Μαζί πρασινίζουμε τις γειτονιές των πόλεων μας!


Γενικά
12/06/2023

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

«Μαζί πρασινίζουμε τις γειτονιές των πόλεων μας!»

Η εταιρεία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» με έδρα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι, αρ. ΓΕΜΗ 003818801000 (εφεξής «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με την εταιρία «Numberly 1000mercis Group»  με έδρα στην οδό Rue de Châteaudun 28, 75009, Παρίσι, τηλ. +33 01 49 49 06 60 (εφεξής η «Numberly») και την εταιρεία «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΕ»  με έδρα ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΑΦΜ 095435619 αρ ΓΕΜΗ 21304526000, διοργανώνουν Ενέργεια με ονομασία «Μαζί πρασινίζουμε τις γειτονιές των πόλεων μας!» (εφεξής «Ενέργεια») σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής. 

1. Αποδοχή όρων και Δήλωση Απορρήτου

Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως κατωτέρω προσδιορίζεται. Οι παρόντες Όροι έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο www.epithimies.gr.

Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους Όρους Συμμετοχής δεν θα πρέπει να συμμετέχει στην Ενέργεια.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα, είναι άνω των 18 ετών, και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανό­­τητα.

2. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στην Ενέργεια κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

3. Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια απαιτείται η ύπαρξη έγκυρου λογα­ρια­σμού χρήστη στον Διαδικτυακό Τόπο www.epithimies.gr.

2α. Περιγραφή της Ενέργειας

Οι νικητές που θα αναδειχθούν από την Ενέργεια, μπορούν να συμμετάσχουν στην ενέργεια φύτευσης της επιλογής τους. Κατά τη διάρκεια της φύτευσης, ενδέχεται να υπάρξει φωτογράφιση ή/και βιντεοσκόπηση της διαδικασίας αλλά και των παρόντων συμμετεχόντων. Το σχετικό υλικό ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες προωθητικών σκοπών της Διοργανώτριας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της και σε εθνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Για το σκοπό αυτό και εφόσον συμφωνούν, οι νικητές θα πρέπει να παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους, μέσω της παρακάτω Φόρμας Συγκατάθεσης για την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων: https://prd-cdn-emea1-joltx.pgsitecore.com/-/jssmedia/growing-families-version1/gf-gr/banners/Quiz-Test/Terms/gdpr-consent-form-mazi-prasinizoume-tis-geitonies.

2β. Βήματα Συμμετοχής:

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισκεφτούν τον ιστότοπο www.epithimies.gr/διαγωνισμοί/Πάρκα-Τσέπης-Βύρωνα-Περιστέρι και αφού διαβάσουν τους αποδεχτούν τους Όρους της Ενέργειας, να κάνουν εγγραφή στο epithimies.gr ή να συνδεθούν στο λογαριασμό τους και να επιλέξουν σε ποιο από τα 2 Πάρκα Τσέπης επιθυμούν να συμμετέχουν. 

Τα Πάρκα Τσέπης καθώς και οι ημερομηνίες που θα πραγματοποιηθεί η φύτευση είναι οι ακόλουθες:

  • Τετάρτη  07 Ιουνίου 2023 και ώρα 19:00: Πάρκο Τσέπης Βύρωνα, Συμβολή των λεωφόρων Κύπρου & Κολοκοτρώνη, Βύρωνας Αττικής, 162 62.

  • Πέμπτη 08 Ιουνίου 2023 και ώρα 19:00: Πάρκο Τσέπης Περιστερίου, Συμβολή των οδών Αιτωλών & Διομήδους, Περιστέρι Αττικής, 121 35.

3. Διάρκεια της Ενέργειας.
Η Ενέργεια θα διεξαχθεί στα Πάρκα Τσέπης όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω:

  • Τετάρτη  07 Ιουνίου 2023 και ώρα 19:00: Πάρκο Τσέπης Βύρωνα, Συμβολή των λεωφόρων Κύπρου & Κολοκοτρώνη, Βύρωνας Αττικής, 162 62.

  • Πέμπτη 08 Ιουνίου 2023 και ώρα 19:00: Πάρκο Τσέπης Περιστερίου, Συμβολή των οδών Αιτωλών & Διομήδους, Περιστέρι Αττικής, 121 35.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που έχουν στη διάθεσή τους η Διοργανώτρια και η Numberly αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης της Ενέργειας, βάσει του οποίου ορίζεται ο χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης, καθώς και το εμπρόθεσμο της συμμετοχής στην ενέργεια βάσει της υποβολής της Φόρμας Δήλωσης Συμμετοχής.

4. Τρόπος Συμμετοχής στην Ενέργεια.

1. Για να θεωρηθεί κάποιος Συμμετέχων στην Ενέργεια θα πρέπει να είναι ήδη μέλος ή να εγγραφεί στο www.epithimies.gr συμπληρώνοντας τη σχετική Φόρμα Εγγραφής με τα παρακάτω στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, e-mail,κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό του στο epithimies.gr, καθώς και ημερομηνία γέννησης (υποχρεωτικά) και το φύλο (προεραιτικά). Για την συμπλήρωση της Φόρμας Εγγραφής και της Φόρμας Συμμετοχής κατωτέρω, οι Συμμετέχοντες δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στα πλαίσια της Ενέργειας παρακαλούμε ανατρέξτε στην παρ.9 κατωτέρω. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, σας παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στην Ενέργεια.

2. Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν τη Φόρμα Συμμετοχής και να  απαντήσουν σε ποιο από τα 2 Πάρκα Τσέπης επιθυμούν να συμμετέχουν.

3. Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Η μη ορθή ή ελλιπής συμπλήρωση των στοιχείων ως ανωτέρω, παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια και την Numberly καθ’ όλη την διάρκεια του παρόντος καθώς και μετά το τέλος αυτού να τον αποκλείσουν από την Ενέργεια.

4. Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος. Κάθε χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συμμετοχή του από την Ενέργεια.

5. Μόνο οι έγκυρες συμμετοχές θα λαμβάνονται υπόψη για την Ενέργεια. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας και της Numberly, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας και της Numberly ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας και της Numberly, μέχρι τις ημερομηνίες που αναγράφονται στην παράγραφο 2β. ΙΙI.

5. Τρόπος ανάδειξης και ενημέρωση των Συμμετεχόντων.

1. Στην ενέργεια θα συμμετάσχουν όσοι ολοκλήρωσαν σωστά τα βήματα συμμετοχής, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 2β.

2. Κατόπιν ολοκλήρωσης των βημάτων συμμετοχής, οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν μέσω αυτοματοποιημένου μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσαν, ότι η συμμετοχή τους στην Ενέργεια είναι έγκυρη.

6. Περιορισμός Ευθύνης.

1. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, η Διοργανώτρια και η Numberly δεν αναλαμβάνουν και  δεν  φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή και ατύχημα τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε συμμετέχων κατά τη συμμετοχή του στην Ενέργεια.

7. Τεχνικά Μέσα.

1. Η συμπλήρωση της Φόρμας Συμμετοχής στην Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδια­φερόμε­νων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Numberly δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρό­σβα­σης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφε­ρόμενο. Η πρόσβαση στο Διαδικτυ­α­κό Τόπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋπο­θέ­σεις και προ­δια­γραφές της Ενέργειας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Numberly δεν θα ευθύ­νονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

2. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής στην Ενέργεια δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετά­δο­ση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μετα­βολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρ­χου­σας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας και της Numberly.  

8. Δημοσιότητα Όρων - Τροποποιήσεις.

1. Οι όροι συμμετοχής στην Ενέργεια είναι κατατεθειμένοι στο συμβολαιογραφείο Κατερίνα Κοσμά, Σκουφά 60Α & Μασσαλίας,106 80,  Αθήνα, τηλ. 210 3626031 και ακρι­βές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση. Επιπροσθέτως, έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο της Ενέργειας www.epithimies.gr.

2. Η Διοργανώτρια και η Numberly διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλλουν τους Όρους Συμμετοχής κατά την ανέλεγκτη κρίση τους. Οι τυχόν τροπο­ποιήσεις θα ανακοινώνονται στον Διαδικτυακό Τόπο www.epithimies.gr και θα είναι  δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια και η Numberly ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις.

9. Προσωπικά Δεδομένα.

1. Η διεξαγωγή της Ενέργειας προϋποθέτει και καθιστά απαραίτητη τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων, τα οποία συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και από την Numberly, ως Εκτελών την Επεξεργασία, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/ΕΕ/679 (εφεξής, «ΓΚΠΔ») και το Ν. 4624/2019 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Ενέργειας. Η Διοργανώτρια και η Numberly επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων για τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια κατόπιν αιτήσεώς τους, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών που αναλαμβάνουν με τους παρόντες Όρους, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων τους (άρθρο 6 παρ. 1 (β’), (γ’) και (στ’) του GDPR).

2. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν μόνο τα απολύτως αναγκαία στοιχεία για τη συμμετοχή στην Ενέργεια, προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση της συμμετοχής τους με τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να γίνει επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, παρακαλούμε να μην συμμετέχουν στην Ενέργεια.

3. Τα δεδομένα θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας Ενέργειας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

4. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» όπως αναφέρονται στους παρόντες Όρους, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για τον έλεγχο των Συμμετοχών

5. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης), απευθυνόμενος στην «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: customer-service-epithimies@numberly.com. Επίσης, κάθε Συμμετέχων διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (complaints@dpa.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου μας στην διεύθυνση https://privacypolicy.pg.com/el/.

6. Οι ενέργειες της φύτευσης ενδέχεται να καλύπτονται από φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση. Σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων για αυτό το σκοπό, παρακαλούμε ανατρέξτε στον όρο 2α ανωτέρω και στη συνημμένη Φόρμα Συγκατάθεσης για την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Οι συμμετέχοντες είναι απολύτως ελεύθεροι να αποφασίσουν αν επιθυμούν να συνεργαστούν στην πρωτοβουλία της Εταιρείας με την εικόνα τους, ήχο ή βίντεο. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης), απευθυνόμενος στην «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: customer-service-epithimies@numberly.com. Επίσης, κάθε Συμμετέχων διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (complaints@dpa.gr)

10. Γενικοί Όροι.

1. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Ενέργεια οποιοσδήποτε συμ­­με­τέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια και την Numberly, αποστέλ­λο­­ντας e-mail στο customer-service-epithimies@numberly.com.

2. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

3. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων τυχόν κριθεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.