Κέρδισε smartwatches και δωροκάρτες Intersport με το Zzzquil


Γενικά
13/03/2024

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

«Μεγάλος Διαγωνισμός από το Zzzquil Natura! Σκάναρε, παίξε και κέρδισε!»


Η εταιρεία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» με έδρα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι, αρ. ΓΕΜΗ 003818801000 (εφεξής «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με τις εταιρείες: α) «ODICCI LIMITED» με έδρα στην οδό Office 17 C/O Drs Tax & Business Advisors, Access House Manor Rd, West Ealing, London, United Kingdom, W13 0AS , τηλ. +44 20 7993 8630 (εφεξής η «Odicci»), και β) την εταιρεία «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΕ»  με έδρα στο Δήμο Βέροιας, ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΑΦΜ 095435619 αρ ΓΕΜΗ 21304526000 (εφεξής η «Life»), διοργανώνουν προωθητική ενέργεια με ονομασία «Μεγάλος Διαγωνισμός από το Zzzquil Natura! Σκάναρε, παίξε και κέρδισε!»» (εφεξής η «Ενέργεια»).


1. Αποδοχή όρων και Δήλωση Απορρήτου 

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην Ενέργεια κάθε συμμετέχοντος (εφεξής ο «Συμμετέχων») και της ανάδειξης του νικητή στο πλαίσιο της Ενέργειας. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των Συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους παρόντες Όρους δε θα πρέπει να συμμετέχει στην Ενέργεια.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

1) 1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα (εφεξής, ο «Συμμετέχων» ή οι «Συμμετέχοντες»).

2) Στην Ενέργεια δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της εταιρείας Odicci, της εταιρείας Life, και των Φαρμακείων που αναγράφονται στην Ενότητα 13», καθώς και οι συγγενείς του πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού σε ευθεία και πλάγια γραμμή, οι σύζυγοι, καθώς και άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3) Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στην Ενέργεια κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

3. Διάρκεια της Ενέργειας.

Η συνολική διάρκεια της Ενέργειας (εφεξής η «Διάρκεια») ξεκινά στις 01/04/2024 και λήγει στις 31/05/2024. Οι Συμμετέχοντες δύνανται να προβαίνουν σε αγορές προϊόντων Zzzquil Natura από 01/04/2024 έως 31/05/2024 (εφεξής το «Διάστημα Αγορών»).Καμία απόδειξη αγοράς δε θα γίνεται δεκτή μετά το πέρας του Διαστήματος αγορών. 

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που έχουν στη διάθεσή τους η Διοργανώτρια και η Odicci αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης της Ενέργειας, βάσει της οποίας ορίζεται ο χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης της συμμετοχής στην Ενέργεια.


Συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρκειας της Ενέργειας θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.


4. Τρόπος συμμετοχής

1) Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει εφόσον το επιθυμούν να αγοράσουν τουλάχιστον ένα (1) προϊόν Zzzquil Natura από τα φαρμακεία που αναγράφονται στην ενότητα 13, και κατόπιν να επισκεφτούν τον ιστότοπο https://campaign.odicci.com/#/zzzquil (εφεξής ο «Ιστότοπος») για να λάβουν συμμετοχή στο παιχνίδι. Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (Όνομα, Επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και αφού διαβάσουν τους Όρους της Ενέργειας και τους αποδεχτούν, να λάβουν συμμετοχή στο παιχνίδι. Μετά την συμμετοχή τους στο παιχνίδι, θα πρέπει να ανεβάσουν στο σχετικό πεδίο του ιστοτόπου μια ευκρινή φωτογραφία του προϊόντος Zzzquil Natura που αγόρασαν καθώς και την απόδειξη αγοράς (μαζί σε μία φωτογραφία). Κατόπιν επιτυχούς υποβολής των παραπάνω, οι Συμμετέχοντες θα ανακατευθυνθούν στον πίνακα αποτελεσμάτων, με την κατάταξη των νικητών σύμφωνα με την επίδοσή τους. 

2) Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή, η φωτογραφία της απόδειξης αγοράς πρέπει να ανέβει στον ιστότοπο  https://campaign.odicci.com/#/zzzquil έως τις 31/05/2024, και η ημερομηνία αγοράς (όπως αυτή αναγράφεται στο φορολογικό παραστατικό) να είναι εντός του Διαστήματος Αγορών. Δελτία παραγγελίας, τιμολόγια και άλλα παραστατικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μόνο οι συμμετοχές με απόδειξη λιανικής αγοράς θεωρούνται έγκυρες. Η φωτογραφία θα πρέπει να περιλαμβάνει την απόδειξη αγοράς και το/τα προϊόν/προϊόντα Zzzquil Natura που αγοράστηκαν , και αυτή να είναι ευανάγνωστη και όχι αποτέλεσμα σάρωσης. Κάθε φωτογραφία μπορεί να περιλαμβάνει μόνο μία απόδειξη αγοράς και μόνο μία απόδειξη αγοράς μπορεί να καταχωρείται ανά συμμετοχή. Η απόδειξη αγοράς θα πρέπει να πιστοποιεί την αγορά προϊόντων Zzzquil Natura και ειδικότερα, να περιέχει εμφανώς ευανάγνωστα το φαρμακείο, την ημερομηνία και ώρα έκδοσης, το όνομα του καταστήματος και του εκδότη, τον αριθμό απόδειξης, το όνομα των προϊόντων Zzzquil Natura που αγοράστηκαν καθώς και τη συνολική αξία της απόδειξης, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής. Η απόδειξη αγοράς που κατατέθηκε για τη συμμετοχή στην Ενέργεια δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη ενέργεια της P&G και αντιστρόφως. 

3) Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Η μη ορθή ή ελλιπής συμπλήρωση της φόρμας παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια καθ’ όλη την διάρκεια του παρόντος καθώς και μετά το τέλος αυτού να τον αποκλείσει από την Ενέργεια. 

4) Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια απαιτείται η αγορά τουλάχιστον ενός (1) προϊόντος Zzzquil Natura. Με τη συμμετοχή στην Ενέργεια, οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της Ενέργειας. 

5) Μόνον οι έγκυρες συμμετοχές έχουν δικαίωμα να κερδίσουν δώρα. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα στο σύστημα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο σύστημα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία έναρξης της Ενέργειας μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης της Ενέργειας.

5. Ανάδειξη νικητών

1) Η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί με βάση την σειρά κατάταξής τους στον πίνακα αποτελεσμάτων του παιχνιδιού στον ιστότοπο https://campaign.odicci.com/#/zzzquil, την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024.

2) Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους νικητές, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υπέβαλαν κατά την συμμετοχή τους στο παιχνίδι.

3) Οι νικητές της Ενέργειας θα είναι συνολικά είκοσι (20). Επίσης, θα κληρωθούν είκοσι (20) αναπληρωματικοί για την περίπτωση που κάποιος νικητής δεν παραλάβει το δώρο του ή ακυρωθεί η συμμετοχή του λόγω παράβασης των παρόντων όρων συμμετοχής.

4) Η άρνηση παραλαβής του δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου.

5) Κανείς Συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής, παρά μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν του Δώρου, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. 

6. Δώρα.

1) Ο πρώτοι δέκα (10) νικητές της Ενέργειας (1ος, 2ος, 3ος, 4ος, 5ος, 6ος, 7ος, 8ος, 9ος, 10ος), που θα αναδειχθούν με βάση την σειρά κατάταξής τους στον πίνακα αποτελεσμάτων του παιχνιδιού κερδίζουν από ένα (1) ένα Smartwatch GARMIN Vivoactive 5. Οι επόμενοι δέκα (10) νικητές της Ενέργειας (11ος, 12ος, 13ος, 14ος, 15ος, 16ος, 17ος, 18ος, 19ος, 20ος) που θα αναδειχθούν με βάση την σειρά κατάταξής τους στον πίνακα αποτελεσμάτων του παιχνιδιού κερδίζουν από μία (1) δωροεπιταγή αξίας 100€ για τα καταστήματα INTERSPORT. 

2) Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

7. Ενημέρωση και παραλαβή Δώρου.

1)  Οι νικητές των Δώρων θα ειδοποιηθούν μέσω e-mail, και θα τους δοθούν οδηγίες για την παραλαβή των Δώρων τους από την «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε», e-mail επικοινωνίας info@lifepcc.gr

Για την παράδοση των Δώρων η Διοργανώτρια ή/και ο εντεταλμένος προς τούτο συνεργάτης της τελευταίας, δικαιούνται να εξακριβώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο την ταυτότητα του προσώπου πριν την παράδοση του Δώρου τους. Ενδεικτικώς δικαιούνται να ζητήσουν επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου κατά την διακριτική τους  ευχέρεια, από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία. Δεν θα τηρηθούν αντίγραφα των ανωτέρω στοιχείων, ούτε θα τύχουν επεξεργασίας. 

2) H αποστολή των δώρων θα πραγματοποιείται έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2024. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους τυχερούς νικητές ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του εντός δεκαπέντε ημερολογιακών (15) ημερών από την ημερομηνία της ανακοινώσεως, η συμμετοχή ακυρώνεται και ο νικητής χάνει το Δώρο του και στην θέση του υπεισέρχεται ο πρώτος επιλαχών κατά τη σειρά της κλήρωσης.

Οι επιλαχόντες οφείλουν να επικοινωνήσουν εντός δεκαπέντε(15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους. 

 

Μετά την ημερομηνία αυτή, η Διοργανώτρια και η Life απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη για την απόδοση των Δώρων, διατηρούν δε το δικαίωμα να ακυρώσουν τα μη αποδοθέντα Δώρα είτε να τα διαθέσουν με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. 

 

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς Συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν Δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. 

 

Η άρνηση παραλαβής του Δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου.

 

7. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων. 

Σε περίπτωση χειραγώγησης ή τεχνικής παραβίασης της διαδικασίας συμμετοχής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης ή αθέμιτης πρακτικής, παραβίασης των παρόντων Όρων, της ισχύουσας νομοθεσίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου η Διοργανώτρια θα έχουν το δικαίωμα, κατά την ανέλεγκτη κρίση της, να ακυρώσει τη συγκεκριμένη συμμετοχή, ακόμη και εκ των υστέρων, και να μην αναδείξει το συγκεκριμένο Συμμετέχοντα ως δικαιούχο. 

Τα δεδομένα της ενέργειας υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία για την αποτροπή κατάχρησης και απάτης σε προωθητικές ενέργειες από την Διοργανώτρια. Αυτό λαμβάνει χώρα μετά το τέλος της Ενέργειας για τη διασφάλιση του έννομου συμφέροντος της Διοργανώτριας, και όλων των συμμετεχόντων στη σωστή υλοποίηση των ενεργειών βάσει του Άρθρου 6 Παράγραφος 1 στ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/ΕΕ/679).

Ως μέρος του ελέγχου κατάχρησης και απάτης, μια αυτοματοποιημένη σύγκριση με δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο προηγούμενων προωθητικών ενεργειών μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με σκοπό την πρόληψη κατάχρησης και απάτης.

