Μαζί κάνουμε το καλό και αυτόν τον κόσμο καλύτερο


Γενικά
7/07/2022

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ισχύουν τροποποιημένοι όροι από 7/7/2022

«Μαζί κάνουμε το καλό και αυτόν τον κόσμο καλύτερο»

Η εταιρεία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» με έδρα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι, αρ. ΓΕΜΗ 003818801000 (εφεξής «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με την «47 Purity Street» με έδρα στην οδό Μαραθωνοδρόμου 74, Μαρούσι, τηλ. 214 -6873660 (εφεξής «Purity» και από κοινού αποκαλούμενες «Εταιρείες»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια με ονομασία «Μαζί κάνουμε το καλό και αυτόν τον κόσμο καλύτερο» (εφεξής «Ενέργεια») στο διαδικτυακό τόπο www.epithimies.gr (εφεξής ο «Διαδικτυακός τόπος») σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»).  

1. Αποδοχή όρων και Δήλωση Απορρήτου

Η συμμετοχή στην Ενέργεια και η ενδεχόμενη απονομή δώρων, στο πλαίσιο αυτής, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως κατω­τέ­ρω προσδιορίζεται. Οι παρόντες Όροι έχουν αναρτηθεί στον διαδι­κτυακό τόπο www.epithimies.gr.

Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους παρόντες Όρους δεν θα πρέπει να συμμετέχει στην Ενέργεια.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανό­­τητα και διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα (εφεξής, οι «Συμμετέχοντες»).

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχει κάποιος στην Ενέργεια είναι να είναι ήδη μέλος ή να προβεί σε εγγραφή στην ιστοσελίδα www.epithimies.gr, συμπληρώνοντας τη σχετική Φόρμα Εγγραφής με τα παρακάτω στοιχεία: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό του.

2α. Βήματα Συμμετοχής:

Κατόπιν ολοκλήρωσης της ανωτέρω Εγγραφής, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα/προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στην Ενέργεια:

 

Ι. Εφόσον το επιθυμούν θα πρέπει να αγοράσουν από 01/11/2021 έως 31/05/2022, βάσει φορολογικού παραστατικού (εφεξής «Διάστημα Αγορών») ένα ή περισσότερα προϊόντα της P&G από τα Συνεργαζόμενα Καταστήματα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), χωρίς ελάχιστη απαιτούμενη αξία.

ΙΙ. Να επισκεφτούν το epithimies.gr και αφού διαβάσουν τους Όρους της Ενέργειας και τους αποδεχτούν, να επιλέξουν τον οργανισμό προς τον οποίο επιθυμούν να γίνει η δωρεά.

ΙΙΙ. Αφού ολοκληρωθεί η επιλογή του οργανισμού, θα πρέπει να ανεβάσουν τη φωτογραφία της απόδειξης αγοράς έως και 10 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς, βάσει φορολογικού παραστατικού («Διάστημα Καταχώρησης»). Δελτία παραγγελίας, τιμολόγια και άλλα παραστατικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η φωτογραφία της απόδειξης θα πρέπει να περιλαμβάνει την απόδειξη αγοράς, και αυτή να είναι ευανάγνωστη. Η απόδειξη αγοράς θα πρέπει να πιστοποιεί την αγορά των προϊόντων της Διοργανώτριας και ειδικότερα, να περιέχει, εμφανώς, ευανάγνωστα το κατάστημα, την ημερομηνία και ώρα έκδοσης, το όνομα του καταστήματος και του εκδότη, τον αριθμό απόδειξης, το όνομα των προϊόντων της Διοργανώτριας που αγοράστηκαν, καθώς και τη συνολική αξία της απόδειξης. Η απόδειξη αγοράς που κατατέθηκε για την συμμετοχή στην Ενέργεια δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη καμπάνια P&G.

 

Για κάθε (μοναδική) απόδειξη αγοράς προϊόντων P&G, από τα Συνεργαζόμενα Καταστήματα και από 01/11/2021 έως και 31/05/2022, που θα ανεβάζει ο καταναλωτής στη επίσημη σελίδα στο epithimies.gr εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αγοράς, η Διοργανώτρια θα δωρίζει στον οργανισμό που έχει επιλεγεί από τον καταναλωτή το ποσό των 0.10€ με ανώτατο όριο το ποσό των 2.500€ ανά οργανισμό.

