Πάρε μέρος και διεκδίκησε 1 από τις 2 Ηλεκτρικές Οδοντόβουρτσες Oral-B Genius X


Γενικά
9/04/2021

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ON-LINE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Πάρε μέρος και διεκδίκησε 1 από τις 2 Ηλεκτρικές Οδοντόβουρτσες Oral-B Genius X!»

Οι εταιρείες «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» (Αγίου Κωνσταντίνου 47, Μαρούσι με αρ. ΓΕΜΗ 003818801000) σε συνεργασία με την «47 Purity Street» (Μαραθωνοδρόμου 74, Μαρούσι, τηλ. 214 -6873660), εφεξής καλούμενες «Διοργανώτριες», διοργανώνουν διαγωνι­σμό με ονομασία «Πάρε μέρος και διεκδίκησε 1 από τις 2 Ηλεκτρικές Οδοντόβουρτσες Oral-B Genius X!» (εφεξής «Διαγωνισμός») στον διαδικτυακό τόπο https://www.instagram.com/oralb.gr (εφεξής ο Διαδι­κτυ­α­κός Τόπος) σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους.  

1. Αποδοχή όρων και Δήλωση Απορρήτου

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απονομή δώρων, στο πλαίσιο αυτού, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως κατω­τέ­ρω προσδιορίζεται. Οι παρόντες Όροι έχουν αναρτηθεί στον διαδι­κτυακό τόπο https://www.instagram.com/oralb.gr.

Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους παρόντες Όρους συμμετοχής και/ή τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όπως περιγράφεται στην παρ. 13 κατωτέρω, δεν θα πρέπει να συμμετέχει στον Διαγωνισμό.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα, είναι άνω των 18 ετών, και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανό­­τητα.

2. Στον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται όσοι είναι εργαζόμενοι των Διοργανωτριών, οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύ­τε­ρου (Β΄) βαθμού, οι σύζυγοι των εν λόγω εργαζομένων και τα πρόσωπα που έχουν συνάψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους εν λόγω εργαζομένους.

3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ως ουδέ­ποτε πραγματοποιηθείσα.

4. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η ύπαρξη έγκυρου λογα­ρια­σμού χρήστη στο Instagram. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων εγγραφής του Instagram, την πολιτική απορρήτου και ασφα­λείας αυτού και συνακόλουθα την παραί­τηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Instagram σε σχέση με αυτόν τον Διαγωνισμό.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, από τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 με έναρξη από τη στιγμή δημοσίευσης του περιεχομένου (post) σχετικά με τον παρόντα Διαγωνισμό έως την Κυριακή 25 Απριλίου 2021 και ώρα 11.59 μ.μ.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που έχουν στη διάθεσή τους οι Διοργανώτριες αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης, καθώς και ο χρόνος ενερ­γής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης της συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρ­κειας του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επά­γο­νται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τις Διοργανώτριες ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

1. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να ακο­λουθήσει (follow) τη σελίδα oralb.gr στο Instagram, να κάνει like στο post και να προσθέσει με ετικέτα (tag) τα δύο (2) πρόσωπα που επιθυμεί στα σχόλια του post, υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση των εν λόγω προσώπων προκειμένου να προβεί στη συγκεκριμένη ανάρτηση.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα για μια (1) συμμετοχή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού με τον παραπάνω τρόπο και κατ’ επέκταση στην κλήρωση. Σε περίπτωση περισσότερων συμμετοχών του ίδιου συμμετέχοντα, μόνο η πρώτη εξ αυτών θα λαμβάνεται υπόψη.

 

5. Δώρα.

Δύο (2) νικητές του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν από την κλήρωση με τυχαίο τρόπο.

Ο κάθε ένας (1) νικητής κερδίζει από μία (1) Ηλεκτρική Οδοντόβουρτσα Oral-B Genius X 20000N (Black ή Rose Gold).

Το χρώμα της ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας που θα σταλεί σε κάθε νικητή, είναι αποτέλεσμα τυχαίας επιλογής και δε μπορεί να επιλεχθεί από το νικητή ή να αντικατασταθεί.   

Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

6. Τρόπος ανάδειξης των Νικητών.

1. Η ανάδειξη των Νικητών θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική κλήρωση που θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας «47 Purity Street» (Μαραθωνοδρόμου 74, Μαρούσι 15124) την Τρίτη 27 Απριλίου 2021 με τη χρήση ηλεκτρο­νικού συστήματος που διαθέτει η εται­ρεία και το οποίο αποκλείει πιθανό­τητα ανθρώ­πινης παρέμβασης και εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας.

2. Θα κληρωθούν συνολικά  δύο (2) τυχεροί Νικητές καθώς και δέκα (10) επιλαχό­ντες για την περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του ή η συμμετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων όρων.

3. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο https://www.instagram.com/oralb.gr την Τρίτη 27 Απριλίου 2021, με το όνομα που αντιστοιχεί στο προφίλ μέσω του οποίου έγινε η συμμετοχή.

7. Ενημέρωση των Νικητών.

Οι τυχεροί Νικητές των Δώρων θα ειδοποιηθούν με μήνυμα στον Διαδικτυακό Τόπο και ειδικότερα με ανάρτηση σχολίου κάτω από το post του Διαγωνισμού. Μετά την ενημέρωση, ο κάθε νικητής θα πρέπει να στείλει μέσω προσωπικού μηνύματος στο Διαδικτυακό Τόπο τα εξής στοιχεία του: όνομα, επώνυμο, τηλέ­φωνο επικοινωνίας και διεύθυνση.

Σε περίπτωση που νικητής του Δώρου δεν έχει επικοινωνήσει (με αποστολή των ανωτέρω στοιχείων του μέσω προσωπικού μηνύματος) μέχρι την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 και ώρα 11.59 π.μ. χάνει το δικαίωμα στο Δώρο και στην θέση του υπεισέρχεται ο πρώτος επιλαχών κατά τη σειρά της κλήρωσης.

Οι αναπληρωτές νικητές οφείλουν να επικοινωνήσουν (με αποστολή των ανωτέρω στοιχείων του μέσω προσωπικού μηνύματος) μέχρι την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 και ώρα 11.59 π.μ.

Μετά την ημερομηνία αυτή (12.05.2021), οι Διοργανώτριες απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη για την απόδοση των Δώρων, διατηρούν δε το δικαίωμα να ακυ­ρώ­­σουν μη αποδοθέντα Δώρα είτε να τα διαθέσουν με οποια­δήποτε διαδικα­σία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεω­ρεί­ται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν Δώρου σύμ­φωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση ονόματος προσώπου φερό­με­νου ως νικητή στο Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού δεν καθιστά το απο­τέ­λεσμα οριστικό, ούτε θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

Η άρνηση παραλαβής του Δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου.

8. Παραλαβή του Δώρου.

1. Οι νικητές των Δώρων θα ειδοποιηθούν μέσω τηλεφώνου, και θα τους δοθούν οδηγίες για την παραλαβή των Δώρων τους από την «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε», e-mail επικοινωνίας info@lifepcc.gr. Για την παραλαβή του Δώρου οι Διοργανώτριες Εταιρείες δικαιούνται να εξακριβώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο την ταυτότητα και την ηλικία των προσώπων πριν την παράδοση του Δώρου τους. Ενδεικτικώς δικαιούνται να ζητήσουν επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου κατά την διακριτική τους ευχέρεια, από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία. Οι Διοργανώτριες δεν θα τηρούν αντίγραφα των στοιχείων αυτών. .

2. H αποστολή των Δώρων θα πραγματοποιηθεί έως τις 30 Ιουνίου 2021.

 

9. Αποκλεισμός συμμετεχόντων.

Σε περίπτωση χειραγώγησης ή τεχνικής παραβίασης της διαδικασίας συμμε­το­χής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης ή αθέμιτης πρακτικής, παραβίασης των παρό­ντων Όρων, της ισχύουσας νομοθεσίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρί­του οι Διοργανώτριες θα έχουν το δικαίωμα, κατά την ανέλεγκτη κρίση τους, να ακυ­ρώ­σουν την συγκεκριμένη συμμετοχή, ακόμη και εκ των υστέρων, και να μην αναδείξουν τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα ως νικητή. Στην περί­πτω­ση αυτή, ο εν λόγω συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετι­κού Δώ­ρου, το οποίο τίθεται στην διάθεση των Διοργανωτριών, ενώ οι Διοργα­νώ­­τριες έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση εκ των υστέρων ακύρωσης, να ζητήσουν από τον συμμετέχοντα την επιστροφή του Δώρου που τυχόν του έχει αποδοθεί ήδη.

10. Περιορισμός Ευθύνης.

1. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, οι Διοργανώ­τριες δεν αναλαμβάνουν και  δεν  φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή και ατύχημα τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε νικητής κατά τη χρήση των Δώρων. Επίσης δεν υπόσχονται ούτε εγγυώνται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε  τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα. Οι Διοργανώτριες δεν θα φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, βλά­βης ή καταστροφής του Δώρου μετά την παράδοσή του στον δικαιούχο, ο δε δικαιούχος αποδέχεται ότι σε μία τέτοια περίπτωση αυτό δεν αντικαθίσταται.

2. Περαιτέρω, οι Διοργανώτριες δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για το περι­ε­χό­­μενο των αναρτήσεων των συμμετεχόντων κάτω από το post του Διαγω­νισμού, για το οποίο αποκλειστικώς υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι οι συμμετέχοντες.

3. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσο­μέ­νων προθεσμιών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των Διοργανωτριών περιορί­ζε­ται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

4. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι οι Διοργανώτριες ουδε­μία σχέση έχουν με το νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται το Instagram, ότι ο Δια­γωνισμός δεν επιχορηγείται από το Instagram, ούτε υποστηρίζεται ή διε­ξάγεται από αυτό, ούτε συνδέεται μαζί του.

 

11. Τεχνικά Μέσα.

1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδια­φερόμε­νων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρό­σβα­σης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφε­ρόμενο. Η πρόσβαση στο Διαδικτυ­α­κό Τόπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋπο­θέ­σεις και προ­δια­γραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι Διορ­γα­νώτριες δεν θα ευθύ­νονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

2. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγω­νισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετά­δο­ση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μετα­βολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρ­χου­σας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη των Διοργανωτριών.  

 

 

12. Δημοσιότητα Όρων - Τροποποιήσεις.

1. Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό είναι κατατεθειμένοι στη συμβολαιο­γρά­φο Αθηνών Άννα Ρήγα, Ακαδημίας 59 Αθήνα, τηλ. 210 3636518, και ακρι­βές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση. Επιπροσθέτως, έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού https://www.instagram.com/oralb.gr.

2. Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν τους Όρους Συμ­με­το­χής κατά την ανέλεγκτη κρίση τους. Οι τυχόν τροπο­ποιήσεις θα ανακοινώ­νο­νται στον Διαδικτυακό Τόπο https://www.instagram.com/oralb.gr και θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες. Οι Διοργανώ­τριες ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις.

13. Προσωπικά Δεδομένα.

1. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού καθιστά απαραίτητη την επεξεργασία εκ μέρους των Διοργανωτριών προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και των νικητών για τους σκοπούς της διεξαγωγής του Διαγωνισμού, της ανάδειξης των νικητών και της απόδοσης των Δώρων, καθώς επίσης και για την συμμόρφωση των εν λόγω Εταιρειών με τις νόμιμες υποχρεώσεις τους (λ.χ. φορολογικές υποχρεώσεις), για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων των εν λόγω Εταιρειών, σύμφωνα πάντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο του διαγωνισμού είναι τα εξής:

Α. Για τους συμμετέχοντες: Δημόσια στοιχεία του προφίλ τους στην εφαρμογή «Instagram» και δημόσια στοιχεία προφίλ των προσώπων που οι συμμετέχοντες έχουν προσθέσει με ετικέτα (tag) στην ανάρτησή τους κάτω από το post του Διαγωνισμού.

Β. Για τους νικητές: Πλέον των ανωτέρω στοιχείων υπό Α., ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση και στοιχεία ταυτότητας.

Εφόσον δεν συμφωνείτε με την ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, παρακαλείσθε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.

2. Τα δεδομένα θα διατηρούνται από τις Διοργανώτριες για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών του παρόντος Διαγωνισμού και των εννόμων συμφερόντων των Διοργανωτριών. Τα δεδομένα που παραχωρήθηκαν στην «47 Purity Street» και τη «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε» για την αποστολή του δώρου στους νικητές, διαγράφονται σε 30 μέρες από την ολοκλήρωση της αποστολής των δώρων, εκτός εάν απαιτείται η περαιτέρω τήρησή τους για σκοπούς συμμόρφωσης των Διοργανωτριών με τις νόμιμες υποχρεώσεις τους (λ.χ. φορολογικές υποχρεώσεις), για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων τους, τηρουμένης πάντοτε της ισχύουσας νομοθεσίας ή αν έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεσή σας.

3. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων  την επεξεργασία που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.», οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και για την παράδοση των Δώρων.

4. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος Συμμετέχων επιθυμεί, δικαιούται να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των δεδομένων του οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail)  απευθυνόμενος στην «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση : epithimies@47puritystreet.com Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία. Περαιτέρω, οποιοσδήποτε το επιθυμεί μπορεί να υποβάλει ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@dpa.gr .

5. Αναφορικά με την προσθήκη με ετικέτα (tag) ενός τρίτου προσώπου στο πλαίσιο συμμετοχής στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες σε αυτόν οφείλουν να γνωρίζουν ότι η ενέργεια αυτή συνιστά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εν λόγω προσώπου, για την οποία οφείλουν να έχουν εξασφαλίσει κάθε τυχόν αναγκαία συγκατάθεση του προσώπου αυτού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδο­μένων παρακαλούμε επισκεφθείτε τη Δήλωση Απορρήτου μας στην διεύθυνση https://www.pg.com/privacy/greek/privacy_statement.shtml .

14. Γενικοί Όροι.

1. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμ­­με­τέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τις Διοργανώτριες, αποστέλ­λο­­ντας e-mail στο contests@47puritystreet.com

2. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

3. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων τυχόν κριθεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.