Ως μέρος του ελέγχου για την αποτροπή κατάχρησης και απάτης, η Διοργανώτρια χρησιμοποιεί επίσης αυτοματοποιημένες διαδικασίες για να ελέγχει τις πληροφορίες που ανεβαίνουν για συμμετοχή - ιδίως τις αποδείξεις αγοράς. Αυτές οι μέθοδοι λαμβάνουν υπόψη τόσο τις προφανείς αποκλίσεις σε αυτές τις πληροφορίες όσο και τη γνώση που αποκτήθηκε σε απόπειρες χειραγώγησης με βάση την προηγούμενη εμπειρία.

Η Διοργανώτρια, διατηρεί το δικαίωμα, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να ζητήσει την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς των προϊόντων Zzzquil Natura. Για αυτό το λόγο, οι αποδείξεις αγοράς θα πρέπει να διατηρούνται και να φυλάσσονται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας  και σε κάθε περίπτωση να είναι άμεσα διαθέσιμες, εφόσον ζητηθούν. 


8. Περιορισμός Ευθύνης.

1. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει και δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή και ατύχημα τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε Συμμετέχων λόγω της συμμετοχής του στην Ενέργεια. 

2. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες, δεν εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.


9. Τεχνικά Μέσα.

1. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, το κόστος και την ευθύνη της χρήσης των οποίων αναλαμβάνουν οι ίδιοι. Η Διοργανώτρια και η Odicci δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της Ενέργειας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Odicci δε θα ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

2. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η Ενέργεια δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας, και της Odicci . Η Διοργανώτρια και η Odicci δεν ευθύνονται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για οποιοδήποτε λόγο, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της Ενέργειας.

10. Δημοσιότητα Όρων - Τροποποιήσεις.

1. Οι όροι συμμετοχής της Ενέργειας είναι κατατεθειμένοι στο συμβολαιογραφείο ΛΕΠΕΣΗ, Ίωνος Δραγούμη 4, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 239238, και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση.Επιπροσθέτως, έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο www.epithimies.gr.

2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να μεταβάλει τους Όρους Συμμετοχής κατά την ανέλεγκτη κρίση της. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται στο Διαδικτυακό Τόπο www.epithimies.gr και θα είναι δεσμευτικές για όλους τους Συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις. 


11. Προσωπικά Δεδομένα.

1. Η διεξαγωγή της Ενέργειας προϋποθέτει και καθιστά απαραίτητη τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων, τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την πρώτη Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και μέσω των Εκτελούντων την Επεξεργασία, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/ΕΕ/679 (εφεξής, ο «ΓΚΠΔ») και το Ν. 4624/2019 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Ενέργειας. Η Διοργανώτρια επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων για τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια κατόπιν αιτήσεώς τους, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών που αναλαμβάνει με τους παρόντες Όρους, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων τους (άρθρο 6 παρ. 1 (β’), (γ’) και (στ’) του GDPR).

2. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν μόνο τα απολύτως αναγκαία στοιχεία για τη συμμετοχή στην Ενέργεια, προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση της συμμετοχής τους με τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να γίνει επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, παρακαλούμε να μη συμμετέχουν στην Ενέργεια.

3. Τα δεδομένα θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας Ενέργειας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» ήτοι της εταιρείας Odicci και Life, που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας και παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για τον έλεγχο των Συμμετοχών και την επιστροφή του σχετικού ποσού στο λογαριασμό των Συμμετεχόντων αντίστοιχα. 

5. Ενδέχεται να συλλέξουμε το σύνολο των δεδομένων που περιέχονται στην απόδειξή σας για να σας παρέχουμε εξατομικευμένες προσφορές και επικοινωνία, εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας στο σχετικό πεδίο κατά τη συμμετοχή σας στην Ενέργεια.

6. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης), απευθυνόμενος στην «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: customer-service-epithimies@numberly.com. Επίσης, κάθε Συμμετέχων διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά: complaints@dpa.gr. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου μας στην διεύθυνση https://privacypolicy.pg.com/el/.


13. Επιλεγμένα Φαρμακεία που συμμετέχουν στην ενέργεια

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΟΛΗ

ΤΚ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΛΩΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 4

ΑΘΗΝΑ

10431

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΠΑΚΑΚΟΥ Ι.Κ.Ε. - ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3

ΑΘΗΝΑ

10431

Σ/Φ ΚΛΗΡ.Φ. Α. ΛΩΛΗ - Δ. ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 4

ΑΘΗΝΑ

10431

ΛΩΛΗΣ Α.Μ. ΜΟΝ ΙΚΕ MEDILOL PARAPHARMACY

ΔΩΡΟΥ 3

ΟΜΟΝΟΙΑ

10431

ΜΑΤΣΟΥΚΑ Ι. ΜΑΡΚΕΛΛΑ

ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 15

ΑΘΗΝΑ

10431

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΠΑΚΑΚΟΥ Ι.Κ.Ε. - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 59

ΑΘΗΝΑ

10431

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΠΑΚΑΚΟΥ Ι.Κ.Ε. - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 59

ΑΘΗΝΑ

10431

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 63

ΑΘΗΝΑ

10431

ΙΩΑΝΝΗ Γ.ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 63

ΟΜΟΝΟΙΑ-ΑΘΗΝΑ

10431

ΜΑΡΚΑΚΗ Ε. ΑΘΗΝΑ

ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 23

ΑΘΗΝΑ

10432

ΛΙΓΟΥΤΣΙΚΟΥ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 42

ΑΘΗΝΑ

10432

ΛΙΓΟΥΤΣΙΚΟΥ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 42

ΑΘΗΝΑ

10432

ΜΗΝΙΑΔΗΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 43

ΑΘΗΝΑ

10432

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΙΓΟΥΤΣΙΚΟΥ

ΒΕΡΑΝΤΖΕΡΟΥ 42

ΟΜΟΝΟΙΑ

10432

ΒΑΒΑΛΕΑ ΑΡΓΥΡΕΑ Μ. ΜΑΡΙΑ

ΜΑΡΝΗ 33

ΑΘΗΝΑ

10432

ΦΑΡΕΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 58

ΑΘΗΝΑ

10432

ΖΟΥΜΠΕΡΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 27

ΑΘΗΝΑ

10432

ΞΥΔΙΑΣ Κ ΑΕ

ΣΟΛΩΜΟΥ 65

ΑΘΗΝΑ

10432

ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΥΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 53-ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ

ΑΘΗΝΑ

10432

ΤΣΑΚΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 22

ΑΘΗΝΑ

10432

ΔΡΙΒΑΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ

3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 72

ΑΘΗΝΑ

10433

ΚΑΨΩΤΗΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΒΕΡΩΦ 3

ΑΘΗΝΑ

10433

ΠΕΤΡΙΤΣΗ Ν. ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΑΒΕΡΩΦ 30

ΑΘΗΝΑ

10433

ΝΤΑΙΦΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΙΑ ΟΕ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 21

ΑΘΗΝΑ

10433

ΝΤΑΙΦΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΙΑ ΟΕ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 21

ΑΘΗΝΑ

10433

ΜΠΟΣΙΝΑΚΗ ΚΙΣΚΗΡΑ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 26 ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ

ΑΘΗΝΑ

10433

ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗ Γ. ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 61 ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 51-53

ΑΘΗΝΑ

10433

ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗ-ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 61 & ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 51-53

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ

10433

ΓΙΑΝΝΙΟΥ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ 25 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 41

ΑΘΗΝΑ

10433

ΚΑΜΠΟΥΡΑΣ N. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ 40

ΑΘΗΝΑ

10433

ΜΠΑΣΕΑ Ι. ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 41-43

ΑΘΗΝΑ

10433

ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΑΡΝΗ 11 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ

10433

ΜΠΑΚΑΚΟΣ Α. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΑΡΝΗ 14 ΑΒΕΡΩΦ 8

ΑΘΗΝΑ

10433

ΜΠΑΚΑΚΟΣ Α. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΑΡΝΗ 14 ΑΒΕΡΩΦ 8

ΑΘΗΝΑ

10433

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΚΑΚΟΣ

ΜΑΡΝΗ 14 & 3ης ΣΕΜΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ

10433

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 97

ΑΘΗΝΑ

10434

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ

3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 97

ΑΘΗΝΑ

10434

ΔΗΜΟΥ Δ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 110

ΑΘΗΝΑ

10434

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 79

ΑΘΗΝΑ

10434

ΚΟΜΗΝΙΑΔΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 91-ΠΛΑΤ.ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

10434

ΚΑΤΟΣΤΑΡΑ Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΧΕΥΔΕΝ 34-36-ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

10434

ΔΗΜΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 60

ΑΘΗΝΑ

10435

ΔΕΔΕΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 64

ΑΘΗΝΑ

10435

ΜΠΛΕΤΑ Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 23-25 ΚΟΛΩΝΟΥ 7

ΑΘΗΝΑ

10436

ΖΑΡΕΙΦΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 46 ΑΚΑΔΗΜΟΥ 8

ΑΘΗΝΑ

10436

ΛΑΥΚΑΣ Θ. ΛΑΖΑΡΟΣ

ΙΑΣΟΝΟΣ 47

ΑΘΗΝΑ

10436

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ Π. ΕΙΡΗΝΗ

ΜΥΛΛΕΡΟΥ 16

ΑΘΗΝΑ

10436

ΜΑΤΣΑΪΔΩΝΗ E. ΜΑΡΙΑ

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 37

ΑΘΗΝΑ

10437

ΜΑΤΣΑΪΔΩΝΗ E. ΜΑΡΙΑ

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 37

ΑΘΗΝΑ

10437

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

ΖΗΝΩΝΟΣ 14

ΑΘΗΝΑ

10437

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΛΑΥΚΗ

ΚΑΡΟΛΟΥ 27

ΑΘΗΝΑ

10437

ALFA-PHARM AE

ΛΕΩΝΙΔΟΥ 8 & ΚΑΛΛΕΡΓΗ

ΑΘΗΝΑ

10437

Σ/Φ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΤΕΛΗ ΕΛΙΖΑ Ο.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 26

ΑΘΗΝΑ

10437

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΑΛΙΚΗ

ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ 34 ΦΑΒΙΕΡΟΥ

ΑΘΗΝΑ

10438

ΓΛΥΤΣΟΣ Μ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΙΟΥ 32

ΑΘΗΝΑ

10438

ΓΛΥΤΣΟΣ Μ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΙΟΥ 32

ΑΘΗΝΑ

10438

ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΛΩΛΗ Ρ. ΑΝΝΑ

ΧΙΟΥ 35

ΑΘΗΝΑ

10438

ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 79

ΑΘΗΝΑ

10439

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ Ν. ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΡΗΤΗΣ 24

ΑΘΗΝΑ

10439

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ε. ΑΝΝΑ

ΛΙΟΣΙΩΝ 34

ΑΘΗΝΑ

10439

ΣΠΑΝΟΔΗΜΟΥ Θ. ΘΕΟΔΩΡΑ

ΛΙΟΣΙΩΝ 52 ΗΠΕΙΡΟΥ 70

ΑΘΗΝΑ

10439

ΔΕΔΕ Ι. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ 7

ΑΘΗΝΑ

10440

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ι.ΔΕΔΕ

ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ 7

ΑΘΗΝΑ

10440

ΔΙΝΕΡΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ 76

ΑΘΗΝΑ

10440

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Σ. ΚΑΣΣΙΑΝΗ

ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 65

ΑΘΗΝΑ

10440

ΤΟΣΚΑ Δ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

ΑΧΑΡΝΩΝ 105

ΑΘΗΝΑ

10440

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΙΟΣΙΩΝ 126

ΑΘΗΝΑ

10440

ΠΟΔΑΡΑ Α. ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΛΙΟΣΙΩΝ 98

ΑΘΗΝΑ

10440

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΑΘ. ΠΟΔΑΡΑ

ΛΙΟΣΙΩΝ 98

ΑΘΗΝΑ

10440

ΖΕΡΒΟΥ Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ 51

ΑΘΗΝΑ

10440

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. ΕΥΜΟΡΦΙΑ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ 77

ΑΘΗΝΑ

10440

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΜΠΑΛΤΑ Ο.Ε

ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ 3

ΑΘΗΝΑ

10440

ΜΠΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ο.Ε.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3

ΑΘΗΝΑ

10440

ΜΠΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ο.Ε.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3

ΑΘΗΝΑ

10440

ΦΙΛΟΦΑΡΜ Ε.Π.Ε.

ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ 59

ΑΘΗΝΑ

10441

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΒΑΪΑ

ΑΡΓΟΥΣ 90

ΑΘΗΝΑ

10441

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΙΜΩΝΟΣ 14

ΑΘΗΝΑ

10441

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΙΜΩΝΟΣ 14

ΑΘΗΝΑ

10441

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (πρώην ΜΑΡΙΑ Γ. ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ

ΚΙΜΩΝΟΣ 14 Κ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΚΟΛΩΝΟΣ

10441

ΓΑΖΗ Σ. ΑΓΑΘΗ

ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ 40

ΑΘΗΝΑ

10441

ΒΑΪΑΣ ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ & ΑΡΓΟΥΣ 90

ΚΟΛΩΝΟΣ

10441

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛ.ΝΟΜΙΚΟΣ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 116

ΑΘΗΝΑ

10441

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 52

ΑΘΗΝΑ

10441

ΚΑΡΑΛΗ ΒΑΪΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 80

ΑΘΗΝΑ

10441

EL-PHARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε

ΑΙΜΩΝΟΣ 65-67

ΑΚΑΔ.ΠΛΑΤΩΝΟΣ

10442

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Φ. ΣΟΦΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 34 ΑΣΤΡΟΥΣ

ΑΘΗΝΑ

10442

ΕΝΦΑΡΕΛ ΑΕ

ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ 25 A-B-G

ΑΘΗΝΑ

10442

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.

ΘΡΑΣΥΜΑΧΟΥ 14

ΚΟΛΩΝΟΣ, ΑΘΗΝΑ

10442

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ Α.Ε.

ΛΕΝΟΡΜΑΝ 193

ΑΘΗΝΑ

10442

ΚΟΥΤΕΛΗ Ν. ΕΥΤΥΧΙΑ Ε.Ε.

ΛΕΝΟΡΜΑΝ 249

ΑΘΗΝΑ

10442

Ε.Γ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 132

ΑΘΗΝΑ

10442

ΔΙΑΜΑΝΤΗ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 144

ΑΘΗΝΑ

10442

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Γ. ΜΑΡΙΑ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 144

ΑΘΗΝΑ

10442

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 144

ΑΚΑΔ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ

10442

ΑΚΡΙΒΟΥ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΗΛΕΦΑΝΟΥΣ 10

ΑΘΗΝΑ

10442

ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 35 ΑΣΤΡΟΥΣ

ΑΘΗΝΑ

10442

Σ/Φ ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΔΑΦΝΗ Ο.Ε.

ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 181

ΑΘΗΝΑ

10443

ΟΥΡΑΝΙΑ Γ. ΚΑΜΠΕΣΗ

ΑΘΑΝΑΤΩΝ 1

ΣΕΠΟΛΙΑ

10443

ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ

ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ 125

ΑΘΗΝΑ

10443

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ 172

ΑΘΗΝΑ

10443

ΠΑΠΑΖΙΑΝ ΑΓΚΟΠ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΥΛΩΝΟΣ 38

ΑΘΗΝΑ

10443

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΜΙΧΑΗΛ

ΑΥΛΩΝΟΣ 78

ΑΘΗΝΑ

10443

Σ/Φ ΑΝΝΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΕΛΕΥΘ.ΣΙΟΥΤΗ Ο.Ε

ΒΟΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ 153

ΣΕΠΟΛΙΑ

10443

Σ/Φ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ ΣΙΟΥΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ο.Ε.

ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 153

ΑΘΗΝΑ

10443

Σ/Φ ΛΙΤΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΤΟΥ Κ. ΜΑΡΙΛΕΝΑ Ο.Ε.

ΓΕΡΑΚΙΟΥ 1-3

ΑΘΗΝΑ

10443

Σ/Φ ΛΙΤΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΤΟΥ Κ. ΜΑΡΙΛΕΝΑ Ο.Ε.

ΓΕΡΑΚΙΟΥ 1-3

ΑΘΗΝΑ

10443

Ε.Χ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΓΕΡΑΚΙΟΥ 17 ΚΡΕΟΝΤΟΣ 126

ΚΟΛΩΝΟΣ

10443

ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΓΕΡΑΚΙΟΥ 31

ΑΘΗΝΑ

10443

ΠΕΤΟΥΝΑ Μ. ΗΡΩ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΔΡΑΜΑΣ 113

ΑΘΗΝΑ

10443

ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΡΑΜΑΣ 98

ΑΘΗΝΑ

10443

ΣΠΥΡΟΥ Δ. ΣΚΟΥΡΛΗ

ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 19

ΣΕΠΟΛΙΑ

10443

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 4

ΑΘΗΝΑ

10443

ΝΤΑΕΣΚΟΥ ΜΑΛΑΦΕΚΑ Φ. ΝΤΕΛΙΑ

ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 59

ΑΘΗΝΑ

10443

ΓΙΟΥΡΤΟΥΜΑΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 12

ΑΘΗΝΑ

10443

ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΑΜΑ 12-14

ΑΘΗΝΑ

10443

ΞΥΛΑΣ Σ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΚΡΕΟΝΤΟΣ 104

ΑΘΗΝΑ

10443

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΡΕΟΝΤΟΣ 159

ΑΘΗΝΑ

10443

ΚΑΦΙΡΗ Β. ΕΙΡΗΝΗ

ΚΡΕΟΝΤΟΣ 78

ΑΘΗΝΑ

10443

ΚΑΦΙΡΗ Β. ΕΙΡΗΝΗ

ΚΡΕΟΝΤΟΣ 78

ΑΘΗΝΑ

10443

ΚΑΦΙΡΗ ΝΙΚ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΡΕΟΝΤΟΣ 78

ΑΘΗΝΑ

10443

PROMARKET MEDICALS Ε.Ε.

ΛΕΑΝΔΡΟΥ 24

ΑΘΗΝΑ

10443

Σ/Φ ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ο.Ε.

ΛΕΑΝΔΡΟΥ 92-94

ΑΘΗΝΑ

10443

ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑ Γ. ΒΑΪΑ

ΛΕΝΟΡΜΑΝ 204 ΚΑΔΜΟΥ 13

ΑΘΗΝΑ

10443

ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑ Μ.ΒΑΙΑ

ΛΕΝΟΡΜΑΝ 204 & ΚΑΔΜΟΥ

ΚΟΛΩΝΟΣ

10443

ΚΑΜΠΕΣΗ Γ. ΟΥΡΑΝΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 423

ΑΘΗΝΑ

10443

ΚΑΜΠΕΣΗ Γ. ΟΥΡΑΝΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 423

ΑΘΗΝΑ

10443

ΣΚΟΥΡΛΗΣ Δ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΑΓΑΣΩΝ 9 ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 19

ΑΘΗΝΑ

10443

ΣΚΟΥΡΛΗΣ Δ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΑΓΑΣΩΝ 9 ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 19

ΑΘΗΝΑ

10443

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β. ΣΚΟΥΒΑΡΑ

ΡΟΔΟΥ 149 - 151

ΑΘΗΝΑ

10443

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ - ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗ

ΣΕΠΟΛΙΩΝ 78

ΑΘΗΝΑ

10443

ΚΑΜΠΟΥΡΗ Ι. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 18-20

ΑΘΗΝΑ

10443

Σ/Φ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΧΡ.-ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ Θ. ΟΕ

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΑΘΗΝΑ

10443

Σ/Φ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΘΩΜΑΪΣ Ο.Ε.

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 28

ΑΘΗΝΑ

10443

ΜΠΕΜΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΑ Κ ΣΙΑ Ο.Ε

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 85-87

ΑΘΗΝΑ

10444

ΜΠΕΜΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 85-87 ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 16

ΑΘΗΝΑ

10444

Σ/Φ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑ - ΠΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο.Ε.

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 16-18

ΑΘΗΝΑ

10444

ΒΟΥΖΙΚΑΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 17

ΑΘΗΝΑ

10444

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν. ΒΟΥΖΙΚΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 17

ΑΘΗΝΑ

10444

ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 107

ΑΘΗΝΑ

10444

ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ Α. ΧΑΡΑ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 33

ΑΘΗΝΑ

10444

ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ Β. ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 57 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 22

ΑΘΗΝΑ

10444

ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ Β. ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 57 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 22

ΑΘΗΝΑ

10444

ΠΑΤΡΑΓΑ Η. ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΔΩΔΩΝΗΣ 19 ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΑΘΗΝΑ

10444

ΠΑΤΡΑΓΑ ΗΡ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΔΩΔΩΝΗΣ 19 & ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΑΘΗΝΑ

10444

ΤΣΙΡΜΠΑ Π. ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ 25-27

ΑΘΗΝΑ

10444

ΤΣΑΚΑΛΟΥ Α. ΣΩΤΗΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 120

ΑΘΗΝΑ

10444

ΤΣΑΚΑΛΟΥ Α. ΣΩΤΗΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 120

ΑΘΗΝΑ

10444

ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 120

ΚΟΛΩΝΟΣ

10444

ΒΟΣΟΣ Ι. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 68

ΑΘΗΝΑ

10444

ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 77

ΑΘΗΝΑ

10444

ΡΕΒΕΛΑΚΗ Κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΜΥΛΩΝ 126 ΛΕΝΟΡΜΑΝ

ΑΘΗΝΑ

10444

ΡΕΒΕΛΑΚΗ Κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΜΥΛΩΝ 126 ΛΕΝΟΡΜΑΝ

ΑΘΗΝΑ

10444

ΒΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΛ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 9

ΚΟΛΩΝΟΣ

10444

ΜΕΣΣΗΝΗΣ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 9

ΑΘΗΝΑ

10444

ΚΑΒΒΑΔΑΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΥΛΟΥ 13

ΑΘΗΝΑ

10444

Σ/Φ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 75

ΑΘΗΝΑ

10445

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΑΝΙΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε

ΑΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44-46

ΑΘΗΝΑ

10445

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ 4

ΑΘΗΝΑ

10445

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Θ. ΕΥΘΑΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ 26

ΑΘΗΝΑ

10445

Σ/Φ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΜΠΟΥΚΑ ΔΑΝΑΗ Ο.Ε.

