Επιστροφή 20% για αγορές ARIEL PODS ALLin1


Γενικά
13/04/2022

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

«Επιστροφή 20% για αγορές ARIEL PODS ALLin1»

Η εταιρεία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» με έδρα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι, αρ. ΓΕΜΗ 003818801000 (εφεξής «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με τις εταιρίες «47 Purity Street»  με έδρα στην οδό Μαραθωνοδρόμου 74, Μαρούσι, τηλ. 214 -6873660 (εφεξής η «Purity») και «POCKEE IKE», με έδρα στο Γέρακα Αττικής, οδός Κλεισθένους 217, με αρ. ΓΕΜΗ 129597201000 (εφεξής η «POCKEE») διοργανώνουν προωθητική ενέργεια με ονομασία «Επιστροφή 20% για αγορές ARIEL PODS ALLin(εφεξής «Ενέργεια») στο διαδικτυακό τόπο www.epithimies.gr (εφεξής ο «Διαδικτυακός τόπος») σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»).  

1. Αποδοχή όρων και Δήλωση Απορρήτου

Η συμμετοχή στην Ενέργεια και η ενδεχόμενη επιστροφή μέρους της αξίας του προϊόντος στο πλαίσιο αυτής, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως κατω­τέ­ρω προσδιορίζεται. Οι παρόντες Όροι έχουν αναρτηθεί στον διαδι­κτυακό τόπο www.epithimies.gr.

Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους παρόντες Όρους δεν θα πρέπει να συμμετέχει στην Ενέργεια.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανό­­τητα και διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα (εφεξής, οι «Συμμετέχοντες»).

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχει κάποιος στην Ενέργεια είναι να είναι ήδη μέλος ή να προβεί σε εγγραφή στην ιστοσελίδα www.epithimies.gr, συμπληρώνοντας τη σχετική Φόρμα Εγγραφής με τα παρακάτω στοιχεία: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό του.

3. Διάρκεια της Ενέργειας.

Η συνολική Διάρκεια της Ενέργειας ξεκινά 18/4/2022 και λήγει στις 10/7/2022. Η αγορά πρέπει να διενεργηθεί εντός του «Διαστήματος Αγορών» όπως αυτό ορίζεται παρακάτω και η συμμετοχή θεωρείται έγκυρη, μόνο εφόσον η απόδειξη αγοράς καταχωρηθεί σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία εντός  δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Καμία απόδειξη αγοράς δεν θα γίνεται δεκτή μετά το πέρας των δέκα (10) ημερών.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που έχουν στη διάθεσή τους η Διοργανώτρια και η Purity αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης, καθώς και ο χρόνος ενερ­γής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης της συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρ­κειας του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επά­γο­νται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

4. Τρόπος συμμετοχής

Κατόπιν ολοκλήρωσης της εγγραφής στην ιστοσελίδα www.epithimies.gr, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα/προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στην Ενέργεια:

 

Ι. Εφόσον το επιθυμούν θα πρέπει να αγοράσουν από 18/4/2022 έως 30/6/2022, βάσει φορολογικού παραστατικού (εφεξής «Διάστημα Αγορών»), τουλάχιστον μία (1) από τις συσκευασίες ARIEL PODS ALLin1 που συμμετέχουν στην ενέργεια, όπως διευκρινίζεται παρακάτω, από τα Συνεργαζόμενα Καταστήματα που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, χωρίς ελάχιστη απαιτούμενη αξία.

 

ΙΙ. Να επισκεφτούν το epithimies.gr και αφού διαβάσουν τους Όρους της Ενέργειας και τους αποδεχτούν, να ανεβάσουν την απόδειξή τους καθώς και να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία όπως ΙΒΑΝ για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Τα αναφερόμενα τραπεζικά στοιχεία δεν συλλέγονται και χρησιμοποιούνται μόνο για την διαδικασία της επιστροφής μέσω εμβάσματος.

