Πάρε μέρος και διεκδίκησε 1 από τις 15 διπλές προσκλήσεις για τις τελικές πρόβες των MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2024!


Γενικά
11/06/2024

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ON-LINE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

«Πάρε μέρος και διεκδίκησε 1 από τις 15 διπλές προσκλήσεις για τις τελικές πρόβες  των MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2024!» 

Η εταιρεία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» με έδρα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου  47, Μαρούσι και αρ. ΓΕΜΗ 003818801000 (εφεξής η «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με την εταιρεία «47 Purity Street» με έδρα στην οδό Μαραθωνοδρόμου 74, Μαρούσι και τηλ. 214- 6873660 (εφεξής η «Purity»), διοργανώνει διαγωνισμό με ονομασία «Πάρε μέρος και  διεκδίκησε 1 από τις 15 διπλές προσκλήσεις για τις τελικές πρόβες των MAD VIDEO MUSIC  AWARDS 2024!» (εφεξής «Διαγωνισμός») στον διαδικτυακό τόπο https://www.instagram.com/pantene.greece/ (εφεξής ο Διαδικτυακός Τόπος) σύμφωνα με τους  ακόλουθους όρους. 

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο  Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος (εφεξής «Συμμετέχων») και της ανάδειξης των νικητών στο  πλαίσιο του Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την  από μέρους των Συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. 

1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής. 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην  Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα, είναι άνω των 18 ετών, και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. 

2. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι  εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της Purity, (β) τα πρόσωπα συγγένειας πρώτου (Α΄) και  δεύτερου (Β΄) βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους, και (γ) οι σύζυγοι των εν λόγω  εργαζομένων και τα πρόσωπα που έχουν συνάψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους εν  λόγω εργαζομένους. 

3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των  παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα. 

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα  που εμπορεύεται η Διοργανώτρια. 

5. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η ύπαρξη έγκυρου λογαριασμού χρήστη στο  Instagram. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων εγγραφής του  Instagram, την πολιτική απορρήτου και ασφαλείας αυτού για τα οποία η Διοργανώτρια και η  Purity, δεν φέρουν καμία ευθύνη. Ρητώς διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Purity ουδεμία  σχέση έχουν με το νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται το Instagram, ότι ο Διαγωνισμός δεν  επιχορηγείται από το Instagram, ούτε υποστηρίζεται ή διεξάγεται από αυτό, ούτε συνδέεται  μαζί του.  

2. Διάρκεια του Διαγωνισμού. 

1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, από την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 με ώρα έναρξης τη στιγμή της δημοσίευσης του περιεχομένου (post) σχετικά με τον παρόντα  Διαγωνισμό, έως την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 και ώρα 11.59 μ.μ..


2. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που έχουν στη διάθεσή τους η Διοργανώτρια και η Purity αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο  χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή  εμφανούς λήψης της συμμετοχής στον Διαγωνισμό. 

3. Συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρκειας του  Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε  δεσμεύουν τη Διοργανώτρια, την Purity, ή/και οποιονδήποτε τρίτο. 

3. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

1. Για να θεωρηθεί κάποιος ως Συμμετέχων στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να ακολουθήσει (follow) το λογαριασμό pantene.greece στο Instagram (https://www.instagram.com/pantene.greece/), να κάνει like στο post του παρόντος  Διαγωνισμού και να προσθέσει στα σχόλια του post, με ετικέτα (tag), δύο (2) πρόσωπα που  επιθυμεί, υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση των εν λόγω προσώπων  προκειμένου να προβεί στη συγκεκριμένη ενέργεια. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα για μια  (1) συμμετοχή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού με τον παραπάνω τρόπο και κατ’ επέκταση  στην κλήρωση. Σε περίπτωση περισσότερων συμμετοχών του ίδιου Συμμετέχοντα, μόνο η  πρώτη εξ αυτών θα λαμβάνεται υπόψη. 

4. Δώρα. 

1. Οι δεκαπέντε (15) νικητές του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν από την κλήρωση που  περιγράφεται στην παράγραφο 5 με τυχαίο τρόπο και θα κερδίσουν από μία (1) διπλή πρόσκληση  (εφεξής το «Δώρο»), για τις τελικές πρόβες των MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2024 (εφεξής η  «Εκδήλωση»), που θα διεξαχθούν την Τρίτη 18 Ιουνίου 2024 με ώρα έναρξης το συντομότερο  εντός του διαστήματος από 10:00 μ.μ. έως 11:30 μ.μ., στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου  (Tae Kwon Do) στην οδό Μωραϊτίνη 2, Παλαιό Φάληρο 104 45, Αττική. 

