ΔΕΙΓΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΗ Fairy Platinum Plus


Γενικά
30/05/2024

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ON-LINE ΔΕΙΓΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΗ

«ΔΕΙΓΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΗ Fairy Platinum Plus!»

 

1. Αντικείμενο της Δειγματοδιανομής.

Οι εταιρείες «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» (Αγίου Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι, αρ. ΓΕΜΗ 003818801000) και η «Numberly 1000mercis Group»  με έδρα στην οδό Rue de Châteaudun 28, 75009, Παρίσι, τηλ. +33 01 49 49 06 60 (εφεξής η «Numberly») εφεξής καλούμενες «Διοργανώτριες», διοργανώνουν δειγματοδιανομή με ονομασία «ΔΕΙΓΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΗ Fairy Platinum Plus!!» (εφεξής «Δειγματοδιανομή») στον Δικτυακό τόπο www.epithimies.gr (εφεξής ο Διαδικτυακός τόπος) σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.   

2. Αποδοχή όρων και Δήλωση Απορρήτου.

Η συμμετοχή στην Δειγματοδιανομή και η ενδεχόμενη απονομή δειγμάτων, στο πλαίσιο αυτού, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως κατωτέρω προσδιορίζεται. Οι παρόντες Όροι έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο www.epithimies.gr.

3. Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Δειγματοδιανομή έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα, είναι άνω των 18 ετών, και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. 

2. Στην Δειγματοδιανομή δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται όσοι είναι εργαζόμενοι των Διοργανωτριών, οι συγγενείς του πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού, οι σύζυγοι των εν λόγω εργαζομένων και τα πρόσωπα που έχουν συνάψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους εν λόγω εργαζομένους.

3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στην Δειγματοδιανομή κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

4. Για τη συμμετοχή στην Δειγματοδιανομή απαιτείται η ύπαρξη ή δημιουργία έγκυρου λογαριασμού χρήστη στον Διαδικτυακό Τόπο www.epithimies.gr.

 

4. Διάρκεια της Δειγματοδιανομής.

Η Δειγματοδιανομή θα διεξαχθεί μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, από το Σάββατο 1 Ιουνίου 2024 με έναρξη από τη στιγμή δημοσίευσης του περιεχομένου  σχετικά με την Παρούσα Δειγματοδιανομή έως την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2024 και ώρα 11.59 μ.μ. ή έως ότου  εξαντληθούν τα δείγματα, οποιοδήποτε συμβεί νωρίτερα.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που έχουν στη διάθεσή τους οι Διοργανώτριες αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης της Δειγματοδιανομής, βάσει του οποίου ορίζεται ο χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης της συμμετοχής στην Δειγματοδιανομή.

Συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρκειας της Δειγματοδιανομής ή μετά την εξάντληση των δειγμάτων, οποιοδήποτε συμβεί νωρίτερα, θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τις Διοργανώτριες ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

5. Τρόπος Συμμετοχής στη Δειγματοδιανομή.

1. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα για μια (1) συμμετοχή κατά τη διάρκεια της Δειγματοδιανομής. Σε περίπτωση περισσότερων συμμετοχών του ίδιου Συμμετέχοντα, μόνο μία εξ αυτών θα λαμβάνεται υπόψη.

2. Για να θεωρηθεί κάποιος ως Συμμετέχων στη Δειγματοδιανομή θα πρέπει να είναι ήδη μέλος ή να εγγραφεί στο www.epithimies.gr συμπληρώνοντας τη σχετική Φόρμα Εγγραφής με τα παρακάτω στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, διεύθυνση e-mail, κωδικό πρόσβασης και την ημερομηνία γέννησης (υποχρεωτικά), καθώς και το φύλο (προαιρετικά) στο www.epithimies.gr.Επιπλέον, θα πρέπει να απαντήσει στις ερωτήσεις που θα εμφανιστούν στην οθόνη του και να συμπληρώσει τη Φόρμα Συμμετοχής της Δειγματοδιανομής παρέχοντας τα πρόσθετα  στοιχεία που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε αυτή, όπως τη Διεύθυνση, την Πόλη, την Χώρα και τον ταχυδρομικό κώδικα. Για την συμπλήρωση της Φόρμας Εγγραφής και Συμμετοχής οι Συμμετέχοντες δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στα πλαίσια της Δειγματοδιανομής παρακαλούμε ανατρέξτε στην παρ.12 κατωτέρω. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, σας παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στην Δειγματοδιανομή.

3. Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Η μη ορθή ή ελλιπής συμπλήρωση οποιασδήποτε Φόρμας παρέχει το δικαίωμα στις Διοργανώτριες καθ’ όλη την διάρκεια της παρούσας καθώς και μετά το τέλος αυτής να τον αποκλείσουν από την Δειγματοδιανομή. 

4. Για τη συμμετοχή στην Δειγματοδιανομή δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος. Κάθε χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συμμετοχή του από την Δειγματοδιανομή.

5. Μόνο οι έγκυρες συμμετοχές θα λαμβάνονται υπόψη για την Δειγματοδιανομή. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση των Διοργανωτριών, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία έναρξης της Δειγματοδιανομής μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης της Δειγματοδιανομής.

 

6. Δείγματα.

Θα αποσταλεί αριθμός δειγμάτων ανάλογος με τον αριθμό των έγκυρων συμμετοχών, με μέγιστο όριο τις δέκα χιλιάδες (10.000). 

Κάθε έγκυρη συμμετοχή θα λάβει από ένα (1) πακέτο Δείγματος το οποίο περιλαμβάνει:

- Μία (1) συσκευασία με μία (1) Fairy PLatinum Plus, ένα (1) ενημερωτικό φυλλάδιο για την Fairy Platinum Plus και ένα  (1) κουπόνι Fairy.

