ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

«Επιστροφή 5€ για αγορές 15€ προϊόντων P&G »

Ισχύουν τροποποιημένοι από την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023

Η εταιρεία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» με έδρα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι, αρ. ΓΕΜΗ 003818801000 (εφεξής «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με τις εταιρείες: α) «Numberly 1000mercis Group» με έδρα στην οδό Rue de Châteaudun 28, 75009, Παρίσι, τηλ. +33 01 49 49 06 60 (εφεξής η «Numberly»), β) «Justsnap GMBH» με έδρα στην οδό Gontard 11, 10178, Βερολίνο (εφεξής η «Justsnap») και γ) την εταιρεία «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΕ»  με έδρα στο Δήμο Βέροιας, ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΑΦΜ 095435619 αρ ΓΕΜΗ 21304526000, διοργανώνουν προωθητική ενέργεια με ονομασία «Επιστροφή 5€ για αγορές 15€ προϊόντων P&G » (εφεξής η «Ενέργεια») στο διαδικτυακό τόπο www.epithimies.gr (εφεξής ο «Διαδικτυακός τόπος») σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»).


1. Αποδοχή όρων και Δήλωση Απορρήτου 

Η συμμετοχή στην Ενέργεια και η επιστροφή μέρους της αξίας του προϊόντος στο πλαίσιο αυτής, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή και τήρηση του συνόλου των παρόντων Όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως κατωτέρω προσδιορίζεται. Οι παρόντες Όροι έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.epithimies.gr.

Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους παρόντες Όρους δε θα πρέπει να συμμετέχει στην Ενέργεια.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα (εφεξής, ο «Συμμετέχων» ή οι «Συμμετέχοντες»).

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχει κάποιος στην Ενέργεια είναι να είναι ήδη μέλος ή να προβεί σε εγγραφή στην ιστοσελίδα www.epithimies.gr συμπληρώνοντας τη σχετική Φόρμα Εγγραφής με τα παρακάτω στοιχεία: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό του, υποχρεωτικά και φύλο, ημερομηνία γέννησης, προαιρετικά.

3. Διάρκεια της Ενέργειας.

Η συνολική διάρκεια της Ενέργειας (εφεξής η «Διάρκεια») ξεκινά στις 20/10/22 και λήγει στις 30/01/23. Οι Συμμετέχοντες δύνανται να προβαίνουν σε αγορές προϊόντων P&G από 20/10/2022 έως 20/01/2023 (εφεξής το «Διάστημα Αγορών») και η απόδειξη αγοράς για να θεωρηθεί έγκυρη πρέπει να ανέβει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αγοράς, όπως αυτή αναφέρεται στο φορολογικό παραστατικό.


Καμία απόδειξη αγοράς δε θα γίνεται δεκτή μετά το πέρας των δέκα (10) ημερών. 

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που έχουν στη διάθεσή τους η Διοργανώτρια και η Justsnap αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης της Ενέργειας, βάσει της οποίας ορίζεται ο χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης της συμμετοχής στην Ενέργεια.


Συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρκειας της Ενέργειας θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.


4. Τρόπος συμμετοχής

Κατόπιν ολοκλήρωσης της εγγραφής στην ιστοσελίδα www.epithimies.gr οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα/προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στην Ενέργεια:

Ι. Εφόσον το επιθυμούν θα πρέπει να αγοράσουν κατά το «Διάστημα Αγορών», προϊόντα P&G συνολικής αξίας τουλάχιστον 15€ από οποιοδήποτε κατάστημα λιανικής πώλησης τροφίμων και οικιακών προϊόντων, φυσικό ή ηλεκτρονικό, κατάστημα πώλησης ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών ειδών και επιλεγμένα φαρμακεία* εντός Ελλάδος, αρκεί να είναι εμφανή τα προϊόντα P&G στην απόδειξη.

*(Βλέπε αναλυτικά στην Ενότητα 13, τη λίστα με τα επιλεγμένα φαρμακεία)

ΙΙ. Να επισκεφτούν τον ιστότοπο www.epithimies.gr και αφού διαβάσουν τους Όρους της Ενέργειας και τους αποδεχτούν, να ανεβάσουν την απόδειξή τους καθώς και να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, όπως τον αριθμό ΙΒΑΝ για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Τα αναφερόμενα τραπεζικά στοιχεία δεν συλλέγονται και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διαδικασία της επιστροφής χρημάτων μέσω εμβάσματος.

ΙΙΙ. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή, η απόδειξη αγοράς πρέπει να ανέβει στο www.epithimies.gr εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αγοράς, όπως αυτή αναφέρεται στο φορολογικό παραστατικό. Δελτία παραγγελίας, τιμολόγια και άλλα παραστατικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μόνο οι συμμετοχές με απόδειξη λιανικής αγοράς θεωρούνται έγκυρες. Η φωτογραφία της απόδειξης θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο την απόδειξη αγοράς και όχι τα προϊόντα , και αυτή να είναι ευανάγνωστη και όχι αποτέλεσμα σάρωσης. Κάθε φωτογραφία μπορεί να περιλαμβάνει μόνο μία απόδειξη αγοράς και μόνο μία απόδειξη αγοράς μπορεί να καταχωρείται ανά συμμετοχή. Η απόδειξη αγοράς θα πρέπει να πιστοποιεί την αγορά προϊόντων P&G και ειδικότερα, να περιέχει εμφανώς ευανάγνωστα το κατάστημα, την ημερομηνία και ώρα έκδοσης, το όνομα του καταστήματος και του εκδότη, τον αριθμό απόδειξης, το όνομα των προϊόντων P&G που αγοράστηκαν καθώς και τη συνολική αξία της απόδειξης, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής. Η απόδειξη αγοράς που κατατέθηκε για τη συμμετοχή στην Ενέργεια δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη ενέργεια της P&G και αντιστρόφως. 

Εφόσον πραγματοποιηθεί το ανέβασμα της απόδειξης αγοράς, ένα μήνυμα πως έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία συμμετοχής καθώς και ο αριθμός αναφοράς της συμμετοχής θα εμφανιστούν στην οθόνη. Ο αριθμός αναφοράς της συμμετοχής θα αποσταλεί και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους Συμμετέχοντες στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις που η περιγραφή των προϊόντων που βρίσκονται στην απόδειξη αγοράς δεν αποδεικνύει ότι πρόκειται για συμμετέχοντα προϊόντα, τότε η Justsnap ενδέχεται να ζητήσει από το Συμμετέχοντα να ανεβάσει μια φωτογραφία της απόδειξης αγοράς μαζί με τα προϊόντα που αγόρασε.

Το ποσό της επιστροφής για αγορά προϊόντων P&G συνολικής αξίας 15€ και άνω, ισούται με 5€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα επιστραφεί μέσω εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσει ο Συμμετέχων. Τυχόν εκπτώσεις ή κουπόνια που έχουν χρησιμοποιηθεί θα υπολογίζονται ως έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη στιγμή της αγοράς  και το τελικό ποσό επιστροφής θα είναι 5€. 

Κάθε συμμετέχων *Κωδικός καταναλωτή = μοναδική διεύθυνση email και κωδικός πρόσβασης) μπορεί να συμμετάσχει μόνο με 1 μία Απόδειξη. 

IV. Η επιστροφή χρημάτων μπορεί να γίνει μόνο μέσω τραπεζικού εμβάσματος σε λογαριασμό με αριθμό IBAN ελληνικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος (Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank), ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής που επέλεξε ο καταναλωτής/Συμμετέχων κατά τη συναλλαγή του με το κατάστημα από το οποίο προμηθεύτηκε τα προϊόντα. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται μέσα σε 20 ημέρες εργάσιμες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και εγκυρότητας της συμμετοχής. Σε περίπτωση που ο αριθμός ΙΒΑΝ που δηλώθηκε κατά τη συμμετοχή στην Ενέργεια είναι λανθασμένος ή/και η μεταφορά της επιστροφής των χρημάτων απέτυχε τότε ο Συμμετέχων, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, μπορεί να επικοινωνήσει στέλνοντας μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου iban.pg.cashback@epithimiespromo.gr. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να αλλάξει τον αριθμό IBAN μόνο μία φορά. 5. Συμμετέχοντα προϊόντα

Στην Ενέργεια συμμετέχουν τα παρακάτω προϊόντα P&G: 

Always, Ariel, Bear Fruits, Clearblue, Fairy, First Defence, Fixodent, Gillette, King C. Gillette, Head & Shoulders, Herbal Essences, Lenor, Old Spice, Oral-B, Pampers, Pantene, Ronal, Swiffer, Tampax, Tide, Venus, Viakal, Vicks, ZzzQuil Natura.


6. Ενημέρωση δικαιούχων.

Οι Συμμετέχοντες μετά το ανέβασμα της απόδειξης θα ενημερώνονται με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την πορεία της συμμετοχής τους και σε διάστημα 30 ημερών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και εγκυρότητας της συμμετοχής, θα γίνεται η επιστροφή χρημάτων στο λογαριασμό τους. 


Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δε θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός δικαιούχος σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν του ποσού της επιστροφής σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. 

Για οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία σχετικά με την καταβολή του επιστρεφόμενου ποσού χρημάτων, οι δικαιούχοι μπορούν να απευθυνθούν κατευθείαν στη Justsnap η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση των οικονομικών συναλλαγών που αφορούν στην Ενέργεια.  

7. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων. 

Σε περίπτωση χειραγώγησης ή τεχνικής παραβίασης της διαδικασίας συμμετοχής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης ή αθέμιτης πρακτικής, παραβίασης των παρόντων Όρων, της ισχύουσας νομοθεσίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου η Διοργανώτρια ή/και η Numberly ή/και η Justsnap θα έχουν το δικαίωμα, κατά την ανέλεγκτη κρίση τους, να ακυρώσουν τη συγκεκριμένη συμμετοχή, ακόμη και εκ των υστέρων, και να μην αναδείξουν το συγκεκριμένο Συμμετέχοντα ως δικαιούχο. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω Συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί της επιστροφής χρημάτων, ενώ η Διοργανώτρια ή/και η Numberly έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση εκ των υστέρων ακύρωσης, να ζητήσουν από το Συμμετέχοντα την επιστροφή του ποσού χρημάτων που τυχόν του έχει αποδοθεί ήδη.


Τα δεδομένα της ενέργειας υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία για την αποτροπή κατάχρησης και απάτης σε προωθητικές ενέργειες από την Procter & Gamble και τη Justsnap. Αυτό λαμβάνει χώρα μετά το τέλος της Ενέργειας για τη διασφάλιση του έννομου συμφέροντος της Procter & Gamble, της Justsnap και όλων των συμμετεχόντων στη σωστή υλοποίηση των ενεργειών βάσει του Άρθρου 6 Παράγραφος 1 στ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/ΕΕ/679).


Ως μέρος του ελέγχου κατάχρησης και απάτης, μια αυτοματοποιημένη σύγκριση με δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο προηγούμενων προωθητικών ενεργειών μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με σκοπό την πρόληψη κατάχρησης και απάτης.

