Old Spice Χριστουγεννιάτικος διαγωνισμός, πάρε μέρος και κέρδισε!


Γενικά
16/11/2022
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ON-LINE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Old Spice Χριστουγεννιάτικος διαγωνισμός, πάρε μέρος και κέρδισε PS5 ή συλλεκτικά σετ δώρου Old Spice!»
 
Η εταιρεία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» με έδρα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι, αρ. ΓΕΜΗ 003818801000 (εφεξής «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με την εταιρία «Numberly 1000mercis Group»  με έδρα στην οδό Rue de Châteaudun 28, 75009, Παρίσι, τηλ. +33 01 49 49 06 60 (εφεξής η «Numberly») και την εταιρεία «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΕ»  με έδρα στο δήμο Βέροιας, Νέα περιφερειακή οδός Βέροιας, ΑΦΜ 095435619 αρ. ΓΕΜΗ 21304526000, διοργανώνουν διαγωνισμό υπό τον τίτλο «Old Spice Χριστουγεννιάτικος διαγωνισμός, πάρε μέρος και κέρδισε PS5 ή συλλεκτικά σετ δώρου Old Spice!»   (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα λάβει χώρα στον διαδικτυακό τόπο www.epithimies.gr (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος») σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»).
 
1. Αποδοχή όρων και Δήλωση Απορρήτου.

 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η απονομή δώρων, στο πλαίσιο αυτού, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή και τήρηση του συνόλου των παρόντων Όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως κατωτέρω προσδιορίζεται. Οι παρόντες Όροι έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο www.epithimies.gr στις 21/11/22.
 
Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους παρόντες Όρους Συμμετοχής δεν θα πρέπει να συμμετέχει στον Διαγωνισμό.
 
 
 
2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

 

        1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»).  
        2. Στον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται όσοι είναι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της Numberly, οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού σε ευθεία και πλάγια γραμμή, οι σύζυγοι των εν λόγω εργαζομένων και τα πρόσωπα που έχουν συνάψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους εν λόγω εργαζομένους.
        3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων Όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
        4. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η ύπαρξη έγκυρου λογαριασμού χρήστη στον Διαδικτυακό Τόπο www.epithimies.gr.
 
 
 
3. Διάρκεια του Διαγωνισμού.
 
 
 
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, από την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 με έναρξη από τη στιγμή δημοσίευσης του περιεχομένου σχετικά με τον παρόντα Διαγωνισμό έως την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11.59 μ.μ (EET). 
 
 
 
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που έχουν στη διάθεσή τους η Διοργανώτρια και η Numberly αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης της συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
Συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια και την Numberly ή/και οποιονδήποτε τρίτο.
 
 
 
4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
 
        1. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα για μια (1) συμμετοχή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και κατ’ επέκταση στην κλήρωση. Σε περίπτωση περισσότερων συμμετοχών του ίδιου Συμμετέχοντα, μόνο η πρώτη εξ αυτών θα λαμβάνεται υπόψη.
        2. Για να θεωρηθεί κάποιος Συμμετέχων στο Διαγωνισμό θα πρέπει να είναι ήδη μέλος ή να εγγραφεί στο www.epithimies.gr συμπληρώνοντας τη σχετική Φόρμα Εγγραφής με τα παρακάτω στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, e-mail και κωδικό πρόσβασης (υποχρεωτικά), καθώς και το φύλο και την ημερομηνία γέννησης (προαιρετικά) στο www.epithimies.gr. Επιπλέον, θα πρέπει να απαντήσει στις ερωτήσεις του Διαγωνισμού και να συμπληρώσει τη Φόρμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό παρέχοντας τα πρόσθετα  στοιχεία που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε αυτόν, όπως τη διεύθυνση, την πόλη, την χώρα και τον ταχυδρομικό κώδικα. Για την συμπλήρωση της Φόρμας Εγγραφής και Συμμετοχής καθώς και του ερωτηματολογίου οι Συμμετέχοντες δεν επιβαρύνονται με οποιαδήποτε χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στα πλαίσια του Διαγωνισμού παρακαλούμε ανατρέξτε στην παρ.13 κατωτέρω. 
        3. Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Η μη ορθή ή ελλιπής συμπλήρωση της φόρμας παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια και την Numberly καθ’ όλη την διάρκεια του Διαγωνισμού καθώς και μετά το τέλος αυτού να τον αποκλείσουν από το Διαγωνισμό. 
        4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος. Κάθε Συμμετέχων μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Διαγωνισμό.
        5. Μόνο οι έγκυρες συμμετοχές θα λαμβάνονται υπόψη για το Διαγωνισμό. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας και της Numberly, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας και της Numberly ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας ή/και της Numberly, από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού.
 
