Αγόρασε προϊόντα ZzzQuil Natura και διεκδίκησε μία Δωροεπιταγή από τα BED & BATH


Γενικά
6/06/2022

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ισχύουν τροποποιημένοι όροι από 15/06/2022

«Αγόρασε προϊόντα ZzzQuil Natura και διεκδίκησε μία Δωροεπιταγή από τα BED & BATH»

Η εταιρεία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» με έδρα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι, αρ. ΓΕΜΗ 003818801000 (εφεξής «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με την εταιρία «47 Purity Street»  με έδρα στην οδό Μαραθωνοδρόμου 74, Μαρούσι, τηλ. 214 -6873660 (εφεξής η «Purity») διοργανώνουν Ενέργεια με ονομασία «Αγόρασε προϊόντα ZzzQuil Natura και διεκδίκησε μία Δωροεπιταγή από τα BED & BATH» (εφεξής «Ενέργεια») σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.  

1. Αποδοχή όρων

Η συμμετοχή στην Ενέργεια και η ενδεχόμενη απονομή δώρων, στο πλαίσιο αυτού, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως κατω­τέ­ρω προσδιορίζεται. Οι παρόντες Όροι έχουν αναρτηθεί στον Διαδι­κτυακό τόπο www.epith.gr/zzzquil-terms.

Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους Όρους Συμμετοχής δεν θα πρέπει να συμμετέχει στην Ενέργεια.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα, είναι άνω των 18 ετών, και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανό­­τητα.

2. Στην Ενέργεια δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται όσοι είναι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της Purity και των Φαρμακείων που συμμετέχουν στην Ενέργεια, όπως αυτά αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύ­τε­ρου (Β΄) βαθμού, οι σύζυγοι των εν λόγω εργαζομένων και τα πρόσωπα που έχουν συνάψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους εν λόγω εργαζομένους.

3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στην Ενέργεια  κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

4. Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια απαιτείται η ύπαρξη έγκυρου λογα­ρια­σμού χρήστη στον Διαδικτυακό Τόπο www.epithimies.gr.

3. Διάρκεια της Ενέργειας.

Ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 έως και την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022, (εφεξής «Διάστημα της Ενέργειας»).

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που έχουν στη διάθεσή τους η Διοργανώτρια και η Purity αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης της Ενέργειας, βάσει του οποίου ορίζεται ο χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης, καθώς και ο χρόνος ενερ­γής συμπλήρωσης της Φόρμας Δήλωσης Νικητών της Ενέργειας.

Φόρμες Δήλωσης Νικητών της Ενέργειας που τυχόν υποβληθούν πριν την έναρξη της Ενέργειας ή μετά τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επά­γο­νται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια και την Purity ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

4. Τρόπος Συμμετοχής στην Ενέργεια.

Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα/ προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στην Ενέργεια:

 

 1. Εφόσον το επιθυμούν θα πρέπει να αγοράσουν στο Διάστημα της Ενέργειας, βάσει φορολογικού παραστατικού, τουλάχιστον μία (1) συσκευασία ZzzQuil Natura χωρίς ελάχιστη απαιτούμενη αξία, από τα φυσικά καταστήματα των Συνεργαζόμενων Φαρμακείων που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

   

 2. Με κάθε αγορά οποιασδήποτε συσκευασίας ZzzQuil Natura οι Συμμετέχοντες θα παραλαμβάνουν από ένα Δωροσκιστό, έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων τους, το οποίο σχίζοντάς το θα τους ενημερώνει για το εάν είναι ένας από τους τυχερούς νικητές.

   

 3. Σε κάθε τυχερό Δωροσκιστό θα αναγράφεται εσωτερικά ένας μοναδικός κωδικός, καθώς και ο σύνδεσμος της ενέργειας www.epith.gr/zzzquil τον οποίο θα πρέπει να επισκεφτεί ο εκάστοτε τυχερός νικητής μέχρι και τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 προκειμένου να συμπληρώσει τη σχετική Φόρμα Δήλωσης Νικητών της Ενέργειας με τα παρακάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Ε-mail, Διεύθυνση, την Πόλη, Ταχυδρομικό Κώδικα και τον μοναδικό κωδικό που βρήκε στο τυχερό Δωροσκιστό. Για την συμπλήρωση της Φόρμας Δήλωσης Νικητών της Ενέργειας οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι ήδη μέλη ή να εγγραφούν στο www.epithimies.gr συμπληρώνοντας τη σχετική Φόρμα Εγγραφής με τα παρακάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, e-mail και κωδικό πρόσβασης στο προφίλ τους στο www.epithimies.gr. Για τη συμπλήρωση της Φόρμας Δήλωσης Νικητών της Ενέργειας και της Φόρμας Εγγραφής οι Συμμετέχοντες δεν επιβαρύνονται με οποιαδήποτε χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στα πλαίσια της Ενέργειας παρακαλούμε ανατρέξτε στην παρ.11 κατωτέρω.