Ως μέρος του ελέγχου για την αποτροπή κατάχρησης και απάτης, η Justsnap χρησιμοποιεί επίσης αυτοματοποιημένες διαδικασίες για να ελέγχει τις πληροφορίες που ανεβαίνουν για συμμετοχή - ιδίως τις αποδείξεις αγοράς. Αυτές οι μέθοδοι λαμβάνουν υπόψη τόσο τις προφανείς αποκλίσεις σε αυτές τις πληροφορίες όσο και τη γνώση που αποκτήθηκε σε απόπειρες χειραγώγησης με βάση την προηγούμενη εμπειρία.


Η Διοργανώτρια, ή/και η Justsnap διατηρεί το δικαίωμα, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να ζητήσει την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς των προϊόντων P&G. Για αυτό το λόγο, οι αποδείξεις αγοράς θα πρέπει να διατηρούνται και να φυλάσσονται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής των χρημάτων και σε κάθε περίπτωση να είναι άμεσα διαθέσιμες, εφόσον ζητηθούν. Η αποστολή της απόδειξης θα πραγματοποιείται μέσω ταχυδρομείου. Εφόσον κριθεί πως η συμμετοχή σας είναι έγκυρη, τότε μαζί με το επιστρεφόμενο ποσό θα λάβετε και τα έξοδα αποστολής της απόδειξης. Η μέγιστη αξία που αφορά στην αποζημίωση των εξόδων αποστολής ανέρχεται στα 0,90€. Επιστολές, που δεν αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή courier, δεν θα γίνονται αποδεκτές. Η πρωτότυπη απόδειξη αγοράς δε θα επιστρέφεται μετά τον έλεγχο εγκυρότητάς της (παρακαλούνται οι Συμμετέχοντες όπως φροντίσουν για τη φύλαξη αντιγράφου για δική τους ασφάλεια). Οι διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη για πιθανές απώλειες κατά τη διαδικασία αποστολής της πρωτότυπης απόδειξης μέσω ταχυδρομείου.


8. Περιορισμός Ευθύνης.

1. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, η Διοργανώτρια και η Numberly δεν αναλαμβάνουν και δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή και ατύχημα τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε Συμμετέχων λόγο της συμμετοχής του στην Ενέργεια. Η Διοργανώτρια, η Numberly και η Justsnap δε θα φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση δήλωσης λάθος τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) κατά τη διαδικασία συμμετοχής. (Βλέπε αναλυτικά στην Ενότητα 4. Τρόπος συμμετοχής, Παράγραφος ΙΙΙ)

2. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Numberly περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες, δεν εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

9. Τεχνικά Μέσα.

1. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, το κόστος και την ευθύνη της χρήσης των οποίων αναλαμβάνουν οι ίδιοι. Η Διοργανώτρια και η Numberly δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της Ενέργειας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Numberly δε θα ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

2. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η Ενέργεια δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας, της Numberly και της Justsnap . Η Διοργανώτρια και η Numberly δεν ευθύνονται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για οποιοδήποτε λόγο, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της Ενέργειας.

10. Δημοσιότητα Όρων - Τροποποιήσεις.

1. Οι όροι συμμετοχής της Ενέργειας είναι κατατεθειμένοι στο συμβολαιογραφείο ΛΕΠΕΣΗ, Ίωνος Δραγούμη 4, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 239238, και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση.

Επιπροσθέτως, έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο της Ενέργειας www.epithimies.gr.

2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να μεταβάλει τους Όρους Συμμετοχής κατά την ανέλεγκτη κρίση της. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται στο Διαδικτυακό Τόπο www.epithimies.gr και θα είναι δεσμευτικές για όλους τους Συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις. 

11. Προσωπικά Δεδομένα.

1. Η διεξαγωγή της Ενέργειας προϋποθέτει και καθιστά απαραίτητη τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων, τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την πρώτη Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και μέσω των Εκτελούντων την Επεξεργασία, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/ΕΕ/679 (εφεξής, ο «ΓΚΠΔ») και το Ν. 4624/2019 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Ενέργειας. Η Διοργανώτρια επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων για τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια κατόπιν αιτήσεώς τους, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών που αναλαμβάνει με τους παρόντες Όρους, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων τους (άρθρο 6 παρ. 1 (β’), (γ’) και (στ’) του GDPR).

2. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν μόνο τα απολύτως αναγκαία στοιχεία για τη συμμετοχή στην Ενέργεια, προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση της συμμετοχής τους με τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να γίνει επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, παρακαλούμε να μη συμμετέχουν στην Ενέργεια.

3. Τα δεδομένα θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας Ενέργειας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» ήτοι της εταιρείας Numberly και Justsnap, που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας και παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για τον έλεγχο των Συμμετοχών και την επιστροφή του σχετικού ποσού στο λογαριασμό των Συμμετεχόντων αντίστοιχα. 

5. Ενδέχεται να συλλέξουμε το σύνολο των δεδομένων που περιέχονται στην απόδειξή σας για να σας παρέχουμε εξατομικευμένες προσφορές και επικοινωνία, εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας στο σχετικό πεδίο κατά τη συμμετοχή σας στην Ενέργεια.

6. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης), απευθυνόμενος στην «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: customer-service-epithimies@numberly.com. Επίσης, κάθε Συμμετέχων διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά: complaints@dpa.gr. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου μας στην διεύθυνση https://privacypolicy.pg.com/el/.


12. Γενικοί Όροι.

1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη Διάρκεια της παρούσας Ενέργειας κατά την κρίση της, καθώς και να μεταβάλει τους Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει την Ενέργεια. Οι Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των τυχόν τροποποιήσεων, οι οποίες θα ισχύουν από την ανάρτηση και δημοσιοποίησή τους στο Διαδικτυακό Τόπο. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη δε φέρει έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. της Ενέργειας, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή της Ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

2.Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη συμμετοχή στην Ενέργεια οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με την ομάδα υποστήριξης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pgcashback@epithimiespromo.gr ,μέχρι τις 28/02/2023. Για οποιαδήποτε άλλη απορία, οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με  τη Διοργανώτρια ή/και την Numberly αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο customer-service-epithimies@numberly.com.

3. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

4. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων τυχόν κριθεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.


13. Επιλεγμένα Φαρμακεία που συμμετέχουν στην ενέργεια


ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΟΛΗ

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

ΝΟΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΛΩΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 4

ΑΘΗΝΑ

10431

Αττική

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΠΑΚΑΚΟΥ Ι.Κ.Ε. - ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3

ΑΘΗΝΑ

10431

Αττική

Σ/Φ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΤΕΛΗ ΕΛΙΖΑ Ο.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 26

ΑΘΗΝΑ

10437

Αττική

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΜΠΑΛΤΑ Ο.Ε

ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ 3

ΑΘΗΝΑ

10440

Αττική

Σ/Φ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΧΡ.-ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ Θ. ΟΕ

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΑΘΗΝΑ

10443

Αττική

ΣΠΥΡΟΥ Δ. ΣΚΟΥΡΛΗ

ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 19

ΣΕΠΟΛΙΑ

10443

Αττική

ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΑΜΑ 12-14

ΑΘΗΝΑ

10443

Αττική

ΟΥΡΑΝΙΑ Γ. ΚΑΜΠΕΣΗ

ΑΘΑΝΑΤΩΝ 1

ΣΕΠΟΛΙΑ

10443

Αττική

ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 77

ΑΘΗΝΑ

10444

Αττική

ΒΟΣΟΣ Ι. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 68

ΑΘΗΝΑ

10444

Αττική

ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 120

ΚΟΛΩΝΟΣ

10444

Αττική

ΜΠΕΜΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΑ Κ ΣΙΑ Ο.Ε

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 85-87

ΑΘΗΝΑ

10444

Αττική

ΒΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΛ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 9

ΚΟΛΩΝΟΣ

10444

Αττική

DRP-DOCTOR PHARMACY ΟΜΟΝΟΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 19Α

ΑΘΗΝΑ

10552

Αττική

ΠΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΙΑΟΥΛΗ 6 ΘΕΜΙΔΟΣ 1

ΑΘΗΝΑ

10554

Αττική

ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΙΟΛΟΥ 18Α

ΑΘΗΝΑ

10556

Αττική

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ 10

ΑΘΗΝΑ

10558

Αττική

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 25-29

ΑΘΗΝΑ

10564

Αττική

ΤΖΕΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΟΛΩΝΟΣ 60

ΑΘΗΝΑ

10672

Αττική

ΚΑΛΥΒΑ Χ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΚΟΥΦΑ 14 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ

ΑΘΗΝΑ

10673

Αττική

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 27

ΑΘΗΝΑ

10673

Αττική

ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 6

ΑΘΗΝΑ

10674

Αττική

Σ/Φ Σ.ΜΠΑΡΜΠΑΓΑΔΑΚΗ-Ε.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ

ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 12Α

ΚΟΛΩΝΑΚΙ,ΑΘΗΝΑ

10675

Αττική

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΑΡΑΣΛΗ 7 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 43

ΑΘΗΝΑ

10676

Αττική

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΑΡΑΣΛΗ 25 ΑΛΩΠΕΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ

10676

Αττική

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 76

ΑΘΗΝΑ

10678

Αττική

ΜΠΟΖΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΑΡΚΟΡΑ 26

ΑΘΗΝΑ

11141

Αττική

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ν. ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΧΑΛΕΠΑ 70

ΑΘΗΝΑ

11142

Αττική

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ A. ΜΙΧΑΗΛ

ΕΡΜΩΝΑΣΣΗΣ 33

ΑΘΗΝΑ

11142

Αττική

ΚΑΠΝΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΑ Ο.Ε.- COSMOS PHARMACY

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΪΚΟΥ 55

ΓΑΛΑΤΣΙ

11146

Αττική

ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ Β. ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 35

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

Αττική

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 5

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

Αττική

ΑΓΓΕΛΗ Κ. ΣΟΦΙΑ

ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 11

ΓΑΛΑΤΣΙ

11147

Αττική

ΧΙΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ 138

ΑΘΗΝΑ

11251

Αττική

ΤΗΛΙΑΚΟΣ Γ. ΗΛΙΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 67

ΑΘΗΝΑ

11251

Αττική

ΚΑΣΑΡΤΖΙΔΗ Ι. ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 167

ΑΘΗΝΑ

11252

Αττική

ΦΛΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 310

ΑΘΗΝΑ

11254

Αττική

ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 294

ΑΘΗΝΑ

11255

Αττική

Σ/Φ ΘΑΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ο.Ε.

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 174

ΑΘΗΝΑ

11257

Αττική

ΚΩΣΤΑ Κ. ΜΥΡΣΙΝΗ

ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 2 ΚΥΨΕΛΗΣ 1

ΑΘΗΝΑ

11257

Αττική

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Ν. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΧΑΝΙΩΝ 2Α

ΑΘΗΝΑ

11257

Αττική

ΤΣΙΡΑΚΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΥΨΕΛΗΣ 80

ΑΘΗΝΑ

11363

Αττική

Σ/Φ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ - ΦΑΤΣΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Ο.Ε.

ΙΑΠΕΤΟΥ 29

ΑΘΗΝΑ

11364

Αττική

ΜΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 52 ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ

ΑΘΗΝΑ

11364

Αττική

Σ/Φ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ - Α. ΓΚΙΖΕΛΗΣ Ο.Ε.