Eιδικά ως προς τη συνέργεια με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ρητώς διευκρινίζεται ότι η δωρεά της Διοργανώτριας συνίσταται σε παροχή Κουπονιών Σίτισης αξίας 5€ με ανώτατο όριο το ποσό των 2.500€ μέσω της εταιρείας Vouchers Services S.Α. Κάθε απόδειξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προϊόντων P&G που περιέχει και ο συνολικός αριθμός αποδεκτών συμμετοχών κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας είναι έως και 25.000.

Κατ' εξαίρεση και αποκλειστικά για τη συνέργεια με την Παραολυμπιακή Επιτροπή το Διάστημα Αγορών ορίζεται από 01/12/2021 έως και 31/05/2022.

Για κάθε μοναδική απόδειξης αγοράς προϊόντων P&G, θα γίνεται μία δωρεά στον αντίστοιχο οργανισμό, ανεξαρτήτως εάν έχουν αγοραστεί ένα ή περισσότερα προϊόντα. 

3. Διάρκεια της Ενέργειας.

Η Ενέργεια ξεκινά 01/11/2021 και λήγει στις 10/06/2022 . Η αγορά πρέπει να διενεργηθεί εντός Διαστήματος Αγορών και η συμμετοχή θεωρείται έγκυρη, μόνο εφόσον η απόδειξη αγοράς καταχωρηθεί σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία εντός  δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Καμία απόδειξη αγοράς δεν θα γίνεται δεκτή μετά το πέρας των δέκα (10) ημερών.

4. Διαγωνισμός.

Κάθε έγκυρη συμμετοχή στην Ενέργεια, όπως αυτή καθίσταται με βάση τον όρο 2 θα ισοδυναμεί αυτόματα με μία (1) συμμετοχή στον εκάστοτε μηνιαίο Διαγωνισμό που θα διεξαχθεί μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, από Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 (με έναρξη από τη στιγμή δημοσίευσης του περιεχομένου σχετικά με τον παρόντα Διαγωνισμό) έως Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 και ώρα 11.59 μ.μ.).

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που έχουν στη διάθεσή τους οι Εταιρείες αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης, καθώς και ο χρόνος ενερ­γής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης της συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρ­κειας του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επά­γο­νται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τις Εταιρείες ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

5. Νικητές / Δώρα

Ο συνολικός αριθμός των νικητών που θα προκύπτουν από τον κάθε μηνιαίο Διαγωνισμό θα είναι πέντε (5) τυχεροί νικητές (εφεξής «Νικητές») και δέκα (10) επιλαχό­ντες. Οι επιλαχόντες κληρώνονται για την περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κά­ποιον από τους Νικητές των αντίστοιχων κατηγοριών ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής τους ή η συμμετοχή τους ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων Όρων.

Έκαστος εκ των νικητών θα κερδίσει:

 

Ένα  (1) κουτί με προϊόντα P&G και κάθε ένα από αυτά θα περιέχει:

 

 • 1 x ARIEL PODS ALLin1 OXI EFFECT 25
 • 1 x LENOR LUXE GOLD ORCHID 50ΜEZ
 • 1 x FAIRY PLATINUM QUICKWASH 654ML_ΗΒ
 • 1 x ALWAYS ULTRA PLATINUM LONG SP 7
 • 1 x ORAL B GUM&ENAMEL ORIGINAL 75ML
 • 1 x H&S 3ΣΕ1 ΑΦΡΟΛ & ΣΑΜΠ. ΒΑΘ ΚΑΘΑΡ. 360ML
 • 1 x PANTENE ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ 2Μ 300ML

 

Συνολικά θα διενεργηθούν 7 μηνιαίοι Διαγωνισμοί.

 

Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη που απαιτούνται για την παραλαβή και χρήση των Δώρων επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τους Νικητές.

6. Τρόπος ανάδειξης των Νικητών.

1. Η ανάδειξη των Νικητών θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική κλήρωση που θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας «47 Purity Street» (Μαραθωνοδρόμου 74, Μαρούσι 15124) με τη χρήση ηλεκτρο­νικού συστήματος που διαθέτει η εται­ρεία και το οποίο αποκλείει την πιθανό­τητα ανθρώ­πινης παρέμβασης και εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Κλήρωση & Ανακοίνωση ανά μήνα:

 • 1ος Διαγωνισμός: 01/11/2021 – 30/11/2021

  Ημερομηνία κλήρωσης: 15/12/2021

  Ημερομηνία Ανακοίνωση Νικητών: 10/01/2022

   

 • 2ος Διαγωνισμός: 01/12/2021 – 31/12/2021

  Ημερομηνία κλήρωσης: 17/01/2022

  Ημερομηνία Ανακοίνωση Νικητών: 31/01/2022

   

