγαλύτερη αξία έως ότου συμπληρωθεί το ανώτατο όριο αγορών.

IV. Η επιστροφή χρημάτων μπορεί να γίνει μόνο μέσω τραπεζικού εμβάσματος σε λογαριασμό με αριθμό IBAN ελληνικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος (ενδεικτικώς Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank), ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής που επέλεξε ο καταναλωτής/Συμμετέχων κατά τη συναλλαγή του με το κατάστημα από το οποίο προμηθεύτηκε τα προϊόντα. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και εγκυρότητας της συμμετοχής του χρήστη, αφού ο ίδιος συμπληρώσει σωστά τα τραπεζικά του στοιχεία στον μοναδικό σύνδεσμο που θα λάβει μέσω email. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο θέμα στον έλεγχο της συμμετοχής ή προκύψει κάποιο κώλυμα πέραν του ελέγχου της Διοργανώτριας και χρειάζεται ο Συμμετέχων να επικοινωνήσει με την ομάδα υποστήριξης της Justsnap για να ολοκληρώσει επιτυχώς τη συμμετοχή του, η επιστροφή χρημάτων θα ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.  Σε περίπτωση που ο αριθμός ΙΒΑΝ που δηλώθηκε κατά τη συμμετοχή στην Ενέργεια είναι λανθασμένος ή/και η μεταφορά της επιστροφής των χρημάτων απέτυχε τότε ο Συμμετέχων, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, μπορεί να επικοινωνήσει στέλνοντας μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@epithimiespromo.gr. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να αλλάξει τον αριθμό IBAN μόνο μία φορά. 


Ρητώς διευκρινίζεται ότι ο συμμετέχων θα πρέπει να ολοκληρώσει το αίτημα επιστροφής χρημάτων, συμπληρώνοντας σωστά τα τραπεζικά του στοιχεία στον μοναδικό σύνδεσμο που θα λάβει μέσω email, εντός 90 ημερών από το πέρας της Ενέργειας. Μετά τις 30/09/2024, δεν θα είναι δυνατή η πίστωση του ποσού.


5. Συμμετέχοντα προϊόντα.

Στην Ενέργεια συμμετέχουν τα παρακάτω προϊόντα Oral B: 

ORAL B iO 10 MAGNETIC COSMIC BLACK

ORAL B iO9 MAGNETIC ROSE QUARTZ

ORAL B iO9 MAGNETIC BLACK ONYX

ORAL B iO9 DUO BLACK & ROSE QUARTZ

ORAL B iO8 MAGNETIC WHITE ALABASTER

ORAL B iO8 MAGNETIC BLACK ONYX

ORAL B iO7 MAGNETIC BLUE SAPPHIRE

ORAL B iO7 MAGNETIC WHITE ALABASTER

ORAL B iO7 MAGN. DUO BLACK & WHITE

ORAL B iO6 MAGNETIC BLACK LAVA

ORAL B iO6 MAGNETIC GRAY OPAL

ORAL B iO5 MAGNETIC PINK

ORAL B iO5 MAGNETIC WHITE

ORAL B iO5 MAGNETIC BLACK

ORAL B iO5 DUO BLACK & WHITE

ORAL B iO3 MAGNETIC BLACK-BLUE DUO

ORAL B iO3 MAGNETIC BLACK HANGER

ORAL B iO3 MAGNETIC BLACK

ORAL B iO3 MAGNETIC PINK

ORAL B AQUACARE OXYJET 4

ORAL B IO4 MAGNETIC BLACK TRAV.CASE

ORALB VITAL. PRO KIDS SPIDERMAN CASE

ORAL B VITALITY PRO KIDS SPIDERMAN

ORALB VITALITY PRO KIDS FROZEN CASE

ORAL B VITALITY PRO KIDS FROZEN

ORAL B ΑΝΤ/ΚΑ iO ULT. CLEAN (2+2+2 ΤΜΧ)

ORAL B ΑΝΤ/ΚΑ IO ULTIMATE CLEAN 4 ΤΜΧ

ORAL B ΑΝΤ/ΚΑ IO RADIANT WHITE 4 ΤΜΧ

ORAL B ΑΝΤ/ΚΑ IO ULTIM. CLEAN BLACK 4 ΤΜΧ

ORAL B ΑΝΤ/ΚΑ IO SENSITIVE CLEAN 4 ΤΜΧ

ORAL B ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ KIDS FROZEN 4 ΤΜΧ

ORAL B ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ KIDS SPIDERMAN 4 ΤΜΧ

ORAL B IO4 DUO BLACK & WHITE 1X2

ORAL B IO4 MAGNETIC WHITE TRAV.CASE 1X1

ORAL B IO4 MAGNETIC BLACK TRAV.CASE 1X1


6. Ενημέρωση δικαιούχων.

Οι Συμμετέχοντες μετά το ανέβασμα της απόδειξης θα ενημερώνονται με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την πορεία της συμμετοχής τους και στο διάστημα σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και εγκυρότητας της συμμετοχής, θα γίνεται η επιστροφή χρημάτων στο λογαριασμό τους. 