ΚΥΠΡΟΥ 111

ΚΥΨΕΛΗ

11364

Αττική

ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 16

ΑΘΗΝΑ

11522

Αττική

ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΝΟΡΜΟΥ 21

ΑΘΗΝΑ

11522

Αττική

Μ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΙΚΕ

ΚΕΔΡΗΝΟΥ 65

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

11522

Αττική

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Ο.Ε.

ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 57

ΑΘΗΝΑ

11523

Αττική

ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ 17

ΑΘΗΝΑ

11523

Αττική

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5

ΑΘΗΝΑ

11523

Αττική

Σ/Φ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ο.Ε.

ΠΑΝΟΡΜΟΥ 68

ΑΘΗΝΑ

11523

Αττική

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ 34 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ

11523

Αττική

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΛΑΜΨΑ 19 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ

ΑΘΗΝΑ

11524

Αττική

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 205

ΑΘΗΝΑ

11525

Αττική

ΕΡΜΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 223

ΑΘΗΝΑ

11525

Αττική

Σ/Φ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111

ΑΘΗΝΑ

11526

Αττική

ΓΑΒΡΟΥ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 3

ΑΘΗΝΑ

11527

Αττική

ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 112 & ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

11527

Αττική

Σ/Φ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ο.Ε.

ΦΙΛΟΛΑΟΥ 113

ΑΘΗΝΑ

11632

Αττική

ΤΑΟΥΪΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΛΕΝΤ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΦΙΛΟΛΑΟΥ 171-173

ΑΘΗΝΑ

11632

Αττική

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΟΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε

ΣΠ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ 16

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

11634

Αττική

ΒΑΓΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 4-6

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

11634

Αττική

Σ/Φ ΑΧΠΑΡΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ - ΑΧΠΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ 2

ΑΘΗΝΑ

11635

Αττική

ΖΑΝΝΑΚΗ Ν. ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 22

ΑΘΗΝΑ

11635

Αττική

ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΧΑΝΑ

ΥΜΗΤΤΟΥ 188

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

11636

Αττική

ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Σ. ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ν. 121

ΑΘΗΝΑ

11741

Αττική

ΗΛΙΑΣ Π. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΦΡΑΝΤΖΗ 38

ΑΘΗΝΑ

11743

Αττική

Σ/Φ ΜΠΕΚΡΗ ΑΛΙΚΗ ΜΠΕΚΡΗ ΖΩΗ Ο.Ε.

ΜΠΑΚΝΑΝΑ 40

ΑΘΗΝΑ

11744

Αττική

ΡΕΝΤΙΦΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΑΡΚΑΔΩΝ 5

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΟΝΑ

11852

Αττική

ΚΑΛΑΤΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 79

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12131

Αττική

Σ/Φ ΚΟΥΤΛΗ Π. ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΑΤΟΣ Α. ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 63

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12132

Αττική

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ Β. ΠΑΤΑΠΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΩΡΟΓΙΑΝΝΗ 21

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12133

Αττική

Σ/Φ ΛΥΓΔΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ ΛΥΓΔΑ ΑΣΠΑΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΠΑΝΑΓΗ 37

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12134

Αττική

ΚΩΣΤΑΣ Κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΠΑΝΑΓΗ 56

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12134

Αττική

PHARMACYMETRO ΟΕ

ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ 5

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12134

Αττική

ΜΠΑΤΖΑΚΑΚΗ Γ. ΜΑΡΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΠΑΝΑΓΗ 85

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12134

Αττική

Β. ΠΟΥΛΑΚΟΣ - Α. ΣΥΨΑ Ε.Ε.

ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ 4

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12134

Αττική

ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΑ Κ. ΘΕΑΝΩ

ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 104

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12134

Αττική

Σ/Φ ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε.

ΤΙΡΥΝΘΟΣ 2 ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 63

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12135

Αττική

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΟΥΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

ΠΕΙΣΑΝΔΡΟΥ 14

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12135

Αττική

Σ/Φ ΣΤΥΛ.ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ & ΑΘ.ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ 0.Ε.

ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ 202

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12136

Αττική

ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΧΡ. ΣΙΚΑΛΙΑΣ

ΚΥΚΛΑΜΙΝΩΝ 7

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12137

Αττική

ΤΙΓΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΕΛΟΠΙΔΑ 212

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12137

Αττική

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 4

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12137

Αττική

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 135

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12137

Αττική

ΓΙΑΓΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 268

ΑΙΓΑΛΕΩ

12242

Αττική

ΜΠΕΛΗΜΠΑΣΑΚΗ Ν. ΜΑΡΙΑ

ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ν. 3

ΑΙΓΑΛΕΩ

12242

Αττική

ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.ΕΠΕ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 26

ΑΙΓΑΛΕΩ

12242

Αττική

ΤΣΙΡΟΜΑΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 26

ΑΙΓΑΛΕΩ

12243

Αττική

ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ 12

ΑΙΓΑΛΕΩ

12243

Αττική

ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘ. 142

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

12351

Αττική

Σ/Φ ΜΠΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 64

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

12351

Αττική

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 1-3

ΧΑΪΔΑΡΙ

12462

Αττική

TFM ΜΟΝΟΠΡ. ΙΔΙΩΤ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 4

ΧΑΪΔΑΡΙ

12462

Αττική

ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΥΡΟΥ 59

ΙΛΙΟΝ

13121

Αττική

Σ/Φ ΠΟΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΛΙΟΝΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ 58

ΙΛΙΟΝ

13121

Αττική

IPPOKRATIS PHARMACY-ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 119

ΙΛΙΟΝ

13121

Αττική

ΠΑΠΑΜΑΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΙΛΙΟΥ 33

ΙΛΙΟΝ

13122

Αττική

ΒΕΡΙΓΟΣ Ε. ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΑΙΑΝΤΟΣ 81

ΙΛΙΟΝ

13122

Αττική

ΦΑΡΜΑΝΤΒΑΙΣ ΟΕ

ΠΡΙΑΜΟΥ 91

ΙΛΙΟΝ

13122

Αττική

Σ/Φ ΜΑΡΙΑΣ ΜΙΧΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΤΣΑΓΚΑ Ο.Ε.

ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ 92

ΙΛΙΟΝ

13122

Αττική

ΠΑΠΑΜΑΝΟΥ Δ. ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΙΛΙΟΥ 33

ΙΛΙΟΝ

13122

Αττική

ΑΡΕΤΗ ΑΛΕΞ. ΒΕΛΛΗ

ΑΙΑΝΤΟΣ 61

ΙΛΙΟΝ

13122

Αττική

Σ/Φ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΚΑΒΟΥΡΙΑΡΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΡΙΑΜΟΥ 113

ΙΛΙΟΝ

13122

Αττική

ΜΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΑΜΠΙΛ

ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 56

ΙΛΙΟΝ

13122

Αττική

Σ/Φ ΚΕΧΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΜΑΓΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Ο.Ε.

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96

ΙΛΙΟΝ

13123

Αττική

ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ

ΕΛΑΙΩΝ 66

ΙΛΙΟΝ

13123

Αττική

ΣΑΝΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΛΗΔΑ

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 133

ΙΛΙΟΝ

13123

Αττική

ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΛΕΩΦ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 58

ΙΛΙΟΝ

13123

Αττική

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΜ. ΑΜΠΑΤΖΗ

ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 11 & ΗΦΑΙΣΤΟΥ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

13231

Αττική

ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 50

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

13231

Αττική

ΣΠΙΤΑΔΑΚΗ Σ. ΜΑΡΙΑ

ΚΑΣΟΥ 10

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

13231

Αττική

Σ/Φ ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΤΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Ο.Ε.

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 89

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

13232

Αττική

ΖΩΤΟΣ Ι. ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 105

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

13232

Αττική

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 15

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

13341

Αττική

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 36

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

13341

Αττική

ΘΕΟΔΩΡΑ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Λ. ΦΥΛΗΣ 110

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

13341

Αττική

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Θ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΗΝΕΙΟΥ 81

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

13343

Αττική

ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΡΤΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 42Β

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

13343

Αττική

ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑ ΟΕ

ΛΕΩΦ.ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 61

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

13344

Αττική

ΣΑΝΙΔΑ Δ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΦΥΛΗΣ 47

ΦΥΛΗ

13351

Αττική

ΤΖΕΜΟΣ Δ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 68

ΚΑΜΑΤΕΡΟ

13451

Αττική

ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΠΑΓΟΥ 69

ΚΑΜΑΤΕΡΟ

13451

Αττική

ΨΥΧΙΚΟΣ Μ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 50

ΚΑΜΑΤΕΡΟ

13451

Αττική

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΠ. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ

Λ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 112

ΚΑΜΑΤΕΡΟ

13451

Αττική

ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΗΣ 29

ΖΕΦΥΡΙ

13461

Αττική

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΓΟΥ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 110

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

13561

Αττική

Σ/Φ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ Ο.Ε.

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 328

ΑΧΑΡΝΕΣ

13671

Αττική

ΠΑΓΩΝΑ Χ. ΑΡΓΥΡΩ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 10

ΑΧΑΡΝΕΣ

13672

Αττική

ΒΑΝΔΩΡΟΥ Μ. ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 117

ΑΧΑΡΝΕΣ

13672

Αττική

ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ K. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΛΙΟΣΙΩΝ 66

ΑΧΑΡΝΕΣ

13672

Αττική

ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ ΡΟΤΣΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ο.Ε.- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 41

ΑΧΑΡΝΕΣ

13673

Αττική

ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 10

ΑΧΑΡΝΕΣ

13674

Αττική

ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 132

ΑΧΑΡΝΕΣ

13674

Αττική

ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ Χ. ΔΗΜΗΤΡΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 22Α

ΑΧΑΡΝΕΣ

13678

Αττική

ΤΣΙΡΟΜΑΛΗ Ι. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 242

ΑΧΑΡΝΕΣ

13679

Αττική

Σ/Φ ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ - ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟ

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ 6

ΝΈΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

14121

Αττική

ΠΑΠΑΘΑΝΟΥ Α. ΑΡΤΕΜΙΣ

ΠΕΥΚΩΝ 5

ΝΈΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

14122

Αττική

Σ/Φ Ι.Β.ΠΟΛΥΖΩΗΣ & Σ.Ι.ΠΟΛΥΖΩΗ Ο.Ε.

Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 435

ΝΈΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

14122

Αττική

ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 50

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

14123

Αττική

ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΙΝΔΟΥ 12

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

14342

Αττική

ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΕΥΚΩΝ 10

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

14451

Αττική

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 18 Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 25

ΚΗΦΙΣΙΑ

14561

Αττική

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΕΛΕΝΗ

ΑΧΑΡΝΩΝ 15

ΚΗΦΙΣΙΑ

14561

Αττική

ΜΠΙΣΙΑΣ Π. ΑΓΓΕΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗ 61

ΚΗΦΙΣΙΑ

14562

Αττική

ΜΑΛΙΩΤΑΚΗΣ Δ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΛΕΒΙΔΟΥ 5 ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ

ΚΗΦΙΣΙΑ

14562

Αττική

ΒΛΑΧΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 39

ΚΗΦΙΣΙΑ

14562

Αττική

Τ. ΚΟΛΙΤΣΑΣ

ΟΛΥΜΠΟΥ 43

ΚΗΦΙΣΙΑ

14562

Αττική

ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΗ

ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ 6

ΚΗΦΙΣΙΑ

14562

Αττική

ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 310

ΚΗΦΙΣΙΑ

14563

Αττική

ΚΑΝΑΚΗ Β. ΦΩΤΕΙΝΗ

ΕΛΑΙΩΝ 13

ΚΗΦΙΣΙΑ

14564

Αττική

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ Γ. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΧΙΝΟΥ 2 ΕΛΑΙΩΝ 56

ΚΗΦΙΣΙΑ

14564

Αττική

ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 174

ΚΗΦΙΣΙΑ

14564

Αττική

ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.- CITY OF BEAUTY

ΙΛΙΣΙΩΝ 24Β ΠΛΑΤΑΝΩΝ

ΚΗΦΙΣΙΑ

14564

Αττική

ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 361

ΚΗΦΙΣΙΑ

14564

Αττική

Σ/Φ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΛΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2

ΚΡΥΟΝΕΡΙ

14568

Αττική

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 2

ΑΝΟΙΞΗ

14569

Αττική

ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ε. ΜΑΡΙΝΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΕΤΡΙΤΗ 2

ΔΡΟΣΙΑ

14572

Αττική

PHARM MARKET HELLAS ΙΚΕ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 10-12

ΔΡΟΣΙΑ

14572

Αττική

ΜΑΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΙΑ ΟΕ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 117

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

14671

Αττική

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΑΝΑΗΣ ΣΑΚΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Λ. ΘΗΣΕΩΣ 3

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

14671

Αττική

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 167

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

14671

Αττική

Σ/Φ Ν. ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ - Κ. ΒΙΔΟΣ ΟΕ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΕΚΑ 78

ΣΠΑΤΑ

14900

Αττική

Σ.Φ.Χ.ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΥ-ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ-ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ ΟΕ

ΔΗΜ. ΧΑΙΜΑΝΤΑ 32

ΜΑΡΟΥΣΙ

15122

Αττική

ΓΚΑΖΕΛΗ ΧΡ. ΜΑΡΙΝΕΛΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΛΕΚΚΑ 39

ΜΑΡΟΥΣΙ

15122

Αττική

ΠΟΛΙΤΗ ΦΑΙΔΡΑ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 41-45

ΜΑΡΟΥΣΙ

15123

Αττική

ΠΙΤΣΕΛΗΣ ΖΗΣΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

Λ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 18 ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1

ΜΑΡΟΥΣΙ

15123

Αττική

ΛΑΓΙΟΣ Ε. ΑΝΔΡΕΑΣ

ΘΗΣΕΩΣ 4

ΜΑΡΟΥΣΙ

15124

Αττική

ΛΙΟΛΙΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ ΜΑΛΒΙΝΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 39

ΜΑΡΟΥΣΙ

15124

Αττική

ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35

ΜΑΡΟΥΣΙ

15124

Αττική

Σ/Φ ΚΩΝ. ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΒΑΣ. ΣΜ. ΔΑΒΑΚΗ Ο.Ε.

ΔΗΜ.ΡΑΛΛΗ 7

ΜΑΡΟΥΣΙ

15124

Αττική

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Κ. ΣΕΡΕΤΑΚΗ

Κ. ΓΑΡΔΕΛΗ 16

ΜΑΡΟΥΣΙ

15124

Αττική

ΜΑΛΙΩΤΑΚΗΣ-ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47

ΜΑΡΟΥΣΙ

15124

Αττική

ΔΑΡΑ Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΙΑ Ο.Ε.- ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 56

ΜΑΡΟΥΣΙ

15125

Αττική

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΡΙΣΗΙΔΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 8

ΜΕΛΙΣΣΙΑ

15127

Αττική

ΚΟΖΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 8

ΜΕΛΙΣΣΙΑ

15127

Αττική

EASYCARE ΙΚΕ

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 15Α

ΜΕΛΙΣΣΙΑ

15127

Αττική

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞ. ΜΗΤΣΟΥΛΑ

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 36

ΜΕΛΙΣΣΙΑ

15127

Αττική

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΧΙΟΥ 51 ΙΘΩΜΗΣ 36

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

15231

Αττική

ΠΑΠΑΦΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 26

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

15232

Αττική

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 13

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

15232

Αττική

Σ/Φ ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ο.Ε.

ΟΜΗΡΟΥ 20

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

15232

Αττική

Σ/Φ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΚΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Ο.Ε.

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 8

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

15233

Αττική

ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 4

ΒΡΙΛΗΣΙΑ

15235

Αττική

ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ 2

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

15235

Αττική

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 94

ΒΡΙΛΗΣΙΑ

15235

Αττική

ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ι. ΜΙΡΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' 3

ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ

15236

Αττική

ΞΥΛΑΓΡΑ ΙΛΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 28

ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ

15236

Αττική

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π. ΕΛΕΝΗ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 354

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15341

Αττική

ΚΩΣΤΗ ΚΟΥΤΣΗ Ε.Ε.

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 40

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15342

Αττική

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 14

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

15342

 

ΝΙΚΟΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 2-4

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15343

Αττική

ΚΑΤΣΑΡΗΣ Ε. ΜΙΧΑΗΛ

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 171

ΓΕΡΑΚΑΣ

15344

Αττική

METROPOLIS PHARMACY ΕΠΕ - ΠΙΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 192 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

ΓΕΡΑΚΑΣ

15344

Αττική

ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΜΑΡΙΑ Δ. ΠΑΤΡΙΚΟΥ

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 136

ΓΕΡΑΚΑΣ

15344

Αττική

CARE STORES Ε.Ε.

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 9

ΓΕΡΑΚΑΣ

15344

Αττική

ΞΑΝΘΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 46

ΓΕΡΑΚΑΣ

15344

Αττική

ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 83

ΠΑΛΛΗΝΗ

15351

Αττική

Σ/Φ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΜΠΟΥΖΑΛΑ Δ. ΜΠΟΥΖΑΛΑ Ε. ΟΕ

ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 95 & ΠΑΛΛΑΔΟΣ ΑΘ ΝΑΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ

15351

Αττική

ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ- Δ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Ο.Ε.

Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 154

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

15354

Αττική

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 158

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

15354

Αττική

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 54

ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

15451

Αττική

ΜΠΟΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 220 ΔΗΜ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

15451

Αττική

ΑΝΤΙΓΟΝΗ Β. ΓΚΑΒΕΛΑ & ΣΙΑ ΕΕ

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 17

ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

15451

Αττική

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΨΥΧΑΡΗ 1

ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

15451

Αττική

Σ/Φ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΤΡΑΝΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑ Ο.Ε.

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2

ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

15452

Αττική

Σ/Φ ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.

ΑΕΤΙΔΕΩΝ 6-8

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

15561

Αττική

ΓΙΑΡΕΝΙΟΥ Μ. ΜΑΡΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 12

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

15561

Αττική

ΤΟΡΑΚΗΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΥΘΑΓΟΡΑ 13

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

15562

Αττική

ΠΑΛΠΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

15562

Αττική

ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΑΛΕΙΑ

17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 41

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

15562

Αττική

ΓΚΑΡΑ Α. ΕΥΔΟΞΙΑ

ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 86

ΖΩΓΡΑΦΟΣ

15771

Αττική

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Χ. ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ

ΙΛΙΣΙΩΝ 19Α

ΖΩΓΡΑΦΟΣ

15771

Αττική

ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

ΓΡ.ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 6

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

15771

Αττική

ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ Ε. ΑΝΝΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 11-13

ΒΥΡΩΝΑΣ

16231

Αττική

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΕΥΓΕΝΙΑ

ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ 94

ΒΥΡΩΝΑΣ

16232

Αττική

ΓΕΝΗΤΣΑΡΕΛΗΣ Ι. ΣΑΡΑΝΤΗΣ

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 99

ΒΥΡΩΝΑΣ

16232

Αττική

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 2

ΒΥΡΩΝΑΣ

16232

Αττική

BIO STORE PHARMA Ι.ΛΟΠΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ 95

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

16232

Αττική

ΑΔΑΜΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ Π. 67

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

16342

Αττική

Σ/Φ ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 64

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

16343

Αττική

ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΡΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 103

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

16343

Αττική

ΣΑΜΑΝΤΑΣ Γ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 15

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

16345

Αττική

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΝΑΟΥΜ Α. ΑΘΗΝΑ

ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 51

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

16452

Αττική

ΣΑΚΚΟΥ ΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 138

ΓΛΥΦΑΔΑ

16561

Αττική

ΔΑΝΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΥΣΤΡΑ 50

ΓΛΥΦΑΔΑ

16561

Αττική

2HAPPY.GR ΔΑΝΙΗΛ Κ. ΗΛΕΚΤΡ.ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΚΕ

ΜΥΣΤΡΑ 50

ΓΛΥΦΑΔΑ

16561

Αττική

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΗΡΑΣ 2 ΘΗΣΕΩΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

16671

Αττική

ΑΝΝΑ ΤΣΙΡΛΗ

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 13

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

16671

Αττική

ΣΟΦΙΑ ΚΑΦΦΑ

ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 36

ΒΑΡΗ

16672

Αττική

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Χ. ΜΑΡΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ 66

ΒΑΡΗ

16672

Αττική

ΔΕΛΛΗΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ 6

ΒΑΡΗ

16672

Αττική

ΠΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 6

ΒΟΥΛΑ

16673

Αττική

ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 73

ΒΟΥΛΑ

16673

Αττική

ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 51

ΒΟΥΛΑ

16673

Αττική

ΛΑΜΠΑΔΑΚΗ Α. ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΕΩΦ.ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 107-109

ΒΟΥΛΑ

16673

Αττική

ΛΕΚΑΤΣΑΣ Γ. ΖΩΗΣ

ΠΡΙΓΚΗΠΑ ΠΕΤΡΟΥ 39

ΓΛΥΦΑΔΑ

16674

Αττική

ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Ο.Ε.-EUROFARMACY-ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΑΓΓΕΛΟΥ 37

ΓΛΥΦΑΔΑ

16674

Αττική

ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 85

ΓΛΥΦΑΔΑ

16674

Αττική

ΔΙΡΧΑΛΙΔΟΥ Γ. ΡΕΒΕΚΚΑ

ΚΥΠΡΟΥ 61

ΓΛΥΦΑΔΑ

16674

Αττική

ΚΑΤΡΗΣ Θ. ΗΛΙΑΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΓΟΥΝΑΡΗ ΔΗΜ. 227

ΓΛΥΦΑΔΑ

16674

Αττική

ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1, ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ

ΓΛΥΦΑΔΑ

16674

Αττική

ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β10

ΓΛΥΦΑΔΑ

16674

Αττική

ΚΑΤΣΟΥΛΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΓΓ. ΜΕΤΑΞΑ 46Α

ΓΛΥΦΑΔΑ

16674

Αττική

ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΚΥΡΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

Δ.ΜΕΤΑΞΑ ΑΓΓ.7 Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 14

ΓΛΥΦΑΔΑ

16675

Αττική

ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ε.Ε.

ΛΑΖΑΡΑΚΗ 35

ΓΛΥΦΑΔΑ

16675

Αττική

Σ/Φ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΦΙΛ. - ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΑΦΡ.