2. Τα Δώρα συνίστανται σε καθήμενες θέσεις στην κερκίδα Μ10 εντός του χώρου της  Εκδήλωσης. Ειδικότερα οι νικητές και οι συνοδοί τους θα οδηγηθούν στις καθορισμένες θέσεις  τους από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας «DAM ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με έδρα επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 253 & Κωστοπούλου στο Δήμο Παλλήνης και με τηλ.  210-6665669 (εφεξής η «Οργανωτική Αρχή»). 

3. Απαγορεύεται αυστηρά η λήψη φωτογραφιών καθώς και η βιντεοσκόπηση, είτε ολόκληρης είτε  μέρους της Εκδήλωσης. Καθ' όλη τη διάρκεια της Εκδήλωσης, θα υπάρχει παρουσία  εξειδικευμένου προσωπικού ασφαλείας (security) με σκοπό την επιτήρηση και τον εντοπισμό  τυχόν παραβάσεων του παρόντος όρου. Η απαγόρευση αυτή ισχύει για όλους τους  παρευρισκόμενους, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων, του προσωπικού και των  επισκεπτών, εξαιρουμένου του εξουσιοδοτημένου προσωπικού που έχει οριστεί από την  Οργανωτική Αρχή. Οποιαδήποτε παραβίαση του παρόντος όρου θα επιφέρει άμεσα κυρώσεις, οι  οποίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, την απομάκρυνση του παραβάτη από  τον χώρο της πρόβας ή/και νομικές ενέργειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους  κανονισμούς της Εκδήλωσης. Η Οργανωτική Αρχή διατηρεί δε το δικαίωμα να επιβάλει τις  ανωτέρω κυρώσεις κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. 

4. Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα  αντικαταστατά πράγματα. Τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη που  απαιτούνται για την παραλαβή και χρήση των Δώρων επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ  ολοκλήρου τους νικητές.


5. Τρόπος ανάδειξης των νικητών. 

1. Η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική κλήρωση που θα λάβει χώρα στα  γραφεία της Purity (Μαραθωνοδρόμου 74, Μαρούσι, 151 24) τη Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 με τη  χρήση ηλεκτρονικού συστήματος που διαθέτει η Purity και το οποίο αποκλείει πιθανότητα  ανθρώπινης παρέμβασης και εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας. 

2. Θα κληρωθούν συνολικά δεκαπέντε (15) τυχεροί νικητές καθώς και τριάντα (30) επιλαχόντες για την περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή ή δεν επαληθευθεί η  εγκυρότητα της συμμετοχής του ή η συμμετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων  όρων. 

3. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο  έως την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024, με το όνομα που αντιστοιχεί στο προφίλ του  Συμμετέχοντος μέσω του οποίου υποβλήθηκε η συμμετοχή. 

6. Ενημέρωση των νικητών. 

1. Οι τυχεροί νικητές των Δώρων θα ειδοποιηθούν στον Διαδικτυακό Τόπο και ειδικότερα με  ανάρτηση σχολίου κάτω από το post του Διαγωνισμού. Μετά την ενημέρωση, ο κάθε νικητής  θα πρέπει να στείλει μέσω προσωπικού μηνύματος (direct message) στο Διαδικτυακό Τόπο, τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο επικοινωνίας και Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας. 

2. Σε περίπτωση που ο νικητής του Δώρου δεν έχει επικοινωνήσει (με αποστολή των ανωτέρω  στοιχείων του μέσω προσωπικού μηνύματος) μέχρι το Σάββατο 15 Ιουνίου 2024 και ώρα  11:59 π.μ., για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας) χάνει το  δικαίωμα στο Δώρο και στην θέση του υπεισέρχεται ο πρώτος επιλαχών κατά τη σειρά της  κλήρωσης, ο οποίος θα ειδοποιηθεί αντίστοιχα με μήνυμα στον Διαδικτυακό Τόπο και  ειδικότερα με ανάρτηση σχολίου κάτω από το post του Διαγωνισμού. Οι επιλαχόντες που θα  κληθούν στη σειρά των νικητών οφείλουν να επικοινωνήσουν (με αποστολή των ανωτέρω  στοιχείων τους μέσω προσωπικού μηνύματος) μέχρι την Κυριακή 16 Ιουνίου 2024 και ώρα  11:59 π.μ.. 

