ΔΕΙΓΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΗ ALWAYS DISCREET!


Γενικά
4/08/2021

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ON-LINE ΔΕΙΓΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΗ

«ΔΕΙΓΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΗ ALWAYS DISCREET

 

1. Αντικείμενο της Δειγματοδιανομής.

Οι εταιρείες «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» (Αγίου Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι, αρ. ΓΕΜΗ 003818801000) και «47 Purity Street» (Μαραθωνοδρόμου 74, Μαρούσι, τηλ. 214 -6873660), εφεξής καλούμενες «Διοργανώτριες», διοργανώνουν δειγματοδιανομή με ονομασία «ΔΕΙΓΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΗ ALWAYS DISCREET(εφεξής «Δειγματοδιανομή») στον Δικτυακό τόπο www.epithimies.gr (εφεξής ο Διαδικτυακός τόπος) σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.  

2. Αποδοχή όρων και Δήλωση Απορρήτου.

Η συμμετοχή στην Δειγματοδιανομή και η ενδεχόμενη απονομή δειγμάτων, στο πλαίσιο αυτού, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως κατω­τέ­ρω προσδιορίζεται. Οι παρόντες Όροι έχουν αναρτηθεί στον διαδι­κτυακό τόπο www.epithimies.gr.

3. Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Δειγματοδιανομή έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα, είναι άνω των 18 ετών, και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανό­­τητα.

2. Στην Δειγματοδιανομή δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται όσοι είναι εργαζόμενοι των Διοργανωτριών, οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύ­τε­ρου (Β΄) βαθμού, οι σύζυγοι των εν λόγω εργαζομένων και τα πρόσωπα που έχουν συνάψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους εν λόγω εργαζομένους.

3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στην Δειγματοδιανομή κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

4. Για τη συμμετοχή στην Δειγματοδιανομή απαιτείται η ύπαρξη ή δημιουργία έγκυρου λογα­ρια­σμού χρήστη στον Διαδικτυακό Τόπο www.epithimies.gr.

 

4. Διάρκεια της Δειγματοδιανομής.

Η Δειγματοδιανομή θα διεξαχθεί μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021 με έναρξη από τη στιγμή δημοσίευσης του περιεχομένου σχετικά με την Παρούσα Δειγματοδιανομή έως την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11.59 μ.μ. ή έως ότου  εξαντληθούν τα δείγματα, οποιοδήποτε συμβεί νωρίτερα.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που έχουν στη διάθεσή τους οι Διοργανώτριες αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης της Δειγματοδιανομής, βάσει του οποίου ορίζεται ο χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης, καθώς και ο χρόνος ενερ­γής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης της συμμετοχής στην Δειγματοδιανομή.

Συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρ­κειας της Δειγματοδιανομής ή μετά την εξάντληση των δειγμάτων, οποιοδήποτε συμβεί νωρίτερα, θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επά­γο­νται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τις Διοργανώτριες ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

5. Τρόπος Συμμετοχής στη Δειγματοδιανομή.

1. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα για μια (1) συμμετοχή κατά τη διάρκεια της Δειγματοδιανομής. Σε περίπτωση περισσότερων συμμετοχών του ίδιου Συμμετέχοντα, μόνο η πρώτη εξ αυτών θα λαμβάνεται υπόψη.

2. Για να θεωρηθεί κάποιος ως Συμμετέχων στη Δειγματοδιανομή θα πρέπει να είναι ήδη μέλος ή να εγγραφεί στο www.epithimies.gr συμπληρώνοντας τη σχετική Φόρμα Εγγραφής με τα παρακάτω στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, e-mail και κωδικό πρόσβασης στο προφίλ του στο www.epithimies.gr. Επιπλέον, θα πρέπει να απαντήσει στις ερωτήσεις που θα εμφανιστούν στην οθόνη του και να συμπληρώσει τη Φόρμα Συμμετοχής της Δειγματοδιανομής παρέχοντας τα πρόσθετα  στοιχεία που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε αυτόν, όπως τη Διεύθυνση, την Πόλη, την Χώρα και τον ταχυδρομικό κώδικα. Για την συμπλήρωση της Φόρμας Εγγραφής και Συμμετοχής οι Συμμετέχοντες δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στα πλαίσια της Δειγματοδιανομής παρακαλούμε ανατρέξτε στην παρ.12 κατωτέρω. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, σας παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στην Δειγματοδιανομή.

 

3. Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Η μη ορθή ή ελλιπής συμπλήρωση της φόρμας παρέχει το δικαίωμα στις Διοργανώτριες καθ’ όλη την διάρκεια της παρούσας καθώς και μετά το τέλος αυτής να τον αποκλείσουν από την Δειγματοδιανομή.

4. Για τη συμμετοχή στην Δειγματοδιανομή δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος. Κάθε χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συμμετοχή του από την Δειγματοδιανομή.

5. Μόνο οι έγκυρες συμμετοχές θα λαμβάνονται υπόψη για την Δειγματοδιανομή. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση των Διοργανωτριών, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία έναρξης της Δειγματοδιανομής μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης της Δειγματοδιανομής.

 

6. Δείγματα.

Θα αποσταλεί αριθμός δειγμάτων ανάλογος με τον αριθμό των έγκυρων συμμετοχών, με μέγιστο όριο τις τρεις χιλιάδες (3.000).

Κάθε έγκυρη συμμετοχή θα λάβει από ένα (1) πακέτο Δείγματος το οποίο περιλαμβάνει:

  • Μία (1) σερβιέτα ακράτειας Always Discreet μέγεθος Normal
  • Μία (1) σερβιέτα ακράτειας Always Discreet μέγεθος Large
  • Ένα (1) ενημερωτικό φυλλάδιο

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στη διανομή δειγμάτων βάσει των εγκύρων συμμετοχών.