ΖΥΜΠΡΑΚΑΚΗ 66-68

ΑΘΗΝΑ

10445

Σ/Φ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΜΠΟΥΚΑ ΔΑΝΑΗ Ο.Ε.

ΖΥΜΠΡΑΚΑΚΗ 66-68

ΑΘΗΝΑ

10445

ΠΟΛΛΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε.

ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 18

ΑΘΗΝΑ

10445

ΠΟΛΛΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε.

ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 18

ΑΘΗΝΑ

10445

ΦΡΑΝΣΕΣ Ι. ΝΕΛΛΗ

ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 42 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 168

ΑΘΗΝΑ

10445

ΜΠΑΦΙΤΗΣ Δ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 91

ΑΘΗΝΑ

10445

ΜΠΑΦΙΤΗΣ Δ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 91

ΑΘΗΝΑ

10445

ΛΥΤΡΑΣ Κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 226

ΑΘΗΝΑ

10445

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΛΟΥΚΑΣ

ΜΙΧ.ΚΟΡΑΚΑ 23-25

ΑΘΗΝΑ

10445

ΜΑΝΙΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44

ΑΘΗΝΑ

10445

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΙΤΑΡΑΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 112

ΑΘΗΝΑ

10445

ΠΙΤΑΡΑΣ Ι. ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 112

ΑΘΗΝΑ

10445

ΠΙΤΑΡΑΣ Ι. ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 112

ΑΘΗΝΑ

10445

ΓΕΩΡΓΑΛΑ Γ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 13

ΑΘΗΝΑ

10445

ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ Γ. ΜΑΡΙΑ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 29

ΑΘΗΝΑ

10445

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 50

ΑΘΗΝΑ

10445

ΕΥΘΥΜΙΟΥ Α. ΟΛΓΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 103

ΑΘΗΝΑ

10445

ΚΟΙΛΑΚΟΥ Γ. ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 128-130

ΑΘΗΝΑ

10445

ΜΑΝΔΗΛΑΡΗ Δ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 131

ΑΘΗΝΑ

10445

ΜΑΝΔΗΛΑΡΗ Δ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 131

ΑΘΗΝΑ

10445

ΛΙΓΝΟΥ Π. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 70

ΑΘΗΝΑ

10445

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ Χ. ΔΡΟΣΙΣ

ΡΟΔΟΥ 77-79

ΑΘΗΝΑ

10445

ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑ Κ. ΕΛΕΝΗ

ΣΕΠΟΛΙΩΝ 27

ΑΘΗΝΑ

10445

ΠΕΡΑΚΗ Δ. ΜΑΡΙΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ 21

ΑΘΗΝΑ

10445

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ 52

ΑΘΗΝΑ

10445

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ 2-4

ΑΘΗΝΑ

10445

ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 98

ΑΘΗΝΑ

10446

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 136

ΑΘΗΝΑ

10446

ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ 24-28

ΑΘΗΝΑ

10446

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. ΜΠΟΖΙΝΑΚΗ

ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ 24-28

ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ

10446

ΚΑΒΟΥΡΑΣ Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ 146

ΑΘΗΝΑ

10446

ΚΟΝΤΑΚΤΣΗΣ Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 94

ΑΘΗΝΑ

10446

ΚΟΝΤΑΚΤΣΗΣ Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 94

ΑΘΗΝΑ

10446

ΨΩΜΑΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ 171

ΑΘΗΝΑ

10446

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ 203

ΑΘΗΝΑ

10446

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ 203

ΑΘΗΝΑ

10446

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Δ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ 245

ΑΘΗΝΑ

10446

ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ 273

ΑΘΗΝΑ

10446

Σ/Φ ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΑΝΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ο.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 301

ΑΘΗΝΑ

10446

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 102

ΑΘΗΝΑ

10446

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 102

ΑΘΗΝΑ

10446

ΜΑΥΡΟΥ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ 109

ΑΘΗΝΑ

10446

ΣΤΑΘΑΚΗ Ν. ΜΑΡΘΑ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ 147

ΑΘΗΝΑ

10446

ΣΑΔΗΚΑΡΙΟ Δ. ΡΟΖΑ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ 173

ΑΘΗΝΑ

10446

ΚΟΝΤΟΥ Α. ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ 195

ΑΘΗΝΑ

10446

ΚΑΠΕΝΗ Σ. ΕΛΠΙΔΑ

ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ 69

ΑΘΗΝΑ

10446

ΜΑΛΛΙΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΙΠΙΝΟΥ 87

ΑΘΗΝΑ

10446

ΜΑΛΛΙΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΙΠΙΝΟΥ 87

ΑΘΗΝΑ

10446

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΙΠΙΝΟΥ 97

ΑΘΗΝΑ

10446

ΠΕΡΡΟΥ Γ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΤΙΘΟΡΕΑΣ 12

ΑΘΗΝΑ

10446

ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 93-97

ΑΘΗΝΑ

10447

ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ 36

ΑΘΗΝΑ

10551

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 3Α

ΑΘΗΝΑ

10551

ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Ν. ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15

ΑΘΗΝΑ

10551

ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Ν. ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15

ΑΘΗΝΑ

10551

ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15

ΑΘΗΝΑ

10551

Σ/Φ ΖΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΪΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Ο.Ε. - ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 11

ΑΘΗΝΑ

10552

ΚΟΥΤΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18

ΑΘΗΝΑ

10552

ΖΗΣΙΑΔΗΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1-ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

10552

ΚΟΥΛΙΟΥΡΑΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 21

ΑΘΗΝΑ

10552

DRP-DOCTOR PHARMACY ΟΜΟΝΟΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 19Α

ΑΘΗΝΑ

10552

ΛΙΒΑΣ Δ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 18

ΑΘΗΝΑ

10552

ΠΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΙΑΟΥΛΗ 6 ΘΕΜΙΔΟΣ 1

ΑΘΗΝΑ

10554

ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΙΟΛΟΥ 18Α

ΑΘΗΝΑ

10556

ΣΤΕΛΛΑΚΗ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 11

ΑΘΗΝΑ

10556

ΥΠΑΚΟΗ ΠΙΝΟΤΣΗ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27

ΑΘΗΝΑ

10557

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤ.ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ

ΝΙΚΗΣ 17

ΑΘΗΝΑ

10557

ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ Ν. ΠΕΤΡΟΣ

ΝΙΚΗΣ 17 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 14

ΑΘΗΝΑ

10557

ΜΠΙΤΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7

ΑΘΗΝΑ

10557

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ 10

ΑΘΗΝΑ

10558

ΜΑΚΡΗ Σ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ 15

ΑΘΗΝΑ

10558

ΒΟΛΤΥΡΑΚΗ Ε. ΑΡΓΥΡΩ

ΧΑΙΡΕΦΩΝΤΟΣ 10

ΑΘΗΝΑ

10558

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΖΑΝΕΤΤΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 6

ΑΘΗΝΑ

10559

ΤΖΑΝΝΕΤΟΥ Γ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 6

ΑΘΗΝΑ

10559

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6

ΑΘΗΝΑ

10559

Σ/Φ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Ο.Ε.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9

ΑΘΗΝΑ

10559

ΝΙΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ & ΣΙΑ OE

KAΡ. ΣΕΡΒΙΑΣ 4

ΑΘΗΝΑ

10562

ΠΙΝΟΤΣΗ ΥΠΑΚΟΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΒΟΥΛΗΣ 12 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 16

ΑΘΗΝΑ

10562

DOWNTOWNPHARMACY KAI ΣΙΑ Ε.Ε

ΚΑΡ.ΣΕΡΒΙΑΣ 4

ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΑΘΗΝΑ

10562

ΛΗΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 ΣΤΑΔΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ

10562

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ. ΠΑΥΛΟΣ

ΛΕΚΚΑ 23

ΑΘΗΝΑ

10562

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΑΔΙΟΥ 3

ΑΘΗΝΑ

10562

ΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΒΟΥΛΗΣ 23 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 16

ΑΘΗΝΑ

10563

Σ/Φ ΖΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΪΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Ο.Ε. - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΡΜΟΥ 18

ΑΘΗΝΑ

10563

ΛΩΛΑΣ Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 54

ΑΘΗΝΑ

10563

ΛΩΛΑΣ Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 54

ΑΘΗΝΑ

10563

Σ/Φ ΛΩΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΛΩΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Ο.Ε.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 54

ΑΘΗΝΑ

10563

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΙΚΗΣ 3

ΑΘΗΝΑ

10563

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 41

ΑΘΗΝΑ

10564

Σ/Φ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο.Ε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 25

ΑΘΗΝΑ

10564

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 25-29

ΑΘΗΝΑ

10564

ΗΛΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ- ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΣΑΑΚ Ο.Ε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 57

ΑΘΗΝΑ

10564

Σ/Φ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10

ΑΘΗΝΑ

10564

COSMOBRANDS Α.Ε

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 10

ΑΘΗΝΑ

10671

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΑΝΑΡΗ 8

ΑΘΗΝΑ

10671

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ

ΚΑΝΑΡΗ 8

ΑΘΗΝΑ

10671

ΕΥΑ Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΟΛΩΝΟΣ 17

ΚΟΛΩΝΑΚΙ

10671

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 20

ΑΘΗΝΑ

10672

ΚΟΤΣΕΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΟΜΗΡΟΥ 21

ΑΘΗΝΑ

10672

ΚΟΤΣΕΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΟΜΗΡΟΥ 21

ΑΘΗΝΑ

10672

ΠΑΛΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 16

ΑΘΗΝΑ

10672

Σ/Φ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ- ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Ο.Ε.

ΣΟΛΩΝΟΣ 54

ΑΘΗΝΑ

10672

ΤΖΕΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΟΛΩΝΟΣ 60

ΑΘΗΝΑ

10672

ΒΟΥΡΑΚΗ ΜΙΧ. ΕΛΕΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 27

ΑΘΗΝΑ

10673

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 27

ΑΘΗΝΑ

10673

ΚΑΛΥΒΑ Χ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΚΟΥΦΑ 14 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ

ΑΘΗΝΑ

10673

ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΚΟΥΦΑ 32

ΑΘΗΝΑ

10673

ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ Φ. ΑΝΘΟΥΛΑ

ΣΚΟΥΦΑ 41

ΑΘΗΝΑ

10673

Σ/Φ ΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ ΗΒΗ ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ O.E.