 

ΙΙΙ. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή, η απόδειξη αγοράς πρέπει να ανέβει εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, όπως αυτή αναφέρεται στο φορολογικό παραστατικό. Δελτία παραγγελίας, τιμολόγια και άλλα παραστατικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η φωτογραφία της απόδειξης θα πρέπει να περιλαμβάνει την απόδειξη αγοράς, και αυτή να είναι ευανάγνωστη. Η απόδειξη αγοράς θα πρέπει να πιστοποιεί την αγορά προϊόντων ARIEL PODS ALLin1 και ειδικότερα, να περιέχει, εμφανώς, ευανάγνωστα το κατάστημα, την ημερομηνία και ώρα έκδοσης, το όνομα του καταστήματος και του εκδότη, τον αριθμό απόδειξης, το όνομα των προϊόντων ARIEL PODS ALLin1 που αγοράστηκαν, καθώς και τη συνολική αξία της απόδειξης, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής. Η απόδειξη αγοράς που κατατέθηκε για την συμμετοχή στην Ενέργεια δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη καμπάνια/ενέργεια της P&G και αντιστρόφως.

 

Το ποσό της επιστροφής για αγορά προϊόντων ARIEL PODS ALLin1, είναι το 20% του ποσού που αντιστοιχεί στα προϊόντα ARIEL PODS ALLin1 που περιέχονται στην απόδειξη αγοράς και  θα επιστραφεί μέσω εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσει ο συμμετέχων. Τυχόν εκπτώσεις ή κουπόνια που έχουν χρησιμοποιηθεί θα υπολογίζονται ως έχουν χρησιμοποιηθεί και το τελικό ποσό επιστροφής θα είναι το 20% του τελικού ποσού που αντιστοιχεί στο σύνολο των προϊόντων ARIEL PODS ALLin1 βάσει της απόδειξης αγοράς.

Ο μέγιστος αριθμός συσκευασιών ARIEL PODS ALLin1 που επιτρέπεται ανά απόδειξη ορίζεται σε πέντε (5).

Η επιστροφή της αξίας αγοράς μπορεί να γίνει μόνο μέσω τραπεζικού εμβάσματος σε λογαριασμό που τηρείται σε μια εκ των Τραπεζών (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHABANK, EUROBANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ), ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής που επέλεξε ο καταναλωτής κατά τη συναλλαγή του με το κατάστημα από το οποίο προμηθεύτηκε το/τα προϊόντα ARIEL PODS ALLin1 και μόνο εφόσον ο αριθμός λογαριασμού έχει καταχωρηθεί σωστά. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται μέσα σε 2 εβδομάδες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και εγκυρότητας της συμμετοχής. Η Διοργανώτρια, ή/και η Purity διατηρεί το δικαίωμα, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να ζητήσει την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς του προϊόντος. Για αυτό το λόγο, οι αποδείξεις αγοράς θα πρέπει να διατηρούνται και να φυλάσσονται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής των χρημάτων και σε κάθε περίπτωση να είναι άμεσα διαθέσιμες, εφόσον ζητηθούν. Ρητώς δηλώνεται ότι τα άτομα που έχουν κάνει κακή χρήση του συστήματος κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Purity, είτε έχουν αποστείλει ψευδή στοιχεία ενδέχεται να αποκλειστούν από τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια.

 

5.3. Στην ενέργεια συμμετέχουν μόνο τα προϊόντα ARIEL PODS ALLin1 της παρακάτω λίστας:

 • ARIEL PODS ALLin1 OXI EFFECT 10μεζ
 • ARIEL PODS ALLin1 MS 12μεζ
 • ARIEL PODS ALLin1 MS 23μεζ
 • ARIEL PODS ALLin1 TOL COLOR 23 μεζ
 • ARIEL PODS ALLin1 ACTIVE 25 μεζ
 • ARIEL PODS ALLin1 OXI EFFECT 25 μεζ
 • ARIEL PODS ALLin1 UNSTOPPABLES 25 μεζ
 • ARIEL PODS ALLin1 OXI EFFECT 36 μεζ
 • ARIEL PODS ALLin1 MS 45 μεζ
 • ARIEL PODS ALLin1 COLOR 45 μεζ
 • ARIEL PODS ALLin1 OXI EFFECT 48 μεζ
 • ARIEL PODS ALLin1 MS 54 μεζ
 • ARIEL PODS ALLin1 COLOR 54 μεζ
 • ARIEL PODS ALLin1 MS 60 μεζ
 • ARIEL PODS ALLin1 COLOR 60 μεζ
 • ARIEL PODS ALLin1 MS 67 μεζ
 • ARIEL PODS ALLin1 MS 104 μεζ
 • ARIEL PODS ALLin1 TOL COLOR 14 μεζ
 • ARIEL PODS ALLin1 EXTRA CLEAN 12 μεζ
 • ARIEL PODS ALLin1 EXTRA CLEAN 38 μεζ
 • ARIEL PODS ALLin1 ALPINE 45 μεζ
 • ARIEL PODS ALLin1 TOL COLOR 45 μεζ
 • ARIEL PODS ALLin1 EXTRA CLEAN 48 μεζ
 • ARIEL PODS ALLin1 ALPINE 60 μεζ
 • ARIEL PODS ALLin1 TOL COLOR 60 μεζ

  [GA1] Από την ενέργεια εξαιρούνται τα προϊόντα ARIEL PODS ALLin1 της παρακάτω λίστας[GA2]:

 • ARIEL PODS ALLin1 ACTIVE 13μεζ (1+1Δ)
 • ARIEL PODS ALLin1 OXI EFFECT μεζ (1+1Δ)
 • ARIEL PODS ALLin1 MS 15 μεζ (1+1Δ)
 • ARIEL PODS ALLin1 TOL COLOR 15 μεζ(1+1Δ)
 • ARIEL PODS ALLin1 COLOR 15 μεζ(1+1Δ)
 • ARIEL PODS ALLin1 OXI 13μεζ (1+1Δ) SRP
 • ARIEL PODS Allin1 ALPINE (21+21ΤΕΜ)
 • ARIEL PODS Allin1 EXTRA CLEAN (17+17ΤΕΜ)

5. Ενημέρωση δικαιούχων.

Οι Συμμετέχοντες μετά το ανέβασμα της απόδειξης θα ενημερώνονται με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την πορεία της συμμετοχής τους και σε διάστημα 2 εβδομάδων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και εγκυρότητας της συμμετοχής, θα γίνεται  η επιστροφή του ποσού στο λογαριασμό τους.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεω­ρεί­ται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός δικαιούχος σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν του ποσού της επιστροφής σύμ­φωνα με τα εδώ οριζόμενα.

6. Αποκλεισμός συμμετεχόντων.

Σε περίπτωση χειραγώγησης ή τεχνικής παραβίασης της διαδικασίας συμμε­το­χής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης ή αθέμιτης πρακτικής, παραβίασης των παρό­ντων Όρων, της ισχύουσας νομοθεσίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρί­του η Διοργανώτρια ή/και η Purityθα έχουν το δικαίωμα, κατά την ανέλεγκτη κρίση τους, να ακυ­ρώ­σουν την συγκεκριμένη συμμετοχή, ακόμη και εκ των υστέρων, και να μην αναδείξουν τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα ως δικαιούχο. Στην περί­πτω­ση αυτή, ο εν λόγω συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί της επιστροφής, ενώ η Διοργανώτρια ή/και η Purity έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση εκ των υστέρων ακύρωσης, να ζητήσουν από τον συμμετέχοντα την επιστροφή του ποσού της επιστροφής που τυχόν του έχει αποδοθεί ήδη.

7. Περιορισμός Ευθύνης.

1. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, η Διοργανώτρια και η Purity δεν αναλαμβάνουν και  δεν  φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή και ατύχημα τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε Συμμετέχων λόγο της συμμετοχής του στην Ενέργεια. Η Διοργανώτρια, η Purity και η POCKEE δεν θα φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση δήλωσης λάθος τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) κατά την διαδικασία συμμετοχής.

2. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Purity περιορί­ζε­ται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες δεν εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

8. Τεχνικά Μέσα.

1. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδια­φερόμε­νων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Purity δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρό­σβα­σης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφε­ρόμενο. Η πρόσβαση στο Διαδικτυ­α­κό Τόπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋπο­θέ­σεις και προ­δια­γραφές της ενέργειας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Purity  δεν θα ευθύ­νονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

2. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η Ενέργεια δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετά­δο­ση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μετα­βολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρ­χου­σας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη των Διοργανωτριών. Η Διοργανώτρια και η Purity δεν ευθύνονται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της Ενέργειας.

9. Δημοσιότητα Όρων - Τροποποιήσεις.

1. Οι όροι συμμετοχής της Ενέργειας είναι κατατεθειμένοι στη συμβολαιο­γρά­φο Αθηνών Άννα Ρήγα, Ακαδημίας 59 Αθήνα, τηλ. 210 3636518, και ακρι­βές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση. Επιπροσθέτως, έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού www.epithimies.gr.

2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλουν τους Όρους Συμ­με­το­χής κατά την ανέλεγκτη κρίση της. Οι τυχόν τροπο­ποιήσεις θα ανακοινώ­νο­νται στον Διαδικτυακό Τόπο www.epithimies.gr και θα είναι  δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις.

10. Προσωπικά Δεδομένα.

1. Η διεξαγωγή της Ενέργειας προϋποθέτει και καθιστά απαραίτητη τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων, τα  οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την πρώτη Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και μέσω των Εκτελούντων την Επεξεργασία, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/ΕΕ/679 (εφεξής, «ΓΚΠΔ») και το Ν. 4624/2019 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Ενέργειας. Η Διοργανώτρια επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων για τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια κατόπιν αιτήσεώς τους, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών που αναλαμβάνει με τους παρόντες Όρους, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων τους (άρθρο 6 παρ. 1 (β’), (γ’) και (στ’) του GDPR).

2. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν μόνο τα απολύτως αναγκαία στοιχεία για τη συμμετοχή στην Ενέργεια, προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση της συμμετοχής τους με τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να γίνει επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, παρακαλούμε να μην συμμετέχουν στην Ενέργεια.

3. Τα δεδομένα θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας Ενέργειας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

4. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων  την επεξεργασία που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» ήτοι της εταιρείας Purity και Pockee, που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας και παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για τον έλεγχο των Συμμετοχών και την επιστροφή του σχετικού ποσού στο λογαριασμό των Συμμετεχόντων αντίστοιχα.

5. Ενδέχεται να συλλέξουμε το σύνολο των δεδομένων που περιέχονται στην απόδειξή σας για να σας παρέχουμε εξατομικευμένες προσφορές και επικοινωνία, εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας στο σχετικό πεδίο κατά τη συμμετοχή σας στην Ενέργεια.

6. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης), απευθυνόμενος στην «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contests@47puritystreet.com. Επίσης, κάθε Συμμετέχων διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (complaints@dpa.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδο­μένων παρακαλούμε ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου μας στην διεύθυνση https://privacypolicy.pg.com/el/.

11. Γενικοί Όροι.

1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη Διάρκεια της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας κατά την κρίση της, καθώς και να μεταβάλει τους Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει την Προωθητική Ενέργεια. Οι Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των τυχόν τροποποιήσεων, οι οποίες θα ισχύουν από την ανάρτηση και δημοσιοποίησή τους στο Διαδικτυακό Τόπο. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. της Προωθητικής Ενέργειας, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή της Προωθητικής Ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

2.Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με της ενέργεια οποιοσδήποτε συμ­­με­τέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια ή/καιτην Purity αποστέλ­λο­­ντας e-mail στο contests@47puritystreet.com

3. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

4. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων τυχόν κριθεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Στην ενέργεια συμμετέχουν τα καταστήματα της παρακάτω λίστας:

 • ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
 • ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
 • ΜΑΣΟΥΤΗΣ
 • MY MARKET
 • ΓΑΛΑΞΙΑΣ
 • e-fresh.gr
 • ΚΡΗΤΙΚΟΣ
 • ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
 • ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ
 • ΟΚ ANYTIME MARKETS
 • BAZAAR
 • ΒΙΔΑΛΗΣ
 • ΣΥΝΚΑ
 • ΚΡΟΝΟΣ
 • ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
 • ΔΗΜΗΤΡΑ MARKETS
 • ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