Τα δείγματα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

7. Παραλαβή του Δείγματος

Η αποστολή του δείγματος σας θα πραγματοποιηθεί από την ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε., email επικοινωνίας info@lifepcc.gr. Για την παραλαβή του δείγματος απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία. H αποστολή των δειγμάτων θα ολοκληρωθεί έως τις 10 Ιανουαρίου 2022.

 

8. Αποκλεισμός συμμετεχόντων.

Σε περίπτωση χειραγώγησης ή τεχνικής παραβίασης της διαδικασίας συμμε­το­χής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης ή αθέμιτης πρακτικής, παραβίασης των παρό­ντων Όρων, της ισχύουσας νομοθεσίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρί­του οι Διοργανώτριες θα έχουν το δικαίωμα, κατά την ανέλεγκτη κρίση τους, να ακυ­ρώ­σουν την συγκεκριμένη συμμετοχή, ακόμη και εκ των υστέρων, και να μην αναδείξουν τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα ως δικαιούχο. Στην περί­πτω­ση αυτή, ο εν λόγω συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετι­κού Δείγματος, το οποίο τίθεται στην διάθεση των Διοργανωτριών, ενώ οι Διοργα­νώ­­τριες έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση εκ των υστέρων ακύρωσης, να ζητήσουν από τον συμμετέχοντα την επιστροφή του Δείγματος που τυχόν του έχει αποδοθεί ήδη.

9. Περιορισμός Ευθύνης.

1. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, οι Διοργανώ­τριες δεν αναλαμβάνουν και  δεν  φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή και ατύχημα τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε συμμετέχοντας κατά τη χρήση των Δειγμάτων. Επίσης δεν υπόσχονται ούτε εγγυώνται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε  τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δείγματα. Οι Διοργανώτριες δεν θα φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, βλά­βης ή καταστροφής του Δείγματος μετά την παράδοσή του στον δικαιούχο, ο δε δικαιούχος αποδέχεται ότι σε μία τέτοια περίπτωση αυτό δεν αντικαθίσταται.

2. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δείγματος από τον κάθε συμμετέχοντα εντός των τασσο­μέ­νων προθεσμιών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των Διοργανωτριών περιορί­ζε­ται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

10. Τεχνικά Μέσα.

1. Η συμμετοχή στη Δειγματοδιανομή προϋποθέτει πρόσβαση των ενδια­φερόμε­νων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρό­σβα­σης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφε­ρόμενο. Η πρόσβαση στο Διαδικτυ­α­κό Τόπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋπο­θέ­σεις και προ­δια­γραφές της Δειγματοδιανομής. Περαιτέρω, οι Διορ­γα­νώτριες δεν θα ευθύ­νονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

2. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η Δειγματοδιανομή δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετά­δο­ση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μετα­βολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρ­χου­σας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη των Διοργανωτριών.  

11. Δημοσιότητα Όρων - Τροποποιήσεις.

1. Οι όροι συμμετοχής στην Δειγματοδιανομή είναι κατατεθειμένοι στη συμβολαιο­γρά­φο Αθηνών Άννα Ρήγα, Ακαδημίας 59 Αθήνα, τηλ. 210 3636518, και ακρι­βές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση. Επιπροσθέτως, έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο της Δειγματοδιανομής www.epithimies.gr.

2. Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν τους Όρους Συμ­με­το­χής κατά την ανέλεγκτη κρίση τους. Οι τυχόν τροπο­ποιήσεις θα ανακοινώ­νο­νται στον Διαδικτυακό Τόπο www.epithimies.gr και θα είναι  δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες. Οι Διοργανώ­τριες ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις.

12. Προσωπικά Δεδομένα.

1. Κατά τη συμμετοχή τους στη Δειγματοδιανομή οι Συμμετέχοντες παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή τους προς τις άνω εταιρείες προκειμένου να επεξεργαστούν τα προσωπικά τους δεδομένα που υποβάλλονται μέσω της φόρμας Εγγραφής και Συμμετοχής σύμφωνα με τον όρο 5.

2. Μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης των Δειγμάτων από τις Διοργανώτριες, τα δεδομένα που υπέβαλαν οι συμμετέχοντες μέσω της Φόρμας Eγγραφής καθώς και οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου διατηρούνται στα πλαίσια εγγραφής στο www.epithimies.gr.Τα δεδομένα που παραχωρήθηκαν μέσω της Φόρμας Συμμετοχής για το σκοπό παράδοσης του Δείγματος, διαγράφονται σε 30 μέρες από την ολοκλήρωση της αποστολής των Δειγμάτων, εκτός εάν απαιτείται η περαιτέρω τήρησή τους για σκοπούς συμμόρφωσης των Διοργανωτριών με τις νόμιμες υποχρεώσεις τους (λ.χ. φορολογικές υποχρεώσεις), για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων τους, τηρουμένης πάντοτε της ισχύουσας νομοθεσίας ή αν έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεσή σας.

3. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων  την επεξεργασία που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.», οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για τον έλεγχο των Συμμετοχών και για την παράδοση των Δειγμάτων.

4. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος Συμμετέχων επιθυμεί, δικαιούται να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των δεδομένων του οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση,  αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail)  απευθυνόμενος στην «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση : epithimies@47puritystreet.com. Τυχόν ανάκληση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων πριν από την ανάκληση. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδο­μένων παρακαλούμε ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου μας στην διεύθυνση https://www.pg.com/privacy/greek/privacy_statement.shtml..

 

13. Γενικοί Όροι.

1. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Δειγματοδιανομή οποιοσδήποτε συμ­­με­τέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τις Διοργανώτριες, αποστέλ­λο­­ντας e-mail στο contests@47puritystreet.com

2. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

3. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων τυχόν κριθεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.