 
 
5. Δώρα.
 
Θα αναδειχθούν συνολικά τριάντα δυο (32) νικητές οι οποίοι κερδίζουν τα παρακάτω Δώρα σύμφωνα με τη σειρά ανάδειξης τους:
 Ο πρώτος και ο δεύτερος τυχερός νικητής (1 ος, 2 ος) θα κερδίσει από ένα:
 1 x Sony PS5 με το Fifa 23 Voucher Code, ένα DualSense και το  Horizon Forbidden West Standard Edition
 
 Ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, ο έκτος, ο έβδομος, ο όγδοος, ο ένατος, ο δέκατος, ο ενδέκατος, ο δωδέκατος τυχερός νικητής (3 ος, 4 ος, 5 ος , 6 ος , 7 ος, 8 ος, 9 ος, 10 ος, 11 ος, 12 ος) θα   κερδίσει από ένα: 
 1 x Old Spice Σετ Δώρου Explorer Night Panther
 
 Ο δέκατος τρίτος, ο δέκατος τέταρτος, ο δέκατος πέμπτος, ο δέκατος έκτος, ο δέκατος έβδομος, ο δέκατος όγδοος, ο δέκατος ένατος, ο εικοστός, ο εικοστός πρώτος και ο εικοστός δεύτερος τυχερός   νικητής (12 ος , 13 ος , 14 ος , 15 ος , 16 ος , 17 ος, 18 ος, 19 ος, 20 ος, 21 ος, 22 ος ) θα κερδίσει από ένα:
 Old Spice Σετ Δώρου Gentleman 
 
 Ο εικοστός τρίτος, ο εικοστός τέταρτος, ο εικοστός πέμπτος, εικοστός έκτος, εικοστός έβδομος, εικοστός όγδοοδ, εικοστός ένατος, τριακοστός , τριακοστός πρώτος, τριακοστός δεύτερος νικητής (23   ος , 24 ος , 25 ος, 26 ος, 27 ος, 28 ος, 29 ος, 30 ος, 31 ος, 32 ος) θα κερδίσει από ένα:
Old Spice Σετ Δώρου Ταξιδιωτικό Tσαντάκι Captain
 
Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν εξαργυρώνονται ή ανταλλάσσονται με χρήματα.
 
 
 
6. Τρόπος ανάδειξης των νικητών.

 

        1. Η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική κλήρωση που θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας ««Numberly 1000mercis Group» (Rue de Châteaudun 28, Παρίσι, 75009) την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023 με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος που διαθέτει η ως άνω εταιρεία και το οποίο αποκλείει πιθανότητα ανθρώπινης παρέμβασης και εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας.
        2. Θα κληρωθούν συνολικά τριάντα δυο (32) τυχεροί νικητές καθώς και τριάντα δύο (32) επιλαχόντες για την περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του ή η συμμετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων Όρων.
        3. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο www.epithimies.gr την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 ενώ οι νικητές θα ειδοποιηθούν και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το όνομα και η πόλη του κάθε νικητή όπως έχει δηλωθεί κατά την συμπλήρωση της Φόρμας Εγγραφής στο www.epithimies.gr και της Φόρμας Συμμετοχής του Διαγωνισμού αντίστοιχα, θα παραμείνουν αναρτημένα δημοσίως στο www.epithimies.gr  για διάστημα είκοσι (20) ημερών. Κάθε Συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων από την Διοργανώτρια.
 