 • 3ος Διαγωνισμός: 01/01/202231/01/2022

  Ημερομηνία κλήρωσης: 15/02/2022

  Ημερομηνία Ανακοίνωση Νικητών: 01/03/2022

   

 • 4ος Διαγωνισμός: 01/02/2022 – 28/02/2022

  Ημερομηνία κλήρωσης: 15/03/2022

  Ημερομηνία Ανακοίνωση Νικητών: 29/03/2022

   

 • 5ος Διαγωνισμός: 01/03/2022 – 31/03/2022

  Ημερομηνία κλήρωσης: 15/04/2022

  Ημερομηνία Ανακοίνωση Νικητών: 29/04/2022

   

 • 6ος Διαγωνισμός: 01/04/2022 – 30/04/2022

  Ημερομηνία κλήρωσης: 16/05/2022

  Ημερομηνία Ανακοίνωση Νικητών: 30/05/2022

   

 • 7ος Διαγωνισμός: 01/05/2022 – 10/06/2022

Ημερομηνία κλήρωσης: 24/06/2022

       Ημερομηνία Ανακοίνωση Νικητών: 15/07/2022

2. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης κάθε Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο www.epithimies.gr, ενώ οι Νικητές θα ειδοποιηθούν και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το Όνομα εκάστου εκ των Νικητών όπως έχει δηλωθεί κατά την εγγραφή του, θα παραμείνει αναρτημένο δημοσίως στο www.epithimies.gr για διάστημα είκοσι (20) ημερών.

7. Ενημέρωση των Νικητών.

Οι τυχεροί νικητές των Δώρων θα ειδοποιηθούν μέσω e-mail, όπου θα τους ζητηθεί να συμπληρώσουν σε Φόρμα Επικοινωνίας τα εξής στοιχεία: Διεύθυνση, την Πόλη και τον ταχυδρομικό κώδικα, απαραίτητα για να γίνει η αποστολή των Δώρων. Η επικοινωνία και η επεξεργασία των δεδομένων της Φόρμας Επικοινωνίας, θα πραγματοποιηθεί από τη «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε., email επικοινωνίας info@lifepcc.gr, η οποία ενεργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία για λογαριασμό της πρώτης εκ των Διοργανωτριών (περισσότερες πληροφορίες στον όρο 13 κατωτέρω).

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους τυχερούς Νικητές ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της ανακοινώσεως, η συμμετοχή ακυρώνεται και ο Νικητής χάνει το Δώρο του και στην θέση του υπεισέρχεται ο πρώτος επιλαχών κατά τη σειρά της κλήρωσης. Οι επιλαχόντες οφείλουν να επικοινωνήσουν (με απάντηση συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας, ως άνω) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι Εταιρείες απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη για την απόδοση των Δώρων, διατηρούν δε το δικαίωμα να ακυ­ρώ­­σουν μη αποδοθέντα Δώρα είτε να τα διαθέσουν με οποια­δήποτε διαδικα­σία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεω­ρεί­ται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν Δώρου σύμ­φωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση ονόματος προσώπου φερό­με­νου ως νικητή στο Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού δεν καθιστά το απο­τέ­λεσμα οριστικό, ούτε θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

Η άρνηση παραλαβής του Δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου.

8. Παραλαβή του Δώρου.

1. Για την παραλαβή του Δώρου η Διοργανώτρια δικαιούται να εξακριβώνει με κάθε πρόσφορο μέσο την ταυτότητα και την ηλικία των προσώπων πριν την παράδοση του Δώρου τους. Ενδεικτικώς δικαιούται να ζητήσει επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. 

2. H αποστολή των Δώρων θα πραγματοποιηθεί έως την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022.

9. Αποκλεισμός συμμετεχόντων.

Σε περίπτωση χειραγώγησης ή τεχνικής παραβίασης της διαδικασίας συμμε­το­χής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης ή αθέμιτης πρακτικής, παραβίασης των παρό­ντων Όρων, της ισχύουσας νομοθεσίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρί­του οι Εταιρείες θα έχουν το δικαίωμα, κατά την ανέλεγκτη κρίση τους, να ακυ­ρώ­σουν την συγκεκριμένη συμμετοχή, ακόμη και εκ των υστέρων, και να μην αναδείξουν τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα ως νικητή. Στην περί­πτω­ση αυτή, ο εν λόγω συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετι­κού Δώ­ρου, το οποίο τίθεται στην διάθεση των Διοργανωτριών, ενώ οι Εταιρείες έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση εκ των υστέρων ακύρωσης, να ζητήσουν από τον συμμετέχοντα την επιστροφή του Δώρου που τυχόν του έχει αποδοθεί ήδη.

