Όροι συμμετοχής - Επιστροφή 20% για αγορές Lenor Unstoppables 210 gr


Γενικά
29/07/2022

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

«Επιστροφή 20% για αγορές Lenor Unstoppables 210 gr»

Η εταιρεία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» με έδρα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι, αρ. ΓΕΜΗ 003818801000 (εφεξής «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με τις εταιρίες «Numberly 1000mercis Group»  με έδρα στην οδό Rue de Châteaudun 28, 75009, Παρίσι, τηλ. +33 01 49 49 06 60 (εφεξής η «Numberly») «POCKEE IKE», με έδρα στο Γέρακα Αττικής, οδός Κλεισθένους 217, με αρ. ΓΕΜΗ 129597201000 (εφεξής η «POCKEE») και την εταιρεία «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΕ»  με έδρα ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΑΦΜ 095435619 αρ ΓΕΜΗ 21304526000, διοργανώνουν προωθητική ενέργεια με ονομασία « Επιστροφή 20% για αγορές Lenor Unstoppables 210 gr » (εφεξής «Ενέργεια») στο διαδικτυακό τόπο www.epithimies.gr (εφεξής ο «Διαδικτυακός τόπος») σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»).   

1. Αποδοχή όρων και Δήλωση Απορρήτου 

Η συμμετοχή στην Ενέργεια και η επιστροφή μέρους της αξίας του προϊόντος στο πλαίσιο αυτής, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή και τήρηση του συνόλου των παρόντων Όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως κατωτέρω προσδιορίζεται. Οι παρόντες Όροι έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο www.epithimies.gr.

Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους παρόντες Όρους δεν θα πρέπει να συμμετέχει στην Ενέργεια.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα (εφεξής, οι «Συμμετέχοντες»).

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχει κάποιος στην Ενέργεια είναι να είναι ήδη μέλος ή να προβεί σε εγγραφή στην ιστοσελίδα www.epithimies.gr, συμπληρώνοντας τη σχετική Φόρμα Εγγραφής με τα παρακάτω στοιχεία: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό του.

3. Διάρκεια της Ενέργειας.

Η συνολική διάρκεια της Ενέργειας ξεκινά 1/08/2022 και λήγει στις 10/11/2022 (εφεξής η «Περίοδος Αγορών»). Η αγορά των συγκεκριμένων προϊόντων Lenor Unstoppables 210 gr πρέπει να διενεργηθεί εντός της Περιόδου Αγορών όπως αυτή ορίζεται παρακάτω και η συμμετοχή θεωρείται έγκυρη, μόνο εφόσον η απόδειξη αγοράς καταχωρηθεί σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία εντός  δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Καμία απόδειξη αγοράς δεν θα γίνεται δεκτή μετά το πέρας των δέκα (10) ημερών.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που έχουν στη διάθεσή τους η Διοργανώτρια και η Numberly αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης της Ενέργειας, βάσει του οποίου ορίζεται ο χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης της συμμετοχής στην Ενέργεια.

Συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρκειας της Ενέργειας θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

4. Τρόπος συμμετοχής

Κατόπιν ολοκλήρωσης της εγγραφής στην ιστοσελίδα www.epithimies.gr, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα/προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στην Ενέργεια:

Ι. Εφόσον το επιθυμούν θα πρέπει να αγοράσουν εντός της Περιόδου Αγορών, ήτοι από 1/08/2022 έως 30/10/2022, βάσει φορολογικού παραστατικού τουλάχιστον μία (1) από τις συσκευασίες Lenor Unstoppables 210 gr, από τα Συνεργαζόμενα Καταστήματα που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, χωρίς ελάχιστη απαιτούμενη αξία.

ΙΙ. Να επισκεφτούν τον ιστότοπο www.Unstoppables.gr και αφού διαβάσουν τους Όρους της Ενέργειας και τους αποδεχτούν, να ανεβάσουν την απόδειξή τους καθώς και να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία όπως ΙΒΑΝ για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Τα αναφερόμενα τραπεζικά στοιχεία συλλέγονται και χρησιμοποιούνται μόνο για την διαδικασία της επιστροφής μέσω εμβάσματος και δεν τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας.

