H&S Summer Contest August 2021


Γενικά
15/07/2021

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό «H&Summer Contest August  2021»

 

  1. Η εταιρεία«ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.»,η «47 Purity Street»,και«Pollen Advertising», (εφεξής καλούμενες «Διοργανώτριες») διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο: « H&SummerContest August 2021 », στη σελίδα του Head & Shouldersστο INSTAGRAM https://www.instagram.com/headandshouldersgr/(εφεξής «η σελίδα»).
  2. Σκοπός του παρόντος(εφεξής «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος ή η οικονομική επιβάρυνση του συμμετέχοντα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν. O Διαγωνισμός δεν διενεργείται από το Instagram.
  3. Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει από τις 1/08/2021 (και ώρα Ελλάδος 12:00) μέχρι και τις 31/08/2021 (και ώρα Ελλάδος 12:00). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.
  4. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων καθώς και των όρων χρήσης της πλατφόρμας INSTAGRAM.
  5. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται όσοι είναι εργαζόμενοι των Διοργανωτριών εταιριών, οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού, οι σύζυγοι,καθώς και άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
  6. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται οι συμμετέχοντες να κάνουν follow την επίσημη σελίδα του Head & Shoulders στο Instagram στην σχετική ανάρτηση του post που θα γίνει 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 στοInstagram τουhttps://www.instagram.com/headandshouldersgr/,καθώςκαι να απαντήσουν με comment στην ερώτηση«Γράψε στα comments 3 πράγματα που πάντα χωράνε στη βαλίτσα σου στις διακοπές. Κάνε follow το @headandshouldersgr, απάντησέ μας με comment και μπες στην κλήρωση».Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να συμμετάσχει μόνον μία (1) φορά στο Διαγωνισμό, ανεξαρτήτως από τον αριθμό των λογαριασμών που το φυσικό πρόσωπο διαθέτει. Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα αποκλεισμού συμμετεχόντων κατά την απόλυτη κρίση τους, στις περιπτώσεις συμμετοχών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τους παρόντες όρους ή ακόμα και ανάκλησης του δώρου, εάν μετά την ανάδειξη των νικητών διαπιστωθεί η μη πλήρωση των όρων του Διαγωνισμού. Δεν θα γίνονται αποδεκτές συμμετοχές με περιεχόμενο κακόβουλο ή/και που προσβάλλουν τη δημοσία αιδώ και τα χρηστά ήθη, καθώς και συμμετοχές που παρουσιάζουν ασάφειες, ανακρίβειες ή άλλα νομικά, πραγματικά και τεχνικά ελαττώματα.

Κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι τα στοιχεία που δήλωσε για την συμμετοχή του στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, είναι αληθή και ακριβή. Οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται για τυχόν εσφαλμένα ή αναληθή στοιχεία που θα δηλωθούν/συμπληρωθούν, και απαλλάσσονται από οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι του συμμετέχοντος. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν υποχρέωση και ευθύνη για την επαλήθευση της ακρίβειας των στοιχείων αυτών.

Κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών συναλλακτικών ηθών και σύμφωνα με τους όρους χρήσης του Instagram. Σε διαφορετική περίπτωση, οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη συμμετοχή του και να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια.

  1. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ:

Μετά από την ολοκλήρωση των έγκυρων συμμετοχών στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τα ανωτέρω, ένας (1) νικητής θα αναδειχθεί την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα αναλάβει να διεκπεραιώσει η Pollen Advertising στα γραφεία της (Γρανικού 7, 15125 Μαρούσι) με τη χρήση του ειδικού software,https://simpliers.com. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της εν λόγω κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία, οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να την μεταβάλουν. Επιπλέον, διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν το Διαγωνισμό ή να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του Διαγωνισμού ή να μεταβάλουν τους όρους του (χωρίς να φέρουν οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη),με προηγούμενη ανακοίνωσή τους στον διαδικτυακό τόποhttps://www.instagram.com/headandshouldersgr/αναρτώντας σχετική ενημέρωση / δημοσίευση, με τη μορφή Story ή στατικού post, με αλλαγή των όρων που θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδαhttps://www.epithimies.gr/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD/h-and-s-summer-contest-august-2021

Οι νικητές θα ανακοινωθούν την ΠΕΜΠΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 στις 18:00 μ.μ.  στον επίσημο λογαριασμό του Head & Shoulders στο INSTAGRAM https://www.instagram.com/headandshouldersgr/, με την αλλαγή στο post caption του αρχικού post που ανακοινώνει το Διαγωνισμό, κάνοντας mention το λογαριασμό / ους του νικητή. Παράλληλα, ο νικητήςθα ειδοποιηθεί και ατομικά με inbox message στο λογαριασμό που τηρεί στο Instagram και θα κληθεί εντός 72 ωρών να απαντήσει και να αποδεχθεί το δώρο του και να στείλει τα στοιχεία τους στις Διοργανώτριες , ήτοι τα εξής:α)ονοματεπώνυμο, β) e-mail, γ)τηλέφωνοδ) Instagram account name ε)Διεύθυνση κατοικίαςγια την αποστολή των δώρων.