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς Συμμετέχων δε θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός δικαιούχος σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν του ποσού της επιστροφής σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. 

Για οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία σχετικά με την καταβολή του επιστρεφόμενου ποσού χρημάτων, οι δικαιούχοι μπορούν να απευθυνθούν κατευθείαν στη Justsnap η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση των οικονομικών συναλλαγών που αφορούν στην Ενέργεια.  


7. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων. 

Σε περίπτωση χειραγώγησης ή τεχνικής παραβίασης της διαδικασίας συμμετοχής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης ή αθέμιτης πρακτικής, παραβίασης των παρόντων Όρων, της ισχύουσας νομοθεσίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου η Διοργανώτρια ή/και η Numberly ή/και η Justsnap θα έχουν το δικαίωμα, κατά την ανέλεγκτη κρίση τους, να ακυρώσουν τη συγκεκριμένη συμμετοχή, ακόμη και εκ των υστέρων, και να μην αναδείξουν το συγκεκριμένο Συμμετέχοντα ως δικαιούχο. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω Συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί της επιστροφής χρημάτων, ενώ η Διοργανώτρια ή/και η Numberly έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση εκ των υστέρων ακύρωσης, να ζητήσουν από το Συμμετέχοντα την επιστροφή του ποσού χρημάτων που τυχόν του έχει αποδοθεί ήδη.

Τα δεδομένα της ενέργειας υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία για την αποτροπή κατάχρησης και απάτης σε προωθητικές ενέργειες από την Procter & Gamble και τη Justsnap. Αυτό λαμβάνει χώρα μετά το τέλος της Ενέργειας για τη διασφάλιση του έννομου συμφέροντος της Procter & Gamble, της Justsnap και όλων των συμμετεχόντων στη σωστή υλοποίηση των ενεργειών βάσει του Άρθρου 6 Παράγραφος 1 στ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/ΕΕ/679).

Ως μέρος του ελέγχου κατάχρησης και απάτης, μια αυτοματοποιημένη σύγκριση με δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο προηγούμενων προωθητικών ενεργειών μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με σκοπό την πρόληψη κατάχρησης και απάτης.

Ως μέρος του ελέγχου για την αποτροπή κατάχρησης και απάτης, η Justsnap χρησιμοποιεί επίσης αυτοματοποιημένες διαδικασίες για να ελέγχει τις πληροφορίες που ανεβαίνουν για συμμετοχή - ιδίως τις αποδείξεις αγοράς. Αυτές οι μέθοδοι λαμβάνουν υπόψη τόσο τις προφανείς αποκλίσεις σε αυτές τις πληροφορίες όσο και τη γνώση που αποκτήθηκε σε απόπειρες χειραγώγησης με βάση την προηγούμενη εμπειρία.

Η Διοργανώτρια, ή/και η Justsnap διατηρεί το δικαίωμα, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να ζητήσει την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς των προϊόντων Oral B. Για αυτό το λόγο, οι αποδείξεις αγοράς θα πρέπει να διατηρούνται και να φυλάσσονται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής των χρημάτων και σε κάθε περίπτωση να είναι άμεσα διαθέσιμες, εφόσον ζητηθούν. Η αποστολή της απόδειξης θα πραγματοποιείται μέσω ταχυδρομείου. Εφόσον κριθεί πως η συμμετοχή σας είναι έγκυρη, τότε μαζί με το επιστρεφόμενο ποσό θα λάβετε και τα έξοδα αποστολής της απόδειξης. Η μέγιστη αξία που αφορά στην αποζημίωση των εξόδων αποστολής ανέρχεται στα 0,90€. Επιστολές, που δεν αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή courier, δεν θα γίνονται αποδεκτές. Η πρωτότυπη απόδειξη αγοράς δε θα επιστρέφεται μετά τον έλεγχο εγκυρότητάς της (παρακαλούνται οι Συμμετέχοντες όπως φροντίσουν για τη φύλαξη αντιγράφου για δική τους ασφάλεια). Οι εταιρείες δε φέρουν καμία ευθύνη για πιθανές απώλειες κατά τη διαδικασία αποστολής της πρωτότυπης απόδειξης μέσω ταχυδρομείου.


8. Περιορισμός Ευθύνης.

I. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, η Διοργανώτρια ,η Justsnap και η Numberly δεν αναλαμβάνουν και δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή και ατύχημα τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε Συμμετέχων λόγο της συμμετοχής του στην Ενέργεια. Η Διοργανώτρια, η Numberly και η Justsnap δε θα φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση δήλωσης λάθος τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) κατά τη διαδικασία συμμετοχής. (Βλέπε αναλυτικά στην Ενότητα 4. Τρόπος συμμετοχής, Παράγραφος ΙV).

II. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας, της Justsnap και της Numberly περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες, δεν εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

9. Τεχνικά Μέσα.

I. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, το κόστος και την ευθύνη της χρήσης των οποίων αναλαμβάνουν οι ίδιοι. Η Διοργανώτρια, η Numberly και η Justsnap δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στους διαδικτυακούς τόπους που αναφέρονται στους παρόντες όρους επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της Ενέργειας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια, η Numberly και η Justsnap δε θα ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

II. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η Ενέργεια δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας, της Numberly και της Justsnap. Η Διοργανώτρια, η Numberly και η Justsnap δεν ευθύνονται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για οποιοδήποτε λόγο, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της Ενέργειας.

10. Δημοσιότητα Όρων - Τροποποιήσεις.

I. Οι όροι συμμετοχής της Ενέργειας είναι κατατεθειμένοι στο συμβολαιογραφείο Κατερίνα Κοσμά, Σκουφά 60Α & Μασσαλίας,106 80,  Αθήνα, τηλ. 210 3626031, και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση.

Επιπροσθέτως, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.epithimies.gr.

II. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να μεταβάλει τους Όρους Συμμετοχής κατά την ανέλεγκτη κρίση της. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται στο διαδικτυακό τόπο www.epithimies.gr και θα είναι δεσμευτικές για όλους τους Συμμετέχοντες. 

11. Προσωπικά Δεδομένα.

I. Η διεξαγωγή της Ενέργειας προϋποθέτει και καθιστά απαραίτητη τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων, τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την πρώτη Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και μέσω των Εκτελούντων την Επεξεργασία (Justsnap και Numberly), σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/ΕΕ/679 (εφεξής, ο «ΓΚΠΔ») και το Ν. 4624/2019 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Ενέργειας. Η Διοργανώτρια επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων για τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια κατόπιν αιτήσεώς τους, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών που αναλαμβάνει με τους παρόντες Όρους, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για την προστασία των εννόμων συμφερόντων τους (άρθρο 6 παρ. 1 (β’), (γ’) και (στ’) του GDPR).

II. Πέραν των Στοιχείων Εγγραφής που συλλέγονται και αποθηκεύονται μέσω της Φόρμας Εγγραφής στην πλατφόρμα www.epithimies.gr, οι Συμμετέχοντες για το σκοπό της συμμετοχής τους στην Ενέργεια, παρέχουν μόνο τα απολύτως αναγκαία στοιχεία προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση της συμμετοχής τους με τους παρόντες Όρους και να εκπληρωθεί ο σκοπός της Ενέργειας. Σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να γίνει επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, παρακαλούμε να μη συμμετέχουν στην Ενέργεια.

III. Τα δεδομένα που παρέχονται μέσω της Φόρμας Εγγραφής για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο epithimies.gr υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου της εν λόγω ιστοσελίδας, συλλέγονται και διατηρούνται για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτήν για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας Ενέργειας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Τα τραπεζικά στοιχεία (IBAN) συλλέγονται μόνο για τη διαδικασία της επιστροφής χρημάτων μέσω εμβάσματος, και 90 μέρες μετά το πέρας της Ενέργειας θα κρυπτογραφηθούν και θα ανωνυμοποιηθούν. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου δεν χρησιμοποιείται για προωθητικούς σκοπούς και ενέργειες μάρκετινγκ. Συλλέγεται μόνο για την ταυτοποίηση του χρήστη προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμμετοχή στην Ενέργεια και διαγράφεται 90 μέρες μετά το πέρας της Ενέργειας.

IV. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» ήτοι της εταιρείας Numberly και Justsnap, που παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για τον έλεγχο των Συμμετοχών και την επιστροφή του σχετικού ποσού στο λογαριασμό των Συμμετεχόντων αντίστοιχα. 

V. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ενδέχεται να συλλέξουμε το σύνολο των δεδομένων που περιέχονται στην απόδειξή σας για να σας παρέχουμε εξατομικευμένες προσφορές και επικοινωνία, εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας στο σχετικό πεδίο κατά τη συμμετοχή σας στην Ενέργεια.

VI. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης), απευθυνόμενος στην «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@epithimiespromo.gr. Επίσης, κάθε Συμμετέχων διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά: complaints@dpa.gr. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου μας στην διεύθυνση https://privacypolicy.pg.com/el/.


12. Γενικοί Όροι.

I. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη Διάρκεια της παρούσας Ενέργειας κατά την κρίση της, καθώς και να μεταβάλει τους Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει την Ενέργεια. Οι Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των τυχόν τροποποιήσεων, οι οποίες θα ισχύουν από την ανάρτηση και δημοσιοποίησή τους στο διαδικτυακό τόπο www.epithimies.gr. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη δε φέρει έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. της Ενέργειας, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή της Ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

II. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη συμμετοχή στην Ενέργεια οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με την ομάδα υποστήριξης της Justsnap στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@epithimiespromo.gr μέχρι τις 30/09/2024. Για οποιαδήποτε άλλη απορία, οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με  τη Διοργανώτρια ή/και την Numberly αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο customer-service-epithimies@numberly.com.

III. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

IV. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων τυχόν κριθεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.