3. Μετά την ημερομηνία αυτή (16.06.2024), η Διοργανώτρια και η Purity απαλλάσσονται από  κάθε ευθύνη για την απόδοση των Δώρων, διατηρούν δε το δικαίωμα να ακυρώσουν μη  αποδοθέντα Δώρα είτε να τα διαθέσουν με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την  απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. 

4. Κανείς Συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με  τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν Δώρου  σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή  στο Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό, ούτε θεμελιώνει  οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού. 

5. Η άρνηση παραλαβής του Δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο Διαγωνισμό  συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου. 

7. Απόδοση του Δώρου. 

1. Η απόδοση των Δώρων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Ιουνίου 2024 από τις 08:00 μ.μ.  έως τις 09:00 μ.μ., στον εξωτερικό χώρο της Εκδήλωσης και συγκεκριμένα στο περίπτερο  (promo kiosk) που διατηρεί η Διοργανώτρια και το οποίο φέρει τα διακριτικά του Δικτυακού  Τόπου (ήτοι "Pantene").


2. Για την παραλαβή του Δώρου τους, οι δεκαπέντε (15) τυχεροί νικητές υποχρεούνται να  προσέλθουν και να απευθυνθούν σε εργαζόμενους της Διοργανώτριας ή/και της Purity που θα  βρίσκονται στο περίπτερο της Διοργανώτριας κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα. 

3. Για την απόδοση του Δώρου, η Διοργανώτρια ή/και η Purity δικαιούνται να εξακριβώνουν με  κάθε πρόσφορο μέσο την ταυτότητα και την ηλικία των νικητών πριν την έναρξη της  Εκδήλωσης. Ενδεικτικώς δικαιούνται να ζητήσουν επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου  δημόσιου εγγράφου κατά την διακριτική τους ευχέρεια, από το οποίο να αποδεικνύεται η  ταυτοπροσωπία και η ηλικία του κάθε νικητή. 

4. Η Διοργανώτρια και η Purity δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για την μεταφορά των νικητών στον  χώρο της Εκδήλωσης. Η αποκλειστική ευθύνη μεταφοράς και τυχόν απαιτούμενα έξοδα αυτής,  βαραίνουν αποκλειστικά και μόνο τον κάθε νικητή, ώστε να παραβρεθεί εγκαίρως και εντός του  προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την απόδοση του Δώρου, μεταξύ 08:00 μ.μ. έως  09:00 μ.μ.. 

8. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων. 

1. Σε περίπτωση χειραγώγησης ή τεχνικής παραβίασης της διαδικασίας συμμετοχής ή  οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης ή αθέμιτης πρακτικής, παραβίασης οποιουδήποτε εκ των  παρόντων Όρων, της ισχύουσας νομοθεσίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου η  Διοργανώτρια ή/και η Purity έχουν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση τους, να ακυρώσουν  την συγκεκριμένη συμμετοχή, ακόμη και εκ των υστέρων, και να μην αναδείξουν τον  συγκεκριμένο Συμμετέχοντα ως νικητή. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω Συμμετέχων χάνει  οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο τίθεται στην διάθεση της  Διοργανώτριας ή/και της Purity και οποίες έχουν επίσης τη δυνατότητα, σε περίπτωση εκ των  υστέρων ακύρωσης, να ζητήσουν από τον Συμμετέχοντα την επιστροφή του Δώρου που τυχόν  του έχει αποδοθεί ήδη. 

2. Η Διοργανώτρια ή/και η Purity δύναται να ακυρώσουν, κατά την απόλυτη κρίση και  διακριτική ευχέρειά τους, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής  επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου ή δεν πληροί  εν γένει τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

3. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν προσέλθει το αργότερο έως τις 09:00 μ.μ. της  ορισμένης ημερομηνίας και τοποθεσίας απόδοσης του Δώρου, όπως αυτές αναφέρονται στη  παράγραφο 7 διατάξεις 1 και 2 αντίστοιχα, θα θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί του δικαιώματός  του επί του Δώρου και το Δώρο θα καταπίπτει υπέρ της Διοργανώτριας ή/και της Purity, οι  οποίες θα δύνανται να το διαθέσουν κατά την απόλυτη κρίση τους. 