   

 4. Ο κάθε νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Η μη ορθή ή ελλιπής συμπλήρωση της φόρμας παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια και την Purity καθ’ όλη την διάρκεια του παρόντος καθώς και μετά το τέλος αυτού να τον αποκλείσουν από την Ενέργεια.

   

 5. Κάθε συμμετέχων μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συμμετοχή του από την Ενέργεια.

   

 6. Μόνο οι έγκυρες συμμετοχές θα λαμβάνονται υπόψη για την Ενέργεια. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας και της Purity, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας και της Purity ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας και της Purity, από την ημερομηνία έναρξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της Ενέργειας.

 

5. Δώρα

 

Τρεις (3) τυχεροί νικητές θα κερδίσουν από μία (1) Δωροεπιταγή αξίας 1.000€, την οποία μπορούν να εξαργυρώσουν, μόνο σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα Bed & Bath.

 

Διακόσοι (200) τυχεροί νικητές θα κερδίσουν από δύο (2) Δωροεπιταγές αξίας 20€ έκαστη, τις οποίες μπορούν να εξαργυρώσουν, μόνο σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα Bed & Bath.

 

Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσ­ονται με χρή­ματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

 

Η ημερομηνία λήξης των Δωροεπιταγών, τις οποίες οι νικητές θα μπορούν να εξαργυρώσουν, μόνο σε οποιοδήποτε κατάστημα Bed & Bath, είναι στις 25 Φεβρουαρίου 2023. Μετά από αυτή την ημερομηνία, οι Δωροεπιταγές δε θα θεωρούνται έγκυρες και δε θα μπορούν να εξαργυρωθούν από τους τυχερούς νικητές.

 1. Παραλαβή Δώρων.

Οι τυχεροί νικητές των Δωροεπιταγών θα ειδοποιηθούν μέσω e-mail, όπου θα τους ζητηθεί να επιβεβαιώσουν σε Φόρμα Επικοινωνίας τα εξής στοιχεία: Διεύθυνση, την Πόλη και τον ταχυδρομικό κώδικα, απαραίτητα για να γίνει η αποστολή του Δώρου. Η επικοινωνία και η επεξεργασία των δεδομένων της Φόρμας Επικοινωνίας, θα πραγματοποιηθεί από τη «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε., email επικοινωνίας info@lifepcc.gr, η οποία ενεργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία για λογαριασμό της Διοργανώτριας και της Purity (περισσότερες πληροφορίες στον όρο 11 κατωτέρω).

Για την παράδοση των Δωροεπιταγών η Διοργανώτρια ή/και ο εντεταλμένος προς τούτο συνεργάτης της τελευταίας, δικαιούνται να εξακριβώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο την ταυτότητα του προσώπου πριν την παράδοση του Δώρου του. Ενδεικτικώς δικαιούνται να ζητήσουν επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου κατά την διακριτική τους  ευχέρεια, από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία. Δεν θα τηρηθούν αντίγραφα των ανωτέρω στοιχείων, ούτε θα τύχουν επεξεργασίας.

2) H αποστολή των Δώρων θα πραγματοποιηθεί έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η υποβολή της Φόρμας Δήλωσης Νικητών της Ενέργειας από τον εκάστοτε νικητή έως και τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022, η Διοργανώτρια και η Purity απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη για την απόδοση των Δώρων, διατηρούν δε το δικαίωμα να ακυ­ρώ­­σουν μη αποδοθέντα Δώρα είτε να τα διαθέσουν με οποια­δήποτε διαδικα­σία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

3) Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την ανέλεγκτη κρίση της Διοργανώτριας, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις / αποδείξεις χειραγώγησης της διαδικασίας συμμετοχής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης πρακτικής, η Διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την συγκεκριμένη συμμετοχή και να μην αναδείξει τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα ως νικητή. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο τίθεται στην διάθεση της Διοργανώτριας.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεω­ρεί­ται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν Δώρου σύμ­φωνα με τα εδώ οριζόμενα.