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 25

ΓΛΥΦΑΔΑ

16675

Αττική

Σ/Φ ΠΕΦΑΝΗ ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ ΛΕΜΠΙΔΗ ΣΟΦΙΑ Ο.Ε.

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 41 ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 71

ΓΛΥΦΑΔΑ

16675

Αττική

Σ/Φ ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΑΣΟΝΙΔΟΥ 47

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

16777

Αττική

ΣΑΠΟΡΙΤΑ Φ. ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ 56

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

16777

Αττική

ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΓΟΥΝΑΡΗ ΔΗΜ. 24

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

16777

Αττική

ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΗ

ΤΙΤΑΝΩΝ 17

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

16777

Αττική

ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ

ΠΛ. ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 5

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

17121

Αττική

ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΥΡΩΝ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 211

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

17123

Αττική

PHARMACY & MORE E.E

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 59-61

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

17123

Αττική

Σ/Φ ΜΠΙΝΤΕΛΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΠΙΝΤΕΛΑ ΑΝΝΑ Ο.Ε.

ΑΡΤΑΚΗΣ 65

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

17124

Αττική

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 192

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

17236

Αττική

ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΧΙΟΥ 10

ΔΑΦΝΗ

17237

Αττική

Σ/Φ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΜΑΡΙΑ -ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 7

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

17341

Αττική

ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 170

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

17341

Αττική

PHARMACY 295 IKE

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 295

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

17342

Αττική

ΚΑΦΙΡΗ Ζ. ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΟΥΛΙΟΥ 92

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

17342

Αττική

Σ/Φ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 272Α

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

17343

Αττική

ΧΡΥΣΟΔΑΚΤΥΛΟΥ Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 3

ΑΛΙΜΟΣ

17455

Αττική

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΧΑΡΗΣ ΙΚΕ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 2

ΑΛΙΜΟΣ

17455

Αττική

ΣΑΡΟΓΛΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 62 Δ.ΓΟΥΝΑΡΗ 11

ΑΛΙΜΟΣ

17456

Αττική

Σ/Φ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε.

ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 3

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

17561

Αττική

ΠΙΤΣΕΛΗ Σ. ΧΙΟΝΙΑ

ΑΤΛΑΝΤΟΣ 1

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

17561

Αττική

ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΑ ΟΕ

ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 11 ΑΛΚΥΟΝΗΣ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

17561

Αττική

ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 379

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

17564

Αττική

ΖΙΑΚΑΣ Ν. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 61

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

17671

Αττική

Σ/Φ ΤΣΙΡΙΒΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΤΣΙΡΙΒΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΙΑ O.E.

ΣΥΝΤ/ΡΧΟΥ ΔΑΒΑΚΗ 61

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

17672

Αττική

ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 105

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

17672

Αττική

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΩΤΙΟΣ

ΔΑΒΑΚΗ 60

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

17672

Αττική

ΜΑΡΩΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

17672

Αττική

LALABEBE ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ Ο.Ε

ΔΟΙΡΑΝΗΣ 104

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

17672

Αττική

ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ Ο.Ε.

ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ 86

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

17673

Αττική

ΣΤΑΘΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΚΡΑ 94

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

17673

Αττική

WELCOME CENTER PHARMACY Ο.Ε.

ΣΚΡΑ 40 & ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

17673

Αττική

ΜΠΟΚΩΡΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 93

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

17676

Αττική

ΤΟΥΡΙΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.- ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ 22 ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 90

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

17676

Αττική

ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 200

ΤΑΥΡΟΣ

17778

Αττική

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 6

ΤΑΥΡΟΣ

17778

Αττική

ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 200

ΤΑΥΡΟΣ

17778

Αττική

Σ/Φ ΠΑΠΑΧΡΟΝΗ Α.-ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Β.-ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ν.ΓΑΛΑΡΗ Ε.-ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Λ. ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΦΑΙΑΣ 5

ΑΙΓΙΝΑ

18010

Αττική

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΡΟΔΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΙΓΙΝΑ

18010

Αττική

Σ/ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ - ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΡΟΔΗ ΣΠ. 34

ΑΙΓΙΝΑ

18010

Αττική

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ O.Ε.

ΛΕΩΦ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

ΑΙΓΙΝΑ

18010

Αττική

ΧΕΙΡΑΚΗΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΘΗΝΑΣ 62-64

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

18120

Αττική

ΚΑΛΛΙΟΠΗ Ι. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ 15 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

18120

Αττική

ΧΑΣΟΜΕΡΗ ΜΑΡΙΑ &ΣΙΑ ΕΕ

ΑΘΗΝΑΣ 24

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

18120

Αττική

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 26

ΜΟΣΧΑΤΟ

18344

Αττική

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 28 & ΕΥΤΥΧΙΑΣ 2Α

ΜΟΣΧΑΤΟ

18344

Αττική

ΝΟΔΑΡΑ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 109

ΜΟΣΧΑΤΟ

18345

Αττική

ΚΑΒΑΛΛΗ Α. ΜΑΡΙΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 102

ΜΟΣΧΑΤΟ

18345

Αττική

ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΑΛΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 102

ΜΟΣΧΑΤΟ

18345

Αττική

ΘΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ 3

ΝΙΚΑΙΑ

18450

Αττική

ΧΙΚΜΕΤΙΑΝ Σ. ΑΒΕΔΙΣ

ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ91 & ΚΡΗΝΗΣ

ΝΙΚΑΙΑ

18450

Αττική

ΧΑΤΖΗΚΟΚΚΙΝΟΣ Γ. ΤΖΑΝΗΣ

7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1944 6

ΝΙΚΑΙΑ

18450

Αττική

Σ/Φ ΒΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΡΗΓ. 365

ΝΙΚΑΙΑ

18451

Αττική

ΠΛΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 32

ΝΙΚΑΙΑ

18451

Αττική

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 68

ΝΙΚΑΙΑ

18452

Αττική

ΓΚΕΖΕΠΗ Θ. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΡΑΛΛΗ ΠΕΤΡΟΥ 172

ΝΙΚΑΙΑ

18454

Αττική

ΤΕΚΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 80

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

18532

Αττική

Σ/Φ ΙΩΑΝΝΗ ΤΕΚΝΑΚΗ & ΑΝΤΟΥΑΝ ΣΕΝΟΥΝΤΑ ΟΕ

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 80

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

18532

Αττική

ΧΕΛΜΗ Χ. ΛΟΥΚΙΑ

ΤΖΑΒΕΛΛΑ 59

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

18533

Αττική

ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 73-75

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

18534

Αττική

Σ/Φ ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ο.Ε.

ΦΙΛΩΝΟΣ 52

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

18535

Αττική

ΠΑΡΜΑΚΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 139-143

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

18535

Αττική

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 92

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

18536

Αττική

Καρατζάς Π. – Κουνέλλη Ε. ΟΕ Σ/Φ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 63

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

18536

Αττική

ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 116

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

18539

Αττική

ΚΟΥΒΑΡΑ Γ. ΑΝΝΑ

ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ 40 ΑΙΓΑΛΕΩ 1

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

18545

Αττική

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.Κ.Ε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 71

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

18648

Αττική

ΜΟΛΥΜΠΑΚΗ Μ. ΕΛΕΝΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

18756

Αττική

ART PHARMACIES Ι.Κ.Ε.

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 177

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

18756

Αττική

Σ/Φ ΜΑΡΤΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΜΑΛΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 20

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

18757

Αττική

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 478

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

18758

Αττική

ΓΙΑΝ. ΚΑΜΠΟΥΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 107

ΠΕΡΑΜΑ

18863

Αττική

ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 148

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ

18900

Αττική

ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Λ.ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 276

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

18900

Αττική

ΜΙΧΑΗΛ Π. ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ

Λ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 80

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

18900

Αττική

ΔΙΓΕΝΑΚΗ Μ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 80

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

18900

Αττική

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Λ. ΕΥΡΥΔΙΚΗ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΟΥΝΙΟΥ 63

ΚΕΡΑΤΕΑ

19001

Αττική

PHARMA PLUS ΑΕ

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑ

ΠΑΙΑΝΙΑ

19002

Αττική

Μ. ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ - Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 106

ΠΑΙΑΝΙΑ

19002

Αττική

ΘΑΝΑΣΟΥΡΑΣ Ι.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΛΕΩΦ.ΛΑΥΡΙΟΥ 148Α ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΙΑΝΙΑ

19002

Αττική

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 86

ΠΑΙΑΝΙΑ

19002

Αττική

Σ/Φ ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 106

ΠΑΙΑΝΙΑ

19002

Αττική

ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗ Κ. ΕΛΕΝΗ

36 ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

19003

Αττική

ΚΑΡΑΚΑΪΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 696-698

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

19003

Αττική

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΓΑΙΤΑΝΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΥΑΛΟΥ ΟΤ Ε71

ΣΠΑΤΑ

19004

Αττική

ΒΙΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΠΕΚΑ ΧΡ. 78

ΣΠΑΤΑ

19004

Αττική

GRANDPHARMACY ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9

ΣΠΑΤΑ

19004

Αττική

ΛΑΜΠΡΟΥ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 63

ΣΠΑΤΑ

19004

Αττική

ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 86

ΣΠΑΤΑ

19004

Αττική

ΓΑΪΤΑΝΗΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΘΕΣΗ ΓΥΑΛΟΥ Ο.Τ. Ε71

ΣΠΑΤΑ

19004

Αττική

ΛΟΥΪΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 157

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

19005

Αττική

ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 4

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

19005

Αττική

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 94-96

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

19005

Αττική

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 323

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ

19006

Αττική

ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 22Γ

ΠΙΚΕΡΜΙ

19009

Αττική

ΛΟΥΪΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 10

ΡΑΦΗΝΑ

19009

Αττική

ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜ.ΧΡΙΣΤΟΣ

Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 138

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

19010

Αττική

Σ/Φ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε.

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 5

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

19013

Αττική

Σ/Φ ΝΙΚ.ΠΑΛΤΑΛΙΔΗΣ-ΣΤΥΛ.ΠΑΛΤΑΛΙΔΗΣ ΟΕ

Λ.ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ-ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 29

ΘΕΣΗ ΒΛΑΧΙΚΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

19013

Αττική

ΠΟΘΗΤΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΝΙΚ.

Λ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 7

ΣΑΡΩΝΙΔΑ

19013

Αττική

Σ/Φ ΜΠΑΜΠΟΥΚΗ ΦΑΝΗ ΕΛΕΝΗ - ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ο.Ε.

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1

ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ

19015

Αττική

ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 39

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

19016

Αττική

Σ/Φ ΘΑΝΑΣΟΥΡΑΣ Γ. ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΠΑΤΑ

19019

Αττική

ΒΑΡΕΛΑ Ι. ΣΟΦΙΑ

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 4

ΜΕΓΑΡΑ

19100

Αττική

ΚΟΛΙΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17Α ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

19300

Αττική

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 146

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

19300

Αττική

ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑ ΙΚΕ

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 80

ΚΟΡΩΠΙ

19400

Αττική

Σ/Φ Σ.Δ. ΠΙΤΣΑΚΗ & Κ.Μ.Π.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 289

ΚΟΡΩΠΙ

19400

Αττική

ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 37

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

20131

Κορινθία

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ι. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ΕΥΠΟΙΙΑΣ & ΠΑΤΡΩΝ 49Α

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

20131

Κορινθία

Σ/Φ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ο.Ε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

20300

Κορινθία

Σ/Φ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ο.Ε.

