Μεγάλη κλήρωση! Αγόρασε προϊόντα Ariel & διεκδίκησε 1 αυτοκίνητο και πολλά άλλα δώρα!


Γενικά
17/11/2021

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ON-LINE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Μεγάλη κλήρωση! Αγόρασε προϊόντα Ariel & διεκδίκησε 1 αυτοκίνητο και πολλά άλλα δώρα!»

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Οι εταιρείες «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» με αρ. ΓΕΜΗ 003818801000 (εφεξής «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «47 Purity Street» με αρ. ΓΕΜΗ 008995701000 (εφεξής «Purity») διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «Μεγάλη κλήρωση! Αγόρασε προϊόντα Ariel & διεκδίκησε 1 αυτοκίνητο και πολλά άλλα δώρα!» (εφεξής «Διαγωνισμός») στα Καταστήματα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise», μέσω του Δικτυακού τόπου www.epithimies.gr (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος (εφεξής «Συμμετέχων») και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

1) Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και είναι άνω των 18 ετών.

2) Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της Purity και  της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.», των εταιρειών  υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα  ενταχθέντα στο σύστημα Δικαιόχρησης καταστήματα υπό το σήμα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise», οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού, οι σύζυγοι, καθώς και άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3) Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 07:00, έως και την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 23:59.

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν επάγεται αποτελέσματα ούτε δεσμεύει τις άνω εταιρείες ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

1) Με κάθε μοναδική απόδειξη αγοράς οποιουδήποτε απορρυπαντικού πλυντηρίου Ariel στα καταστήματα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise» στη Διάρκεια του Διαγωνισμού, ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα για μία (1) συμμετοχή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και κατ’ επέκταση στην κλήρωση με βάση τη διαδικασία που αναγράφεται στην παράγραφο 4.2. Ρητώς διευκρινίζεται ότι στο Διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν τιμολόγια ή οποιοδήποτε άλλο φορολογικό παραστατικό, πέραν της απόδειξης λιανικής.

2) Για να θεωρηθεί κάποιος Συμμετέχων στο Διαγωνισμό θα πρέπει να είναι ήδη μέλος ή να εγγραφεί στο www.epithimies.gr, να ανεβάσει την απόδειξη από την αγορά του προϊόντος Ariel στη σελίδα του Διαγωνισμού (arielcontest.gr) και να λάβει επιβεβαίωση για την επικύρωση της συμμετοχής του. Τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν αγοραστεί εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 3 και η απόδειξη μπορεί να ανέβει στη σελίδα του Διαγωνισμού από την έναρξη ισχύος του Διαγωνισμού, δηλαδή από 18/11 ώρα 8:00, έως και μία ημέρα μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, δηλαδή 2/12 και ώρα 23:59. Κάθε απόδειξη αντιστοιχεί σε μία (1) μόνο συμμετοχή ανεξαρτήτως αριθμού προϊόντων Ariel που περιέχει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της συμμετοχής σας στο Διαγωνισμό, παρακαλούμε ανατρέξτε στον όρο 11 κατωτέρω.

3) Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων. Η μη ορθή ή ελλιπής συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια και στην Purity  καθ’ όλη την διάρκεια του παρόντος καθώς και μετά το τέλος αυτού να τον αποκλείσουν από το Διαγωνισμό.

4) Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η αγορά απορρυπαντικού πλυντηρίου Ariel. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους Όρους του Διαγωνισμού. Κάθε χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Διαγωνισμό.

5) Μόνον οι έγκυρες συμμετοχές έχουν δικαίωμα συμμετοχής και απονομής Δώρων, εφόσον ανακηρυχθούν νικητές βάσει της κλήρωσης. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας και της Purity, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το Συμμετέχοντα στα συστήματα του Διαγωνισμού ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διαγωνισμού, εντός της επιτρεπόμενης Διάρκειας του Διαγωνισμού, όπως ορίζεται ανωτέρω.

5. Μεγάλη Κλήρωση.

1) Η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική κλήρωση που θα
λάβει χώρα στα γραφεία της «47 Purity Street» στην οδό Μαραθωνοδρόμου 74 Τ.Κ. 15124 Μαρούσι, την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 στις 4:00 μ.μ. παρουσία της συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Ρήγα.

2) Τα αποτελέσματα της κλήρωσης του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022, μέσω ηλ. ταχυδρομείου στους νικητές.