ΣΟΛΩΝΟΣ 22 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ

10673

ΚΑΠΟΡΔΕΛΗΣ Π. ΦΩΤΙΟΣ

ΚΑΝΑΡΗ 20

ΑΘΗΝΑ

10674

ΦΩΤΗΣ Π. ΚΑΠΟΡΔΕΛΗΣ

ΚΑΝΑΡΗ 20 - ΠΛ. ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ

10674

ΑΝΝΑ Α. ΒΥΖΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ

ΚΑΨΑΛΗ 3

ΚΟΛΩΝΑΚΙ

10674

ΒΑΛΛΗΝΔΡΑΣ ΣΤ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΞΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 34

ΑΘΗΝΑ

10674

ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 6

ΑΘΗΝΑ

10674

Σ/Φ ΜΠΑΡΜΠΑΓΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 12Α

ΑΘΗΝΑ

10675

Σ/Φ Σ.ΜΠΑΡΜΠΑΓΑΔΑΚΗ-Ε.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ

ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 12Α

ΚΟΛΩΝΑΚΙ,ΑΘΗΝΑ

10675

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Γ. ΜΑΡΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 9 ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 15

ΑΘΗΝΑ

10675

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ

ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 9 & ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 15

ΚΟΛΩΝΑΚΙ

10675

ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ Φ. ΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 25

ΑΘΗΝΑ

10675

ΠΑΣΠΑΛΑΚΗ Σ. ΝΙΚΗ

ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 48

ΑΘΗΝΑ

10676

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Α. ΕΡΑΤΩ ΑΛΕΞΙΑ

ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ 37-39

ΑΘΗΝΑ

10676

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΑΡΑΣΛΗ 19

ΑΘΗΝΑ

10676

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΑΡΑΣΛΗ 19Β & ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ

ΑΘΗΝΑ

10676

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΑΡΑΣΛΗ 25 ΑΛΩΠΕΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ

10676

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΑΡΑΣΛΗ 7 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 43

ΑΘΗΝΑ

10676

ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΞΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 47

ΑΘΗΝΑ

10676

ΚΟΥΡΑΝΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 50

ΑΘΗΝΑ

10676

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 4 & ΜΑΡΑΣΛΗ 3

ΑΘΗΝΑ

10676

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 7

ΑΘΗΝΑ

10677

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 7

ΑΘΗΝΑ

10677

ΜΑΡΟΥΛΗ Γ. ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΑΤΙΑΝΗ

ΚΑΝΙΓΓΟΣ 19

ΑΘΗΝΑ

10677

ΜΑΡΟΥΛΗ Γ. ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΑΤΙΑΝΗ

ΚΑΝΙΓΓΟΣ 19

ΑΘΗΝΑ

10677

ΠΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΚΜΗΝΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 64

ΑΘΗΝΑ

10677

ΠΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΚΜΗΝΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 64

ΑΘΗΝΑ

10677

ΚΑΠΕΤΑΝΕΛΛΗ Δ. ΘΕΟΔΩΡΑ

ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 2

ΑΘΗΝΑ

10677

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 76

ΑΘΗΝΑ

10678

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. ΕΙΡΗΝΗ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 83-85

ΑΘΗΝΑ

10678

ΣΦ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙΣΑΡΗ ΟΕ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 22

ΑΘΗΝΑ

10678

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΙΩΑΝΝΑ

ΣΟΛΩΝΟΣ 97

ΑΘΗΝΑ

10678

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΕΙΔΙΟΥ 10

ΑΘΗΝΑ

10678

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.

ΦΕΙΔΙΟΥ 10

ΑΘΗΝΑ

10678

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΟΥΛΙΟΥΡΑΣ Ο.Ε.

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60

ΑΘΗΝΑ

10679

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΟΥΛΙΟΥΡΑΣ Ο.Ε.

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60

ΑΘΗΝΑ

10679

ΧΑΤΖΑΚΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 66 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18

ΑΘΗΝΑ

10679

Σ/Φ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΑΝΝΑ - ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38

ΑΘΗΝΑ

10679

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. ΕΥΑ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8

ΑΘΗΝΑ

10679

ΠΑΝΙΤΣΑΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 26 ΔΙΔΟΤΟΥ

ΑΘΗΝΑ

10680

ΡΟΥΧΩΤΑΣ Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΔΙΔΟΤΟΥ 39

ΑΘΗΝΑ

10680

ΚΑΣΙΔΙΑΡΑΚΗ Χ. ΣΟΦΙΑ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 48

ΑΘΗΝΑ

10680

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Φ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 84

ΑΘΗΝΑ

10680

ΕΠΙΘΥΜΙΑΔΗΣ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΚΟΥΦΑ 79

ΑΘΗΝΑ

10680

ΛΟΥΚΑ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ

ΣΟΛΩΝΟΣ 92

ΑΘΗΝΑ

10680

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ Ξ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 64

ΑΘΗΝΑ

10680

ΚΑΣΟΥΛΗΣ Η. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 78

ΑΘΗΝΑ

10680

ΚΑΣΟΥΛΗΣ Η. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 78

ΑΘΗΝΑ

10680

ΠΕΤΣΟΜΗΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 68

ΑΘΗΝΑ

10681

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΝΤΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 40

ΑΘΗΝΑ

10681

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Α. ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 46 ΣΟΛΩΝΟΣ 132

ΑΘΗΝΑ

10681

ΜΑΝΔΑΝΙΣΗ Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 53

ΑΘΗΝΑ

10681

ΧΑΡΟΣ ΑΠ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 29

ΑΘΗΝΑ

10681

Σ/Φ ΜΑΛΑΦΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ο.Ε.

ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ 14

ΑΘΗΝΑ

10682

Σ/Φ ΜΑΛΑΦΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ο.Ε.

ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ 14

ΑΘΗΝΑ

10682

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 18

ΑΘΗΝΑ

10682

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 18

ΑΘΗΝΑ

10682

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Η. ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 56

ΑΘΗΝΑ

10682

ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ Π.ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 25

ΑΘΗΝΑ

10682

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 96

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

10683

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΦΩΤΕΙΝΗ

ΣΟΛΩΜΟΥ 2

ΑΘΗΝΑ

10683

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΕΛΕΝΗ

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 2

ΑΘΗΝΑ

10683

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΕΛΕΝΗ

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 2

ΑΘΗΝΑ

10683

ΜΠΕΡΣΗΣ Π.ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΑΝΑΛΟΓΙΔΟΥ Δ. ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.

ΤΟΣΙΤΣΑ 16

ΑΘΗΝΑ

10683

ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗ Ν. ΕΛΕΝΗ

ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΣΠΥΡΟΥ 69

ΑΘΗΝΑ

10683

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΕΡΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

ΟΜΗΡΟΥ 21 & ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

10872

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ -ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 92

ΑΘΗΝΑ

11141

ΒΛΑΣΤΟΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 236

ΑΘΗΝΑ

11141

ΒΑΚΙΡΛΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 1

ΑΘΗΝΑ

11141

ΒΑΚΙΡΛΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 1

ΑΘΗΝΑ

11141

Γ. ΒΑΚΙΡΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 1

ΑΘΗΝΑ

11141

ΒΑΚΙΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 1 ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΑΘΗΝΑ

11141

ΝΟΤΑΡΑ Ν. ΒΕΝΕΤΙΑ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 25

ΑΘΗΝΑ

11141

ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ Δ. ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 2

ΑΘΗΝΑ

11141

ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 10

ΑΘΗΝΑ

11141

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΜΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ

ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 10

ΑΘΗΝΑ

11141

ΚΟΥΣΟΥΡΗ Ι. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 50 ΨΥΧΑΡΗ 2

ΑΘΗΝΑ

11141

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Β. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 9-11

ΑΘΗΝΑ

11141

ΛΥΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 54

ΑΘΗΝΑ

11141

ΜΠΟΖΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΑΡΚΟΡΑ 26

ΑΘΗΝΑ

11141

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Ι. ΠΕΤΡΟΣ

ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 42 ΚΑΡΥΤΩΤΑΚΗ 8

ΑΘΗΝΑ

11141

ΚΟΥΡΕΝΤΗΣ Λ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 58

ΑΘΗΝΑ

11141

ΣΙΣΚΟΥ Β. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΠΑΛΑΜΑ ΚΩΣΤΗ 19

ΑΘΗΝΑ

11141

ΜΑΡΔΑΔΑΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 300

ΑΘΗΝΑ

11141

ΠΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ O. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 314

ΑΘΗΝΑ

11141

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ Π. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 340

ΑΘΗΝΑ

11141

ΣΟΥΠΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΝΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 362

ΑΘΗΝΑ

11141

ΣΟΥΠΑ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 362

ΠΑΤΗΣΙΑ

11141

ΣΟΥΠΑ ΜΑΡΙΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΝΑΣ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 362

ΠΑΤΗΣΙΑ

11141

ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 366

ΑΘΗΝΑ

11141

ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 366

ΑΘΗΝΑ

11141

ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 366

ΑΘΗΝΑ

11141

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Ν. ΑΡΧΟΝΤΙΑ

ΠΕΡΕΣΙΑΔΟΥ 18

ΑΘΗΝΑ

11141

ΠΑΛΙΟΤΡΟΤΖΗ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΣΠΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 8

ΑΘΗΝΑ

11141

ΑΡΓΥΡΗ ΣΟΦΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΧΑΛΕΠΑ 50

ΑΘΗΝΑ

11141

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 12

ΑΘΗΝΑ

11141

ΜΠΙΝΟΥ ΜΑΝΤΟΝΑ - ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΕΛΕΝΗ Ο.Ε.

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 21

ΑΘΗΝΑ

11141

ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ Ε. ΟΛΓΑ

ΑΜΥΚΛΩΝ 7

ΑΘΗΝΑ

11142

ΖΑΡΚΑΛΗ Α. ΙΟΥΛΙΑ

ΒΟΛΒΗΣ 17

ΑΘΗΝΑ

11142

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ A. ΜΙΧΑΗΛ

ΕΡΜΩΝΑΣΣΗΣ 33

ΑΘΗΝΑ

11142

ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΡΔΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 80

ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

11142

ΒΕΡΓΟΥ Α. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΘΥΣΣΟΥ 7

ΑΘΗΝΑ

11142

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΟΥΡΙΛΑΣ

Ι. ΦΩΚΑ 65

ΑΘΗΝΑ

11142

ΑΝΝΑ Μ. ΣΚΟΡΔΥΛΗ

ΙΩΑΝ. ΦΩΚΑ 36

ΑΘΗΝΑ

11142

ΣΟΦΙΑ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΚΑ 22

ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

11142

ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΑΝΝΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΚΑ 36

ΑΘΗΝΑ

11142

ΣΟΥΡΙΛΑΣ Α. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΚΑ 65

ΑΘΗΝΑ

11142

ΒΟΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 80

ΑΘΗΝΑ

11142

ΤΣΩΛΗΣ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΑΝΔΟΣΙΑΣ 2 ΦΩΚΑ Ι.79

ΑΘΗΝΑ

11142

ΣΜΑΡΑΪΔΟΥ Δ. ΛΟΥΚΙΑ

ΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ 101

ΑΘΗΝΑ

11142

ΠΑΝΤΟΣ Μ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ 44

ΑΘΗΝΑ

11142

ΚΟΝΤΟΥ Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ 92

ΑΘΗΝΑ

11142

Σ/Φ ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.