7. Ενημέρωση των νικητών.

 

Οι τυχεροί νικητές των Δώρων θα ειδοποιηθούν μέσω e-mail, όπου θα τους ζητηθεί να επιβεβαιώσουν σε Φόρμα Επικοινωνίας τα εξής στοιχεία: τη διεύθυνση, την πόλη και τον ταχυδρομικό κώδικα, απαραίτητα για να γίνει η αποστολή του Δώρου. Η επικοινωνία και η επεξεργασία των δεδομένων της Φόρμας Επικοινωνίας, θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία  «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.», email επικοινωνίας info@lifepcc.gr, η οποία ενεργεί ως Εκτελούσα την Επεξεργασία για λογαριασμό της Διοργανώτριας και της Numberly  (περισσότερες πληροφορίες στον όρο 13 κατωτέρω). 
 
Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους τυχερούς νικητές ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής τους εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της ανακοινώσεως, η συμμετοχή ακυρώνεται και ο τυχερός χάνει το δώρο του και στην θέση του υπεισέρχεται ο πρώτος επιλαχών κατά τη σειρά της κλήρωσης.
Οι επιλαχόντες οφείλουν να επικοινωνήσουν (με απάντηση συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας ως άνω) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους.
Μετά την ημερομηνία αυτή, η Διοργανώτρια και η Numberly απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη για την παράδοση των Δώρων, διατηρούν δε το δικαίωμα να ακυρώσουν μη παραδοθέντα Δώρα είτε να τα διαθέσουν με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.  
 
Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς Συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν Δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στο Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό, ούτε θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού. 
 
Η άρνηση παραλαβής του Δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου.
 
 
 
8. Παραλαβή του Δώρου.

 

        1. Για την παραλαβή του Δώρου, η Διοργανώτρια και η Numberly δικαιούνται να εξακριβώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο την ταυτότητα και την ηλικία των προσώπων πριν την παράδοση του Δώρου τους. Ενδεικτικώς δικαιούνται να ζητήσουν επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου κατά την διακριτική τους ευχέρεια, από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία. Η Διοργανώτρια και η Numberly  δεν θα τηρούν αντίγραφα ούτε θα επεξεργάζονται τα στοιχεία αυτά.
        2. H αποστολή των Δώρων θα πραγματοποιηθεί έως την Δευτέρα 24 Απριλίου 2023.
 
 
 
9. Αποκλεισμός συμμετεχόντων. 
 
Σε περίπτωση χειραγώγησης ή τεχνικής παραβίασης της διαδικασίας συμμετοχής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης ή αθέμιτης πρακτικής, παραβίασης των παρόντων Όρων, της ισχύουσας νομοθεσίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου η Διοργανώτρια και η Numberly θα έχουν το δικαίωμα, κατά την ανέλεγκτη κρίση τους, να ακυρώσουν την συγκεκριμένη συμμετοχή, ακόμη και εκ των υστέρων, και να μην αναδείξουν τον συγκεκριμένο Συμμετέχοντα ως νικητή. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω Συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο τίθεται στην διάθεση της Διοργανώτριας και της Numberly, ενώ η Διοργανώτρια και η Numberly έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση εκ των υστέρων ακύρωσης, να ζητήσουν από τον Συμμετέχοντα την επιστροφή του Δώρου που τυχόν του έχει παραδοθεί ήδη.
 
 
 
10. Περιορισμός Ευθύνης.