9. Περιορισμός Ευθύνης. 

1. Η Διοργανώτρια και η Purity απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη που εμπίπτει σε  ενέργειες, αποφάσεις ή περιστάσεις που ορίζονται από την Οργανωτική Αρχή της Εκδήλωσης.  Ειδικότερα, η απαλλαγή ευθύνης περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στα ακόλουθα: 

Προβλήματα Ασφάλειας: Η Διοργανώτρια και η Purity δεν είναι υπεύθυνες για ζητήματα  ασφάλειας ή υγειονομικά θέματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια της  Εκδήλωσης. Υπηρεσίες και Παροχές: Η Διοργανώτρια και η Purity δεν είναι υπεύθυνες για την ποιότητα ή τη  διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και παροχών που προσφέρονται κατά τη διάρκεια της  Εκδήλωσης, όπως π.χ. καθίσματα, φαγητό ή άλλες διευκολύνσεις. 

Δικαίωμα Εισόδου: Η ευθύνη για τον έλεγχο και την αποδοχή της εισόδου των νικητών ή/και  των συνοδών τους στην Εκδήλωση, βαραίνει αποκλειστικά την ανωτέρω Οργανωτική Αρχή.  Επιπλέον η παρουσία των νικητών ή/και των συνοδών τους στην Εκδήλωση, υπόκειται στους  όρους και τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η ανωτέρω Οργανωτική Αρχή. 

2. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, η Διοργανώτρια ή/και η Purity δεν αναλαμβάνουν και δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε σωματική βλάβη, ατύχημα ή  άλλη υλική ή ηθική ζημία τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε νικητής ή/και συνοδός του, κατά τη  διάρκεια της Εκδήλωσης, πρόσβαση στην οποία εξασφαλίζει η χρήση του Δώρου. Επιπλέον, η Διοργανώτρια ή/και η Purity δεν θα φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, βλάβης ή  καταστροφής του Δώρου μετά την παράδοσή του στον δικαιούχο, ο δε δικαιούχος αποδέχεται  ότι σε μία τέτοια περίπτωση αυτό δεν αντικαθίσταται. 

3. Η υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Purity εξαντλείται στην παράδοση των Δώρων  στους νικητές και ως εκ τούτου δε φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που για λόγους  αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά λόγω φυσικών  καταστροφών, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια,  ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή  κοινωνικών διαταραχών, κυβερνητικών μέτρων, κλπ.) ή σε οποιοδήποτε άλλο λόγο ξένο προς  τη Διοργανώτρια, δεν καταστεί δυνατό να πραγματοποιηθεί, μερικώς ή ολικώς, η Εκδήλωση ή  οποιοδήποτε τμήμα/δρώμενο αυτής. 

4. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια ή/και η Purity δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση  ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή εντός των τασσόμενων προθεσμιών. Σε κάθε  περίπτωση η ευθύνη τους περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά  αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που  οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. 

5. Σε περίπτωση που η Εκδήλωση αναβληθεί/ματαιωθεί για οποιονδήποτε λόγο, ή καταστεί  αδύνατη η παρακολούθησή της, ο νικητής χάνει το δικαίωμα επί του Δώρου. 

6. Η Διοργανώτρια και η Purity δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των  αναρτήσεων των Συμμετεχόντων κάτω από το post του Διαγωνισμού, για το οποίο  αποκλειστικώς υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι οι Συμμετέχοντες. 

10. Τεχνικά Μέσα. 

1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στο διαδίκτυο  με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια ή/και η Purity δεν αναλαμβάνουν καμία  υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους  διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο  Διαδικτυακό Τόπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή  (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού.  Περαιτέρω, η Διοργανώτρια ή/και η Purity δεν θα ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των  Συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. 

2. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται  να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα  πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις  δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι  πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Purity. 

11. Δημοσιότητα Όρων – Τροποποιήσεις. 

1. Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό είναι κατατεθειμένοι στη συμβολαιογράφο Αθηνών  Άννα Ρήγα, Ακαδημίας 59 Αθήνα, τηλ. 210-3636518, και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να  λάβει κάθε Συμμετέχων με δική του χρέωση. Επιπροσθέτως, έχουν αναρτηθεί στον  Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού https://www.instagram.com/pantene.greece/

2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους του Διαγωνισμού, να  συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει τα δώρα, ως και να ματαιώσει ή  αναβάλει αυτόν με προηγούμενη ανακοίνωσή της στο Διαδικτυακό Τόπο https://www.instagram.com/pantene.greece/, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο ή  μέσο, κατά την διακριτική ευχέρεια της καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλων  περιστάσεων εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας. Ρητώς διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις  αυτές, η Διοργανώτρια ή/και η Purity δεν φέρουν καμία ευθύνη σχετικά. 

12. Προσωπικά Δεδομένα. 

1. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού προϋποθέτει και καθιστά απαραίτητη την επεξεργασία εκ  μέρους της Διοργανώτριας, προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των νικητών για  τους σκοπούς της διεξαγωγής του Διαγωνισμού, της ανάδειξης των νικητών και της απόδοσης  των Δώρων και για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων των εν λόγω εταιρειών,  σύμφωνα πάντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία.  

Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο του  Διαγωνισμού είναι τα εξής: 

Α. Για τους Συμμετέχοντες: Δημόσια στοιχεία του προφίλ τους στην εφαρμογή «Instagram» και  δημόσια στοιχεία προφίλ των προσώπων που οι Συμμετέχοντες έχουν προσθέσει με ετικέτα  (tag) στην ανάρτησή τους κάτω από το post του Διαγωνισμού. 

Β. Για τους νικητές: Πλέον των ανωτέρω στοιχείων υπό Α., ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο  επικοινωνίας, και στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας για την απόδοση των Δώρων. 

Εφόσον δεν συμφωνείτε με την ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας,  παρακαλείσθε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό. 

2. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται από τη Διοργανώτρια ή/και την Purity για το  χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών του  παρόντος Διαγωνισμού και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με τους  παρόντες Όρους. Τα δεδομένα που παραχωρήθηκαν στη Διοργανώτρια ή/και στην Purity για  την απόδοση του Δώρου στους νικητές, διαγράφονται σε 30 μέρες από την ολοκλήρωση της  απόδοσης των δώρων, εκτός εάν απαιτείται η περαιτέρω τήρησή τους για σκοπούς  συμμόρφωσης των προαναφερόμενων εταιρειών με τις νόμιμες υποχρεώσεις τους (λ.χ.  φορολογικές υποχρεώσεις), για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων τους,  τηρουμένης πάντοτε της ισχύουσας νομοθεσίας ή αν έχετε δώσει τη σχετική, ρητή συγκατάθεσή σας.


3. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς  ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία που ενεργούν κατ’  εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, όπως αναφέρονται στους παρόντες Όρους, οι  οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού  και για την απόδοση των Δώρων. 

4. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος Συμμετέχων επιθυμεί,  δικαιούται να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των δεδομένων του οποτεδήποτε και  χωρίς επιβάρυνση, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) απευθυνόμενος στην Purity στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contests@47puritystreet.com. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος  μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του  Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης,  πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης,  φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία. Περαιτέρω, οποιοσδήποτε το  επιθυμεί μπορεί να υποβάλει ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων  Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@dpa.gr

5. Αναφορικά με την προσθήκη με ετικέτα (tag) ενός τρίτου προσώπου στο πλαίσιο  συμμετοχής στο Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες σε αυτόν οφείλουν να γνωρίζουν ότι η ενέργεια  αυτή συνιστά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εν λόγω προσώπου, για  την οποία οφείλουν να έχουν εξασφαλίσει κάθε τυχόν αναγκαία συγκατάθεση του προσώπου  αυτού. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας  δεδομένων παρακαλούμε επισκεφθείτε τη Δήλωση Απορρήτου μας στην διεύθυνση  https://privacypolicy.pg.com/el/

13. Γενικοί Όροι. 

1. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή  τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει αποστέλλοντας e-mail στο contests@47puritystreet.com

2. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα  επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. 

3. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων τυχόν κριθεί αντίθετη προς το νόμο παύει  αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.