3)

α) Οι νικητές του Διαγωνισμού θα είναι δεκαπέντε (15) και θα αναδειχθούν με τυχαίο τρόπο (εφεξής «Νικητές»). Τα Δώρα θα αποδοθούν με την παρακάτω σειρά και σε αντιστοίχιση με τη σειρά ανάδειξης των Νικητών από την κλήρωση:

Ο πρώτος (1ος) τυχερός Nικητής κερδίζει ένα αυτοκίνητο:

Toyota Yaris Cross HSD Active 116hp Hybrid σε χρώμα Λευκό (040)

 

Ο δεύτερος έως και ο όγδοος (2ος – 8ος) τυχερός Νικητής κερδίζει από ένα:

ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΓΙΑ PC 17.3 BLACK DELSEY

 

Ο ένατος έως και ο δέκατος πέμπτος (9ος – 15ος) τυχερός Nικητής κερδίζει από ένα:

JBL ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH TUNER ΜΑΥΡΟ                    

β) Δεκαπέντε (15) αναπληρωματικοί για την περίπτωση που κάποιος εκ των Νικητών δεν παραλάβει το Δώρο του ή ακυρωθεί η συμμετοχή του λόγω παράβασης των παρόντων Όρων συμμετοχής και συγκεκριμένα:

Ο πρώτος (1ος) αναπληρωματικός Nικητής για το αυτοκίνητο:

Toyota Yaris Cross HSD Active 116hp Hybrid σε χρώμα Λευκό (040)

 

Ο δεύτερος έως και ο όγδοος (2ος – 8ος) αναπληρωματικός Νικητής για το σακίδιο πλάτης:

ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΓΙΑ PC 17.3 BLACK DELSEY

 

Ο ένατος έως και ο δέκατος πέμπτος (9ος – 15ος) αναπληρωματικός Νικητής για το ηχείο:

JBL ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH TUNER ΜΑΥΡΟ      

4) Η άρνηση/μη παραλαβή του Δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου.

5) Κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής, παρά μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν του Δώρου, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

6. Δώρα.

Τα Δώρα περιγράφονται στον όρο 6,  είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσ­ονται με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

Τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη που απαιτούνται για την παραλαβή και χρήση των Δώρων επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τους Νικητές. Ρητώς διευκρινίζεται ότι, αποκλειστικά για τυχόν φόρους επί κερδών/παροχών που επιβάλλονται στα πλαίσια διαγωνισμών, τα σχετικά κόστη θα καλύπτονται από τη Διοργανώτρια.

7. Ενημέρωση και παραλαβή Δώρου.

1)  Οι Νικητές όλων των Δώρων θα ειδοποιηθούν μέσω e-mail, και θα τους δοθούν οδηγίες για την παραλαβή των Δώρων τους από την «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε», e-mail επικοινωνίας info@lifepcc.gr (εφεξής «LIFE»). Για την παράδοση των Δώρων η Διοργανώτρια δικαιούται να εξακριβώνει με κάθε πρόσφορο μέσο την ταυτότητα του προσώπου πριν την παράδοση του Δώρου του. Ενδεικτικώς δικαιούται να ζητήσει επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου κατά την διακριτική της ευχέρεια, από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία.

2α) H αποστολή των Δώρων προς τον 2ο έως και 15ο Νικητή, εξαιρουμένου δηλαδή του αυτοκινήτου θα πραγματοποιείται έως και τις 12 Απριλίου 2022

2β) Η παράδοση του Δώρου στον 1ο Νικητή, ήτοι του αυτοκινήτου, θα διενεργηθεί από την LIFE μέσω της αντιπροσωπείας της Toyota και εξαρτάται από τους χρόνους παράδοσης που θα ορίσει η ίδια. Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί στην περιοχή που θα δηλώσει ο Νικητής, εφόσον βρίσκεται εντός Ελλάδος και του διαθέσιμου οδικού δικτύου. Τυχόν έξοδα παράδοσης εκτός του διαθέσιμου οδικού δικτύου, θα επιβαρύνουν το Νικητή.  Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί στο Νικητή κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταβίβασης με τη συνήθη διαδικασία που ακολουθείται στις αγοροπωλησίες αυτοκινήτων από την LIFE, με πινακίδες κυκλοφορίας και πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους παράδοσης. Για το σκοπό εκπλήρωσης των ανωτέρω διαδικασιών, ενδέχεται να ζητηθεί από το Νικητή η προσκόμιση  αντιγράφου της αστυνομικής του ταυτότητας και του Α.Φ.Μ. του στη LIFE. Ρητώς διευκρινίζεται ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου αποτελεί αποκλειστικά υποχρέωση του Νικητή, καθώς και οτιδήποτε άλλο δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους τυχερούς ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του, για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της ανακοινώσεως, η συμμετοχή ακυρώνεται και ο τυχερός χάνει το Δώρο του.

3) Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την ανέλεγκτη κρίση της Διοργανώτριας και/ή της Purity, υπάρχουν ενδείξεις χειραγώγησης της διαδικασίας συμμετοχής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης πρακτικής, ή μη συμμόρφωσης με  οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, οι εν λόγω εταιρείες έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν το Νικητή ή/και τη συγκεκριμένη συμμετοχή εν γένει. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο τίθεται στην διάθεση της Διοργανώτριας.

8. Ευθύνη.

1) Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Διοργανώτρια εταιρεία και η Purity, δεν αναλαμβάνουν και δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή και ατύχημα τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε νικητής κατά την χρήση οποιουδήποτε Δώρου. Ρητώς διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με το αυτοκίνητο, τυχόν κατασκευαστικά ελαττώματα, ζητήματα απόδοσης ή/και συντήρησης βαρύνουν την κατασκευάστρια εταιρεία, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Ομοίως οι ανωτέρω δεν θα φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του Δώρου μετά την παράδοσή του στον δικαιούχο, ο δε δικαιούχος αποδέχεται ότι σε μία τέτοια περίπτωση αυτό δεν αντικαθίσταται.

2) Η Διοργανώτρια και η Purity, δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσόμενων προθεσμιών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη τους περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

Ρητά διευκρινίζεται ότι η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» και οι εταιρείες υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα ενταχθέντα στο σύστημα Δικαιόχρησης καταστήματα υπό το σήμα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise», ουδεμία ευθύνη φέρουν απορρέουσα καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκ του παρόντος Διαγωνισμού.

9. Τεχνικά Μέσα.

1) Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Purity, δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυ­α­κό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προ­δια­γραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Purity, δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

2) Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετά­δο­ση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μετα­βολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Purity.  

10. Πληροφορίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με την Purity, αποστέλλοντας e-mail στο contests@47puritystreet.com.

 

11. Προσωπικά Δεδομένα.

1. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού προϋποθέτει και καθιστά απαραίτητη τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων, τα οποία συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την πρώτη Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και την Purity ως Εκτελών την Επεξεργασία σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/ΕΕ/679 (εφεξής, «ΓΚΠΔ») και το Ν. 4624/2019 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας ενέργειας. Οι ανωτέρω εταιρείες επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατόπιν αιτήσεώς τους, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών που αναλαμβάνουν με τους παρόντες Όρους, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων τους (άρθρο 6 παρ. 1 (β’), (γ’) και (στ’) του GDPR).

2. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν μόνο τα απολύτως αναγκαία στοιχεία για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση της συμμετοχής τους με τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να γίνει επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, δεν θα πρέπει να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό.

3. Τα δεδομένα θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών του παρόντος Διαγωνισμού, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τα δεδομένα που υπέβαλαν οι νικητές για την παράδοση των Δώρων, μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας θα διαγράφονται από την «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.», η οποία ενεργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία για λογαριασμό της Διοργανώτριας, εντός τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση παράδοσης των Δώρων.

4. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων  την επεξεργασία που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» όπως αναφέρονται στους παρόντες Όρους, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για τον έλεγχο των Συμμετοχών, την παράδοση των Δώρων στους Νικητές και την εν γένει εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν με τους παρόντες Όρους.

5. Ενδέχεται να συλλέξουμε το σύνολο των δεδομένων που περιέχονται στην απόδειξή σας για να σας παρέχουμε εξατομικευμένες προσφορές και επικοινωνία, εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας στο σχετικό πεδίο κατά τη συμμετοχή σας στο Διαγωνισμό.

6. Ρητά διευκρινίζεται ότι ουδεμία διαβίβαση προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται προς την «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» και τις εταιρείες υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα ενταχθέντα στο σύστημα Δικαιόχρησης καταστήματα υπό το σήμα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise».

7. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης), απευθυνόμενος στην «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contests@47puritystreet.com. Επίσης, κάθε Συμμετέχων διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (complaints@dpa.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδο­μένων παρακαλούμε ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου μας στην διεύθυνση https://www.pg.com/privacy/greek/privacy_statement.shtml.

12. Τροποποίηση Όρων.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει τα δώρα, ως και να ματαιώσει ή αναβάλει αυτόν με προηγούμενη ανακοίνωσή της στον δικτυακό τόπο www.epithimies.gr, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο ή μέσο, κατά την διακριτική ευχέρεια της καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας. Ρητώς διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτές, η Διοργανώτρια και η Purity δεν φέρουν καμία ευθύνη σχετικά.

13. Γενικοί Όροι.

1) Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό είναι κατατεθειμένοι στη Συμβολαιο­γράφο Αθηνών Άννα Ρήγα, Ακαδημίας 59 Αθήνα, τηλ. 210 3636518, και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση. Επιπροσθέτως, έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο www.epithimies.gr.

2) Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

3) Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.