ΤΡΑΛΛΕΩΝ 46

ΑΘΗΝΑ

11142

ΣΦ Κ.ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ-Μ.ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΟΕ

ΤΡΑΛΛΕΩΝ 46-48

ΑΘΗΝΑ

11142

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΤΡΑΛΛΕΩΝ 61

ΑΘΗΝΑ

11142

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ν. ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΧΑΛΕΠΑ 70

ΑΘΗΝΑ

11142

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Χ. ΗΛΙΑΝΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 46

ΑΘΗΝΑ

11142

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΩΡΩΠΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΚΑ 85

ΑΘΗΝΑ

11142

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ X. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΑΧΑΡΝΩΝ 421

ΑΘΗΝΑ

11143

ΜΠΟΝΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΒΛΑΣΤΟΥ 17

ΑΘΗΝΑ

11143

ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ Μ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΒΛΑΣΤΟΥ Π. 5

ΑΘΗΝΑ

11143

ΒΕΒΕ Ν. ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΕΣΤΟΥΝΗ 11 ΨΑΡΑ

ΑΘΗΝΑ

11143

ΒΕΒΕ Ν. ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΕΣΤΟΥΝΗ 11 ΨΑΡΑ

ΑΘΗΝΑ

11143

ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ Ι. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΔΕΣΤΟΥΝΗ 2

ΑΘΗΝΑ

11143

ΠΕΤΡΑΚΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΟΞΑΡΑ 3

ΑΘΗΝΑ

11143

Σ/Φ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ Ο.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΒΑΦΗ 6

ΑΘΗΝΑ

11143

ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ Π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ 5

ΑΘΗΝΑ

11143

ΛΕΠΕΝΙΩΤΟΥ Α. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΠΡΟΜΠΟΝΑ 42

ΑΘΗΝΑ

11143

ΚΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΚΕ

ΤΣΟΥΝΤΑ 43-45

ΑΘΗΝΑ

11143

ΚΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΚΕ

ΤΣΟΥΝΤΑ 43-45

ΑΘΗΝΑ

11143

Σ/Φ ΛΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ο.Ε.

ΧΑΛΚΙΔΟΣ 18

ΑΘΗΝΑ

11143

Σ/Φ Α. ΛΟΛΟΥ - Σ. ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ Ο.Ε.

ΧΑΛΚΙΔΟΣ 18

Α. ΠΑΤΗΣΙΑ

11143

ΠΟΛΙΤΟΥ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΧΑΛΚΙΔΟΣ 23

ΑΘΗΝΑ

11143

ΠΟΛΙΤΟΥ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΧΑΛΚΙΔΟΣ 23

ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

11143

Σ/Φ ΛΙΟΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο.Ε.

ΧΑΛΚΙΔΟΣ 4

ΑΘΗΝΑ

11143

ΤΣΑΚΑΛΑΚΙΔΗΣ Ε. ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΣΤΕΦ. 26

ΑΘΗΝΑ

11144

ΡΕΓΚΛΗ Η. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ 30

ΑΘΗΝΑ

11144

ΡΕΓΚΛΗ Η. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ 30

ΑΘΗΝΑ

11144

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ 41

ΑΘΗΝΑ

11144

ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ 45

ΑΘΗΝΑ

11144

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ 14

ΑΘΗΝΑ

11144

ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ 9

ΑΘΗΝΑ

11144

Σ/Φ ΠΑΪΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΑΪΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΕ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 174

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

11144

Σ/Φ ΠΑΪΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΪΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 174 ΑΧΑΡΝΩΝ 334

ΑΘΗΝΑ

11144

Σ/Φ ΒΕΡΙΤΣΗ ΖΩΗ ΛΑΜΠΟΥΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 262

ΑΘΗΝΑ

11144

Σ/Φ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Ο.Ε.

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 339Α

ΑΘΗΝΑ

11144

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ Α. ΜΑΡΙΑ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 347

ΑΘΗΝΑ

11144

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 5

ΑΘΗΝΑ

11144

ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 43

ΑΘΗΝΑ

11144

ΤΣΑΜΠΕΡΗ Ε. ΜΑΡΙΛΙΑ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 45-49

ΑΘΗΝΑ

11144

ΤΣΙΜΠΟΥΡΛΑ Δ. ΑΝΝΑ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 76

ΑΘΗΝΑ

11144

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΠΛΩΝ 82

ΑΘΗΝΑ

11145

ΡΗΓΑ Λ. ΟΥΡΑΝΙΑ

ΑΧΑΡΝΩΝ 356

ΑΘΗΝΑ

11145

ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Σ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 367

ΑΘΗΝΑ

11145

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ 21

ΑΘΗΝΑ

11145

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 22

ΑΘΗΝΑ

11145

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 47-49

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

11145

ΓΑΒΡΙΗΛ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ 29-31

ΑΘΗΝΑ

11145

ΜΑΡΙΑΣ ΒΡΟΝΤΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ

ΝΙΡΒΑΝΑ 4

ΑΘΗΝΑ

11145

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΥΜΠΑΝΗ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ 47

ΑΘΗΝΑ

11145

ΡΟΥΤΣΗ Π. ΕΥΓΕΝΙΑ

ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ 10-12

ΑΘΗΝΑ

11145

ΜΠΛΟΥΤΣΟΥ ΠΥΡΓΙΩΤΟΥ Κ. ΦΩΤΕΙΝΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ 26

ΑΘΗΝΑ

11145

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ 56-58

ΑΘΗΝΑ

11145

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΙΓΟΣΘΕΝΩΝ 67 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΪΚΟΥ 131

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χ. ΘΕΟΔΩΡΑ

ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 2

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΔΡΙΣΚΟΥ 7

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΓΚΡΙΛΛΑΣ Γ. ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ

ΔΡΥΑΔΩΝ 44

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΤΡΥΦΩΝΑ Κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΗΠΕΙΡΟΥ 39

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΚΑ 94

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ Χ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 4

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 3 ΛΕΩΦ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 101

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΠΑΝΤΕΛΙΑ Χ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 3

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΟΥ Α. ΣΟΦΙΑ

ΚΟΡΑΗ 12

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΑΣΠΡΟΥΛΗ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΚΡΗΤΗΣ 1

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

LIFE PHARMACY E.E.

Λ. ΒΕΙΚΟΥ 46

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΛΕΩΦ.ΒΕΪΚΟΥ 1 ΛΕΩΦ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 139

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΙΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΪΚΟΥ 33

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ POLIS PHARMACY Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΙΚΟΥ 45

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΚΑΠΝΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΑ Ο.Ε.- COSMOS PHARMACY

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΪΚΟΥ 55

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΛΑΤΖΑΡΟ Α. ΜΑΡΙΑΠΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΪΚΟΥ 57

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ HEAL PHARMACY Ε.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 67

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

Σ/Φ ΤΣΕΛΕ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 81

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΥΣΙΟΥ 6

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΜΑΝΤΟΥΣ 6

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ 3 ΦΩΚΑ 89

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ 3 ΦΩΚΑ 89

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Π. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ 30

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΣΚΟΡΔΥΛΗ Μ. ΑΝΝΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ 38

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

On Health Μ.ΙΚΕ

ΝΙΟΒΗΣ 25 & ΑΙΓΟΣΘΕΝΩΝ 57

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΔΟΓΚΑ Β. ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 3

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΔΟΓΚΑ Β. ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 3

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 65

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΖΑΧΟΥ Ν. ΣΟΦΙΑ

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 66

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΔΑΡΙΒΑΚΗΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΥΘΑΓΟΡΑ 3-5

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΔΕΛΗΤΣΙΚΑΣ Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΑΠΦΟΥΣ 4

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΑΓΓΕΛΗ Σ. ΑΡΕΤΗ

ΤΕΩ 80 ΠΛΥΤΑ 3

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΡΑΛΛΕΩΝ 114

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

Σ/Φ Κ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - Ν.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

ΤΡΑΛΛΕΩΝ 129

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΖΟΡΜΠΑΛΑ Δ. ΕΛΙΑ

ΤΡΑΛΛΕΩΝ 145

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΣ ΤΖΑΝΝΕΤΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΤΡΑΛΛΕΩΝ 146

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΒΕΛΑΚΟΥΛΗ Ε. ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΡΑΛΛΕΩΝ 88

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

Σ/Φ ΚΑΣΙΑΡΗΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΣΙΑΡΗ Κ. ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.

ΦΩΚΑ 121

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΜΑΦΡΕΔΑ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 93 ΔΡΥΑΔΩΝ

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΩΡΩΠΟΥ 122Α

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

ΑΓΓΕΛΗ Κ. ΣΟΦΙΑ

ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 11

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 23

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ Β. ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 35

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 5

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

ΔΗΜΙΖΑ Χ. ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 7 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ε. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΑΦΑΙΑΣ 36

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

Σ/Φ ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ο.Ε.

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 31

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

Σ/Φ ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ο.Ε.

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 31

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

ΚΑΡΒΕΛΕΑΣ Η. ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΗΡΑΣ 29

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

ΣΑΡΙΚΑ Ι. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΗΡΟΔΟΤΟΥ 1 ΛΕΩΦ. ΒΕΪΚΟΥ 42

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

ΣΑΡΙΚΑ Ι. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΗΡΟΔΟΤΟΥ 1 ΛΕΩΦ. ΒΕΪΚΟΥ 42

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΑΔΑ ΧΡΗΣΤΟΥ 17

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

ΚΑΣΤΡΗΣΙΟΣ Σ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΛΕΣΒΟΥ 3

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

ΚΑΣΤΡΗΣΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΛΕΣΒΟΥ 3

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Γ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΙΚΟΥ 16

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΪΚΟΥ 58

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

ΜΠΑΛΤΑ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΣ 28Α

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Κ. ΕΙΡΗΝΗ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 8 ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

ΜΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΕ

ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 5

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 16-18

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

Σ/Φ ΚΑΤΣΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε.