10. Περιορισμός Ευθύνης.

1. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, οι Εταιρείες δεν αναλαμβάνουν και  δεν  φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή και ατύχημα τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε νικητής κατά τη χρήση των Δώρων. Οι Εταιρείες δεν θα φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, βλά­βης ή καταστροφής του Δώρου μετά την παράδοσή του στον δικαιούχο, ο δε δικαιούχος αποδέχεται ότι σε μία τέτοια περίπτωση αυτό δεν αντικαθίσταται.

2. Οι Εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσόμενων προθεσμιών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των Εταιρειών περιορί­ζε­ται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

11. Τεχνικά Μέσα.

1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδια­φερόμε­νων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρό­σβα­σης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφε­ρόμενο. Η πρόσβαση στο Διαδικτυ­α­κό Τόπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋπο­θέ­σεις και προ­δια­γραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι Εταιρείες δεν θα ευθύ­νονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

2. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγω­νισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετά­δο­ση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μετα­βολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρ­χου­σας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη των Διοργανωτριών.  

12. Δημοσιότητα Όρων - Τροποποιήσεις.

1. Οι όροι συμμετοχής στην Ενέργεια είναι κατατεθειμένοι στη συμβολαιο­γρά­φο Αθηνών Άννα Ρήγα, Ακαδημίας 59 Αθήνα, τηλ. 210 3636518, και ακρι­βές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση. Επιπροσθέτως, έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού www.epithimies.gr.

2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους της Ενέργειας, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της, να αλλάξει τα δώρα, ως και να ματαιώσει ή αναβάλει αυτήν με προηγούμενη ανακοίνωσή της στο Διαδικτυακό τόπο www.epithimies.gr, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο ή μέσο, κατά την διακριτική ευχέρεια της καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας. Ρητώς διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτές, οι Εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη σχετικά.

13. Προσωπικά Δεδομένα.

1. Η διεξαγωγή της Ενέργειας προϋποθέτει και καθιστά απαραίτητη τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων, τα  οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/ΕΕ/679 (εφεξής, «ΓΚΠΔ») και το Ν. 4624/2019 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Ενέργειας. Η Διοργανώτρια επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων για τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια κατόπιν αιτήσεώς τους, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών που αναλαμβάνει με τους παρόντες Όρους, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων τους (άρθρο 6 παρ. 1 (β’), (γ’) και (στ’) του GDPR).

2. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν μόνο τα απολύτως αναγκαία στοιχεία για τη συμμετοχή στην Ενέργεια, προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση της συμμετοχής τους με τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να γίνει επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, παρακαλούμε να μην συμμετέχουν στην Ενέργεια.

3. Τα δεδομένα θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας Ενέργειας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τα δεδομένα που υπέβαλαν οι νικητές μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας θα διαγράφονται από την «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.», η οποία ενεργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία για λογαριασμό της πρώτης εκ των Διοργανωτριών, εντός τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση παράδοσης των Δώρων.

4. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων  την επεξεργασία που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» όπως αναφέρονται στους παρόντες Όρους, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για τον έλεγχο των Συμμετοχών και την παράδοση των Δώρων στους Νικητές.

5. Ενδέχεται να συλλέξουμε το σύνολο των δεδομένων που περιέχονται στην απόδειξή σας για να σας παρέχουμε εξατομικευμένες προσφορές και επικοινωνία, εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας στο σχετικό πεδίο κατά τη συμμετοχή σας στην Ενέργεια.

6. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης), απευθυνόμενος στην «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contests@47puritystreet.com. Επίσης, κάθε Συμμετέχων διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (complaints@dpa.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδο­μένων παρακαλούμε ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου μας στην διεύθυνση https://privacypolicy.pg.com/el/.

14. Γενικοί Όροι.

1. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμ­­με­τέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει αποστέλ­λο­­ντας e-mail στο contests@47puritystreet.com

2. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

3. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων τυχόν κριθεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

ΜΑΣΟΥΤΗΣ

MY MARKET

ΓΑΛΑΞΙΑΣ

e-fresh.gr

ΚΡΗΤΙΚΟΣ

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ

ΟΚ ANYTIME MARKETS

BAZAAR

ΒΙΔΑΛΗΣ

ΣΥΝΚΑ

ΚΡΟΝΟΣ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ MARKETS

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