Αν κάποιος νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο του ή δεν επικοινωνήσει εντός 72 ωρών με τις Διοργανώτριες, τότε χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου και οι Διοργανώτριες δύνανται κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να το διαθέσουν σε επιλαχόντα νικητή.

  1. ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ:

Το δώρο που θα κερδίσει ο ένας (1) νικητής είναι μία (1) Go Pro κάμερα- το μοντέλο απεικονίζεται στο post image και αναφέρεται στο post caption. Τo παραπάνω δώρo δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλα πρόσωπα, δεν αντικαθίστανται με άλλα αντικείμενα, ούτε ανταλλάσσεται με χρήματα.

Οι νικητής θα ειδοποιηθεί με προσωπικό μήνυμα για τη νίκη του αλλά και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση του δώρου. Τα δώρα θα διανεμηθεί στον νικητή από την μεταφορική εταιρεία Leader Transport Company, στην διεύθυνση κατοικίας που έχει ήδη δηλώσει.

 

 

  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω οριζόμενων, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα λάβει χώρα ως ακολούθως: Με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού ή και μετά το πέρας αυτού, για το σκοπό διενέργειας του και απόδοσης των δώρων στους νικητές.Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του εν λόγω Διαγωνισμού, η Pollen (Pollen Διαφημίσεις ΑΕ, Γρανικού 7, Μαρούσι, Τ.Κ. 15124 Τηλ 210 6100255), η οποία εν προκειμένω ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε συλλέγει από τους νικητές του Διαγωνισμού, τα εξής στοιχεία: α)ονοματεπώνυμο, β) e-mail, γ)τηλέφωνοδ) Instagram account name ε)Διεύθυνση κατοικίαςγια την αποστολή των δώρων. Η Pollen σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και διαβεβαιώνει ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία τους για άλλο σκοπό πέραν της ειδοποίησης τους και της αποστολής σε αυτούς των δώρων.Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι διαγωνιζόμενοι, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή / και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Ta ως άνω συλλεχθέντα δεδομένα που αφορούν το νικητή θα διαβιβαστούν αποκλειστικά και μόνο στην εταιρεία«Leader Transport Company»για το σκοπό της παράδοσης των δώρων στο νικητή και θα διατηρηθούν έως και τη Παρασκευή 29/10/2021 στην κατοχή της, κατόπιν δε, θα απαλειφθούν συνολικά και οριστικά.Οι Διοργανώτριες δεν θα ευθύνονται και σε περίπτωση τυχόν διακοπής ή προβλήματος κατά την διεξαγωγή του Διαγωνισμού, λόγω κακής λειτουργίας του ιστοχώρου του Instagram. Οι χρήστες δεν θα δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης παροχής για την ανωτέρω αναφερόμενη δημοσίευση κλπ., καθώς και για οποιαδήποτε διαφημιστική εκμετάλλευση του Διαγωνισμού από τις Διοργανώτριες

Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος Συμμετέχων επιθυμεί, δικαιούται να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των δεδομένων του οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) απευθυνόμενος στην «Pollen Advertising» στην ηλεκτρονική διεύθυνση:pollen@pollenadvertising.gr. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία.Περαιτέρω, οποιοσδήποτε διαγωνιζόμενος το επιθυμεί μπορεί να υποβάλει ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ηλεκτρονική διεύθυνσηcomplaints@dpa.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδο­μένων από την ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΜΕΠΕ επισκεφθείτε τη Δήλωση Απορρήτου στην διεύθυνσηhttps://www.pg.com/privacy/greek/privacy_statement.shtml.

 

10. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες.

11. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά των Διοργανωτριών ή της περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

12. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και τη διανομή των δώρων, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών έναντι των συμμετεχόντων παύει να υφίσταται.

13. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων εκ μέρους του συμμετέχοντα.

Ο κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι

«α) έλαβα πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων του διαγωνισμού και των σχετικών δικαιωμάτων μου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων,

β) αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω στο σύνολο τους,

γ) είμαι ενήλικος και

δ) συγκατατίθεμαι ανεπιφύλακτα στην χρήση των προσωπικών μου δεδομένων για τους αναγραφόμενους στους όρους του παρόντος διαγωνισμού, σκοπούς».