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 61

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

ΕΜΜ. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΟΛΩΜΟΥ 2

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΟΛΩΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΟΛΩΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

ΚΟΥΡΕΝΤΑ Α. ΕΛΕΝΗ

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 56

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

ΚΑΜΠΕΡΗ ΚΑΡΟΖΗ Ε. ΜΑΡΙΑ

ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 5

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 145

ΑΘΗΝΑ

11251

ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 79 & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 182

ΑΘΗΝΑ

11251

ΡΑΛΛΗ Β. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 107

ΑΘΗΝΑ

11251

ΤΗΛΙΑΚΟΣ Γ. ΗΛΙΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 67

ΑΘΗΝΑ

11251

ΓΑΡΔΙΚΗΣ ΡΙΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 79

ΑΘΗΝΑ

11251

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ 126

ΑΘΗΝΑ

11251

ΧΙΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ 138

ΑΘΗΝΑ

11251

ΤΣΙΑΜΑΝΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ 154

ΑΘΗΝΑ

11251

ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ 170

ΑΘΗΝΑ

11251

ΝΑΚΑΣΗΣ Θ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46 ΠΑΤΗΣΙΩΝ 143

ΑΘΗΝΑ

11251

ΛΙΩΚΗ Γ. ΑΝΔΡΙΑΝΗ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 83

ΑΘΗΝΑ

11251

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Β. ΤΟΥΛΙΤΑ

ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 22

ΑΘΗΝΑ

11251

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΠΙΠΙΝΟΥ 50

ΑΘΗΝΑ

11251

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΠΙΠΙΝΟΥ 50

ΑΘΗΝΑ

11251

Σ/Φ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ Ο.Ε.

ΠΙΠΙΝΟΥ 57

ΑΘΗΝΑ

11251

ΚΡΙΚΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ

ΦΥΛΗΣ 190

ΑΘΗΝΑ

11251

ΕΥΤΑΞΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 51

ΑΘΗΝΑ

11252

ΤΣΙΡΙΚΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 62

ΑΘΗΝΑ

11252

ΠΛΑΣΤΗΡΑ Γ. ΕΛΕΝΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 5

ΑΘΗΝΑ

11252

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 13

ΑΘΗΝΑ

11252

ΚΑΣΑΡΤΖΙΔΗ Ι. ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 167

ΑΘΗΝΑ

11252

ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 44

ΑΘΗΝΑ

11252

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΦΥΛΗΣ 232

ΑΘΗΝΑ

11252

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΦΥΛΗΣ 232

ΑΘΗΝΑ

11252

ΠΕΤΣΙΑ Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 19

ΑΘΗΝΑ

11253

ΘΩΜΟΥ Χ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 3

ΑΘΗΝΑ

11253

Σ/Φ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΖΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 238

ΑΘΗΝΑ

11253

ΣΠΟΝΤΗ Φ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΧΑΡΝΩΝ 248

ΑΘΗΝΑ

11253

ΛΙΑΠΗ Γ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 26

ΑΘΗΝΑ

11253

ΜΠΟΝΑΚΗ Π. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 45

ΑΘΗΝΑ

11253

ΜΠΟΝΑΚΗ Π. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 45

ΑΘΗΝΑ

11253

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 185

ΑΘΗΝΑ

11253

ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 185

ΑΘΗΝΑ

11253

ΞΕΠΑΠΑ Γ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 211

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ

11253

ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΤΜΟΥ 1

ΑΘΗΝΑ

11253

ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΦΥΛΗΣ 258

ΑΘΗΝΑ

11253

ΦΛΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 310

ΑΘΗΝΑ

11254

ΦΑΚΙΡΗΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΙΔΑΜΝΟΥ 21

ΑΘΗΝΑ

11254

ΚΑΝΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 261

ΑΘΗΝΑ

11254

ΚΟΜΝΗΝΟΥ Ε. ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 19

ΑΘΗΝΑ

11254

ΣΑΝΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΛΗΔΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 62

ΑΘΗΝΑ

11254

ΜΑΡΙΑ-ΛΗΔΑ ΣΑΝΙΔΑ & ΣΙΑ Ο.Ε

ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 62

ΑΘΗΝΑ

11254

ΜΠΟΓΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΙΦΝΟΥ 9 ΠΑΤΜΟΥ

ΑΘΗΝΑ

11254

ΜΠΟΓΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΙΦΝΟΥ 9 ΠΑΤΜΟΥ

ΑΘΗΝΑ

11254

ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ Γ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 187

ΑΘΗΝΑ

11255

ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΛΥΨΩ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ 7

ΑΘΗΝΑ

11255

ΜΑΤΣΟΥΚΗ Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΚΥΘΝΟΥ 16Β

ΑΘΗΝΑ

11255

ΓΚΟΓΚΟΥ Ν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΥΘΝΟΥ 28 ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ 36-38

ΑΘΗΝΑ

11255

ΣΟΥΦΡΑ Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΝΑ

ΠΑΡΟΥ 13

ΑΘΗΝΑ

11255

ΣΑΚΑΡΕΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ Χ. ΕΛΕΝΗ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 258

ΑΘΗΝΑ

11255

ΡΟΚΑΝΑ Χ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 284

ΑΘΗΝΑ

11255

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 284

ΑΘΗΝΑ

11255

ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 294

ΑΘΗΝΑ

11255

ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ Γ. ΣΟΦΙΑ

ΣΚΙΑΘΟΥ 101

ΑΘΗΝΑ

11255

ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ Γ. ΣΟΦΙΑ

ΣΚΙΑΘΟΥ 101

ΑΘΗΝΑ

11255

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Α. ΗBΗ ΕΛΕΝΗ

ΤΑΥΓΕΤΟΥ 48

ΑΘΗΝΑ

11255

ΣΟΥΛΗ Α. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 110

ΑΘΗΝΑ

11256

ΒΑΛΕΝΤΗ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 135

ΑΘΗΝΑ

11256

ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΠΑΛΑΦΑ Γ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 142 ΑΝΑΦΗΣ 9

ΑΘΗΝΑ

11256

ΠΙΣΙΛΗΣ Χ. ΜΙΧΑΗΛ

ΙΩΑΝ.ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 148

ΑΘΗΝΑ

11256

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 161

ΑΘΗΝΑ

11256

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΑΞΟΥ 17

ΑΘΗΝΑ

11256

ΤΣΑΚΩΝΑ Δ. ΜΑΡΙΚΑ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 220

ΑΘΗΝΑ

11256

ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 238

ΑΘΗΝΑ

11256

ΖΩΪΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΘΑΚΗΣ 11 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ

11257

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΘΑΚΗΣ 32

ΑΘΗΝΑ

11257

ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΦΟΙΒΟΣ

ΙΩΑΝ.ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 40

ΑΘΗΝΑ

11257

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 30

ΑΘΗΝΑ

11257

ΚΩΣΤΑ Κ. ΜΥΡΣΙΝΗ

ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 2 ΚΥΨΕΛΗΣ 1

ΑΘΗΝΑ

11257

ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ

ΚΥΨΕΛΗΣ 29 ΙΘΑΚΗΣ 1

ΑΘΗΝΑ

11257

ΟΥΖΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 104

ΑΘΗΝΑ

11257

Σ/Φ ΘΑΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ο.Ε.

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 174

ΑΘΗΝΑ

11257

ΛΕΜΠΕΤΖΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΙΠΙΝΟΥ 21

ΑΘΗΝΑ

11257

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΕΜΠΕΤΖΗΣ

ΠΙΠΙΝΟΥ 21

ΚΥΨΕΛΗ

11257

ΜΠΟΥΡΑ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 1 ΑΓ.ΜΕΛΕΤΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ

11257

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Ν. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΧΑΝΙΩΝ 2Α

ΑΘΗΝΑ

11257

ΜΑΡ. ΛΑΖ. ΘΩΜΑΪ́ΔΟΥ

PLATEIA KYPSELIS 12

ΑΘΗΝΑ

11361

ΚΑΛΠΑΞΗ Χ. ΦΩΤΕΙΝΗ

ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 18

ΑΘΗΝΑ

11361

ΠΑΥΛΗΣ Δ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 1Α

ΑΘΗΝΑ

11361

ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 2

ΑΘΗΝΑ

11361

ΚΟΤΣΟΒΟΣ Π. ΣΠΗΛΙΟΣ

ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 40

ΑΘΗΝΑ

11361

Σ/Φ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σ. ΟΥΡΑΝΙΑ Ο.Ε.

ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 58

ΑΘΗΝΑ

11361

Σ/Φ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σ. ΟΥΡΑΝΙΑ Ο.Ε.

ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 58

ΑΘΗΝΑ

11361

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ. ΔΙΟΜΕΙΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΛΕΛΑΣ 87

ΑΘΗΝΑ

11361

ΚΕΣΤΗ Γ .ΜΥΡΣΙΝΗ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 18

ΑΘΗΝΑ

11361

ΦΡΑΓΚΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΥΨΕΛΗΣ 99

ΑΘΗΝΑ

11361

ΦΡΑΓΚΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΥΨΕΛΗΣ 99

ΑΘΗΝΑ

11361

ΚΑΛΛΙΛΑΤΟΥ Ι. ΑΝΝΑ

ΝΕΓΡΗ ΦΩΚΙΩΝΟΣ 27

ΑΘΗΝΑ

11361

Σ/Φ ΘΩΜΑΙΔΟΥ Λ.Μ. & ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΒΛ.Η.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ (ΚΑΝΑΡΗ) 12 & ΚΑΛΟΓΕΡΑ

ΑΘΗΝΑ

11361

ΘΩΜΑΙΔΟΥ Λ. ΜΑΡΙΚΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 12

ΑΘΗΝΑ

11361

ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΟΥΡΤΖΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΣΙΑ O.E.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 6

ΑΘΗΝΑ

11361

ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΟΥΡΤΖΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΣΙΑ O.E.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 6

ΑΘΗΝΑ

11361

ΖΕΡΜΠΙΝΗ Ι. ΟΥΡΑΝΙΑ

ΣΙΚΙΝΟΥ 16

ΑΘΗΝΑ

11361

ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΥΡΟΥ 18

ΑΘΗΝΑ

11361

ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΥΡΟΥ 18

ΑΘΗΝΑ

11361

ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 76

ΑΘΗΝΑ

11361

ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 76

ΑΘΗΝΑ

11361

Σ/Φ ΝΕΟΚΛΗΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΝΕΞΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΔΟΪΡΑΝΗΣ 1

ΚΥΨΕΛΗ

11362

Σ/Φ ΜΕΝΕΞΙΑΔΗΣ Ι. ΝΕΟΚΛΗΣ -ΜΕΝΕΞΙΑΔΗΣ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΔΟΪΡΑΝΗΣ 1 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 91

ΑΘΗΝΑ

11362

ΦΩΛΙΑ Γ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΟΪΡΑΝΗΣ 17

ΑΘΗΝΑ

11362

ΦΩΛΙΑ Γ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΟΪΡΑΝΗΣ 17

ΑΘΗΝΑ

11362

Σ/Φ ΤΣΑΜΑΚΙΔΗΣ Ξ. ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΣ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε.

