Πάρε ένα από τα 5000 δείγματα μαγικό φτερό Swiffer


Γενικά
31/05/2023

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ON-LINE ΔΕΙΓΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΗ

 

«Πάρε ένα από τα 5000 δείγματα μαγικό φτερό Swiffer»


Η εταιρεία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» με έδρα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι, αρ. ΓΕΜΗ 003818801000 (εφεξής η «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με την εταιρία «Numberly 1000mercis Group»  με έδρα στην οδό Rue de Châteaudun 28, 75009, Παρίσι, τηλ. +33 01 49 49 06 60 (εφεξής η «Numberly») και την εταιρεία «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΕ»  με έδρα στο δήμο Βέροιας, Νέα περιφερειακή οδός Βέροιας, ΑΦΜ 095435619 αρ. ΓΕΜΗ 21304526000, διοργανώνουν δειγματοδιανομή υπό τον τίτλο «Πάρε ένα από τα 5000 δείγματα μαγικό φτερό Swiffer» (εφεξής η «Δειγματοδιανομή»), ο οποίος θα λάβει χώρα στο Facebook (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»).


1. Αποδοχή όρων και Δήλωση Απορρήτου.

Η συμμετοχή στην Δειγματοδιανομή και η απονομή δώρων, στο πλαίσιο αυτού, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή και τήρηση του συνόλου των παρόντων Όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως κατωτέρω προσδιορίζεται. Οι παρόντες Όροι έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο www.epithimies.gr στις 01/06/23.


Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους παρόντες Όρους Συμμετοχής δεν θα πρέπει να συμμετέχει στην Δειγματοδιανομή.

 

 

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Δειγματοδιανομή έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»).  

 

 

2. στην Δειγματοδιανομή δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται όσοι είναι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της Numberly, οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού σε ευθεία και πλάγια γραμμή, οι σύζυγοι των εν λόγω εργαζομένων και τα πρόσωπα που έχουν συνάψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους εν λόγω εργαζομένους.

 

 

3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στην Δειγματοδιανομή κατά παράβαση των παρόντων Όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

 

 

4.Δικαίωμα συμμετοχής στην δειγματοδιανομή έχουν όσοι διατηρούν ενεργό λογαριασμό χρήστη στον Διαδικτυακό Τόπο Facebook.

 

 

3. Διάρκεια της Δειγματοδιανομής

 

 

Η Δειγματοδιανομή θα διεξαχθεί μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, από την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023 με έναρξη από τη στιγμή δημοσίευσης του περιεχομένου σχετικά με την παρούσα Δειγματοδιανομή έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 και ώρα 11.59 μ.μ. (EET). 

 

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που έχουν στη διάθεσή τους η Διοργανώτρια και η Numberly αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης της Δειγματοδιανομή, βάσει του οποίου ορίζεται ο χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης της συμμετοχής στην Δειγματοδιανομή

Συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρκειας της Δειγματοδιανομή θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια και την Numberly ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

 

4. Τρόπος Συμμετοχής στην Δειγματοδιανομή

 

1. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα για μια (1) συμμετοχή κατά τη διάρκεια της στην Δειγματοδιανομης και κατ’ επέκταση στην κλήρωση. Σε περίπτωση περισσότερων συμμετοχών του ίδιου Συμμετέχοντα, μόνο η πρώτη εξ αυτών θα λαμβάνεται υπόψη.

 

2. Για να θεωρηθεί κάποιος Συμμετέχων στην Δειγματοδιανομή θα πρέπει να πατήσει στη σχετική ανάρτηση/διαφήμιση (ad post) στο Facebook και να επιλέξει (κάνει κλικ) στο σχετικό πεδίο (‘’Sign up’’) της ανάρτησης, δια της οποίας γνωστοποιείται η Δειγματοδιανομή και ανακατευθύνεται στη σχετική φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια, θα πρέπει να συμπληρώσει την ειδική φόρμα συμμετοχής με τα παρακάτω στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο και email. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επιβεβαιώσει i) ότι συναινεί και αποδέχεται την εγγραφή του στο Epithimies.gr και ii) ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στην Δειγματοδιανομή. Κατόπιν ολοκλήρωσης της ανωτέρω διαδικασίας ολοκληρώνεται η υποβολή συμμετοχής στην Δειγματοδιανομή. Η υποβολή της συμμετοχής στην Δειγματοδιανομή κατά τα ανωτέρω γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των Συμμετεχόντων.