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 1

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

20400

Κορινθία

ΗΠΙΟΝΗ Ι.Κ.Ε

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 16

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

20400

Κορινθία

Σ/Φ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 27

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

20400

Κορινθία

ΔΡΟΓΕΣ - ΜΕΛΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ - ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ Ο.Ε.- ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 37

ΝΑΥΠΛΙΟ

21100

Αργολίδα

ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 14

ΑΡΓΟΣ

21232

Αργολίδα

ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 26

ΤΡΙΠΟΛΗ

22132

Αρκαδία

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Ν. ΣΟΦΙΑ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 40-42

ΤΡΙΠΟΛΗ

22132

Αρκαδία

ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΑΦΝΙ

ΔΑΦΝΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

23057

Λακωνία

ΠΑΠΑΔΟΛΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 54

ΣΠΑΡΤΗ

23100

Λακωνία

ΚΑΝΕΛΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 57

ΣΠΑΡΤΗ

23100

Λακωνία

NECTAR PHARMACY-ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ Γ.ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΙΑ Ε.Ε.- ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΜΑΓΟΥΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΑΓΟΥΛΑ

23100

Λακωνία

ΛΟΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΡΩΜΑΝΟΣ ΠΥΛΟΥ

ΡΩΜΑΝΟΣ

24001

Μεσσηνία

Baby boom.gr ΦΩΤΙΟΣ ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

ΑΚΡΙΤΑΣ & ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24100

Μεσσηνία

ΨΩΝΗΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 14

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24131

Μεσσηνία

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 18

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24131

Μεσσηνία

ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗΣ Κ. ΦΩΤΙΟΣ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 8 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24131

Μεσσηνία

Σ/Φ ΑΛΕΞΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ο.Ε.

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 2

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24133

Μεσσηνία

ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΝΕΔΟΝΤΟΣ 85

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24133

Μεσσηνία

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑ 4

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24133

Μεσσηνία

ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗΣ Κ. ΕΤΕΟΚΛΗΣ

ΑΘΗΝΩΝ 102

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24134

Μεσσηνία

ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α' 2

ΠΑΤΡΑ

26221

Αχαΐα

Σ/Φ ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 93

ΠΑΤΡΑ

26221

Αχαΐα

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ

ΓΟΥΝΑΡΗ 35 & ΚΑΝΑΚΑΡΗ 134

ΠΑΤΡΑ

26221

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4

ΠΑΤΡΑ

26223

Αχαΐα

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 148-152

ΠΑΤΡΑ

26331

Αχαΐα

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 148-150

ΠΑΤΡΑ

26331

Αχαΐα

Σ/Φ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε.

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 56-58

ΠΑΤΡΑ

26332

Αχαΐα

ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ Χ. ΓΕΩΡΓΙΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 29

ΠΑΤΡΑ

26441

Αχαΐα

ΤΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε.Ε.

ΜΕΙΛΙΧΟΥ 171

ΠΑΤΡΑ

26442

Αχαΐα

Σ/Φ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ- ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 148

ΠΑΤΡΑ

26443

Αχαΐα

ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ Δ. ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 5

ΛΕΧΑΙΝΑ

27053

Ηλεία

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΟΥΝΕΪΚΑ-ΗΛΕΙΑΣ

ΑΜΑΛΙΑΔΑ

27200

Ηλεία

ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

ΜΙΑΟΥΛΗ 14

ΣΑΜΗ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ

28080

Κεφαλληνία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΙΤΕΜΠΟΡΩΝ 56

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

28100

Κεφαλληνία

ΤΑΤΣΙΟΥ ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΘΕΡΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΘΕΡΜΟ

30008

Αιτωλοακαρνανία

ΣΚΑΡΤΣΑΡΗΣ Ι. ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΑΛΕΣΙΑΔΑ ΒΑΛΤΟΥ

ΜΑΛΕΣΙΑΔΑ

30017

Αιτωλοακαρνανία

ΚΟΜΠΟΥΓΙΑ Κ. ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ

30020

Αιτωλοακαρνανία

ΤΣΕΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3

ΑΓΡΙΝΙΟ

30100

Αιτωλοακαρνανία

ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 18

ΑΓΡΙΝΙΟ

30131

Αιτωλοακαρνανία

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Γ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 24

ΑΓΡΙΝΙΟ

30132

Αιτωλοακαρνανία

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΩΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 43

ΑΓΡΙΝΙΟ

30133

Αιτωλοακαρνανία

ΜΑΡΙΑ Ν. ΜΟΥΡΚΟΥΣΗ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 7

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

30200

Αιτωλοακαρνανία

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ Β. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΝΟΒΑ 74

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

30300

Αιτωλοακαρνανία

Σ/Φ Β. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - Ι. ΑΛΕΤΡΑΣ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 56

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

30300

Αιτωλοακαρνανία

ENNOVATIVE IKE

ΤΖΑΒΕΛΛΑ 77

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

30300

Αιτωλοακαρνανία

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ

31082

Λευκάδα

ΚΟΛΥΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 39

ΛΕΥΚΑΔΑ

31100

Λευκάδα

ΚΑΤΡΙΣΙΩΣΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι.Κ.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 29

ΑΛΙΑΡΤΟΣ

32001

Βοιωτία

ΔΙΑΓΟΥΡΤΗΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΔΕΛΦΩΝ 46

ΑΡΑΧΟΒΑ

32004

Βοιωτία

Σ/Φ ΖΗΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΖΗΚΑ ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 1 ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

ΘΗΒΑ

32200

Βοιωτία

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΙΑ ΟΕ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 113

ΘΗΒΑ

32200

Βοιωτία

ΚΑΝΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΚΟΥ 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54643

Θεσσαλονίκη

ΜΑΝΕΤΑ Κ. ΜΑΡΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ

ΕΡΕΤΡΙΑ

34008

Εύβοια

ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.

ΒΥΡΩΝΟΣ 5

ΧΑΛΚΙΔΑ

34132

Εύβοια

Σ/Φ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΩΓΡΑΦΟΣ Α.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΧΑΪΝΑ 56

ΧΑΛΚΙΔΑ

34132

Εύβοια

ΜΠΑΪΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΧΑΪΝΑ 72

ΧΑΛΚΙΔΑ

34132

Εύβοια

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1

ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

34200

Εύβοια

ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 2

ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ

35008

Φθιώτιδα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κ. ΤΣΙΑΧΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΒΥΡΩΝΟΣ 35

ΛΑΜΙΑ

35100

Φθιώτιδα

ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ 3

ΛΑΜΙΑ

35132

Φθιώτιδα

ΓΟΥΒΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ ΔΕΔΟΥΣΗ 2

ΛΑΜΙΑ

35132

Φθιώτιδα

ΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΡΟΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΗ 22 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΛΑΜΙΑ

35132

Φθιώτιδα

ΤΣΙΓΚΟΛΗΣ Φ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΔΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 6

ΛΑΜΙΑ

35132

Φθιώτιδα

Σ/Φ ΑΛΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΤΑΝΗ ΝΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 67

ΛΑΜΙΑ

35133

Φθιώτιδα

ΡΕΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΘΗΝΩΝ 31

ΛΑΜΙΑ

35133

Φθιώτιδα

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ Α. ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΣΤΥΛΙΔΟΣ 17

ΛΑΜΙΑ

35133

Φθιώτιδα

ΜΙΧΑΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΑΜΙΑΣ 20

ΣΤΥΛΙΔΑ

35300

Φθιώτιδα

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΡΑΧΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΡΑΧΑΙ

35300

Φθιώτιδα

Σ/Φ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ο.Ε.

ΑΘ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ 24

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

36100

Ευρυτανία

Σ/Φ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 86

ΑΓΡΙΑ

37300

Μαγνησία

Α.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ -Σ.ΓΕΩΡΙΟΥ Ο.Ε.

ΙΑΣΟΝΟΣ 93

ΒΟΛΟΣ

18221

Αττική

ΡΟΥΣΣΟΥ ΣΠΥΡ. ΕΡΙΦΥΛΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 229

ΒΟΛΟΣ

38221

Μαγνησία

ΚΑΓΙΑ Α. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΙΑΣΩΝΟΣ 115

ΒΟΛΟΣ

38221

Μαγνησία

ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΑΝΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΙΑΣΩΝΟΣ 107

ΒΟΛΟΣ

38221

Μαγνησία

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΑΡΤΕΜΙΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 48Α

ΒΟΛΟΣ

38221

Μαγνησία

ΔΑΛΑΚΙΑΡΗΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΤΑΛΗ Κ. 123

ΒΟΛΟΣ

38221

Μαγνησία

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΑΡΤΑΛΗ Κ. 192

ΒΟΛΟΣ

38221

Μαγνησία

ΠΙΣΙΩΤΗΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 127

ΒΟΛΟΣ

38333

Μαγνησία

ΝΤΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΓΑΣΩΝ 131Β ( ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ)

ΒΟΛΟΣ

38333

Μαγνησία

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΜΠΟΤΣΑΡΗ 36

ΒΟΛΟΣ

38334

Μαγνησία

ΤΣΙΤΣΙΝΙΑ Δ. ΜΑΡΙΑ

Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ 21

ΒΟΛΟΣ

38500

Μαγνησία

ΜΠΑΛΔΙΜΤΣΗ Ν. ΦΩΤΕΙΝΗ

ΛΑΡΙΣΗΣ 179

ΒΟΛΟΣ

38334

Μαγνησία

ΒΙΤΚΟΣ Ν. ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ 2

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

40200

Λάρισα

ΜΠΑΛΔΙΜΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΦΥΤΟΚΟΥ 12

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ

38446

Μαγνησία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ν. ΧΑΡΙΤΟΥ & ΙΕΖΕΚΙΗΛ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

43100

Καρδίτσα

ΚΕΧΑΓΙΑ Φ. ΕΛΕΝΗ

ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑ 16

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

43131

Καρδίτσα

Σ/Φ Δ. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗ - Γ. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.