ΕΥΒΟΙΑΣ 20

ΑΘΗΝΑ

11362

ΛΥΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΥΒΟΙΑΣ 84 ΚΡΕΣΝΑΣ 7

ΑΘΗΝΑ

11362

ΓΙΑΤΡΑΣ Γ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 31-33

ΑΘΗΝΑ

11362

ΓΙΑΤΡΑΣ Γ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 31-33

ΑΘΗΝΑ

11362

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 46

ΑΘΗΝΑ

11362

ΡΑΠΤΗ Ν. ΕΛΕΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 55

ΑΘΗΝΑ

11362

ΕΛΕΝΗ Ν.ΡΑΠΤΗ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 55

ΚΥΨΕΛΗ

11362

ΓΙΟΣΜΑ Κ. ΕΛΕΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 65

ΑΘΗΝΑ

11362

ΧΟΒΟΛΟΣ Α. ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΚΙΜΩΛΟΥ 17

ΑΘΗΝΑ

11362

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΥΨΕΛΗΣ 38

ΑΘΗΝΑ

11362

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΥΨΕΛΗΣ 38

ΑΘΗΝΑ

11362

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΣΑΡΑΝΤΗΣ Ν. ΣΠΑΝΟΣ)

ΚΥΨΕΛΗΣ 38

ΑΘΗΝΑ

11362

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΥΨΕΛΗΣ 38

ΑΘΗΝΑ

11362

ΧΡΗΣΤΟΥ Π. ΒΑΪΟΣ

ΠΑΞΩΝ 25 ΚΑΥΚΑΣΟΥ 7

ΑΘΗΝΑ

11362

ΔΙΒΡΙΩΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΕΣΤΩΝ 10

ΑΘΗΝΑ

11362

ΔΙΒΡΙΩΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΕΣΤΩΝ 10

ΑΘΗΝΑ

11362

ΜΠΙΤΣΙΟΥ Α. ΜΑΡΙΑ

ΣΠΕΤΣΩΝ 56

ΑΘΗΝΑ

11362

ΜΑΡΙΑ ΑΣΤ. ΜΠΙΤΣΙΟΥ

ΣΠΕΤΣΩΝ 56 & ΠΑΞΩΝ

ΚΥΨΕΛΗ

11362

Σ/Φ Μ. ΣΥΝΕΓΙΑΝΝΗ - Α. ΛΕΒΑΝΤΗ

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 15

ΑΘΗΝΑ

11363

Σ/Φ ΛΕΒΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΕΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Ο.Ε

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 15-17

ΑΘΗΝΑ

11363

Σ/Φ ΛΕΒΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΕΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Ο.Ε

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 15-17

ΑΘΗΝΑ

11363

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ 24

ΑΘΗΝΑ

11363

ΜΠΑΚΑΛΗ Π. ΕΛΕΝΗ

ΓΡΗΓ.ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 24

ΑΘΗΝΑ

11363

ΧΑΪΚΑΛ Μ. ΧΑΣΣΑΝ ΜΩΧΑΜΕΝΤ

ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 48

ΑΘΗΝΑ

11363

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Α. ΑΡΓΥΡΩ

ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ 28

ΑΘΗΝΑ

11363

ΠΑΣΚΟΥΑΛΕ Β. ΑΝΤΩΝΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΑΥΚΑΣΟΥ 142-144

ΑΘΗΝΑ

11363

ΧΑΒΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΚΑΥΚΑΣΟΥ 82

ΑΘΗΝΑ

11363

ΠΛΕΤΣΑ Π. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 72

ΑΘΗΝΑ

11363

ΠΛΕΤΣΑ Π. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 72

ΑΘΗΝΑ

11363

ΧΑΒΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΥΨΕΛΗΣ 100 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΑΡΗ

ΑΘΗΝΑ

11363

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΥΨΕΛΗΣ 106

ΑΘΗΝΑ

11363

ΤΣΙΡΑΚΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΥΨΕΛΗΣ 80

ΑΘΗΝΑ

11363

Σ/Φ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΜΑΜΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΑΧΑΝΑ 63-65

ΑΘΗΝΑ

11363

ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΠΕΡΟΒΟΥ 48

ΑΘΗΝΑ

11363

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΜΥΛΩΝΑ Χ. 3

ΑΘΗΝΑ

11363

ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΥ Χ. ΜΑΡΙΑ

ΣΠΕΤΣΩΝ 126

ΑΘΗΝΑ

11363

ΜΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 52 ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ

ΑΘΗΝΑ

11364

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 78

ΑΘΗΝΑ

11364

ΜΑΝΤΑ Κ. ΒΑΡΒΑΡΑ

ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ 16

ΑΘΗΝΑ

11364

ΓΙΑΛΑΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ 16-18

ΑΘΗΝΑ

11364

ΡΟΖΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΘΗΝΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ 43

ΑΘΗΝΑ

11364

ΤΖΙΟΓΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΔΑΦΝΙΔΟΣ 39

ΑΘΗΝΑ

11364

Σ/Φ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο.Ε.

ΔΑΦΝΙΔΟΣ 8-10

ΑΘΗΝΑ

11364

Σ/Φ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ - ΦΑΤΣΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Ο.Ε.

ΙΑΠΕΤΟΥ 29

ΑΘΗΝΑ

11364

ΚΑΣΣΑΡΗ Π. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΙΑΠΕΤΟΥ 32-34

ΑΘΗΝΑ

11364

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΑΜΑΤΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΣΣΑΡΗ

ΙΑΠΕΤΟΥ 32-34

Α. ΚΥΨΕΛΗ

11364

ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ Σ. ΑΥΓΗ

ΚΑΡΤΕΡΙΑΣ 26

ΑΘΗΝΑ

11364

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ Α. ΕΙΡΗΝΗ

ΚΥΠΡΟΥ 111

ΑΘΗΝΑ

11364

Σ/Φ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ - Α. ΓΚΙΖΕΛΗΣ Ο.Ε.

ΚΥΠΡΟΥ 111

ΚΥΨΕΛΗ

11364

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ 57

ΑΘΗΝΑ

11364

ΚΑΤΤΕΡΗΣ Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΓΙΣΤΗΣ 40

ΑΘΗΝΑ

11364

ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ Ι. ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

ΠΑΡΝΗΘΟΣ 25-27

ΑΘΗΝΑ

11364

ΧΙΟΥ Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΣΙΚΙΝΟΥ 81-83

ΑΘΗΝΑ

11364

ΛΑΜΠΙΔΩΝΗ Ν. ΜΑΡΙΑ

ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ 120

ΑΘΗΝΑ

11364

ΠΛΙΑΜΗ Χ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ 87-91

ΑΘΗΝΑ

11364

ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΝ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ ΚΛΕΦΤΩΝ 16

ΑΘΗΝΑ

11471

ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ Ν. ΠΑΥΛΟΣ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 118

ΑΘΗΝΑ

11471

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 144

ΑΘΗΝΑ

11471

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 155

ΑΘΗΝΑ

11471

ΓΙΟΥΒΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 40

ΝΕΑΠΟΛΗ

11471

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ Κ. ΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ 5-9

ΑΘΗΝΑ

11471

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ Κ. ΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ 5-9

ΑΘΗΝΑ

11471

ΜΑΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 192

ΑΘΗΝΑ

11471

Σ/Φ ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 146Β ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ

ΑΘΗΝΑ

11471

ΖΑΝΝΙΑΣ ΛΟΥΚ. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 120

ΑΘΗΝΑ

11471

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΝΤΑ

ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 20

ΑΘΗΝΑ

11471

ΔΑΓΡΕΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 111

ΑΘΗΝΑ

11472

ΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Η. ΟΛΓΑ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 143

ΑΘΗΝΑ

11472

ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΗΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 163

ΝΕΑΠΟΛΗ

11472

ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 213

ΑΘΗΝΑ

11472

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ. ΕΛΕΝΗ

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΠΕΤΡΟΜΠΕΗ 135

ΑΘΗΝΑ

11472

ΤΣΕΠΕΡΗΣ Δ. ΔΑΝΙΗΛ

ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 166

ΑΘΗΝΑ

11472

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΠΟΛΥΤΙΜΗ

ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 182

ΑΘΗΝΑ

11472

ΚΑΡΔΑΣΗ ΣΩΤ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 120

ΑΘΗΝΑ

11472

ΜΑΝΤΙΔΟΥ Α. ΜΑΡΙΑ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 137

ΑΘΗΝΑ

11472

ΣΑΡΑΝΤΕΑ Π. ΜΑΡΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 29

ΑΘΗΝΑ

11473

ΘΕΟΦΙΛΟΥ Α. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΚΑΛΒΟΥ 15 ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΗΝΑ

11473

ΚΑΡΑΚΑΝΤΑ Γ. ΣΟΦΙΑ

ΚΑΛΛΙΓΑ 5

ΑΘΗΝΑ

11473

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 96 ΣΠΥΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ

ΑΘΗΝΑ

11473

ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 48

ΑΘΗΝΑ

11473

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 70

ΑΘΗΝΑ

11473

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗ ΑΝΔΡΕΑ 5 Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 31

ΑΘΗΝΑ

11473

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

ΠΑΡΑΣΧΟΥ 25

ΑΘΗΝΑ

11473

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 17 ΑΣΩΠΙΟΥ 5

ΑΘΗΝΑ

11473

ΗΛΙΑ ΜΙΧ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ

ΒΑΛΤΙΝΩΝ & ΝΙΚ.ΛΥΤΡΑ 35

ΓΚΥΖΗ

11474

ΧΑΛΚΙΑ Γ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε

ΒΑΡΒΑΚΗ 37

ΓΚΥΖΗ

11474

ΑΝΝΑ Ν. ΣΚΟΠΑ

ΒΑΡΒΑΚΗ 60

ΑΘΗΝΑ

11474

ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ Ν. ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΒΑΡΒΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 37

ΑΘΗΝΑ

11474

ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 9

ΑΘΗΝΑ

11474

ΣΚΟΠΑ Ν. ΑΝΝΑ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΒΑΚΗ 60

ΑΘΗΝΑ

11474

ΤΣΑΓΚΟΥΡΟΥ Θ. ΑΣΗΜΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ 14

ΑΘΗΝΑ

11474

ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ Π. ΝΕΦΕΛΗ

ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ 92

ΑΘΗΝΑ

11474

ΚΑΣΙΑΡΗ Γ. ΜΑΡΙΑ

ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΥ 35

ΑΘΗΝΑ

11474

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Μ. ΗΛΙΑΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΛΥΤΡΑ 35 ΒΑΛΤΙΝΩΝ

ΑΘΗΝΑ

11474

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΚΥΖΗ 10

ΑΘΗΝΑ

11474

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΕΛΕΝΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΡΑΓΚΑΒΗ 24 ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ

ΑΘΗΝΑ

11474

ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΡΑΓΚΑΒΗ 56

ΑΘΗΝΑ

11474

ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΟΥΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 48

ΑΘΗΝΑ

11474

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΚΥΖΗ 4

ΑΘΗΝΑ

11475

ΚΑΡΥΔΑΚΗ Θ. ΚΙΚΗ

ΓΚΥΖΗ 42

ΑΘΗΝΑ

11475

ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΘΩΜΗΣ 6

ΑΘΗΝΑ

11475

ΝΟΥΣΚΑ Μ. ΑΘΗΝΑ

ΙΩΣΗΦ ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΥ 93

ΑΘΗΝΑ

11475

Σ/Φ Δ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ-ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΕΜΜ.Δ. Μ

Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 119

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

11475

Σ/Φ Δ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ-ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΕΜΜ.Δ. Μ

Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 119

ΑΘΗΝΑ

11475

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Ν&Alp