ΙΙΙ. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στην Ενέργεια, η απόδειξη αγοράς πρέπει να ανέβει εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, όπως αυτή αναφέρεται στο φορολογικό παραστατικό. Δελτία παραγγελίας, τιμολόγια και άλλα παραστατικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η φωτογραφία της απόδειξης θα πρέπει να περιλαμβάνει την απόδειξη αγοράς, και αυτή να είναι ευανάγνωστη. Η απόδειξη αγοράς θα πρέπει να πιστοποιεί την αγορά προϊόντων Lenor Unstoppables 210 gr και ειδικότερα, να περιέχει, εμφανώς, ευανάγνωστα το κατάστημα, την ημερομηνία και ώρα έκδοσης, το όνομα του καταστήματος και του εκδότη, τον αριθμό απόδειξης, το όνομα των προϊόντων Lenor Unstoppables 210 gr που αγοράστηκαν, καθώς και τη συνολική αξία της απόδειξης, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής. Η απόδειξη αγοράς που κατατέθηκε για την συμμετοχή στην Ενέργεια δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη  αντίστοιχη καμπάνια/ενέργεια της P&G και αντιστρόφως για το ίδιο ή άλλο προϊόν της P&G. 

Το ποσό της επιστροφής για αγορά προϊόντων Lenor Unstoppables 210 gr, που συμμετέχουν στην Ενέργεια, ισούται με το ποσοστό 20% του συνολικού ποσού της αξίας (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) των προϊόντων Lenor Unstoppables 210 gr που περιέχονται στην απόδειξη αγοράς (εφεξής η «Επιστροφή χρημάτων») και θα επιστραφεί μέσω εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσει ο συμμετέχων. Τυχόν εκπτώσεις ή κουπόνια που έχουν χρησιμοποιηθεί θα υπολογίζονται ως έχουν χρησιμοποιηθεί και το τελικό ποσό επιστροφής θα είναι το 20% του τελικού ποσού που αντιστοιχεί στο σύνολο των προϊόντων Lenor Unstoppables 210 gr που έχουν πληρώσει οι Συμμετέχοντες βάσει της απόδειξης αγοράς.

Ο μέγιστος αριθμός συσκευασιών Lenor Unstoppables 210 gr που επιτρέπεται ανά απόδειξη ορίζεται σε πέντε (5).

Η Επιστροφή χρημάτων μπορεί να γίνει μόνο μέσω τραπεζικού εμβάσματος σε λογαριασμό που τηρείται σε μια εκ των Τραπεζών (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHABANK, EUROBANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ), ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής που επέλεξε ο καταναλωτής κατά τη συναλλαγή του με το κατάστημα από το οποίο προμηθεύτηκε το προϊόν/τα προϊόντα Lenor Unstoppables 210 gr. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται μέσα σε 2 εβδομάδες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και εγκυρότητας της συμμετοχής. Η Διοργανώτρια, ή/και η Numberly διατηρεί το δικαίωμα, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να ζητήσει την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς του προϊόντος. Για αυτό το λόγο, οι αποδείξεις αγοράς θα πρέπει να διατηρούνται και να φυλάσσονται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής των χρημάτων και σε κάθε περίπτωση να είναι άμεσα διαθέσιμες, εφόσον ζητηθούν. Ρητώς δηλώνεται ότι τα άτομα που έχουν κάνει κακή χρήση του συστήματος κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Numberly, είτε έχουν αποστείλει ψευδή στοιχεία ενδέχεται να αποκλειστούν από τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια.

Στην ενέργεια συμμετέχουν μόνο τα προϊόντα Lenor Unstoppables 210 gr.

5. Ενημέρωση δικαιούχων.

Οι Συμμετέχοντες μετά το ανέβασμα της απόδειξης θα ενημερώνονται με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την πορεία της συμμετοχής τους και σε διάστημα 2 εβδομάδων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και εγκυρότητας της συμμετοχής, θα γίνεται η Επιστροφή χρημάτων στο λογαριασμό τους. 

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός δικαιούχος σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν του ποσού της επιστροφής σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. 

6. Αποκλεισμός συμμετεχόντων. 

Σε περίπτωση χειραγώγησης ή τεχνικής παραβίασης της διαδικασίας συμμετοχής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης ή αθέμιτης πρακτικής, παραβίασης των παρόντων Όρων, της ισχύουσας νομοθεσίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου η Διοργανώτρια ή/και η Numberly θα έχουν το δικαίωμα, κατά την ανέλεγκτη κρίση τους, να ακυρώσουν την συγκεκριμένη συμμετοχή, ακόμη και εκ των υστέρων, και να μην αναδείξουν τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα ως δικαιούχο. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί της Επιστροφής χρημάτων, ενώ η Διοργανώτρια ή/και η Numberly έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση εκ των υστέρων ακύρωσης, να ζητήσουν από τον συμμετέχοντα την επιστροφή του ποσού της Επιστροφής χρημάτων που τυχόν του έχει αποδοθεί ήδη.