23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 44

ΛΑΡΙΣΑ

41221

Λάρισα

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15

ΛΑΡΙΣΑ

41222

Λάρισα

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ε. ΜΑΡΙΑ

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 1 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΛΑΡΙΣΑ

41222

Λάρισα

ΒΑΗ Ν. ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 19

ΛΑΡΙΣΑ

41222

Λάρισα

Σ/Φ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 30

ΛΑΡΙΣΑ

41222

Λάρισα

ΓΑΤΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΑΛΕΚΟΥ 21

ΛΑΡΙΣΑ

41223

Λάρισα

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΥΠΡΟΥ 19

ΛΑΡΙΣΑ

41223

Λάρισα

ΠΑΠΑΤΟΛΙΑ Γ. ΕΥΑΝΘΙΑ

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ 50

ΛΑΡΙΣΑ

41334

Λάρισα

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ 104

ΛΑΡΙΣΑ

41335

Λάρισα

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π. ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΘΕΩΝ 49

ΣΟΦΑΔΕΣ

43300

 

Σ/Φ ΣΧΟΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΣΧΟΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 15 ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

ΤΡΙΚΑΛΑ

42131

Τρίκαλα

ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΡΡΙΑΝΟΥ 24

ΤΡΙΚΑΛΑ

42131

Τρίκαλα

ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΙΑΟΥΛΗ ΑΝΔΡΕΑ 3

ΤΡΙΚΑΛΑ

42132

Τρίκαλα

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΙΑΟΥΛΗ ΑΝΔΡΕΑ 29

ΤΡΙΚΑΛΑ

42132

Τρίκαλα

ΣΑΠΟΥΝΑΣ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΑΡΑΦΗ 18

ΤΡΙΚΑΛΑ

42132

Τρίκαλα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Δ.ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

ΕΙΡΗΝΗΣ&ΛΑΡΙΣΗΣ

ΦΑΛΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

40011

 

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜ. ΣΩΤΗΡΙΑ

ΛΑΡΙΣΗΣ & ΛΕΟΝΙΔΟΥ

ΦΑΡΣΑΛΑ

40300

Λάρισα

ΑΝΘΥΜΙΑΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΤΟΣΙΤΣΑ Μ. 37

ΜΕΤΣΟΒΟ

44200

Ιωάννινα

ΠΑΠΑΗΛΙΑ Χ. ΑΡΤΕΜΙΣ

ΖΕΡΒΑ ΝΑΠΟΛΕΩΝΤΟΣ 37

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

45332

Ιωάννινα

Σ/Φ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΣΥΡΜΑΚΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ο.Ε.

ΒΛΑΧΛΕΙΔΟΥ 7

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

45332

Ιωάννινα

ΜΑΚΡΗ Ι. ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΛΕΩΦ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ ΔΗΛΟΥ 1

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

45332

Ιωάννινα

Σ/Φ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΓΗΣ 3

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

45332

Ιωάννινα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΛΑΧΛΕΙΔΗ 7

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

45332

Ιωάννινα

Σ/Φ ΑΝΝΑ ΖΗΚΟΥ & ΑΡΙΣΤ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε.

ΠΛ. ΟΜΗΡΟΥ 12

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

45332

Ιωάννινα

ΣΟΡΟΓΚΑ Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 46

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

45444

Ιωάννινα

Σ/Φ Μ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-Γ.ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΟΕ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 19

ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

45500

Ιωάννινα

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β. ΣΤΑΥΡΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 21

ΕΛΕΟΥΣΑ

45500

Ιωάννινα

ΚΟΝΤΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΥΠΡΟΥ 34

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

46100

Θεσπρωτία

ΚΑΤΣΙΟΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΥΠΡΟΥ 31

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

46100

Θεσπρωτία

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΚΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΥΠΡΟΥ 16Β

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

46100

Θεσπρωτία

ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Ε.Ε.

ΣΚΟΥΦΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 150

ΑΡΤΑ

47132

Άρτα

ΔΡΟΣΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 23Α

ΠΡΕΒΕΖΑ

48100

Πρέβεζα

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΣ ΙΚΕ

ΚΑΜΠΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

ΚΑΜΠΗ

48200

Πρέβεζα

ΚΟΥΣΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΡΟΔΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

49081

Κέρκυρα

ΜΑΡΙΛΕΝΑ Α. ΚΟΝΤΟΥ

ΑΧΑΡΑΒΗ

ΑΧΑΡΑΒΗ ΚΕΡΚΥΡΑ

49081

Κέρκυρα

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Κ. ΗΛΙΑΣ

ΛΑΚΚΑ ΠΑΞΩΝ

ΛΑΚΚΑ ΠΑΞΩΝ

49082

Κέρκυρα

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΓΑΪΟΣ ΠΑΞΩΝ

ΓΑΪΟΣ

49082

Κέρκυρα

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Κ. ΠΑΝΔΗ

ΛΙΑΠΑΔΕΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

49083

Κέρκυρα

ΚΑΒΒΑΔΙΑ Γ. ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΓΥΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 68

ΚΕΡΚΥΡΑ

49084

Κέρκυρα

Σ/Φ ΠΑΝΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΝΟΝΕ ΠΑΟΛΑ Ο.Ε.

ΓΟΥΒΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΟΥΒΙΑ

49100

Κέρκυρα

ΚΑΤΣΩΡΑ Α. & ΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ο.Ε.

ΑΧΑΡΑΒΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ

49100

Κέρκυρα

ΠΑΝΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ 2

ΚΕΡΚΥΡΑ

49131

Κέρκυρα

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ Β. ΜΑΡΙΑ

ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΙΛΑ

50100

Κοζάνη

ΠΑΥΛΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

XEN. TRIANTAFYLLIDI 15

ΚΟΖΑΝΗ

50100

Κοζάνη

Χ. ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 7

ΚΟΖΑΝΗ

50100

Κοζάνη

ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 6

ΚΟΖΑΝΗ

50131

Κοζάνη

Σ/Φ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ -ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο.Ε.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΗΣ 16

ΚΟΖΑΝΗ

50131

Κοζάνη

Σ/Φ ΓΡ. ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ - ΚΩΝ. ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ Ο.Ε.

ΜΑΜΑΤΣΙΟΥ 2

ΚΟΖΑΝΗ

50131

Κοζάνη

Σ/Φ ΓΚΟΥΝΤΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΚΑΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Ο.Ε.

ΠΛΑΤΕΙΑ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14

ΚΟΖΑΝΗ

50132

Κοζάνη

ΧΑΡΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΛΙΑΠΗ

ΚΟΖΑΝΗ

50132

Κοζάνη

ΧΑΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ΘΗΡΕΣΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

11ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 49

ΚΟΖΑΝΗ

50132

Κοζάνη

ΑΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΙΑ Ο.Ε.

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 65

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

50200

Κοζάνη

Σ/Φ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 6

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

50200

Κοζάνη

Σ/Φ ΤΣΑΒΛΗ ΤΣΟΛΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

50200

Κοζάνη

ΜΗΓΚΟΥ Π. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 29

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

50200

Κοζάνη

ΔΕΡΒΕΝΙΩΤΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 11

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

50200

Κοζάνη

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 29

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

50200

Κοζάνη

ΑΓΝΟΥΛΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ

ΠΕΡΔΙΚΑ 2 & ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΓΩΝΙΑ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

50200

Κοζάνη

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΧΑΡΙΤΩΝ

Π. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 1

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

50200

Κοζάνη

Σ/ΦΣ.ΓΑΒΑΛΙΑΤΣΗ-ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥΧ.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣΟΕ

ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 10

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

50200

Κοζάνη

ΤΣΙΑΛΤΑΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 18

ΓΡΕΒΕΝΑ

51100

Γρεβενά

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 35

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

52100

Καστοριά

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Ε.Ε.

ΕΡΜΟΥ 13

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

52100

Καστοριά

ΠΑΣΧΑΛΗ Κ. ΣΙΔΗΡΟΥΛΑ Ε.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΟΥΝΑΡΑΔΩΝ

ΧΛΟΗ

52100

Καστοριά

ΜΙΝΤΖΙΑΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 3

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

52100

Καστοριά

ΜΠΑΖΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 12

ΜΑΝΙΑΚΟΙ

52100

Καστοριά

ΓΚΟΥΖΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ

52200

Καστοριά

ΚΩΣΤΙΔΟΥ Χ. ΦΩΤΕΙΝΗ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 87

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ

52200

Καστοριά

ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΟΥ ΠΟΥΛΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 48

ΦΛΩΡΙΝΑ

53100

Φλώρινα

ΧΑΤΖΗΤΥΠΗΣ Φ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 12

ΦΛΩΡΙΝΑ

53100

Φλώρινα

ΧΑΤΖΗΤΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 22

ΦΛΩΡΙΝΑ

53100

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΓΡ. 9 ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

53200

Φλώρινα

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

53200

Φλώρινα

ΤΕΚΕ Σ. ΜΑΡΙΑ

ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΥΤΟΥ

ΜΗΘΥΜΝΑ

81108

Λέσβος

ΣΠΥΡΟΥ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΡΙΣΒΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΡΙΣΒΗ

81107

Λέσβος

Σ/Φ ΜΠΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑ ΟΛΓΑ Ο.Ε.

ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 21

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54623

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Ο.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 128

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54644

Θεσσαλονίκη

ΔΑΝΙΛΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΤΣΙΜΙΣΚΗ 7 ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54625

Θεσσαλονίκη

ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 24

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54640

Θεσσαλονίκη

ΖΑΡΜΠΙΝΙΟΥ Σ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ

81300

Λέσβος

ΒΑΛΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΑΛΛΟΝΗ

81107

Λέσβος

Σ/Φ ΠΑΥΛΗ ΣΟΦΙΑ- ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ Ο.Ε.

ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 3-5

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

81132

Λέσβος

Σ/Φ ΤΑΓΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ο.Ε.

16ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

60133

Πιερία

ΟΥΖΟΥΝΕΛΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΡΜΟΥ 43

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

81131

Λέσβος

Σ/Φ ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 173

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54250

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΑΧΑΝΑΤΖΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο.Ε.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 101

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54622

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗΣ- ΜΠΟΜΠΟΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54623

Θεσσαλονίκη

ΠΑΥΛΗ Ι. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ 72

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

81131

Λέσβος

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΑΒΕΤΣΟΥ Κ. 5

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

81132

Λέσβος

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΚΟΝΤΑΚΕΙΚΩΝ ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΣ

83100

Σάμος

ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Γ. 94

ΝΕΑΠΟΛΗ

56728

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΜΥΤΑΥΤΣΗ ΛΙΝΑ - ΔΑΦΝΗ ΘΩΜΑΗ Ο.Ε.

ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ

63085

Χαλκιδική

ΣΚΟΥΛΙΑ Σ. ΔΑΝΑΗ

ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 17

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54643

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΒΑΛΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΒΑΛΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 5

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

81132

Λέσβος

ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΟΔΥΣΣΕΩΣ 1 ΑΙΣΩΠΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54627

Θεσσαλονίκη

ΖΑΝΝΕΤΟΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54630

Θεσσαλονίκη

ΡΟΥΚΑ Τ. ΕΥΓΕΝΙΑ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 167

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54249

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 17

ΔΡΥΜΟΣ

57200

Θεσσαλονίκη

ΜΠΑΡΜΠΑΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 99

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

56121

Θεσσαλονίκη

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 161

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54352

Θεσσαλονίκη

ΝΑΤΑΛΕ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΕΖΕΡ

ΣΚΟΥΤΑΡΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

81100

Λέσβος

Σ/Φ ΤΣΙΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΤΣΙΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε.