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στη διανομή δειγμάτων βάσει των εγκύρων συμμετοχών. 

Τα δείγματα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

 

7. Παραλαβή του Δείγματος

Η αποστολή του δείγματος σας θα πραγματοποιηθεί  από την ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε., email επικοινωνίας info@lifepcc.gr. Για την παραλαβή του δείγματος απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία. H αποστολή των δειγμάτων θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2024.

 

8. Αποκλεισμός συμμετεχόντων. 

Σε περίπτωση χειραγώγησης ή τεχνικής παραβίασης της διαδικασίας συμμετοχής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης ή αθέμιτης πρακτικής, παραβίασης των παρόντων Όρων, της ισχύουσας νομοθεσίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου οι Διοργανώτριες θα έχουν το δικαίωμα, κατά την ανέλεγκτη κρίση τους, να ακυρώσουν την συγκεκριμένη συμμετοχή, ακόμη και εκ των υστέρων, και να μην αναδείξουν τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα ως δικαιούχο. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δείγματος, το οποίο τίθεται στην διάθεση των Διοργανωτριών, ενώ οι Διοργανώτριες έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση εκ των υστέρων ακύρωσης, να ζητήσουν από τον συμμετέχοντα την επιστροφή του Δείγματος που τυχόν του έχει αποδοθεί ήδη.

 

9. Περιορισμός Ευθύνης.

1. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, οι Διοργανώτριες δεν αναλαμβάνουν και  δεν  φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή και ατύχημα τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε συμμετέχοντας κατά τη χρήση των  Δειγμάτων. Επίσης δεν υπόσχονται ούτε εγγυώνται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε  τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δείγματα. Οι Διοργανώτριες δεν θα φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του Δείγματος μετά την παράδοσή του στον δικαιούχο, ο δε δικαιούχος αποδέχεται ότι σε μία τέτοια περίπτωση αυτό δεν αντικαθίσταται.

2. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δείγματος από τον κάθε συμμετέχοντα εντός των τασσομένων προθεσμιών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των Διοργανωτριών περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

 

10. Τεχνικά Μέσα.

1. Η συμμετοχή στη Δειγματοδιανομή προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της Δειγματοδιανομής. Περαιτέρω, οι Διοργανώτριες δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

2. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η Δειγματοδιανομή δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη των Διοργανωτριών.  

11. Δημοσιότητα Όρων - Τροποποιήσεις.

1.  Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό είναι κατατεθειμένοι στο συμβολαιογραφείο Κατερινά Κοσμά, Σκουφά 60Α & Μασσαλίας 10680 Αθήνα, τηλ. 210 36 26 031, και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε Συμμετέχων με δική του χρέωση. Επιπροσθέτως, έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο www.epithimies.gr κατά την 1/06/2024.

 

2. Η Διοργανώτρια και η Numberly διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλλουν τους Όρους Συμμετοχής κατά την ανέλεγκτη κρίση τους. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται στον Διαδικτυακό Τόπο www.epithimies.gr και θα είναι  δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια και η Numberly ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις. 

12. Προσωπικά Δεδομένα.

1. Η διεξαγωγή της Δειγματοδιανομής προϋποθέτει και καθιστά απαραίτητη τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων, τα  οποία συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την πρώτη Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και τη δεύτερη Διοργανώτρια ως Εκτελών την Επεξεργασία σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/ΕΕ/679 (εφεξής, «ΓΚΠΔ») και το Ν. 4624/2019 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας ενέργειας. Οι Διοργανώτριες επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων για τη συμμετοχή τους στη Δειγματοδιανομή κατόπιν αιτήσεώς τους, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών που αναλαμβάνουν με τους παρόντες Όρους, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων τους (άρθρο 6 παρ. 1 (β’), (γ’) και (στ’) του GDPR).  

2. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν μόνο τα απολύτως αναγκαία στοιχεία για τη συμμετοχή στην Δειγματοδιανομή , προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση της συμμετοχής τους με τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να γίνει επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, παρακαλούμε να μην συμμετέχουν στην Δειγματοδιανομή.  

3. Τα δεδομένα θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας Δειγματοδιανομής, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τα δεδομένα που υπέβαλαν οι νικητές μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας θα διαγράφονται από την «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.», η οποία ενεργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία για λογαριασμό της πρώτης εκ των Διοργανωτριών, εντός τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση παράδοσης των πακέτων Δειγμάτων. 

4. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων  την επεξεργασία που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» όπως αναφέρονται στους παρόντες Όρους, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για τον έλεγχο των Συμμετοχών και την παράδοση των Δώρων στους Νικητές.

5. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης), απευθυνόμενος στην «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση:customer-service-epithimies@numberly.com. Επίσης, κάθε Συμμετέχων διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (complaints@dpa.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου μας στην διεύθυνση https://www.pg.com/privacy/greek/privacy_statement.shtml.

13. Γενικοί Όροι.

1.Η Διοργανώτρια και η Numberly διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, ανακαλούν, παρατείνουν ή μειώνουν τη διάρκεια της παρούσας Δειγματοδιανομής κατά την κρίση τους, καθώς και να μεταβάλουν τους Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσουν την Δειγματοδιανομή άνευ ρητής αιτιολογίας. Οι Όροι και οι  τυχόν τροποποιήσεις αυτών θα ισχύουν από την ανάρτηση και δημοσιοποίησή τους στο Διαδικτυακό Τόπο. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Numberly ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. της Δειγματοδιανομής, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της Numberly ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή της Δειγματοδιανομής ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

2.Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια και την Numberly, αποστέλλοντας e-mail στο customer-service-epithimies@numberly.com.

3.Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

4.Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων τυχόν κριθεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.