 

3. Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Η μη ορθή ή ελλιπής συμπλήρωση της φόρμας παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια και την Numberly καθ’ όλη την διάρκεια της Δειγματοδιανομής καθώς και μετά το τέλος αυτού να τον αποκλείσουν από τη Δειγματοδιανομή.

 

4. Για τη συμμετοχή στην Δειγματοδιανομή δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος. Κάθε Συμμετέχων μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συμμετοχή του από τη Δειγματοδιανομή,.

 

5. Μόνο οι έγκυρες συμμετοχές θα λαμβάνονται υπόψη για την Δειγματοδιανομή. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας και της Numberly, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας και της Numberly ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας ή/και της Numberly, από την ημερομηνία έναρξης της Δειγματοδιανομής μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης της Δειγματοδιανομής.

 

5. Δείγματα

Θα αποσταλεί αριθμός δειγμάτων ανάλογος με τον αριθμό των έγκυρων συμμετοχών, με μέγιστο όριο τις πέντε χιλιάδες (5.000). 

Κάθε έγκυρη συμμετοχή θα λάβει από ένα (1) πακέτο Δείγματος το οποίο περιλαμβάνει:

- Μία (1) συσκευασία με ένα (1) μαγικό φτερό Swiffer

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στη διανομή δειγμάτων βάσει των εγκύρων συμμετοχών. 

Τα δείγματα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

6. Παραλαβή του Δείγματος.

Η αποστολή του δείγματος σας θα πραγματοποιηθεί  από την ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε., email επικοινωνίας info@lifepcc.gr. H αποστολή των δειγμάτων θα ολοκληρωθεί έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2023.

7. Αποκλεισμός συμμετεχόντων. 

Σε περίπτωση χειραγώγησης ή τεχνικής παραβίασης της διαδικασίας συμμετοχής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης ή αθέμιτης πρακτικής, παραβίασης των παρόντων Όρων, της ισχύουσας νομοθεσίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου η Διοργανώτρια και η Numberly θα έχουν το δικαίωμα, κατά την ανέλεγκτη κρίση τους, να ακυρώσουν την συγκεκριμένη συμμετοχή, ακόμη και εκ των υστέρων, και να μην αναδείξουν τον συγκεκριμένο Συμμετέχοντα ως νικητή. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω Συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο τίθεται στην διάθεση της Διοργανώτριας και της Numberly, ενώ η Διοργανώτρια και η Numberly έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση εκ των υστέρων ακύρωσης, να ζητήσουν από τον Συμμετέχοντα την επιστροφή του Δώρου που τυχόν του έχει παραδοθεί ήδη.

 

8. Περιορισμός Ευθύνης.

1. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, η Διοργανώτρια και η Numberly δεν αναλαμβάνουν και  δεν  φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή και ατύχημα τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε νικητής από ή κατά τη χρήση των Δώρων. Επίσης δεν υπόσχονται ούτε εγγυώνται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε  τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα. Η Διοργανώτρια και η Numberly δεν θα φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του Δώρου μετά την παράδοσή του στον δικαιούχο νικητή, ο δε δικαιούχος νικητής αποδέχεται ότι σε μία τέτοια περίπτωση αυτό δεν αντικαθίσταται.

 

 

2. Η Διοργανώτρια και η Numberly δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων προθεσμιών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Numberly περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις τρίτων ή των ιδίων που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

 

 

9. Τεχνικά Μέσα.