 

        1. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, η Διοργανώτρια και η Numberly δεν αναλαμβάνουν και  δεν  φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή και ατύχημα τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε νικητής από ή κατά τη χρήση των Δώρων. Επίσης δεν υπόσχονται ούτε εγγυώνται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε  τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα. Η Διοργανώτρια και η Numberly δεν θα φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του Δώρου μετά την παράδοσή του στον δικαιούχο νικητή, ο δε δικαιούχος νικητής αποδέχεται ότι σε μία τέτοια περίπτωση αυτό δεν αντικαθίσταται.
        2. Η Διοργανώτρια και η Numberly δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων προθεσμιών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Numbrely περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις τρίτων ή των ιδίων που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
 
 
 
11. Τεχνικά Μέσα.

 

        1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Numberly δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Numberly δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.
        2. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη των Διοργανωτριών. Η Διοργανώτρια και η Numberly δεν ευθύνονται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού.
 
 
 
12. Δημοσιότητα Όρων - Τροποποιήσεις.
 
        1. Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό είναι κατατεθειμένοι στο συμβολαιογραφείο ΛΕΠΕΣΗ, Ίωνος Δραγούμη 4, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 239238, και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε Συμμετέχων με δική του χρέωση. Επιπροσθέτως, έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού www.epithimies.gr κατά την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022.
        2. Η Διοργανώτρια και η Numberly διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλλουν τους Όρους Συμμετοχής κατά την ανέλεγκτη κρίση τους. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται στον Διαδικτυακό Τόπο www.epithimies.gr και θα είναι  δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια και η Numberly ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις. 
 
 
 
13. Προσωπικά Δεδομένα.
 
 
 
        1. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού προϋποθέτει και καθιστά απαραίτητη τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων, τα  οποία συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την  Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνης Επεξεργασίας και από την Numberly, ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/ΕΕ/679 (εφεξής, «ΓΚΠΔ») και το Ν. 4624/2019 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Ενέργειας. Η Διοργανώτρια και η Numberly επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων για τη συμμετοχή τους στην προωθητική ενέργεια κατόπιν αιτήσεώς τους, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών που αναλαμβάνουν με τους παρόντες Όρους, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων τους (άρθρο 6 παρ. 1 (β’), (γ’) και (στ’) του GDPR).  
        2. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν μόνο τα απολύτως αναγκαία στοιχεία για τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση της συμμετοχής τους με τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να γίνει επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, παρακαλούμε να μην συμμετέχουν στον Διαγωνισμό.  
        3. Τα δεδομένα θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας ενέργειας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τα δεδομένα που υπέβαλαν οι νικητές μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας θα διαγράφονται από την «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.», η οποία ενεργεί ως εκτελούσα την Επεξεργασία για λογαριασμό της Διοργανώτριας και της Numberly, εντός τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση παράδοσης των Δώρων. 
        4. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων  την επεξεργασία που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» όπως αναφέρονται στους παρόντες Όρους, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για τον έλεγχο των Συμμετοχών και την παράδοση των Δώρων στους Νικητές.
        5. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης), απευθυνόμενος στην «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: customer-service-epithimies@numberly.com. Επίσης κάθε Συμμετέχων διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλο της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (complaints@dpa.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου μας στην διεύθυνση https://privacypolicy.pg.com/el/.
 
 
 
14. Γενικοί Όροι.
 
 
 
Η Διοργανώτρια και η Numberly διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, ανακαλούν, παρατείνουν ή μειώνουν τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού κατά την κρίση τους, καθώς και να μεταβάλουν τους Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσουν τον Διαγωνισμό άνευ ρητής αιτιολογίας. Οι Όροι και οι  τυχόν τροποποιήσεις αυτών θα ισχύουν από την ανάρτηση και δημοσιοποίησή τους στο Διαδικτυακό Τόπο. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Numberly ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της Numberly ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση.
 
 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια και την Numberly, αποστέλλοντας e-mail στο customer-service-epithimies@numberly.com.
 
 
 
Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
 
 
 
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων τυχόν κριθεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.