Η άρνηση παραλαβής του Δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στην Ενέργεια  συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου.

7. Αποκλεισμός συμμετεχόντων.

Σε περίπτωση χειραγώγησης ή τεχνικής παραβίασης της διαδικασίας συμμε­το­χής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης ή αθέμιτης πρακτικής, παραβίασης των παρό­ντων Όρων, της ισχύουσας νομοθεσίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρί­του η Διοργανώτρια και η Purity θα έχουν το δικαίωμα, κατά την ανέλεγκτη κρίση τους, να ακυ­ρώ­σουν την συγκεκριμένη συμμετοχή, ακόμη και εκ των υστέρων, και να μην αναδείξουν τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα ως νικητή. Στην περί­πτω­ση αυτή, ο εν λόγω συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετι­κού Δώ­ρου, το οποίο τίθεται στην διάθεση της Διοργανώτριας και της Purity, ενώ η Διοργανώτρια και η Purity έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση εκ των υστέρων ακύρωσης, να ζητήσουν από τον συμμετέχοντα την επιστροφή του Δώρου που τυχόν του έχει αποδοθεί ήδη.

8. Περιορισμός Ευθύνης.

1. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, η Διοργανώτρια και η Purity δεν αναλαμβάνουν και  δεν  φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή και ατύχημα τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε νικητής κατά τη χρήση των Δώρων. Επίσης δεν υπόσχονται ούτε εγγυώνται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε  τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα. Η Διοργανώτρια και η Purity δεν θα φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, βλά­βης ή καταστροφής του Δώρου μετά την παράδοσή του στον δικαιούχο, ο δε δικαιούχος αποδέχεται ότι σε μία τέτοια περίπτωση αυτό δεν αντικαθίσταται.

2. Η Διοργανώτρια και η Purity δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσο­μέ­νων προθεσμιών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Purity περιορί­ζε­ται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

9. Τεχνικά Μέσα.

1. Η συμμετοχή στην Ενέργεια  προϋποθέτει πρόσβαση των ενδια­φερόμε­νων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Purity δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρό­σβα­σης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφε­ρόμενο. Η πρόσβαση στο Διαδικτυ­α­κό Τόπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋπο­θέ­σεις και προ­δια­γραφές της Ενέργειας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Purity δεν θα ευθύ­νονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

2. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η Ενέργεια δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετά­δο­ση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μετα­βολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρ­χου­σας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας και της Purity.

10. Δημοσιότητα Όρων - Τροποποιήσεις.

1. Οι όροι συμμετοχής στην Ενέργεια είναι κατατεθειμένοι στη συμβολαιο­γρά­φο Αθηνών Άννα Ρήγα, Ακαδημίας 59 Αθήνα, τηλ. 210 3636518, και ακρι­βές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση. Επιπροσθέτως, έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο www.epith.gr/zzzquil-terms και υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση για την ανάρτησή τους στο πίσω μέρος του εκάστοτε Δωροσκιστού.

2. Η Διοργανώτρια και η Purity διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν τους Όρους Συμ­με­το­χής κατά την ανέλεγκτη κρίση τους. Οι τυχόν τροπο­ποιήσεις θα ανακοινώ­νο­νται στον Διαδικτυακό Τόπο www.epith.gr/zzzquil-terms και θα είναι  δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια και η Purity ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις.

11. Προσωπικά Δεδομένα.

1. Η διεξαγωγή της προωθητικής ενέργειας προϋποθέτει και καθιστά απαραίτητη τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων, τα  οποία συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την  Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και από την Purity, ως Εκτελών την Επεξεργασία, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/ΕΕ/679 (εφεξής, «ΓΚΠΔ») και το Ν. 4624/2019 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Ενέργειας. Η Διοργανώτρια και η Purity επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων για τη συμμετοχή τους στην προωθητική ενέργεια κατόπιν αιτήσεώς τους, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών που αναλαμβάνουν με τους παρόντες Όρους, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων τους (άρθρο 6 παρ. 1 (β’), (γ’) και (στ’) του GDPR).

2. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν μόνο τα απολύτως αναγκαία στοιχεία για τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια, προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση της συμμετοχής τους με τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να γίνει επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, παρακαλούμε να μην συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια.

3. Τα δεδομένα θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας ενέργειας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τα δεδομένα που υπέβαλαν οι νικητές μέσω της Φόρμας Δήλωσης Νικητών θα διαγράφονται από την «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.», η οποία ενεργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία για λογαριασμό της Διοργανώτριας, εντός τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση παράδοσης των Δώρων.

4. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων  την επεξεργασία που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» όπως αναφέρονται στους παρόντες Όρους, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για τον έλεγχο των Συμμετοχών και την παράδοση των Δώρων στους Νικητές.

5. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης), απευθυνόμενος στην «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contests@47puritystreet.com. Επίσης, κάθε Συμμετέχων διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (complaints@dpa.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδο­μένων παρακαλούμε ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου μας στην διεύθυνση https://privacypolicy.pg.com/el/.

12. Γενικοί Όροι.

 1. Η Διοργανώτρια και η Purity διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, ανακαλούν, παρατείνουν ή μειώνουν τη Διάρκεια της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας κατά την κρίση τους, καθώς και να μεταβάλουν τους Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσουν την Προωθητική Ενέργεια. Οι Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των τυχόν τροποποιήσεων, οι οποίες θα ισχύουν από την ανάρτηση και δημοσιοποίησή τους στο Διαδικτυακό Τόπο. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Purity ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. της Προωθητικής Ενέργειας, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της Purity ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή της Προωθητικής Ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

   

 2. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Ενέργεια οποιοσδήποτε συμ­­με­τέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια και την Purity, αποστέλ­λο­­ντας e-mail στο contests@47puritystreet.com.

   

 3. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

   