7. Περιορισμός Ευθύνης.

1. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, η Διοργανώτρια και η Numberly δεν αναλαμβάνουν και  δεν  φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή και ατύχημα τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε Συμμετέχων λόγο της συμμετοχής του στην Ενέργεια. Η Διοργανώτρια, η Numberly και η POCKEE δεν θα φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση δήλωσης λάθος τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) κατά την διαδικασία συμμετοχής.

2. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Numberly περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

8. Τεχνικά Μέσα.

1. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, το κόστος και την ευθύνη της χρήσης των οποίων αναλαμβάνουν οι ίδιοι. Η Διοργανώτρια και η Numberly δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της ενέργειας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Numberly  δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

2. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η Ενέργεια δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη των Διοργανωτριών. Η Διοργανώτρια και η Numberly δεν ευθύνονται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της Ενέργειας.

9. Δημοσιότητα Όρων - Τροποποιήσεις.

1. Οι όροι συμμετοχής της Ενέργειας είναι κατατεθειμένοι στο συμβολαιογραφείο ΛΕΠΕΣΗ, Ίωνος Δραγούμη 4, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 239238 και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση. Επιπροσθέτως, έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο του www.epithimies.gr.

2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλουν τους Όρους Συμμετοχής κατά την ανέλεγκτη κρίση της. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται στον Διαδικτυακό Τόπο www.epithimies.gr και θα είναι  δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις. 

10. Προσωπικά Δεδομένα.

1. Η διεξαγωγή της Ενέργειας προϋποθέτει και καθιστά απαραίτητη τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων, τα  οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την πρώτη Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και μέσω των Εκτελούντων την Επεξεργασία, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/ΕΕ/679 (εφεξής, «ΓΚΠΔ») και το Ν. 4624/2019 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Ενέργειας. Η Διοργανώτρια επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων για τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια κατόπιν αιτήσεώς τους, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών που αναλαμβάνει με τους παρόντες Όρους, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων τους (άρθρο 6 παρ. 1 (β’), (γ’) και (στ’) του GDPR).  

2. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν μόνο τα απολύτως αναγκαία στοιχεία για τη συμμετοχή στην Ενέργεια, προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση της συμμετοχής τους με τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να γίνει επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, παρακαλούμε να μην συμμετέχουν στην Ενέργεια.

3. Τα δεδομένα θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας Ενέργειας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων  την επεξεργασία που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» ήτοι της εταιρείας Numberly και Pockee, που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας και παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για τον έλεγχο των Συμμετοχών και την επιστροφή του σχετικού ποσού στο λογαριασμό των Συμμετεχόντων αντίστοιχα. 

5. Ενδέχεται να συλλέξουμε το σύνολο των δεδομένων που περιέχονται στην απόδειξή σας για να σας παρέχουμε εξατομικευμένες προσφορές και επικοινωνία, εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας στο σχετικό πεδίο κατά τη συμμετοχή σας στην Ενέργεια.

6. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης), απευθυνόμενος στην «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: customer-service-epithimies@numberly.com. Επίσης, κάθε Συμμετέχων διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλο της (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά: complaints@dpa.gr. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου μας στην διεύθυνση https://privacypolicy.pg.com/el/.

11. Γενικοί Όροι.

1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη διάρκεια της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας κατά την κρίση της, καθώς και να μεταβάλει τους Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει την Ενέργεια. Οι Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των τυχόν τροποποιήσεων, οι οποίες θα ισχύουν από την ανάρτηση και δημοσιοποίησή τους στο Διαδικτυακό Τόπο. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. της Ενέργειας, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή της Ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

2.Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με της ενέργεια οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια ή/και την Numberly αποστέλλοντας e-mail στο customer-service-epithimies@numberly.com.

3. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

4. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων τυχόν κριθεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Στην ενέργεια συμμετέχουν τα καταστήματα της παρακάτω λίστας:

 • ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

 • ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

 • ΜΑΣΟΥΤΗΣ

 • MY MARKET

 • ΓΑΛΑΞΙΑΣ

 • e-fresh.gr

 • ΚΡΗΤΙΚΟΣ

 • ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

 • ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ

 • ΟΚ ANYTIME MARKETS

 • BAZAAR

 • ΒΙΔΑΛΗΣ

 • ΣΥΝΚΑ

 • ΚΡΟΝΟΣ

 • ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

 • ΔΗΜΗΤΡΑ MARKETS

 • ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