ΕΡΜΟΥ 37

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54624

Θεσσαλονίκη

ΑΡΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ 22

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54624

Θεσσαλονίκη

ΒΑΕΝΑ Σ. ΙΩΣΗΦ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 160

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54635

Θεσσαλονίκη

ΚΑΡΑΚΑΣΗ Χ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 10

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

54639

Θεσσαλονίκη

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΠΑΥΛΟΥ 87

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

81131

Λέσβος

ΚΑΤΡΑΝΤΣΙΩΤΗ Γ. ΑΝΝΑ

Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 21

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54622

Θεσσαλονίκη

ΑΝΕΜΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 41

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54645

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ Ο.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΡΥΦΙΝΗΣ 42

ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ

63200

Χαλκιδική

ΒΑΛΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΗΓΗΣ 145

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

81131

Λέσβος

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 56

ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54352

Θεσσαλονίκη

ΜΟΣΧΟΥΡΗ Γ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 56

ΧΙΟΣ

82132

Χίος

ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ Κ. ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΑΛΛΟΝΗ

81107

Λέσβος

Σ/Φ Μ. ΣΠΥΡΟΥΛΗ Κ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 71

Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ

63080

Χαλκιδική

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Γ. ΕΛΕΝΗ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 32

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54639

Θεσσαλονίκη

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΖΕΡ ΝΑΤΑΛΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΤΖΕΙΜΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ 9-11

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

81131

Λέσβος

MEDIMART ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΠΑΦΗ 118

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54453

Θεσσαλονίκη

ΑΓΤΖΙΔΗΣ Λ. ΑΝΔΡΕΑΣ

21ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 283

ΚΙΛΚΙΣ

61100

Κιλκίς

ΜΠΙΜΠΕΡΑ Γ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΟΝΤΟΣΟΓΛΟΥ Θ. 4

ΣΥΚΙΕΣ

56626

Θεσσαλονίκη

ΦΑΡΜΑ ΛΟΤΖΙΚ ΕΞΠΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΧΑΛΚΗΣ 23

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

57001

Θεσσαλονίκη

ΦΥΡΦΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΕΛΦΩΝ 165

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54248

Θεσσαλονίκη

ΣΑΜΨΟΥΡΗ Ε. ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗ

ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

60061

Πιερία

ΑΝΝΑ Β. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 22

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54639

Θεσσαλονίκη

ΑΝΕΣΤΗ Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΕΓΝΑΤΙΑ 136

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54622

Θεσσαλονίκη

ΖΟΥΜΠΟΥΡΙΔΟΥ Φ. ΕΥΔΟΞΙΑ

ΝΕΟΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΝΕΟΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ

58100

Πέλλα

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 135

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54249

Θεσσαλονίκη

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 108

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54351

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΦ.ΖΩΗ - ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩ.Ο.Ε.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 13

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

54631

Θεσσαλονίκη

ΙΩΑΝ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ & ΣΥΝ. Ο.Ε.

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 13-15

ΤΟΥΜΠΑ

54351

Θεσσαλονίκη

ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ - ΛΩΤΙΔΗΣ Ο.Ε.

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 85

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

56121

Θεσσαλονίκη

ΑΣΚΗΤΗΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54627

Θεσσαλονίκη

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΖΕΛΕΠΗ ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΟΛΥΜΠΟΥ 81

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54631

Θεσσαλονίκη

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 128

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54635

Θεσσαλονίκη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 128

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54635

Θεσσαλονίκη

ΧΙΟΝΟΥ Β. ΘΕΟΔΩΡΑ

ΚΑΤΣΙΜΙΔΗ 68

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54638

Θεσσαλονίκη

PHARMABOX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΔΟΪΡΑΝΗΣ 40

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

54638

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΖΑΝΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΑΝΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΟΛΥΜΠΙΟΥ 1 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

60132

Πιερία

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΟΦΟΥΛΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 33

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54655

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΜΑΡ. ΜΠΑΞΕΒΑΜΗ ΒΑΣ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΟΕ

ΣΟΦΟΥΛΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 57

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

55131

Θεσσαλονίκη

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΚΟΝΗ 24

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

55131

Θεσσαλονίκη

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ 81-83

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

55131

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΠΑΛΑΣΚΑ Σ. & ΠΑΛΑΣΚΑΣ Β. ΟΕ

ΚΟΜΝΗΝΩΝ 75

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

55132

Θεσσαλονίκη

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΟΥΜΕΛΑ 30

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

55132

Θεσσαλονίκη

ΜΑΡΙΑ ΑΘ. ΜΥΡΩΝΙΔΟΥ

ΜΑΡΜΑΡΑ 44

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

55132

Θεσσαλονίκη

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 7-9

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

55132

Θεσσαλονίκη

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΝΘΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΣΤΡ. ΣΑΡΑΦΗ 52

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ

55132

Θεσσαλονίκη

Α. ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

55132

Θεσσαλονίκη

Α. ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ & ΣΙΑ ΟΕ

ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ 33Α

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

55132

Θεσσαλονίκη

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 55

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

55133

Θεσσαλονίκη

ΣΑΠΟΡΙΤΑ ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 40-46

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

55133

Θεσσαλονίκη

ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Β. ΟΛΓΑΣ 222

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

55133

Θεσσαλονίκη

ΟΛΓΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 48

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

55133

Θεσσαλονίκη

ΓΚΕΡΜΑΝΗ Α. ΑΛΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 16

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

55133

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΣ ΑΓΗΣ - ΧΑΔΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΙΓΑΙΟΥ 13

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

55134

Θεσσαλονίκη

ΗΛΙΑ Α. ΕΛΕΝΗ

Γ.ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ 34

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

55134

Θεσσαλονίκη

ΣΑΜΑΡΑ Θ. ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΑΙΓΑΙΟΥ 35

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

55134

Θεσσαλονίκη

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ν. ΜΑΡΙΟΣ

ΑΪΔΙΝΙΟΥ 17

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

55135

Θεσσαλονίκη

ΚΟΤΡΙΔΟΥ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΛΙΑΝΑ

ΚΟΜΝΗΝΩΝ 14

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

55236

Θεσσαλονίκη

ΚΩΝ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΚΟΜΝΗΝΩΝ 33

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

55236

Θεσσαλονίκη

ΠΑΡΑΓΙΟΥΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜ. ΦΩΚΑ 11 Α

ΠΥΛΑΙΑ

55535

Θεσσαλονίκη

ΑΣΚΗΤΗΣ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.-ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 60

ΕΥΟΣΜΟΣ

56224

Θεσσαλονίκη

ΤΣΙΡΙΔΟΥ Δ. ΕΥΓΕΝΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 75-77

ΕΥΟΣΜΟΣ

56224

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΣΙΔΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΙΔΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο.Ε.

ΠΑΤΡΩΝ 45 ΚΥΜΗΣ 2

ΕΥΟΣΜΟΣ

56224

Θεσσαλονίκη

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΙΘΑΚΗΣ 47Β

Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΕΥΟΣΜΟΣ

56224

Θεσσαλονίκη

ΛΑΖΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 80

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

56224

Θεσσαλονίκη

ΚΟΥΣΤΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 42

ΕΥΟΣΜΟΣ

56224

Θεσσαλονίκη

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Τ. ΣΟΦΙΑ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 69

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ

56334

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ Ο.Ε.

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 84

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ

56334

Θεσσαλονίκη

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ Ν. ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΕΥΚΑΡΠΙΑ

56429

Θεσσαλονίκη

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΙΑΤΡΟΥ ΓΩΓΟΥΣΗ 37

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

56430

Θεσσαλονίκη

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 34

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

56430

Θεσσαλονίκη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ. ΣΙΤΑΡΙΔΟΥ

Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 5

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

56431

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ο.Ε.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 4

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

56431

Θεσσαλονίκη

ΒΟΥΡΝΙΤΗ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 6

ΠΟΛΙΧΝΗ

56532

Θεσσαλονίκη

THE DRUGSTORE OE

11οΧΛΜ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ(ΚΟΣΜΟΣ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

57001

Θεσσαλονίκη

ASTOR HELLAS A.E.

Μ. ΑΝΤΥΠΑ 19

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

57001

Θεσσαλονίκη

ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ Κ. ΟΥΡΑΝΙΑ

Β. ΤΑΒΑΚΗ 1

ΘΕΡΜΗ

57001

Θεσσαλονίκη

ΦΑΝΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΒΑΣ. ΤΑΒΑΚΗ 34

ΘΕΡΜΗ

57001

Θεσσαλονίκη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΥΣΙΤΣΑ

Α. & Γ. ΤΑΒΑΚΗ 11

ΘΕΡΜΗ

57001

Θεσσαλονίκη

ΚΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ο.Ε.

1ο ΧΛΜ ΘΕΡΜΗΣ-ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΘΕΡΜΗ

57001

Θεσσαλονίκη

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ 47

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

57003

Θεσσαλονίκη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΑΛΙΩΤΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

57006

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΤΣΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΙΔΕΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΙΔΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο.Ε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 12

ΔΙΑΒΑΤΑ

57008

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΣΙΔΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΙΔΕΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΙΔΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε.

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 16

ΔΙΑΒΑΤΑ

57008

Θεσσαλονίκη

ΔΑΝΙΗΛ Κ. ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ

28ΗΣ ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 54

ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΘΕΣ/ΚΗΙ

57009

Θεσσαλονίκη

ΤΣΙΤΣΕΛΗ Ν. ΑΙΜΙΛΙΑ

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 73

ΚΑΛΟΧΩΡΙ

57009

Θεσσαλονίκη

ΣΚΕΡΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ

28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 24

ΚΑΛΟΧΩΡΙ

57009

Θεσσαλονίκη

ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥ Ε. ΣΤΕΛΛΑ

2ΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 96

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ

57010

Θεσσαλονίκη

Σ/Φ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε.

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17

ΦΙΛΥΡΟΝ

57010

Θεσσαλονίκη

ΖΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΜΑΡΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 74

ΠΕΥΚΑ

57010

Θεσσαλονίκη

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Α. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 27Α

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ

57010

Θεσσαλονίκη

ΜΠΟΣΔΕΛΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ 2ΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 70

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ

57010

Θεσσαλονίκη

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ

ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ

57011

Θεσσαλονίκη

ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΑΜΑΣΚΟΥ 61

ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ

57011

Θεσσαλονίκη

ΜΑΤΑΝΑ Θ. ΓΙΟΛΑΝΤΑ

ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 14

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

57013

Θεσσαλονίκη

ΤΣΟΥΜΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

57013

Θεσσαλονίκη

Ν. ΓΚΑΜΠΕΛΗΣ - Α. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ Ο.Ε.

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΙΚΑ 7

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

57013

Θεσσαλονίκη

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Α. ΜΑΡΙΑ

ΚΟΜΝΗΝΩΝ 41Α

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

57013

Θεσσαλονίκη

ΣΑΡΑΓΚ ΕΛ ΝΤΙΝ ΟΕ

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

57013

Θεσσαλονίκη

ΑΝΝΑ ΒΑΣΚΑΛΗ ΟΕ

ΑΝΘΕΩΝ 36 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΠΕΡΑΙΑ

57019

Θεσσαλονίκη

ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 38

ΠΕΡΑΙΑ

57019

Θεσσαλονίκη

ΠΕΓΚΛΙΔΟΥ Χ. ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24-26

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

57019

Θεσσαλονίκη

ΓΚΑΛΑΠΗ Κ. ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7

ΠΕΡΑΙΑ

57019

Θεσσαλονίκη

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ Β.& ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 61

ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

57019

Θεσσαλονίκη

ΣΙΑΡΙΝΟΥΔΗ Α. - ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 54

ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

57100

Θεσσαλονίκη

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Β. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82

ΧΑΛΑΣΤΡΑ

57300

Θεσσαλονίκη

ΚΩΤΙΚΑ ΜΥΡΤΩ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 9