 4. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων τυχόν κριθεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Στην Ενέργεια συμμετέχουν τα φυσικά καταστήματα των Φαρμακείων της παρακάτω λίστας:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 • Φιλαδελφείας 21, Ηλιούπολη 17236
 • Λεωφ. Ιασωνίδου 47, Ελληνικό 16777
 • Πλ. Ανοίξεως, Άνοιξη 14569
 • Μυστρά 50, Γλυφάδα 16561
 • Θάσου, Γλυφάδα 16675
 • 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 105 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 13231
 • ΠΡΙΑΜΟΥ 113 ΙΛΙΟΝ 13122
 • ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 133 ΙΛΙΟΝ 13123
 • ΕΘΝΙΚ. ΑΝΤΙΣΑΣΕΩΣ 117 ΑΧΑΡΝΕΣ 13672
 • ΠΑΠΑΓΟΥ 63 ΚΑΜΑΤΕΡΟ 13451
 • ΛΙΟΣΙΩΝ 66 ΑΧΑΡΝΑΙ 13675
 • Κ. ΠΑΛΑΜΑ 50 ΚΑΜΑΤΕΡΟ 13451
 • 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 89 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 13231
 • ΚΑΣΟΥ 10 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 13231
 • ΛΕΩΦ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 46, Τ.Κ 11527, ΑΘΗΝΑ
 • Λ.ΡΙΑΝΚΟΥΡ 57, Τ.Κ 11523, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
 • ΛΑΡΙΣΗΣ 17, Τ.Κ 11523, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
 • ΠΑΤΡ.ΙΩΑΚΕΙΜ 6, Τ.Κ 10674, ΑΘΗΝΑ
 • ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 12Α, Τ.Κ 10675, ΚΟΛΩΝΑΚΙ
 • ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 4-6, Τ.Κ 11634, ΠΑΓΚΡΑΤΙ
 • ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 22, Τ.Κ 11635, ΑΘΗΝΑ
 • ΝΕΔΟΝΤΟΣ 85, Τ.Κ 24100, ΚΑΛΑΜΑΤΑ
 • ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 140, 17676, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
 • Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 272Α, 17343, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 62 & ΓΟΥΝΑΡΗ 11, 17456, ΑΛΙΜΟΣ
 • ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ 56, 16777, ΕΛΛΗΝΙΚΟ
 • ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 73-75, 18534 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 • ΑΦΑΙΑΣ 5, 18010 ΑΙΓΙΝΑ
 • ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 45, 18539 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 • ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 139-143, 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 • ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 63, 18536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 • ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 369, 18757 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
 • Β. ΣΟΦΙΑΣ 39, 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ
 • Λ. ΒΕΙΚΟΥ 55, 11146, ΓΑΛΑΤΣΙ
 • ΟΜΗΡΟΥ 20, 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
 • ΤΑΡΑΣΗ 6 & ΝΟΤΑΡΑ, 20400, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
 • ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 4, 15235, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
 • ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 37, 20100, ΚΟΡΙΝΘΟΣ
 • ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 37, 21100, ΝΑΥΠΛΙΟ
 • ΕΛΑΙΩΝ 13, 14564, Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ
 • ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 310 & ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, 14563, ΚΗΦΙΣΙΑ
 • ΛΕΒΙΔΟΥ 5, 14562, ΚΗΦΙΣΙΑ
 • ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47, 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ
 • ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ 171, 17456, ΑΛΙΜΟΣ
 • ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 237, 13671, ΑΧΑΡΝΑΙ
 • ΡΟΥΜΕΛΗΣ 1Α & ΗΠΕΙΡΟΥ 2, 14235, ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ
 • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 13, 15341, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 2-4,12132
 • ΜΩΡΟΓΙΑΝΝΗ 17,12133
 • ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 61, 19200
 • ΚΟΥΦΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ 1, 19200
 • ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 22, 19200
 • ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ 120 & ΑΝΘΕΙΑΣ, 11364
 • ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 44,18344
 • ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 52,12136
 • ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ 89, 11855
 • ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 40, 55134
 • ΚΟΜΝΗΝΩΝ 41Α, 57013
 • ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 9 & ΟΔ. ΕΛΥΤΗ, 57013
 • 1ο χλμ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΘΕΡΜΗΣ
 • ΑΝΘΕΩΝ 32Α, 57019
 • ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 12, 57008
 • ΘΕΜ. ΣΟΦΟΛΟΥΛΗ 33, 54655
 • Λ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ 14, 55236
 • Α. & Γ. ΤΑΒΑΚΗ 11, 57001
 • ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 13-15, 54351, ΤΟΥΜΠΑ
 • ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 29, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 161, 54352, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 173, 54250, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 17, 54643, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • ΠΑΠΑΦΗ 118, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • Γ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 100, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • ΝΙΚΗΣ 6, 60100 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 • ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 99, 56121, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
 • ΠΡΙΓΚΙΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 39
 • ΚΥΠΡΟΥ 61
 • ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 181
 • ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 7
 • 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 5
 • ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 51
 • Αγίου Ιωάννου 40, Αγία Παρασκευή 15342
 • ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗ 61, 14562, ΚΗΦΙΣΙΑ
 • ΛΑΖΑΡΑΚΗ 35
 • ΦΑΙΔΡΑΣ 6
 • Φιλολάου 113, Αθήνα 11632
 • Αετιδέων 6, Χολαργός 15561
 • Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 74, 57010
 • ΚΟΜΝΗΝΩΝ 39, 55236
 • ΠΕΛΟΠΙΔΑ 212, 12137
 • ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 10, 11141
 • ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 137, 19400, ΚΟΡΩΠΙ
 • ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 131, 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ (Εμπορική Στοά Σκλαβενίτη)
 • Λεωφ. Μεσογείων 223, Αθήνα 11525
 • Στρ. Καραϊσκάκη 107, Χαϊδάρι 12461
 • Επαύλεως 2, Χαϊδάρι 12461
 • Λεωφ. Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 41, Γλυφάδα 16674
 • Πλατεία Ελευθερίας 17, Κορυδαλλός 18120
 • ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 1 ΘΗΒΑ 32200
 • 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 50 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 13231
 • Λ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 112 ΚΑΜΑΤΕΡΟ 13451
 • ΑΘΗΝΩΝ 25 ΛΑΜΙΑ 35100
 • ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 67 ΛΑΜΙΑ 35100
 • Κ.ΠΑΛΑΜΑ 68 ΚΑΜΑΤΕΡΟ 13451
 • ΠΑΝ. ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΗΣ 29 ΖΕΦΥΡΙ 13451
 • ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 3 ΑΙΓΑΛΕΩ 12242
 • ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 61 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 13341
 • ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111, Τ.Κ 11526, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΑΘΗΝΑ
 • ΔΙΟΝ.ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ , Τ.Κ 10558, ΑΘΗΝΑ
 • ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 3, Τ.Κ 11526, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΑΘΗΝΑ
 • ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 99, Τ.Κ 16232, ΒΥΡΩΝΑΣ
 • ΠΑΝΟΡΜΟΥ 68, Τ.Κ 11523, ΑΘΗΝΑ
 • ΠΑΝΟΡΜΟΥ 34, Τ.Κ 11523,ΑΘΗΝΑ
 • ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 105, Τ.Κ 16121,ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
 • ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ 94, Τ.Κ 16232, ΑΘΗΝΑ
 • ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 76, Τ.Κ 10678, ΑΘΗΝΑ
 • ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 170, 17341, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 3, 17561, Π. ΦΑΛΗΡΟ
 • ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 103, 16342, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
 • ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 11 & ΑΛΚΥΟΝΗΣ, 17561, Π. ΦΑΛΗΡΟ
 • ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 89, 17676, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
 • ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 64, 16343, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
 • ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 142, 12351 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
 • ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 6, 17778 ΤΑΥΡΟΣ
 • ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ 91 & ΚΡΗΝΗΣ, 18450 ΝΙΚΑΙΑ
 • Λ.ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 20, 18756 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
 • ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 92, 18536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 • ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 12351 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
 • ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ 40 & ΑΙΓΑΛΕΩ, 18546 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 • AN. PAPANDREOU 26, 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
 • LEOF.KIFISIAS 182, 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
 • ΣΚΡΑ 40 & ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, 17673, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
 • ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35, 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ
 • ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 54, 14569, ΑΝΟΙΞΗ
 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, 19019, ΣΠΑΤΑ
 • ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 23, 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ
 • ΛΕΩΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 7, 16675, ΜΑΡΟΥΣΙ
 • ΚΥΠΡΟΥ 2, 16232, ΒΥΡΩΝΑΣ
 • ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 431, 15343, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΟΤΟΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9, 49132, ΚΕΡΚΥΡΑ
 • ΙΑΣΟΝΟΣ 84Δ, 38221
 • ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 4, 19100
 • ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 67, 11251
 • ΑΘΑΝΑΤΩΝ 1, 10443
 • ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 102, 18345
 • ΑΘΗΝΑΙΟΥ 22, 11853
 • ΠΑΤΗΣΙΩΝ 294Β, 11255
 • ΠΕΙΣΑΝΔΡΟΥ 14, 12135
 • ΠΕΙΡΑΙΩΣ 200, 17778
 • Ι. ΜΕΤΑΞΑ 47, 57003
 • ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ, 56224
 • ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 48, 55133
 • 11o ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, 57001
 • Β. ΤΑΒΑΚΗ 1, 57001
 • ΡΩΜΑΝΟΥ 20Α & ΑΝΘΕΩΝ, 57019
 • 1ο ΧΛΜ ΘΕΡΜΗΣ-ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, 57001
 • ΠΛΑΤΩΝΟΣ 54
 • ΒΑΡΝΑΛΗ 9, 57004
 • ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 101, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 100, 54249, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • ΚΟΜΝΗΝΩΝ 22, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 61 & ΚΩΛΕΤΤΗ, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • Π. ΚΟΡΥΦΙΝΗΣ 42, 63200, Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ
 • ΟΔΥΣΣΕΩΣ & ΑΙΣΩΠΟΥ 1, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • ΟΛΥΜΠΟΥ 81, 54631, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 128, 54635, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 24, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 4
 • ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 94-96
 • ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 80
 • ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 148Α
 • ΠΕΥΚΩΝ 10
 • ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 32
 • ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ 66
 • Λεωφ. Σπάτων 46, Γέρακας 15344
 • Λ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 86, 57010
 • ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 25
 • ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 12, 43131
 • ΠΛΑΤΩΝΟΣ 77, 18344
 • Λ. ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 85, 12134
 • ΠΛ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ,15236, ΠΕΝΤΕΛΗ
 • ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 40, 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
 • 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 46, 14231, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
 • ΑΓ. ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 35, 11147, ΓΑΛΑΤΣΙ
 • ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 36, 15127, ΜΕΛΙΣΣΙΑ
 • Λ. ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 85, 12134, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
 • Ανδρέα Παπανδρέου 3 Γλυφαδα 16675
 • ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ 92 ιλιον 13122
 • ΛΕΩΦ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 58 ΙΛΙΟΝ 13123
 • Λ. Πρωτόπαπα 14-16,16343, Ηλιουπολη