1. Η συμμετοχή στην Δειγματοδιανομή προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Numberly δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server), τους ειδικούς όρους χρήσης του Facebook και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της Δειγματοδιανομής. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Numberly δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

 

2. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η Δειγματοδιανομή δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη των Διοργανωτριών. Η Διοργανώτρια και η Numberly δεν ευθύνονται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής), τεχνικά προβλήματα του Διαδικτυακού Τόπου καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της Δειγματοδιανομής.

 

 

10. Δημοσιότητα Όρων - Τροποποιήσεις.

1.  Οι όροι συμμετοχής στην Δειγματοδιανομή είναι κατατεθειμένοι στο συμβολαιογραφείο ΛΕΠΕΣΗ, Ίωνος Δραγούμη 4, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 239238, και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε Συμμετέχων με δική του χρέωση. Επιπροσθέτως, έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο www.epithimies.gr κατά την 01/03/2023.

 

 

2. Η Διοργανώτρια και η Numberly διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλλουν τους Όρους Συμμετοχής κατά την ανέλεγκτη κρίση τους. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται στον ιστότοπο www.epithimies.gr και θα είναι  δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια και η Numberly ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις. 

 

 

11. Προσωπικά Δεδομένα.

1. Η διεξαγωγή της Δειγματοδιανομής προϋποθέτει και καθιστά απαραίτητη τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων, τα  οποία συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την  Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνης Επεξεργασίας και από την Numberly, ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/ΕΕ/679 (εφεξής, «ΓΚΠΔ») και το Ν. 4624/2019 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Ενέργειας. Η Διοργανώτρια και η Numberly επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων για τη συμμετοχή τους στην προωθητική ενέργεια κατόπιν αιτήσεώς τους, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών που αναλαμβάνουν με τους παρόντες Όρους, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων τους (άρθρο 6 παρ. 1 (β’), (γ’) και (στ’) του GDPR).  

 

 

2. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν μόνο τα απολύτως αναγκαία στοιχεία για τη συμμετοχή τους στην Δειγματοδιανομή, προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση της συμμετοχής τους με τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να γίνει επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, παρακαλούμε να μην συμμετέχουν στην Δειγματοδιανομή. 

 

 

3. Τα δεδομένα θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας ενέργειας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τα δεδομένα που υπέβαλαν οι νικητές μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας θα διαγράφονται από την «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.», η οποία ενεργεί ως εκτελούσα την Επεξεργασία για λογαριασμό της Διοργανώτριας και της Numberly, εντός τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση παράδοσης των Δώρων. 

 

 

4. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων  την επεξεργασία που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» όπως αναφέρονται στους παρόντες Όρους, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για τον έλεγχο των Συμμετοχών και την παράδοση των Δώρων στους Νικητές.

5. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης), απευθυνόμενος στην «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: customer-service-epithimies@numberly.com. Επίσης κάθε Συμμετέχων διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλο της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (complaints@dpa.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου μας στην διεύθυνση https://privacypolicy.pg.com/el/.

 

 

12. Γενικοί Όροι.

  1. Η Διοργανώτρια και η Numberly διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, ανακαλούν, παρατείνουν ή μειώνουν τη διάρκεια της παρούσας Δειγματοδιανομής κατά την κρίση τους, καθώς και να μεταβάλουν τους Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσουν την Δειγματοδιανομή άνευ ρητής αιτιολογίας. Οι Όροι και οι  τυχόν τροποποιήσεις αυτών θα ισχύουν από την ανάρτηση και δημοσιοποίησή τους στοv ιστότοπο www.epithimies.gr. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Numberly ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. της Δειγματοδιανομής, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της Numberly ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή της Δειγματοδιανομής ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

  2. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Δειγματοδιανομή οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια και την Numberly, αποστέλλοντας e-mail στο customer-service-epithimies@numberly.com

  3. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

  4. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων τυχόν κριθεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.