Μεγάλη κλήρωση Gillette! Απάντησε & Κέρδισε!


Γενικά
8/07/2024

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ON-LINE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Μεγάλη κλήρωση Gillette! Απάντησε & Κέρδισε!»

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. 

H εταιρεία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» με αρ. ΓΕΜΗ 003818801000 (εφεξής «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «Numberly 1000mercis Group»  με έδρα στην οδό Rue de Châteaudun 28, 75009, Παρίσι, τηλ. +33 0149490660 (εφεξής η «Numberly») διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «Μεγάλη κλήρωση Gillette! Απάντησε & Κέρδισε!» (εφεξής «Διαγωνισμός») στα Καταστήματα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise», μέσω του Δικτυακού τόπου www.epithimies.gr (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος (εφεξής «Συμμετέχων») και της ανάδειξης του νικητή στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

1) Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και είναι άνω των 18 ετών. 

2) Στον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της εταιρείας Numberly, της εταιρείας «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε», της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.», των εταιρειών  υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα Καταστήματα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise», οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού, οι σύζυγοι, καθώς και άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3) Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 1 Αυγούστου 2024 και ώρα 08:00 π.μ. έως και την Τετάρτη 14 Αυγούστου 2024 και ώρα 11:59 μ.μ.

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν επάγεται αποτελέσματα ούτε δεσμεύει τις άνω εταιρείες ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

1) Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα για μία (1) συμμετοχή κατά τη διάρκεια  του Διαγωνισμού και κατ’ επέκταση στην κλήρωση. Σε περίπτωση  περισσότερων συμμετοχών του ίδιου Συμμετέχοντα, μόνον η πρώτη εξ αυτών  θα λαμβάνεται υπόψη ως έγκυρη κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας ή/και της Numberly.  Ωστόσο, σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την ανέλεγκτη κρίση της Διοργανώτριας, υπάρχουν ενδείξεις χειραγώγησης ή/και διαστρέβλωσης της διαδικασίας συμμετοχής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης πρακτικής, η Διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την/τις συγκεκριμένη/ες συμμετοχή/ές και να μην αναδείξει τον συγκεκριμένο Συμμετέχοντα ως νικητή. Στην  περίπτωση αυτή, ο συγκεκριμένος Συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο τίθεται στην διάθεση της Διοργανώτριας.

2) Για να θεωρηθεί κάποιος Συμμετέχων στον Διαγωνισμό θα πρέπει να μπει στην ιστοσελίδα  www.gillettecontest.gr (να είναι ήδη μέλος ή να εγγραφεί στο www.epithimies.gr), να απαντήσει στις ερωτήσεις του Διαγωνισμού και να συμπληρώσει την Φόρμα Συμμετοχής του παρέχοντας τα πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε αυτόν, όπως τη διεύθυνση (οδό και αριθμό), την πόλη, την χώρα και τον ταχυδρομικό κώδικα. Για τη συμπλήρωση της φόρμας Εγγραφής στο www.epithimies.gr και Συμμετοχής, καθώς και του ερωτηματολογίου οι Συμμετέχοντες δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε χρέωση. Δια της συμμετοχής τους και της αποστολής απαντήσεων στην ανωτέρω ιστοσελίδα, οι Συμμετέχοντες αποδεχόμενοι τους Όρους Χρήσης αυτής και την Πολιτική Απορρήτου παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή τους προς τις άνω εταιρείες προκειμένου να καταχωρήσουν τα προσωπικά δεδομένα που έχουν υποβάλει για την συμπλήρωση της φόρμας Εγγραφής και Συμμετοχής δηλαδή: το Όνομα,  το Επώνυμο, τη Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τον Κωδικό πρόσβασης, το Φύλο, την Ημερομηνία Γέννησης και τη διεύθυνση (οδό και αριθμό), την πόλη, την χώρα και τον ταχυδρομικό κώδικα τους, σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) και θα τηρείται στην Ιστοσελίδα epithimies.gr. Αποκλειστικός σκοπός της τήρησης του αρχείου αυτού είναι η διενέργεια του Διαγωνισμού και ειδικότερα η ταυτοποίηση των συμμετεχόντων, η επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή και η παράδοση των Δώρων σε αυτούς. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, σας παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό. 

3) Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Η μη ορθή ή ελλιπής συμπλήρωση της φόρμας Εγγραφής και Συμμετοχής παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια καθ’ όλη την διάρκεια του παρόντος καθώς και μετά το τέλος αυτού να τον αποκλείσει από τον Διαγωνισμό.

4) Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του Διαγωνισμού. Κάθε χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συμμετοχή του από τον Διαγωνισμό.

5) Μόνον οι έγκυρες συμμετοχές έχουν δικαίωμα να κερδίσουν Δώρα. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα στο σύστημα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο σύστημα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού.

5. Μεγάλη Κλήρωση.

1) Η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική κλήρωση που θα λάβει χώρα στα γραφεία της «Numberly1000mercis Group» (Rue de Châteaudun 28, Παρίσι, 75009), την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2024.

2) Τα αποτελέσματα της κλήρωσης του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2024, μέσω ηλ. ταχυδρομείου στους νικητές και με σχετική ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο www.epithimies.gr, όπου θα παραμείνουν αναρτημένα για 20 ημέρες.

3) Οι νικητές του Διαγωνισμού θα είναι συνολικά πέντε (5).

4) Από την κλήρωση θα αναδειχθούν με τυχαίο τρόπο:

α) Πέντε (5) τυχεροί Νικητές που κερδίζουν από  ένα (1) Samsung Galaxy Tab S9 FE 6/128GB Wi-Fi Gray Tablet.

β) Πέντε (5) αναπληρωματικοί για την περίπτωση που κάποιος τυχερός δεν παραλάβει το δώρο του ή ακυρωθεί η συμμετοχή του λόγω παράβασης των παρόντων όρων συμμετοχής.

5) Η άρνηση παραλαβής του δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου.

6) Κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής, παρά μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν του Δώρου, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. 

6. Δώρα.

Οι πέντε (5) τυχεροί Νικητές που θα αναδειχθούν από την κλήρωση που περιγράφεται στον όρο 5 με τυχαίο τρόπο, κερδίζουν από ένα (1) Samsung Galaxy Tab S9 FE 6/128GB Wi-Fi Gray Tablet.

Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

7. Ενημέρωση και παραλαβή Δώρου.

1)  Οι νικητές των Δώρων θα ειδοποιηθούν μέσω e-mail, και θα τους δοθούν οδηγίες για την παραλαβή των Δώρων τους από την «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε», e-mail επικοινωνίας info@lifepcc.gr. Για την αποστολή του δώρου στον νικητή, ο νικητής θα πρέπει να στείλει μέσω email που θα λάβει τα έξης στοιχεία: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο. Για την παράδοση των Δώρων η Διοργανώτρια ή/και ο εντεταλμένος προς τούτο συνεργάτης της τελευταίας, δικαιούνται να εξακριβώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο την ταυτότητα του προσώπου πριν την παράδοση του Δώρου τους. Ενδεικτικώς δικαιούνται να ζητήσουν επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου κατά την διακριτική τους  ευχέρεια, από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία. Δεν θα τηρηθούν αντίγραφα των ανωτέρω στοιχείων, ούτε θα τύχουν επεξεργασίας. 

2) H αποστολή των δώρων θα πραγματοποιείται έως και τις 11 Δεκεμβρίου 2024. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους τυχερούς ή ακυρωθεί η συμμετοχή του ο τυχερός χάνει το δώρο του και στην θέση του υπεισέρχεται ο πρώτος αναπληρωματικός κατά τη σειρά ανάδειξής του από την  κλήρωση. Οι αναπληρωματικοί οφείλουν να επικοινωνήσουν εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους. Μετά την ημερομηνία αυτή, η Διοργανώτρια και η Numberly απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη για την απόδοση των Δώρων, διατηρούν δε το δικαίωμα να ακυρώσουν τα μη αποδοθέντα Δώρα, είτε να τα διαθέσουν με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς Συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν Δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Η άρνηση παραλαβής του Δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου.

3) Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την ανέλεγκτη κρίση της Διοργανώτριας, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις / αποδείξεις χειραγώγησης της διαδικασίας συμμετοχής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης πρακτικής, η Διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την συγκεκριμένη συμμετοχή και να μην αναδείξει τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα ως νικητή. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο τίθεται στην διάθεση της Διοργανώτριας.

8. Ευθύνη.

1) Η Διοργανώτρια και η Numberly, δεν αναλαμβάνουν και  δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή και ατύχημα τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε νικητής κατά την χρήση οποιουδήποτε Δώρου. Ομοίως οι ανωτέρω δεν θα φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του Δώρου μετά την παράδοσή του στον δικαιούχο, ο δε δικαιούχος αποδέχεται ότι σε μία τέτοια περίπτωση αυτό δεν αντικαθίσταται.

2) Η Διοργανώτρια και η Numberly δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσόμενων προθεσμιών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των ανωτέρω περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. 

Ρητά διευκρινίζεται ότι η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» και οι εταιρείες υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα Καταστήματα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise»  ουδεμία ευθύνη απορρέουσα με οποιονδήποτε τρόπο από τον παρόντα Διαγωνισμό φέρoυν.

9. Τεχνικά Μέσα.

1) Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Numberly, δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Numberly, δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

2) Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας και της Numberly. 

10. Πληροφορίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια, αποστέλλοντας e-mail στο customer-service-epithimies@numberly.com

11. Προσωπικά Δεδομένα.

1) Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού προϋποθέτει και καθιστά απαραίτητη τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων, τα οποία συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας και την Numberly ως Εκτελούσα την Επεξεργασία σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/ΕΕ/679 (εφεξής, «ΓΚΠΔ») και το Ν. 4624/2019 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας ενέργειας. Οι ανωτέρω εταιρείες επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων για τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό κατόπιν αιτήσεώς τους, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών που αναλαμβάνουν με τους παρόντες Όρους, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων τους (άρθρο 6 παρ. 1 (β’), (γ’) και (στ’) του GDPR).

2) Οι Συμμετέχοντες παρέχουν μόνο τα απολύτως αναγκαία στοιχεία για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση της συμμετοχής τους με τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να γίνει επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, δεν θα πρέπει να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό.

3) Τα δεδομένα θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών του παρόντος Διαγωνισμού, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τα δεδομένα που υπέβαλαν οι νικητές για την παράδοση των Δώρων, μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας θα διαγράφονται από την «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.», η οποία ενεργεί ως Εκτελούσα την Επεξεργασία για λογαριασμό της Διοργανώτριας, εντός τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση παράδοσης των Δώρων.

4) Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων  την επεξεργασία που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της  Διοργανώτριας, όπως αναφέρονται στους παρόντες Όρους, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για τον έλεγχο των Συμμετοχών, την παράδοση των Δώρων στους Νικητές και την εν γένει εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν με τους παρόντες Όρους.

5) Ρητά διευκρινίζεται ότι ουδεμία διαβίβαση προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται προς την «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» και τις εταιρείες υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα Καταστήματα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise».

6) Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης), απευθυνόμενος στην «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: customer-service-epithimies@numberly.com. Επίσης, κάθε Συμμετέχων διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων, είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά (complaints@dpa.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου μας στην διεύθυνση https://privacypolicy.pg.com/el/.

12. Τροποποίηση Όρων.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει τα Δώρα, ως και να ματαιώσει ή αναβάλει αυτόν με προηγούμενη ανακοίνωσή της στον δικτυακό τόπο www.epithimies.gr, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο ή μέσο, κατά την διακριτική ευχέρεια της καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας. Ρητώς διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτές, η Διοργανώτρια και η Numberly δεν φέρουν καμία ευθύνη σχετικά.

13. Γενικοί Όροι.

1) Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού είναι κατατεθειμένοι στο Συμβολαιογραφείο ΛΕΠΕΣΗ, Ίωνος Δραγούμη 4, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 239238, και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε Συμμετέχων με δική του χρέωση. Επιπροσθέτως, έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο www.epithimies.gr.

2) Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

3) Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.